Peder Rafns visebok

Forrige Neste

15. VIRIDARIUM SPIRITUALE, Det er: Alle […]

København, 1629. Trykket er sammensatt av 8 blad (4 doble blad, dvs. 16 sider). Arksignatur: [Aj], Aij, [Aiij], Aiiij, Av. Akrostikon. Teksten er trykt på alle sider unntatt tittelbladets v og de siste tre sidene. 7 varianter av typografisk skrift, med ulik font og størrelse: 3 i fraktur, 1 i schwabacher og 3 antikva (inkludert initialer i akrostikon). Papiret er riflet, håndlaget og vannmerke er ikke synlig. Papiret er tykt og trykkets tilstand er god. På tittelbladet er det en røskenramme laget av 6 gjentatte bladmotiv, som omkranser bibliografisk innhold, inkludert tittel og forfatternavn. Nedenfor er trykkested og trykkeår delt med en linje laget av et gjentatt lineært segment. På side 2 r er det en røskenfrise satt sammen av repetisjoner av de samme bladmotivene som er brukt i røskenrammen. På tekstens siste side (7 r) er det en sluttvignett trykt fra en treblokk, ca. 16 x 37 mm (h x b). Lignende motiv finnes i PRV 37 og speilvendt i PRV 19 og 55.

VIRIDARIUM SPIRITUALE,
Det er:
Alle Christnis Aandelige
Lystgaard/ de hellige Bibelske Bøgers/ med indholdendis sententzers oprindelse/ grund oc krafft/ Der hoss:
Huorledis mand sig til de sammis reene oc sande kundskabs fattelse skal berede/ i denne ringe lignelse sangvijß befattet vnder de Noder som
Jeg veed en Vrt baade deylig oc bold/Jeg veed en Vrt baade deylig oc bold/ etc.] Melodiangivelsen viser til en salmetekst av Johannes Albertius (dvs. Hans Albertsen) i Hans Thomissøns Den danske Psalmebog (1569). Han daterer teksten til 1566 (Thomissøn 1569, 287). Henrik Glahn har vist at denne melodien er en redigert versjon av salme 91 «This goet te beliden God, om zijn weldaet», satt ut i noter av Jacobus Clemens non Papa i det nederlandske psalteret Souter Liedekens, utgitt hos Symon Cock i Antwerpen 1540 (Glahn 1954, 1:213). Samme melodiangivelse i PRV 14, 31b, 34 (dublett av PRV 14) og 60b (dublett av PRV 31).
Eller:
Jeg beder dig min HErre oc Gud/ etc.Jeg beder dig min HErre oc Gud/ etc.] Den alternative melodiangivelsen viser til en salme i Hans Thomissøns Den danske Psalmebog (1569). Ifølge Danske Reformationssalmer er den danske tekstens opphav ukjent. Melodien kommer fra den tyske magnificatsalmen «Mein Seel erhebt den Herren mein», som ble satt ut i noter i Straszburger kirchen ampt, utgitt av Wolfgang Köpfel i Strasbourg 1525.
Erlig/ Vijß oc Velfornemme Mand/
JACOB PEDERSØNJACOB PEDERSØN] Jacob Pederssøn er ikke identifisert.
Med sin kiere Hustrue/
MARRJCKE HENRJKSDAATTER FJVRJNGS/MARRJCKE HENRJKSDAATTER FJVRJNGS] Marieke Henriksdatter Fivring er ikke identifisert.
Sine vel betrode befordere til det best i allemaade/ til en ringe Nyt Aarsgaffue oc ihukommelsis Tegn/ forbevist oc daglige velgierninger dedicerit oc tilskreffuit.
Aff
P. C. O.P. C. O.] Forfatteren er ikke identifisert.
Prentet i Kiøbenhaffn/ Aar 1629.


1.
IEgFørste bokstav I i akrostikon IACOB PEDERSØN MARRICKE HENRIKSDATTER FIVRINGS TILSAMMEN I GLÆDE BEVARE GUD veed en Haffue megit bold/
     Med Vrter mange prydet/
Huor i findis krafftig ophold/
     For dennem siugdom bryder/
Altid den staar oc i sin flor/
     Vinter oc Sommers tide/
Oc vaarer alle Dag’ oc Aar/
     Effter sin Mesters vide.


2.
Clarlig om nogen vide vil/
     Den Haffue huad mon være/
Hannem ieg før’r oc viser til/
     Den hellig Skrifft oc Lære/
Offentlig som oc aabenbar/
     En Vrtergaard maa kaldis/
Aff huilcken Menn’sket Dag oc Aar/
     Krafftig oc steds opholdis.


3.
Besynderlig huo paa den grund/
     All’ sin’ idrætidræt] virke, gjerning anfanger/
Der oc dem ender allenstund/
     Til Liff oc Siel erlange
Paa reisen i den jammerdal/
     Krafftig ophold; ja føris
Paa enden strax ind i den Sal/
     Huor Gud selff sees oc høris.


4.
Er vel derfor at act’ oc merck/
     Den samme huo haffu’r stifftet/
Aff huis fruct legis Sielens verck
     Oc daglig bliffu’r bekrefftet/
Den Mester god Gud Fader er/
     Som haffuer Haffuet plantet/
Vdi Christo sin Søn saa kier/
     Til den der intet vanted.


5.
Er men arbeidet strax vdi/
     Ved hans Prophet’r oc Tiener/
Huor til hand dem vdsande frij/
     Apostlern’ ieg oc meener
RiffligRifflig] riflete, dvs. lik renner eller fårer til å så i den platz i munstermunster] mønster fijn/
     Oc biedbied] bjed, bed som prectig steffuit/steffuit] stigte, sti[ø]fte, anlegge
Enhuer alt effter gaffuen sin/
     Oc munster’n Bøger neffnit.


6.
Samptlig de oc beprydet har/har] rettet fra hâr (kortform for haffuer)
     Met krafftig Blomster oc Vrter/
Samme der’s arbeid aabenbar/
     Der giffu’rgiffu’r] rettet fra giffû’r (kortform for giffuer) Guddomm’lig lucter/
(Øffuer dem) egentlig som er/
     Guds hellig Ord oc Lære/
Sprock oc sententzer all’ oc huer/
     Som i de Bøger ere.


7.
Nock er at acte strax her paa/
     Huo der vil indspatzere/
Gang’ ad hand behend kand gaa
     Som bieden’ monn’ omskiere/
Merck Christum samme gang’ at vær’/
     Vden for ham huo treder/
Vrterne den hand giør vanær’/
     Som kætter oc forreder.


8.
At intet skulle fattis her/
     Oc Haffuen steds’ kund vare/
Et gierde strax omkring sat er/
     De Himmelsk’ Engle klare/
Ræt som en Mur staar sammen di/
     Oc kand ved Mest’ren vare/
Den Haffue alle dage fri/
     Fra ald wlyck oc faare.


9.
ResRes] reddes, være redd, frykte derfor ey som der gaar ind/
     At nogen dig skal skade/
Tag dig frisk mod vær reen i sind/
     Saa bliffuer du vden vaade/
Ingen wreen der inde sees/
     Eller deelactig bliffue/
At ham trøst oc salighed tees/
     Som skrifften selff mon sige.


10.
Clart er fordi som skreffuit staar/
     Til Suin ey perler ødis/
Derfor du Tyrck staa vden for/
     Jsrael i Haffuen fødis/
Kom du hid ind Guds Kircke bold/
     Med Hierte reen oc Sinde/
Saa kand du finde god ophold/
     Fornufften maa du binde.


11.
End oc med dig i gang oc trin/
     Effter de losis Nature/
Thræe Nøgle bør at haffue reen’/
     Om du vilt inden de Mure/
Hielp aff Gud/ i Aanden reen/
     En Christen Bøn aff alle/
Forhuerffue kand vden all meen/
     Den første Nøg’l kand kalle.


12.
Endelig derfor huo med trøst/
     Der inde vil spatzere/
Aff hiertens grund med fryd oc lyst/
     Vdøß sig Bønner fleere/
Nemlig saaledis dem frembær’/
     Med troens nøg’l tilrede/
At krafften selff kand mødis der/
     Som er den hellig Aands heede.


13.13.] rettet fra 13
Ræt vist er det huo beder fast/
     J Troen gaa Guds Naade/
Hand er bestandig vden last/
     Sig selff til euig baade/
Ia best i Haffuen kand indtred’/
     Oc Vrters krafft erlange/
Som saa altid mon tro oc bed’/
     Oc lad’ Guds Aand sig fange.


14.
Krafftig som indfør’r alle sin’/
     Oc lærer ræt at finde/
De Vrter som bær Blomster fijn/
     Disligist at besinde/
Serdelis allis krafft oc roeß/
     Som best kand styrck oc tiene/
Jmod siugdom oc dødsens trods/
     Jblant de Ymp’rYmp’r] ymper, innpodede grener oc grene.


15.
Der ind’ fornem er tuende slag/
     Med stercker luct oc søde/
En huer dog fryder i sin mag/
     Oc gaffnlig er i møde/
Aff dem lad ingen gaa forbi/
     Saa saare de mon ledske/
Ja fuld aff krafft er alle de/
     Som er den hell’g Aandß vedske.vedske] rettet fra (ske. / ved- (omløpende linje)


16.
Tenck Guds loff er en stercker kraft/
     EvangeliumEvangelium] rettet fra Evaugelium (omvendt type)sød vedske/
Den ene reffser aff sin mact/
     Den anden giffuer ledske/
Tag oc sanck aff dem met skel/
     Som vijß mand monne giøre/
J hiertens skrin dem giemme vel/
     Saa giør di fruct dis større.


17.
End naar du saa monne fremgaa/
     Mit i Haffuen du finder/
Et bied huor deilig Blomster staa
     Som læger oc forbinder/
Ræt vist den Psalter skøn det er/
     Som haffuer ingen lige/
Aff huis Fruct lægis all’ oc huer/
     Som veed aff breck at sige.


18.
Frilig der aff skeer op oc giem/
     De duer i all vaade/
Besynderlig for alle dem/
     Som Verdens Børn monn’ hade/
Ia saadan krafft dennem monn’ giff/monn’ giff/] rettet fra monn’ / (giff/ (omløpende linje)
     Som du skalt act oc vide/
All ang’st oc sor’g som kand fordriff/fordriff/] rettet fra for- / (driff/ (omløpende linje)
     Gemen i disse tide.


19.
Vel alle tuct’r HErr’n med skiel/
     Aff sin Faderlig Naade/
Hand slaar dog icke slet ihiel/
     Men giør det for der’s baade/
Ræt altid mild oc god hand er/
     Jt øy’blick vaar hans vrede/
Ja mest i bryst oc nød styrcker/
     Brug det i ang’st for glæde.


20.
Idelig en huer oc vocter fri/
     Med sine Engle skare/
Naar Fienden monn’ sin vred vdspij/
     Som David selff forklare/
Nemlig ja tit aff Vlffuemund/
     HErren sine vdriffuer/
Oc fører den hen paa den grund/
     Huor ingen med dem kiffuer.


21.
Glæd’r i sor’g oc hielper i trang/
     Saa lenge som wi leffue/
Ja er med oss all vor tidlang/
     J ham om wi oss øffue/
Samptlig ja hører alle dem/
     Om hielp til hannem raabe/
Oc aldrig vil sit løfft forglemm’
     Dersom wi stadig haabe.


22.
TILSAMMEN Guds Børn ieg rader her/
     Med denne sang oc vise/
At de for Haffuen all’ oc huer/
     Guds Naffn loffue oc prise/
I GLÆDE oc lyst i sorg oc bryst/
     J dette Liff med snilde/
Oc altid der i haffue sin lyst/
     Saa skeer Mesterens ville.


23.
BEVARE dennem vist da vil/
     J Verdens mørcke dale/
Oc fri fra Sathans onde spil/
     J Sor’g oc hußuale/
GUD vor Fader oc Mester sød/
     Jeg siger det forsande/
Ja føre fra all far’ oc nød/
     Til de leffuendis Lande.


24.
Wi tacke dig oc Fader god/
     Ved JEsum Christ vor HErre/
At du oss gaff dit Ord oc Bud/
     Det Naffn skee euig ære/
Giff at wi det nu bruge ræt/
     J disse sidste tide/
Verdens vijßdom forsage slet/
     Saa tør wi ey bær’ quide.


25.
O HErre Gud vor skabis Mand/
     Jnderlig wi nu raabe/
Forny vor hierter met din Aand/
     At wi kund paa dig haabe/
J liff oc død imod all trods/
     Altid aff hiertens grunde/
Saa du O Christ kund bliff’ hoss oss/hoss oss/] rettet fra (oss/ hoss (omløpende linje)
     Oc frelse fra det onde.

AMEN.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Peder Rafns visebok

Peder Rafns visebok har lenge vært en av Nasjonalbibliotekets best bevarte hemmeligheter. Den er intet mindre enn Nordens største enkeltsamling av visetrykk fra 1500- og 1600-tallet, opprinnelig utgitt i Danmark-Norge og Tyskland mellom 1583 og 1634. Samlingen er et massivt bidrag til en kildefattig tid.

Denne tekstkritiske versjonen av Peder Rafns visebok åpner tilgangen til dette unike materialet for forskere og andre interesserte, og belyser den i et bredt tverrfaglig perspektiv. Transkripsjonen av tekster og melodier følger moderne edisjonsfilologiske standarder, og fragmenterte tekster er – så langt det er mulig – restituert etter andre eksisterende kilder. Utgaven er utstyrt med kommentarer til trykkenes materialitet, omtalte personer, illustrasjoner, melodier og bibelreferanser, med ordforklaringer, samt faglige innledninger.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.