Peder Rafns visebok

Forrige Neste

25. En Ny Bryllups Vise

København, Andreas Koch 1627. Trykket er sammensatt av 4 blad (2 doble blad, dvs. 8 sider). Arksignatur: [Aj], Aij, Aiij. Teksten er trykt på alle sider, unntatt tittelbladets v og siste side (4 v). 5 varianter av typografisk skrift, med ulik font og størrelse: 4 i fraktur og 1 i schwabacher. Papiret er riflet, håndlaget og vannmerke er ikke synlig. Papiret og trykkets tilstand er ganske god. På tittelbladet er det en røskenramme laget av 6 gjentatte bladmotiv (+ et spørsmålstegn øverst og nederst), dobbel nederst og enkel langs tre sider. Røskenrammen omkranser bibliografisk innhold, inkludert tittel og forfatternavn. Nedenfor er trykkested, trykker og trykkeår delt med en linje laget av et gjentatt lineært segment.

En Ny Bryllups Vise/
Til ære oc tieniste skenckit/ Erlig/
oc vel Fornumstig Karl/
Laurids Mortenssøn/ Kerteminde/Laurids Mortenssøn Kerteminde] Laurids Mortenssøn Kerteminde (n. 1627), ellers ukjent person. Jndvaaner vdi Nykiøbing i Falster/ med sin allerkieriste Brud/ Erlig Gudfryctig oc Dydig Pige/ Cirstine Abrahams Daatter:Cirstine Abrahams Daatter] Cirstine Abrahamsdatter (n. 1627), ellers ukjent person. Paa deris hæderlig Bryllupsdag/ som skede den 22. Søndag effter Trinit: Anno 1627.22. Søndag effter Trinit: Anno 1627] 21. oktober 1627

Vnder de Noder:
Ah væ mit vnge Hierte/ hui est du mig saa blind. etc.Ah væ mit vnge Hierte/ hui est du mig saa blind. etc.] Ifølge Niels Schiørring har det ikke vært mulig å påvise kilden til denne melodiangivelsen (Schiørring 1950, 1:350). Førstelinjen i Jens Jenssøn Mariagers «En Ny Bryllups Vise» er «Frisk op, velan mit hjerte». Teksten deler metrum og strofeform med O. Dahls seinere jaktsang «Rask op! see dagen rinder» fra Diana eller Visebog for norske Jægere, utgitt i Christiania 1839.

Aff
Jens Jenssøn Mariager.Jens Jenssøn Mariager] (n. 1627–1629), identifiserer seg i trykk 29 som Comminister, dvs. kapellan eller hjelpeprest i Store Heddinge på Sjælland. Ellers ukjent, men kan være i slekt med flere prester ved navn Mariager som senere virka i Norge.

Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Andrea Koch/Andrea Koch] Andreas Koch (Andreiß; Coccus, Coccius) (leveår ukjent), født i Tyskland. Han er oppgitt som trykker på danske utgivelser fra 1626 og framover, og han oppholdt seg i København i alle fall så sent som i mars 1633. I de første årene i Danmark ble han flere ganger kalt inn til universitetets konsistorium for å forklare seg angående utgivelser av tvilsom karakter, bl.a. i 1626 for ei «bolevise». Han ble frikjent på grunnlag av at han ikke kunne dansk og dermed ikke forsto innholdet. De første årene i København jobbet Koch uten privilegier, og han trykte i stor grad på andres oppdrag og bekostning. PRV 32 («GVd Fader Søn oc hellig Aand») viser at Koch trykte noter. I 1632 fikk han kongelig utnevnelse som boktrykker i Glückstadt, nordvest for Hamburg (Ilsøe 1992, 48 og DM 5, I 204–207). Oppgitt på 18 visetrykk (1627–1630) i PRV, inkludert to dubletter. 1627.


1.
FRidsk op velan mit Hierte/
Vær lystig vdi Sind/
Oc nederleg huad Smerte/
Til dig kand komme ind/
Glæd dig i den HErr’/
Som leffuend’ mon vær’/
Baade med tuct oc ær’.


2.
J dag er nu forhaande/
Saa glædeligt it spil/
Her vdi disse Lande/
Som ieg fortælle vil/
En Lilliæ Vand/
Tagis i Haand/
Vdaff sin Fæstemand.


3.
Sig fryder Vejr oc Vind/
Vdi en stilhed klar/
Her springer Hiort’ oc Hind/
For oss nu aabenbar/
Fuglene mon siunge/
Med Røst oc Tunge
glædis baad’ Gamle oc Vnge.


4.
Glæd dig oc Brudgom kiere/
Ja spring met lyst herom/
Dig giffuer Gud vor HErre/
En Brud dydig oc from/
Gudfryctig oc Ærlig/
Ja tuctig oc kierlig/
Er det ey megit herlig.


5.
Tag hende vdi din Arm/
Lad see en lystig Dantz/
Oc nederleg all harm/
Besee den skin oc glantz/
Lad Strengene klinge
Ja Benene springe/
Den Lilliæ at omsuinge.


6.
Prijß Gud din HErre Rig/
Som dig den giffuit haar/
Der dig kand være lig/
Hun dig icke forsmaar/
Men med dig stander/
J sorrig oc Vande/
J all din tid oc stund.


7.
Du deylig Brud oc Vnge/
Jeg dig oc raade vil/
Loff Gud med Røst oc Tunge
Som dig haa’r føyet til/
En Brudgom oprictig/
Ja vijß oc forsictig/
Er det ey Gaffuer victig/


8.
Elsk hannem offuer alle/
Nest Gud din HErre kier/
Lad hannem dig befalle/
Met Gierning oc Gebehr/
Hans Hiert’ med ære/
Dit skal være
Tilbundit/ i Verden hære.


9.
Aff Gud vor HErre fromme/
Dit saa beskickit er/
At tuende sammen komme/
Hinanden haffuer kier/
Aff Hierte oc Bryst/
Med glæde oc lyst/
Foruden kiff oc tuist.


10.
     Giff act der paa O Rose/
Du venne Liliæ blad/
Vær ey WkrudWkrudWkrud] ugress i Mose/
Men bliff lystig oc glad/
Giff hannem din Haand/
Din Ectemand/
Som hoss dig er forsand.


11.
     Gud giff der til sin Naade/
At saadant lyckis kand/
Du dennem fri fra skade/
Jesu min Frelsermand/
Du dem vel bevar’/
Fra Alskens fare/
Alt ved din Engle skare.


12.
     Traadtz dig du KlafferKlaffer] baktaler, sladrehank slemme
Huad kommer det dig ved?
Dog du dig ey forglemmer/
Aff skalckhed oc fortred/
Tag dig selff vare/
Skyd icke den Hare/
Som frycter ey fra fare.


13.
     Jeg ynsker aff mit Hierte/
At see den glædens Dag/
At de vden stor Smerte/
Effter Guds god’ behag/
Kund’ see med lyst/
Deris Børnebørn vist/
Bønhør mig JEsu Christ.


14.
     Oc naar din villie monn’ være/
O Gud min Frelsermand/
Før dennem hiem med ære/
Alt til dit Fæderneland/
At de med lyst/
Aff Hierte oc Bryst/
Dine Børn maa bliffue vist.

AMEN.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Peder Rafns visebok

Peder Rafns visebok har lenge vært en av Nasjonalbibliotekets best bevarte hemmeligheter. Den er intet mindre enn Nordens største enkeltsamling av visetrykk fra 1500- og 1600-tallet, opprinnelig utgitt i Danmark-Norge og Tyskland mellom 1583 og 1634. Samlingen er et massivt bidrag til en kildefattig tid.

Denne tekstkritiske versjonen av Peder Rafns visebok åpner tilgangen til dette unike materialet for forskere og andre interesserte, og belyser den i et bredt tverrfaglig perspektiv. Transkripsjonen av tekster og melodier følger moderne edisjonsfilologiske standarder, og fragmenterte tekster er – så langt det er mulig – restituert etter andre eksisterende kilder. Utgaven er utstyrt med kommentarer til trykkenes materialitet, omtalte personer, illustrasjoner, melodier og bibelreferanser, med ordforklaringer, samt faglige innledninger.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.