Peder Rafns visebok

Forrige Neste

16. En liden Triumphs Sang

København, 1626. Trykket er sammensatt av 3 blad (tittelblad + 1 doble blad, dvs. 6 sider). Arksignatur: [Aj], Aij, Aiij. Teksten er trykt på alle sider. Det siste tomme bladet mangler, men rester er synlige. 6 varianter av typografisk skrift, med ulik font og størrelse: 4 i fraktur, 1 i schwabacher og 1 i antikva (til marginalia). Papiret er riflet, håndlaget og vannmerke er ikke synlig. Trykkets tilstand er dårlig pga. papirets lave kvalitet og håndteringen over tid. Tittelbladet er uten ramme, trykkested og trykkeår er delt med en linje laget av et gjentatt lineært segment. På tittelbladets v er det en røskenfrise satt sammen av repetisjoner av forskjellige bladmotiv, og under frisen er det en linje laget av et gjentatt lineært segment. På tekstens siste side (6 v) er det en sluttvignett, ca. 30 x 35 mm (h x b) trykt fra en treblokk. Den samme vignetten fra den samme treblokken finnes i PRV 5, 13 og 96 uten trykkers navn, og PRV 23 og 32, trykt av Andreas Koch. Lignende motiv, men ikke identiske, finnes også i PRV 8, 24, 51, 72, 94 og 97.

En liden
Triumphs Sang/
Vddragen aff den hellige Skrifft/ met en Hiertens ynsk/ at vor Allernaadigste Herre oc Konning/ Konning Christian/Konning Christian] Christian IV (1577–1648), konge av Danmark-Norge 1588–1648 motte beholde Sejrvinding/ oc Triumphere offuer alle sine Fiender/ oc Naadeligen vnder den Allermectigstis Vingers skugge vdi denne farlige tiddenne farlige tid] Referer til tredveårskrigen, der Christian IV av Danmark-Norge var sentral i årene 1624–1630 beskærmis oc beuaris/ met all sine methaffuende Folck/ oc troe Vndersatterne/

Sanguijß forfattit aff
Oluff Claussøn/ B.Oluff Claussøn/ B.] Trolig Oluf Clausen Borch (1580–1654), sokneprest til Nørre-Bork i 1626, senere til både Nørre- og Sønder-Bork. Hans bror Alexander Clausen Borch kom til Norge og ble sokneprest til Elverum (Seland 1979, 50).

Oc kand Siungis met den Frydelig Sangs stemme:
Mit Hierte hui gremmer du dig/ etc.Mit Hierte hui gremmer du dig/ etc.] Melodiangivelsen viser til Hans Thomissøns oversettelse av den tyske salmen «Warum betrübst du mich, mein Herz», som han antakeligvis hadde fra en nedertysk sangbok (Danske reformationssalmer). Thomissøns melodi i Den danske Psalmebog (1569) er den eldste kjente trykte kilden til melodien, som ifølge Henrik Glahn stammer fra ei tysk vise med stor variasjon i overleveringene (Glahn 1954, 1:193).

1. Macc. 2. v. 6.1. Macc. 2. v. 6.] 1. Makkabeerbok kapittel 2 ver s 6. Alle de som haabe paa HErren/ ere icke bleffuen Vanmectige: Derfore 2. Sam: 10. v. 12.2. Sam: 10. v. 12] 2. Samuelsbok kapittel 10 vers 12. Værer frimodige for vor Folck oc Faar/ vor Guds stæder: HErren giøre huad hannem got Siunis.

Prentet i Kiøbenhaffn/
Aar/ 1626.

Erlige oc Velbyrdige
Frandtz Sandberg:Frandtz Sandberg] Frands Sandberg (1601–1628), sønn til nedenstående Ulrik Sandberg. Falt ved Glückstadt 1628.
Erlige/ Edle/ Velb. oc Strenge Herre
Her Vlrick SandbergVlrick Sandberg] Ulrik Sandberg (1552–1636) til Kvelstrup, Bøgested og Løistrup. Var lensherre i Senja Len 1591–1598 (NRR 3, 194). I 1626 lensherre og godseier i Danmark (Bjønnes og Bratberg 1995/96, 440). til
Quælstrup/ Kongl. Mayest. Befalnings Mand paa Lundenis/ sin kiere Velb. Søn/ huilcke der nu Ridderligen oc Oprictigen/ i denne Farlige Krigs Thog voffuer Liff oc Blod: Gud i Himmelen hans Velbyrdighed/ steds oc altid Faderligen fra all wlycke beskærme oc Naadeligen beuare:

Til it tacknemmeligheds Tegen for beuijste Velgierninger/ vnderdanigste dedicerit aff

O. C. B.O.C.B.] Trolig Oluf Clausen Borch (1580–1654), se kommentar til forrige side


1.
O ChristianChristian] Christian IV (1577–1648), konge av Danmark-Norge fra 1588 til 1648 vor Konning god/
Gud pryde dig met styrcke oc mod
     Mod dine Fiender all’/
O Gud giff dig en glædlig Sejr/
All Christi Børn til mercklig feir.


2.
O gode Gud du som Abram/ Gen. 14.Gen. 14.] (Genesis) 1. Mosebok kapittel 14.
Gaff styrcke mod sin Fiende gram/
     Oc Loth sin Frende befrjd’/
Giff du oc steds Kong Christian/
Din Raad sit Folck at føre paa Baen.


3.
Gud som gaff Pharao vaanraad/ Ex. 13.Ex. 13.] (Exodus) 2. Mosebok kapittel 13.
Der hand dit Folck fortrengde aff haad/
     Du dem met mact vdførd’/
Forblind ocsaa all Antichrist/
Giff Christian dit Raad foruist.


4.
Gud lærde Josua ret at strjd’/ Ex. 17.Ex. 17.] (Exodus) 2. Mosebok kapittel 17.
Mod Amalech det røctedis vijd’/
     Moses dog monne bede:
Du samme Gud Kong Christian Bold/
Giff lycke ved din Raad oc vold.


5.
Paa Jericho Marck en stoer Krigsmand/ Jos. 5Jos. 5.] Josva kapittel 5.
En Først for Jsraels Folck forsand/
     Bekiende sig at vær’/
Den samme lad før’ vor Banner i skye/
Giff Christian Sejr offuer huer Bye.


6.
Athniel/ Samgar/ oc Gedeon/ Jud.Jud.] Judas.
Abimelech/ Debora/ oc Samson/
     Jeptha ved dig Sejr fick:
Giff lige saa vor Christian from/
Hand maatte met Sejr steds fremkom.


7.
Gud nedlagde for løßactighed/ Jud. 20.Jud.] Judas kapittel 20.
Den meste part aff Benjamins leed/
     Vdi sin vrede stoer:
O Gud forderff den Aandelig hoer
Ved Christian/ oc giff hannem floer.


8.
Jonathan styrckit aff Guds pact/
Opreiste sig mod Philisters mact/
     Oc dennem monne nedfeld’:
O gode Gud ved din Søns pact/
Giff lige saa Konning Christian mact.


9.
Gud som gaff David styrcke oc Mod/ 1. Sa. 17.1. Sa. 17.] 1. Samuelsbok kapittel 17.
Mod Goliath en Kempe god/
     Oc hannem nedsloe met all:
Giff du ocsaa vor Christian god/
Baade Lyck oc Sejr til Haand oc Fod.


10.
Achitophels Raad oc stor vijßdom/ 2. Sa. 16.2. Sa. 16.] 2. Samuelsbok kapittel 16.
Absolons held oc falske dom/
     Gud monne plat beskemm’:
Beskem’ all klogskab oc Offrmod/
Mod Christian O Herre god.


11.
Gud som paa Bierg oc paa slet/ 1. Reg. 20.1. Reg. 20.] (Regum) 1. Kongebok kapittel 20.
Nedlagde de Syrier/ du ey forget/
     Der met din mact beteed:
Giff lige saa Kong Christian mact/
Hans Hiern oc Hiert tag i din act.


12.
Moab maat fald ved Josaphats Suerd/ 2 Reg. 3. et 6.2 Reg. 3. et 6.] (Regum) 2. Kongebok kapittel 3 og 6.
Herren forblindet de Syriers ferd/
     De vild Elizæum bind’:
Forblind O Gud dem oss vil fang’/
Oc gior dem ved Kong Christian bang’.


13.
Holofernes roeßd’ sig offuer all/ Jud. 6Jud. 6] Judas kapittel 6.
Oc Rabsake bespaattelig tald/ 2 Reg. 18.2 Reg. 18.] (Regum) 2. Kongebok kapittel 18.
     Mod Gud offr Himmel oc Jord:
Men Gud som dem met Skam bortvend’/
Din hielp steds Konning Christian send.


14.
Heliodorus gick met Bram 2 Mach. 3.2. Mach. 3.] 2. Makkabeerbok kapittel 3.
J Skatkammer/ men strax fornam/
     Guds Engler hannem Hudstrøg:
O gode Gud/ som Fiendelig gaar
Mod Konning Christian/ giff dennem
saar.


15.
O Gud som altid giør bistand/
Dennem dig Elske oc dyrcke forsand/
     Baade til Land oc Vand:
Bestyrck vor Konning met din Aand/
All Christians Folck giff din Forstand.

AMEN.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Peder Rafns visebok

Peder Rafns visebok har lenge vært en av Nasjonalbibliotekets best bevarte hemmeligheter. Den er intet mindre enn Nordens største enkeltsamling av visetrykk fra 1500- og 1600-tallet, opprinnelig utgitt i Danmark-Norge og Tyskland mellom 1583 og 1634. Samlingen er et massivt bidrag til en kildefattig tid.

Denne tekstkritiske versjonen av Peder Rafns visebok åpner tilgangen til dette unike materialet for forskere og andre interesserte, og belyser den i et bredt tverrfaglig perspektiv. Transkripsjonen av tekster og melodier følger moderne edisjonsfilologiske standarder, og fragmenterte tekster er – så langt det er mulig – restituert etter andre eksisterende kilder. Utgaven er utstyrt med kommentarer til trykkenes materialitet, omtalte personer, illustrasjoner, melodier og bibelreferanser, med ordforklaringer, samt faglige innledninger.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.