Peder Rafns visebok

Forrige Neste

21. En kort Dict om Osloes vdi Norge Ynckelig forbrendelse

København, Georg Hantzsch 1626. Trykket er sammensatt av 4 blad (2 doble blad, dvs. 8 sider). Arksignatur: [Aj], Aij, Aiij, Aiiij. Akrostikon. Teksten er trykt på alle sider. 7 varianter av typografisk skrift, med ulik font og størrelse: 4 i fraktur, 1 i schwabacher og 2 i antikva, som ble brukt også i initialer i akrostikon. Papiret er riflet, håndlaget og vannmerke er ikke synlig. Trykkets tilstand er dårlig pga. papirets lave kvalitet og håndteringen over tid. Det mangler papir på trykkets øverste hjørner. På tittelbladet er det en røskenramme laget av 6 gjentatte bladmotiv, dobbel nederst og enkel langs tre sider. Røskenrammen omkranser bibliografisk innhold, inkludert tittel. Nedenfor er trykkested, trykker og trykkeår delt med en linje laget av et gjentatt lineært segment. I midten av tittelbladet er det en vignett trykt fra en treblokk, ca. 18 x 40 mm (h x b). Samme motiv, trykt fra det samme treblokk, finnes som sluttvignett i PRV 74, som er på tysk. Georg Hantzsch brukte den samme vignetten i mange bøker som ble trykt i denne perioden. På tittelbladets v er det en røskenfrise laget av samme bladmotiv som i røskenrammen på tittelbladet. På samme side er det en vignett, 52 x 63 mm (h x b), trykt fra en treblokk. Georg Hantzsch brukte den samme vignetten i PRV 42 og 65. Lignende motiv finnes i PRV 27, 69, 99 og den tyske i PRV 103.

En kort Dict
om Osloes vdi Norge
Ynckelig forbrendelse/ som skede den 17. Agusti Aar 1624. til hobe Skreffuet
aff
H. N. G.H. N. G.] Hans Nielssøn Griis (d. ca. 1646), kjøpmann og fattigforstander i Oslo/Christiania. Svoger av Peder Rafn gjennom sitt første ekteskap med Marta Hansdatter Stampe, søster av Karen Hansdatter Stampe.

Siungiß som den Psalme: Jeg vil mig HErren Loffue/ som alle mine Synder baar.Jeg vil mig HErren Loffue/ som alle mine Synder baar.] Ifølge Danske reformationssalmer viser melodiangivelsen til salmen «Jeg vil mig Herren loffue» fra Hans Thomissøns Den danske Psalmebog (1569). Salmen er en omdiktet Mariavise, med melodi som er kjent fra nederlandsk og tysk verdslig visesang. Melodien deler likhetstrekk med flere av salmene i den nederlandske Souter Liedekens (1540), og kan betraktes som en variant av salme CVII «Paratum cor meum Deus» med førstelinjen «O God, mijn hert, mijn sinnen/ Die zijn seer wel bereyt». I Nederlandse Liederenbank blir melodien referert til med førstelinjen fra den nederlandske folkemelodien «Wes sal ick mi gheneeren». Tekst og melodi til den tyske varianten av denne visa, «Wo soll ich mich hinkeren», ble trykket i Georg Forsters Frische teutsche Liedlein (1539). Samme melodiangivelse i PRV 52 og 55.

Prentet i Kiøbenhaffn/ aff
Georgio Hantzsch.Georgio Hantzsch] Georg Hantzsch (Jørgen, Georgius; Hantsch, Hansk) (leveår ukjent) var av tysk boktrykkerfamilie og typograf hos boktrykker Henrik Waldkirch i København i 1611. Trolig selvstendig fra 1615 og fram til 1629. Han var en mindre boktrykker som neppe bekostet mange trykk på egen hånd og utførte til dels anonyme trykk for Waldkirch. Hantzsch trykte også flere bøker for bokførere og bokbindere. Typematerialet var visstnok beskjedent, men allerede i 1617 sto han bak en utgivelse med noter, noe vi også finner i PRV 50 («O Naadig’ Gud effter din’ bud») (Ilsøe 1992, 47 og DM 5, I 204–205). Oppgitt på 17 visetrykk (1620–1629) i PRV, inkludert en dublett.
Aar 1626.


Erlig oc Velact
Mand/ Hanß Stampe/Hanß Stampe] Hans Stampe, handelsmann i Oslo. Visas forfatter, Hans Nielssøn Griis, ble angivelig gift med hans datter den 14. september 1624, mindre enn en måned etter bybrannen. fordum Oslo-Borger/ min Kiere Veer-fader/ til en ringe Trøst oc Huußualelse i Samme bedrøffuelße.


1.
HErFørste bokstav H i akrostikon HANS NIELSØN GRIS er Sorg oc Elende/
Maa vi vel Raabe fast/
Nu kommen oß til Hende/
For Synden met en hast:
Ved Jld oc Brand den stercke
Oslo er Straffet med/
Huor aff vi kunde mercke
Christum at verre Vred.


2.
Aff Exemple vi kunde
Forfare Mangelund
J Bibelen/ den runde
Ja store Guds Miskund;
Wi bleffue ey diß bedre/
Wi slog’ det bort i Vind/
Wi haffde Syndig’ Sedre/
Wi fing’ ey andet Sind.


3.
Nu haffuer Gud oß Plaget
For vor fortiente Løn;
Dog icke slet opdraget:
Men/ som en Fadr’ sin Søn/
Oss Tuctet Maadelige;
Min ven/ Ydmyg du dig/
Saa Naadig oc Barmhiertig
For hand beuiste sig.


4.
Saa raader Jeg tillige
De gambl’ oc Vnge vel/
Baad’ Fattig’ oc de Rige/
Giør’ Pœnitentz met skiel:
Saa vil Gud sig forbarme/
Oc ey saa straffe meer/
Ellers Ladr’ hand sig forharme
At straff’ met Plager fleer.


5.
Naar du meget betracter/
Huuß Gaard oc stor’ Rigdom/
Met Sorg oc Bangheds Facter/
Ved Synd verr’ kommen om;
Betænck/ den Gud noch Leffuer/
Som dig haffr giffuet det:
Hand haffuer Meer til offuer/
Ja Tusindfold til met.


6.
Ick’ saa/ J Spottemuler/
Baad’ Leeg oc Lærd’ iblant/
J komm’ aff eders Huuler/
Oc driffu’ met oß stor gant;
For Gud monn’ eder Spare/
Oc vi er ed’r it Speil:
Vjl ed’r der met Atuare/
Det Slar dog icke feil.


7.
End ville nogn frembære
Kniff/ Bysse eller Spiud/
Det kund ey mere skære
J Hiert’/ end saadan Liud:
Du daare/ veest ey selffuer
Huor snart det gielder dig/
Saa Ryster du oc skelffuer/
Oc ey bedrøffuer mig.


8.
Ladr’ oß nu all’ tillige
Met all Andæctighed
Jndfald’ til Gud/ oc sige:
Hellig Trefoldighed/
Hielp oß nu met din Naade
J denne Siste tid/
War oß fra Angst oc Vaade
J all vor’ Daad oc Jid.Jid] gjerning


9.
Saa Ladr’ oß icke sture
For Huuße stor oc smaa/
Bliffu’ de ey bygt met Mure
Aff røde Steen oc graa;
Vi maa dog lad’ oß Nøye/
Huer effter formue sin/
Huad Gud vil oß tilføye:
Det skal vær’ Trøsten min.


10.
Ønskendiß oc dislige/
Vi kund’ legg’ vind her paa/
Meer bygge paa Guds Rige/
End paa steen Huuße graa:
Saa vi her kunde Leffue
J denne sørglig Dal/
Vi siden kunde bliffue
J Himmerigs Sal.


11.
Nu vel/ det maa fuldkommiß/
Huad høyg Øffrighed vil/
Gud giffue det maatte frommiß/
Gud giffue Lyck’ der til:
Adi du gode Ansla/
Jeg biud’r dig gode Nat;
Hild vær’ Christiania/
Naar Jeg tager dig fat.


12.
Gjort gierning haffr’ ey vende/
Lyder det gamble Sprock:
Gud oß sin Naade sende/
At fuldende det tog;
Vnd oss den dag at Leffue
J Christiania/
Meer gaat tilsammen prøffue/
End vdi Oslo da.


13.
Roe ynsker ieg saa saare
Oc Erlig Kierlighed/
Gudfryctighed den Klare
Met god samdrectighed:
At Leffue her tilsamen
J Christiania/
Met Lycke Glæd’ oc gammen
Siung’: Deo Gloria.


14.
Inderlig skull’ vi bede
Gud om sin Naad’ oc fred/
At hand oß vil bestede
Retsindig Øffrighed/
Som oß kunde forsuare/
Som vilde være god;
Den fromme vild’ beuare
Fra all Tyranners Mod.


15.
Saa vill’ wi nu beslute
Denn’ ringe Sang oc dict/
Gud Naadig oß beskytte
J Christiania Stict:
Loff Priiß heder oc ære/
Fra nu til euig tid/
Skal dig Gud Fader være
Søn oc hellig Aand blid’.

AMEN.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Peder Rafns visebok

Peder Rafns visebok har lenge vært en av Nasjonalbibliotekets best bevarte hemmeligheter. Den er intet mindre enn Nordens største enkeltsamling av visetrykk fra 1500- og 1600-tallet, opprinnelig utgitt i Danmark-Norge og Tyskland mellom 1583 og 1634. Samlingen er et massivt bidrag til en kildefattig tid.

Denne tekstkritiske versjonen av Peder Rafns visebok åpner tilgangen til dette unike materialet for forskere og andre interesserte, og belyser den i et bredt tverrfaglig perspektiv. Transkripsjonen av tekster og melodier følger moderne edisjonsfilologiske standarder, og fragmenterte tekster er – så langt det er mulig – restituert etter andre eksisterende kilder. Utgaven er utstyrt med kommentarer til trykkenes materialitet, omtalte personer, illustrasjoner, melodier og bibelreferanser, med ordforklaringer, samt faglige innledninger.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.