Peder Rafns visebok

Forrige Neste

27. [O Dannemarck huad est du blind]

Tittelsiden på dette trykket mangler, derfor har opplysninger om trykkested, trykker og trykkeår også gått tapt. Trykket er sammensatt av 6 blad (3 doble blad, dvs. 12 sider). I tillegg til tittelbladet mangler det siste tomme bladet, men rester er synlige. Arksignatur: Aij, Aiij, Aiiij, Av. Teksten er trykt på alle sider. 4 varianter av typografisk skrift, med ulik font og størrelse: 3 i fraktur og 1 i antikva. Papiret er riflet, håndlaget og vannmerke er ikke synlig. Trykkets tilstand er dårlig pga. papirets lave kvalitet og håndteringen over tid. På tekstens siste side er det en sluttvignett, ca. 52 x 65 mm (h x b), trykt fra en treblokk. Den samme vignetten finnes i PRV 69, 99 og i et tysk trykk (PRV 103). Lignende motiv finnes i PRV 21, 42 og 65. Ettersom tittelsiden på dette trykket mangler, er en eventuell melodiangivelse gått tapt. Den samme teksten finnes i et visetrykk i Karen Brahes Bibliotek, Roskilde Kloster, utgitt i København i 1627, med tittelen En Bedrøffuede Vecters Morgensang oc klagelig Formaning Til alle Christne i Danmarck. Ifølge Solveig Tunold er teksten skrevet av Jørgen Madsen Braad i 1625, i forbindelse med Christian IV’s beslutning om å gå inn i 30-årskrigen (Tunold 1936c, 11–12). 1627-trykket har melodiangivelsen «Himmerigis Rige lignis ved Tj deylig Jomfruer saa bolde, etc. Gud naade oss Synder alle». Melodien til denne visa finnes i Hemminki Maskulainens finske salmebok fra 1605, Yxi Wähä Suomenkielinen Wirsikirja (kun bevart i en utgave fra 1639), under tittelen «Christicund Christuxel kihlattu». I de noe seinere finske 1600-tallsmanuskriptene Liber Templi Ilmolensis og Kangasala 1624 er varianter av melodien satt ut med svenske titler «Himmelrikes rike ähr licknatt»/«Himmelrijkes rijke lijknas widh». En variant av melodien finnes også i nr. 214 i Den svenska psalmboken 1697 års koralbok.


1.
O Dannemarck huad est du blind
     J disse sidste Tiider:
Du slar det hen i Vejr oc Vind/
     Huad dine Naboer lider.
Gud naade oss Synder alle.


2.
O Danmarck hui soffuer du saa/
     Mens Jlden Kruded fenger/
Oc giffuer ingen act der paa/
     Huad Straff dig offuerhenger.
Gud naade oss Synder alle.


3.
Du drister paa det salte Vand
     Som monne dig omringe/
At ingen vdlendske Krigßmand
     Snarlig her ind kand springe.
Gud naade oss Synder alle.


4.
Men tenck dog/ at det røde Haff
     Motte for Mosen vige.
Saa maa wi for Guds Mact oc Staff/
     Naar hand vil oss tilsige.
Gud naade oss Synder alle.


5.
Jeg er din Vecter oc din Ven/
     Det bør mig ey at dølge/
Huad ieg seer oc huort det vil hen/
     Om du vilt ellers følge.
Gud naade oss Synder alle.


6.
Vilt du nu Verden ret besee
     J alle Stat oc Stande/
Huad høris vden Ah oc Vee/
     Baad’ vden oc inden Lande.
Gud naade oss Synder alle.


7.
Thi bort’ er den gyldene Fred
     J alle Kongers Riger/
Huor du skalt bliffue du ey veed/
     At de dig ey bekrjger.
Gud naade oss Synder alle.


8.
Engelland oc Hispanien
     Hin andens Fiender ere:
Franckrige oc Jtalien
     Huer andre vill’ fortere.
Gud naade oss Synder alle.


9.
Vngeren lider aff Tyrcken tvang/
     De kunde sig ey nære:
Böhmens Forfølgelß’ er i svang
     For Christi Tro oc Lære.
Gud naade oss Synder alle.


10.
Sverig mod Polens store mact
     Haffuer sit Sverd vddraged:
Tydskland aff Pawen er foract/
     Oc aff Krjg ilde plaged.
Gud naade oss Synder alle.


11.
Her aff saa er vor Konning god
     Beveged flux i tide/
At voffu’ i Krig sit Liff oc Blod/
     Mens mand paa Hest kand ride.
Gud naade oss Synder alle.


12.
O Dannemarck/ det siunis veld/
     Du est lycksalig ene/
At du haffuer din heer oc held/
     Der til Guds Ord det reene.
Gud naade oss Synder alle.


13.
Du veedst oc ey i forrig tid
     Aff saadan Krjg at sige/
Oc tencker nu: det naar ey hid/
     Thi Haffued er dit dige.
Gud naade oss Synder alle.


14.
Ey hielper Mur/ ey hielper Vand/
     Naar Gud dig ey vil holde.
Det vidner faste Byer oc Land
     Som Pawen haffuer i volde.
Gud naade oss Synder alle.


15.
Derfor vaag op oc see dig om
     Huor Gud med Suerdet truer/
Huor mange Land der giøris tom/
     Som Pawen hart vdsuer.
Gud naade oss Synder alle.


16.
See huor mange tusende Mand/
     J Nidersaxske Feide
Ere slagne med Suerd i Hand/
     For Guds Ord/ vden lejde.
Gud naade oss Synder alle.


17.
See huor mange tusende Mand
     Quinder oc Børn tillige/
Pawen har tuingt vnder sin Hand/
     Fra Christi Tro at vige.
Gud naade oss Synder alle.


18.
See huor mange tusende Møer
     Ere fordreffn’ oc skiende/
Saa det endnu i Hiertet bløer/
     At dem slig Vold skull’ hende.
Gud naade oss Synder alle.


19.
See huor mangen befested Stad
     Som nu maa neye oc bucke/
Gud veed huor lidet de ere glad’/
     Men sørgelige sucke.
Gud naade oss Synder alle.


20.
Nu findis for din egen Dør
     Det blodige Suerd at skade/
Huor inde Pestilentz vaar før/
     Dig da til liden bade.
Gud naade oss Synder alle.


21.
Det er Pawens faste forsæt/
     Danmarck at reformere,
Det maa hoss dig ey være forgæt/
     At du dig kant bekere.
Gud naade oss Synder alle.


22.
Det vaar din ret fortiente Løn/
     Som du vel selff bekiender/
J det du elsker ey Guds Søn/
     Men hans Død offte skiender.
Gud naade oss Synder alle.


23.
Øffrighed klager du oc paa/
     Den er dig ey til maade/
At du kant ey din villie faa/
     Oc dig selff altid raade.
Gud naade oss Synder alle.


24.
Du lyder ey Guds Ordis straff/
     Men det saa høyt foracter/
Presten giør du din Latter aff/
     Ham daglig efftertracter.
Gud naade oss Synder alle.


25.
Guds Tiener du giør icke got/
     Men helst imod vilt larme/
Oc holder deris straff for spot/
     Saa Gud sig maa forbarme.
Gud naade oss Synder alle.


26.
Men kommer hid den Munck saa graa/
     Med sin forfalsked Lære/
Ham faar du lade hoss dig staa/
     Høyi vdi act oc ære.
Gud naade oss Synder alle.


27.
Kierlighed lider nu stor nød/
     Sandhed ey findis meere/
Tro oc Loffue er nesten død/
     Med andre Dyder flere.
Gud naade oss Synder alle.


28.
Din Horerj den er saa stord/
     Jeg kand den ey forklare/
Du vilt ey gaa til HErrens Bord/
     Oc skrifftis aabenbare.
Gud naade oss Synder alle.


29.
Den Hoffart er nu stietstiet] rettet fra stîet (kortform av stiget/steget) saa høy
     Hoss Fattig’ oc hoss Rjge/
At de sig klæde i slig Tøy/
     Som de vaar Kongers lige.
Gud naade oss Synder alle.


30.
Saadan slem last oc skiendig Mod/
     Med mord oc andre Synder/
Raaber hart heffn offuer dit Blod/
     Oc Guds Vrede forkynder.
Gud naade oss Synder alle.


31.
Jt got Raad ieg nu giffuer dig/
     At Jld dig ey skal brende/
At Pawens Mact kand svecke sig/
     Oc dig icke berende.
Gud naade oss Synder alle.


32.
Naar du om Morgenen opstaar/
     Din Gierning at forrette/
Naar du til Bords oc der fra gaar/
     Ah/ Gud du ey forgætte.
Gud Naade oss Synder alle.


33.
Begræd din Wtuct smertelig/
     Oc bed vden all lengsel:
Gud vær mig naadig hiertelig/
     Løß mig aff Syndsens Fengsel.
Gud naade oss Synder alle.


34.
Din Vrede grum du gode Gud
     Lad aff din Naade falde/
Huor med oss truer dine Bud/
     Der om wi dig paakalde.
Gud naade oss Synder alle.


35.
Paa Bedrings dag oc Bedestund/
     See ey huad dig kand badis/
Forsøm Guds Tienist ingenlund/
     Bed Straffen maa forladis.
Gud naade oss Synder alle.


36.
Græd oc bed vel/ som dig er lærd/
     At Gud sig vil forbarme/
Oc dempe Pawens blodig Suerd/
     Oc stride for oss Arme.
Gud naade oss Synder alle.


37.
Giør Bod/ affleg din Synd oc last/
     J Guds Fryct du dig øffue/
Elsk høyt Guds Ord/ holt der ved fast/
     Lad dig det ey berøffue/
Gud naade oss Synder alle.


38.
Forglem oc ey din Konning bold/
     Som strider dig til bade/
Oc haffuer Fiender tusend’ fold/
     At dig skal intet skade.
Gud naade oss Synder alle.


39.
Hand strider med stor Farlighed
     For Guds Ords reene Lære/
Hand strider for vor Salighed/
     For Troen oc Guds ære.
Gud naade oss Synder alle.


40.
Gud bevare Kong CHRISTIAN,Christian] Christian IV (1577–1648), konge av Danmark-Norge 1588–1648
     Gud være med hans Naade/
Naar hand vdslaar sin blodig Fan’/
     Gud hannem styrcke oc raade.
Gud naade oss Synder alle.


41.
Gud bevare Kong CHRISTIAN
     Med sine Rytter oc Suende/
Naar hand far vd paa stridsens Ban/
     Gud ham sin hielp da sende.
Gud naade oss Synder alle.


42.
Gud bevare Kong CHRISTIAN,
     Som dig i strjd paakalder/
Giff Mod oc Sejr med offuerhan/
     Slaa Fienden at hand falder.
Gud naade oss Synder alle.


43.
Gud bevare vor Øffrighed/
     Dit Ord lad hoss oss skinde/
Gud hielp ocsaa vor Meenighed/
     Sin Sorrig at forvinde.
Gud naade oss Synder alle


44.
Leff vel/ bed vel/ baade Dag oc Nat/
     Mens du kant Freden nyde/
Lad see: Giff hid frjvillig Skat/
     Lad dig det ey fortryde.
Gud naade oss Synder alle.


45.
Thi Fienden skal slas vden Lands/
     Der til giffue Gud Lycke/
Kommer hand ind/ tager hand din Krands/
     Oc slaar dig effter sit tycke.
Gud naade oss Synder alle.


46.
O Fader kier du hør vor Bøn/
     Giff Fred i vore Dage/
Styrt Pawen ned/ giff ham sin Løn/
     Bevar oss fra hans plage.
Gud naade oss Synder alle/


47.
HErre JEsu Christ vor Frelsermand/
     Bevjß din Mact oc Styrcke/
For dine Christne/ du best kand/
     At wi dit Naffn maa dyrcke.
Gud naade oss Synder alle.


48.
O hellig Aand/ vær du vor Trøst/
     J disse sidste dage/
Du styrck vor Tro/ lesk oc vor Tørst/
     Bevar oss fra Veeklage.
Gud naade oss Synder alle.


49.
Saa ville wi O Gud saa goed/
     Prijß’ dig med Røst oc Stemme/
At du saa hielper oss paa foed/
     Det vill’ wi aldrig glemme.
Gud naade oss Synder alle.


50.
Saa leffue wi effter dit Ord
     J Christi Tro tilsammen/
Oc gaa der paa til HErrens Bord/
     Oc sige aff Hiertet: Amen.
Gud naade oss Synder alle.

AMEN.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Peder Rafns visebok

Peder Rafns visebok har lenge vært en av Nasjonalbibliotekets best bevarte hemmeligheter. Den er intet mindre enn Nordens største enkeltsamling av visetrykk fra 1500- og 1600-tallet, opprinnelig utgitt i Danmark-Norge og Tyskland mellom 1583 og 1634. Samlingen er et massivt bidrag til en kildefattig tid.

Denne tekstkritiske versjonen av Peder Rafns visebok åpner tilgangen til dette unike materialet for forskere og andre interesserte, og belyser den i et bredt tverrfaglig perspektiv. Transkripsjonen av tekster og melodier følger moderne edisjonsfilologiske standarder, og fragmenterte tekster er – så langt det er mulig – restituert etter andre eksisterende kilder. Utgaven er utstyrt med kommentarer til trykkenes materialitet, omtalte personer, illustrasjoner, melodier og bibelreferanser, med ordforklaringer, samt faglige innledninger.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.