Peder Rafns visebok

Forrige Neste

3. TRIUMPHUS CHRISTI. Det er: Vor Herris […]

København, Andreas Koch 1630. Trykket er sammensatt av 7 blad (tittelblad + 3 doble blad, dvs. 14 sider). Arksignatur: [Aj], Aij, Aiij, Aiiij, Av. Akrostikon. Teksten er kun trykt på 13 sider. Det siste tomme bladet mangler, men rester er synlige. 7 varianter av typografisk skrift, med ulik font og størrelse: 4 i fraktur, 1 i schwabacher og 2 i antikva. Papiret er riflet, håndlaget og vannmerke er ikke synlig. Trykkets tilstand er dårlig pga. papirets lave kvalitet og håndteringen over tid. På tittelbladet er det en røskenramme laget av 6 gjentatte bladmotiv. Den er dobbel nederst og enkel langs tre sider. En linje laget av et gjentatt lineært segment går langs alle kanter. Rammen omkranser bibliografisk innhold, inkludert tittel og forfatternavn. Nedenfor følger trykkested, trykker og trykkeår delt med en linje laget av et gjentatt lineært segment. Samme røskenramme omkranser teksten på alle trykkets sider. På tittelbladets v er det en røskenvignett satt sammen av repetisjoner av et bladmotiv. På side 5 v er det en frise satt sammen av repetisjoner av et eikenøttornament.

TRIUMPHUS CHRISTI.

Det er:
Vor HErris oc Frelseris JEsu
Christi Triumph oc mectige
Seirvinding/ huilcken hand ved sin
Lidelse/ Død oc pine haffuer indlagt oc
forhuerffuit sine vdvalde Børn/
offuer Synden/ døden/ Dieffuelen oc Helffuede.
Erlig oc Velbyrd. Frue/ Fru
Marene Vrup/Marene Vrup] Maren Urup (et. 1586 – et. 1650), datter av Ove Ovessøn Urup og Kirsten Kaas (Sparre). Gift med riksråd Christopher Ulfeldt. Svigermor til Henrik Bjelke. til Vrup/ Min
Gunstige Frue/ oc mectige Befordrer/
til et ringe Tacknemmeligheds tegn/
for mange beuiste velgierninger/
offererit oc Skenckt.

Aff
Nicolao Severini Haf.
Siungis som den Lobvassers Ps.
Jeg raaber fast O HErre. etc.Jeg raaber fast O HErre. etc.] Det fantes to aktuelle melodier til denne salmen da Andreas Koch utga trykket i 1630. Den eldste melodien er satt i dorisk toneart til salme nr. 129 «Dv fond de ma pense» i Strasbourg-salmeboken Avlcvns pseaulmes et cantiques mys en chant fra 1539, utgitt av Jean Calvin og Clément Marot. I 1601 komponerte Hans Leo Hassler en melodi til den anonyme verdslige kjærlighetsvisa «Mein G’müt ist mir verwirret, das macht ein Jungfrau zart» i Lustgarten neuer teutscher Gesäng, utgitt i Nürnberg 1601. Hasslers melodi ble snart knyttet til en geistlig tekst av Bernard av Clairvaux (skrevet på latin i 1153), og etter hvert kjent som salmen «O Haupt voll Blut und Wunden» (med tekst av Paul Gebhardt). Referansen til Ambrosius Lobwassers oversettelse av Genève-psalteret i Psalter des Königlichen Propheten David fra 1573 gjør det fristende å anta at denne visa skulle synges på den gamle melodien fra Strasbourg 1539, kanskje i Claude Goudimels variant av melodien fra 1564–65. Tilsvarende melodiangivelse i PRV 20 og 22.

Prentet i Kiøbenhaffn/ aff
Andrea Koch.Andrea Koch] Andreas Koch (Andreiß; Coccus, Coccius) (leveår ukjent), født i Tyskland. Han er oppgitt som trykker på danske utgivelser fra 1626 og framover, og han oppholdt seg i København i alle fall så sent som i mars 1633. I de første årene i Danmark ble han flere ganger kalt inn til universitetets konsistorium for å forklare seg angående utgivelser av tvilsom karakter, bl.a. i 1626 for ei «bolevise». Han ble frikjent på grunnlag av at han ikke kunne dansk og dermed ikke forsto innholdet. De første årene i København jobbet Koch uten privilegier, og han trykte i stor grad på andres oppdrag og bekostning. PRV 32 («GVd Fader Søn oc hellig Aand») viser at Koch trykte noter. I 1632 fikk han kongelig utnevnelse som boktrykker i Glückstadt, nordvest for Hamburg (Ilsøe 1992, 48 og DM 5, I 204–207). Oppgitt på 18 visetrykk (1627–1630) i PRV, inkludert to dubletter. 1630.

Ad Gal. 1.Ad Gal. 1.] Galaterne kapittel 1.
JEsus Christus gaff sig selff for vore Synder/ at hand vilde frelse oss fra denne nerværende ondi Verden.

Ad Ebr. 9.Ad Ebr. 9.] Hebreerne kapittel 9.
Christus er en gang indgaaet i det hellige/ icke formedelst Bucke eller Kalffue blod/ men formedelst sit egit Blod/ oc fant en evig forløßning.

Apoc. 1.Apoc. 1.[]] (Apocalypsis) Johannes’ åpenbaring kapittel 1.
Fryct dig icke/ ieg er den første oc den sidste/ oc den Leffuend/ ieg vaar død/ oc see/ ieg er Leffuende fra evighed til evighed/ oc ieg haffuer Helffuedis oc Dødsens Nøgle.

1.
FRaFørste bokstav F i akrostikon FRVE MARENE VRVP AMEN første Verdens tide/
     Mand altid haffuer seet/
Guds Naad’ oc Ansict blide/
     Hand oss haffuer beteed/
Thi der wi intet vare/
     Bevist’ hand sig Naadig/
Vild’ til sin’ Børn vdkaare/
     Oc giorde oss sig lig.

2.
Rætferdig/ reen oc hellig/
     Skabte hand Mennisken/
Dem oc Velsignet veldig
     Vdi begyndelsen/
De vild’ dog ickeicke] rettet fra lcke haffue/
     Lycksalighed oc fred/
Men lod sig strax bedrage/
     Aff Satans listighed.

3.
Velsignelsen derfaare/
     Gud fra dem tage lod/
Forbandelsen den haare/
     Jgien tilbage stod/
Mectig da Triumpherde
     Døden oc Dieffuelen/
Ald’ Ondskab da regierde
     J Menn’sken huer oc en.

4.
Elendig wi maatt’ bleffuit
     Bort fra dit Ansict blid
Til Helffuede neddreffuit
     At Pin’s til evig tid/
Ah Væ/ ah Sorg/ ah Smerte/
     Ah stor Elendighed/
Ah mangt et Sorg’fuld Hierte/
     Mand der da haffde seet.

5.
Men see Gud ey kund’ lide/
     Sin Hænders skabning bold/
Saaledis at skull’ bliffue
     Til Sathans Rige sold/
Men lod sin Søn godvillig
     J Døden for oss gaa
At wi skulle den evig
     Himmerigs Arff’deel faa.

6.
Ah Naade offuer Naade/
     Christus sig finde lod/
Sit Liff for oss at lade/
     Villig oc Redb’onRedb’on] av redebo(d)en, beredt stod/
Vild’ selff Brendoffer bliffue/
     Syndoffer lige saa/
Oc sig i Døden giffue/
     Det vaar hans størst’ attraa.

7.
Retfærdighedsens Første/
     Act det/ O Menniske/
Er den der dig forløste/
     For dig leed Spot oc Spee/
Den Galde beesk at æde/
     De gaffue ham for Brød/
Med Æddick’ de tør’ væde/
     Hans Mund i tørstens Nød.

8.
Endelig de ham dømde/
     Til Korssens Gall’Gall’] av galle, smerte oc Green/
De ham blandt Røffuer hengde/
     Vdstract’ hans Arm’ oc Been/
Hand maat’ en Krone bære/
     Aff Torn/ paa Hoffuit sit/
Forbandet maat’ hand være/
     Sligt skeed’ for beste dit.

9.
Nu er alting fuldkommen/
     Som Scrifften haffuer sagt/
Vor’ Synder allesammen.
     Haff’r Christus ødelagt.
See/ Død hand ey er bleffuit/
     J Graffuen liggende/
Men Liffuit oss forhuerffuit/
     Ved sin opstandelse.

10.
En Hersker oc en HErre/
     Vdaff sin Guddoms Krafft/
Lod hand sig see at være/
     Offuer Dieffuelens mact/
Døden er offuervunden/
     Synden regier ey meer/
Satan i Lencker bunden/
     Ey huor Guds Børn nu leer.

11.
Vældig nu Triumpherer/
     Guds Kircke med stor røst/
J Guds Aand sig steds’ fryder/
     At den er vel forløst/
Fra Satans mact oc velde/
     Fra Dødsens bitterhed/
Christus dem alle felde.
     Med sin wskyldighed.

12.
Retfærdighedsens Krone/
     Haffuer hand oss nedlagt/
Vdi sin Himmelsk’ Throne/
     Som Guds Aand haffuer sagt/
Hand hoss sin evig Fader/
     Forhuerff’d oss Salighed/
Huo er den oss nu skader/
     Traadtz all wgudelighed.

13.
Vel an du Satan grumme/
     Du glubske Helffuede/
Nu maat du tie oc stumme/
     For HErrens Salvede/
Huor er din mact/ oc styrcke?
     Huor er din store Krafft?
Jmod Guds Børn at pucke/
     Lad aff/ oc Pral nu sact.

14.
Priser nu HErrens Naade/
     Siunger med Fryd for Gud/
J er nu frelst aff Vaade/
     Med Psalmer bryder ud/
Wi haffue bekommet glæde/
     Fred oc Lycksalighed/
J Engle Chor oc Sæde/
     Hoss Gud i Evighed.

VOTUM.
Ah Christ all godheds Kilde
     Hastig dig til mig ijl/
Som for mig Plagis vilde/
     Hør huad ieg dig nu vil/
Din Tornekron’ lad være/
     En Ærekron’ aff Guld/
Som ieg dig kand frembære/
     For dommen ærefuld.

16.
Merck/ JEsu/ paa min tale/
     Du Verdsens Frelser sand/
Dit Ord lad reent blandt alle/
     Kling’ vdi disse Land/
Affvend din grumme plager/
     Som du oss truer med/
Huilcke wi fortient haffuer/
     Med vore Synder leed.

17.
Evindelig oc Krone/
     Vor Konning CHRISTIAN,Christian] Christian IV (1577–1648), konge av Danmark-Norge fra 1588 til 1648
Hans Land oc Riger skone
     For Krig til Land oc Vand/
Vnder din Vinger skygge/
     Bevar all Øffrighed/
At wi maa leffue trygge/
     J Fred oc Enighed.

18.
Nu vil ieg alting slutte/
     J dit Naffn JEsu Christ/
Du skalt min Siæl vdrette/
     Fra Satans Suig oc List/
Naar ieg aff dett’ Elende/
     Skal vandre gladelig/
Mig skal du da indsende/
     J glæden Eviglig. Amen.

En Tacksigelse for Christi Pine oc Død. O Allerkieriste JEsu Christe/ Guds evige Vißdoms raad/ Jeg tacker dig aff mit gantske Hierte/ at du mig/ som vaar vnder Dieffuelens Fod bortsold/ saa dyre haffuer forløst oc igienkiøbt/ icke formedelst Bucke eller Kalffue Blod/ men ved dit egit hellige Rosenfarffuede Blod; Ah gode JEsu/ huad haffuer din Miskundhed været megit stor imod oss Arme/ naar ieg der paa vil tæncke/ kand ieg den ingenlunde begribe/ men den langt offuergaar all min Fornufft/ Sind oc Sands/ Huad haffuer dog/ O Allerkieriste JEsu/ tildreffuit dig/ at du haffuer Kronet oss med Hæder oc Ære/ som haffde fortient evig Skam oc skendsel? Huad haffuer tildreffuit dig/ O Allernaadigste JEsu/ at du haffuer giffuet oss ælendige/ evig/ oc stedsevarende Fred/ Fryd oc Glæde/ som haffde fortient ævig Wro/ Sorg oc Bedrøffuelse? Huad haffuer beveget dig/ O Allerviseste JEsu/ at du oss/ (som laa nedslaget oc offuervunden/ aff vort eget Kiød/ Dieffuelen/ oc Verden) haffuer giort til Thriumpherende Herrer offuer Døden/ Dieffuelen/ Synden/ Verden oc alle vore Fiender Lægemlig oc Aandelig? Sandelig/ icke voris egen Hellighed oc fortieniste/ Men din grundløse oc wsigelige Barmhiertighed. Huad skal ieg nu/ O min Allerkieriste Frelsere/ igiengiffue dig for saadan din store Naade oc Barmhiertighed? Sandelig/ du vdkreffuer intet andet/ end at ieg skal hiertelig kiende oc bekiende saadant/ oc tacke dig derfaare/ giff derfor O søde JEsu/ din hellig Aand i mit Hierte/ at ieg med loff oc Sang/ som en lystig Morgenrøde/ gladelig kand vdbryde/ oc trøste mig ved din Død oc Pine i all min Jammer oc Elendighed; Du lodst dig forfølge oc plagis: At ieg kunde trøstis. Du lodst dig bespottis oc forhaanis; at ieg skulle evindelig frydis oc glædis. Du lodst dig Krone med Tiørne; at ieg skulle hæderlig Kronis med Retfærdigheds/ oc ærens Krone. Du lodst dig ophøye paa Korssens Træ; at ieg skulle ophøyes i den evige glæde oc ro/ som du haffuer bereed alle tro Christne. Dine hellige fem Saar/ skal læge alle mine Siæls Saar. HErre JEsu/ som haffuer vdbred dine hielprige Hænder paa Korsset imod alle arme syndere/ see/ ieg kommer ocsaa til dig/ som en groff Syndere/ oc vnder dit Kaarss falder til dine Fødder. Derfor beder ieg dig/ at du vilt tage mig an/ oc slutte mig venlig vdi dine Arme/ thi/ HErre JEsu/ i dine arme vil ieg leffue/ i dine arme vil ieg døe/ hoss dig vil ieg være oc bliffue til evigtid/ bliff du ocsaa hoss mig/ oc vandre med mig igiennem denne mørcke Jammerdal: Velsigne mig vdi Liffuet/ trøst mig vdi Døden/ oc før mig aff dette mødsommelig oc bedrøffuede Liff/ i det Himmelske Emaus/ oc herlige fryde Sal/ saa vil ieg igien offre dig/ sampt din Himmelske Fader oc den hellig Aand/ min Munds oc Læbers offer oc Tacksigelse/ forkynde din Rætvißhed iblant FolcketFolcket] rettet fra Folket- oc siunge et glædeligt Haleluja vdi all Evighed.

SOLI DEO GLORIA.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Peder Rafns visebok

Peder Rafns visebok har lenge vært en av Nasjonalbibliotekets best bevarte hemmeligheter. Den er intet mindre enn Nordens største enkeltsamling av visetrykk fra 1500- og 1600-tallet, opprinnelig utgitt i Danmark-Norge og Tyskland mellom 1583 og 1634. Samlingen er et massivt bidrag til en kildefattig tid.

Denne tekstkritiske versjonen av Peder Rafns visebok åpner tilgangen til dette unike materialet for forskere og andre interesserte, og belyser den i et bredt tverrfaglig perspektiv. Transkripsjonen av tekster og melodier følger moderne edisjonsfilologiske standarder, og fragmenterte tekster er – så langt det er mulig – restituert etter andre eksisterende kilder. Utgaven er utstyrt med kommentarer til trykkenes materialitet, omtalte personer, illustrasjoner, melodier og bibelreferanser, med ordforklaringer, samt faglige innledninger.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.