Peder Rafns visebok

Forrige Neste

30. En Merckelig Vise Om den yderste Dommedag

København, Salomon Sartor 1626. Trykket er sammensatt av 4 blad (2 doble blad, dvs. 8 sider). Arksignatur: [Aj], Aij, Aiij. Teksten er trykt på alle sider. 6 varianter av typografisk skrift, med ulik font og størrelse: 4 i fraktur, 1 i schwabacher og 1 i antikva. Papiret er riflet, håndlaget og noen deler av et vannmerke er synlig i øvre venstre hjørne. Motivet til vannmerket er et våpenskjold, ennå ikke identifisert, og ligner motiver finnes på papir av tysk opprinnelse. Det samme motivet finnes i PRV 2 (Andreas Koch, 1629) og i et tysk trykk (PRV 74). Et lignende motiv finnes i et annet tysk trykk (PRV 102). Trykkets tilstand er dårlig pga. papirets lave kvalitet og håndteringen over tid. Tittelbladet er uten ramme og nedenfor er trykkested og trykker delt med en linje laget av et gjentatt lineært segment. På tittelbladet, i midten, det er et tresnitt (Dommedag). Tresnittets mål er 45 x 55 mm (h x b). Det samme tresnitt ble brukt på tittelbladet av PRV 69 uten trykkers navn. Identiske motiv finnes i bilder trykt i Danmark i hvert fall i perioden 1575–1686, både i bøker og andre viser.

En Merckelig Vise/ Om den yderste Dommedag.

Nu nylige vdgaaet paa Prenten.


Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Salomone Sartorio/Salomone Sartorio] Salomon Sartor (d. 1644) var visstnok tysk og kom til Danmark som boktrykkersvenn. Han etablerte seg som boktrykker i København omkring 1612. I 1617 fikk han privilegium med enerett til å trykke skole-, salme- og bønnebøker samt almanakker. Hans største konkurrent var boktrykker Henrik Waldkirch, og gang på gang måtte de to i møte for universitetets konsistorium fordi de hadde misbrukt deres privilegier eller ved andre ulovlige midler forsøkt å vinne fram. Sartor gikk av med seieren da han i 1622 fikk et utvidet privilegium til å framstille alle bøker på fremmede språk utgitt i København, og dessuten fritak fra skatt og andre begunstigelser. Til gjengjeld var han bl.a. forpliktet til å holde et perfekt trykkeri som også skulle kunne trykke kobberstikk (Ilsøe 1992, 43–47 og DBL). Oppgitt på 5 visetrykk (1623 og uten år) i PRV. B.


     EN merckelig Vise ieg quæde vil/EN merckelig Vise ieg quæde vil/] Visa er uten melodiangivelse. Den samme visa var et av de første trykkene Tyge Nielssøn seinere utga det året han etablerte seg som første boktrykker i provinsbyen Christiania i 1643. Heller ikke den har melodiangivelse. Det har ikke lyktes oss å finne proveniensen til denne melodien.
Christe giff mig din Naade der til/
Dit hellige Ord baade quinde oc mand
Ræt veyen til salighed lære kand.
          J Basunen blæser Guds Engle/
          Saa vide gaar liud aff.


     At ieg om Dommedagen siunge maa/
Den hellige Scrifft ieg effter vil gaa/
Hun er vor Tuctemester alle saa from/
Hun siger wi skulle for Dommen kom.
          J Basunen blæser Guds Engle/ etc.


     O HERRE Christ dit Ord met fljd/
Paaminder oss alle paa denne tid/
Din merckelig Tegn lader du oss see/
J Soel oc Maane lader du dem skee.
          J Basunen blæser Guds Engle/ etc.


     Stor storm oc Vejr oc Haffsens vand/
Stor Orlog oc Krig vdi alle Land/
Stor angist/ nød oc Hiertens vee/
For Synden skal offuer all Jorden skee.
          J Basunen blæser Guds Engle/ etc.


     Gerighed/ Ager oc Synder flere/
Falskhed oc suig/ oc saadant meere/
Kierlighed skal bliffue saare kaald/
For Synden hun voxer saa mangefold.
          J Basunen blæser Guds Engle/ etc.


     Den Antichrist met all sin Mact/
Skal staa mod JEsu Christi mact/
Oc mange bedrage met Lærdom sin/
Fra euig Liff oc til Helffuedis pin.
          J Basunen blæser Guds Engle/ etc.


     Sin Naade for oss mon Gud betee/
Met mange Jertegn lader hand oss see/
At hand vil Verden for Dommen føre/
Ey lenger fortøffue det kand i høre.
          J Basunen blæser Guds Ængle/ etc.


     Snarlig den Dag lader Gud vel komme/
Sin elskelig Børn til glæde oc fromme/
De dage skal kortis/ haffuer hand sagd/
For Menniskens Synd oc sine vduald.
          J Basunen blæser Guds Engle/ etc.


     Den dag oc stund er for oss skiult/
For Mennisken alle paa Jorden er dølt/
For Engle ocsaa/ der Gud mon tiene/
Gud Fader kiender den Dag allene/
          J Basunen blæser Guds Engle/ etc.


     JEsus Christus vor Frelsermand/
Dommen hand haffuer i sin veldige Haand/
En brendendis Jld/ en Lue saa klar/
Paa Dommedag for hans Ansict gaar.
          J Basunen blæser Guds Engle/ etc.


     Mand fryctede ey Gud i Noe tid/
De aade oc drucke/ tog Verden til Jid/Jid] id, gjerning, virksomhet
Det Noe i Arcken monne indtraa/
Met Vandfloden lod Gud Verden forgaa.
          J Basunen blæser Guds Engle/ etc.


     J Sodoma skøtte de intet om Gud/
Loth gaar aff Staden alt effter Guds Bud/
Met Suoffl oc Jld paa samme stund/
Forskød dem Gud til Helffuedis grund.
          J Basunen blæser Guds Engle/ etc.


     Menniskens Søn i Skyen vil komme/
At holde sin strengstreng] rettet fra stren, etter samme vise utgitt av Tyge Nielssøn i Christiania 1643 rætferdig Domme/
Alt som en Liunild der kommer brat/
Saa kommer Guds Søn til Dommen snart.
          J Basunen blæser Guds Engle/ etc.


     Guds Engle skulle aff Himmelen fare/
Met Basuner baade herlig oc klare/
J døde som ligger i Jorden trange/
Staar op i skulle for Dommen gange.
          J Basunen blæser Guds Engle/ etc.


     Den Engel skal blæse høyt met alle/
De Døde monne hand aff Graffuen kalle/
Met høyeste Røst oc stercken stemme/
Der skal sig ingen i Jorden glemme.
          J Basunen blæser Guds Engle/ etc.


     Guds Børn i Verden som fryctede Gud/
Saa herlig skulle komme aff Graffuen vd/
Forklare vil Gud deres Legem met ære/
Til euig tid met sig at være.
          J Basunen blæser Guds Engle/ etc.


     Met Englene oc rætferdigerætferdige] rettet fra ræferdige, etter samme vise utgitt av Tyge Nielssøn i Christiania 1643 Domme/
Skal Menniskens Søn i Skyen komme/
Wi skulle hannem alle for Dommen møde/
Vng oc gamle/ Leffuendis oc Døde.
          J Basunen blæser Guds Engle/ etc.


     Da Dieffuelens Børn den jammer forstaa
Den sorrig oc vee dem offuer skal gaa/
De monne Dommeren i Skyen see/
Sin grumheds Vrede lader hand dem tee.
          J Basunen blæser Guds Engle/ etc.


     De skulle bortfly met ynckelig hast/
Til Tuer oc Høye løbe alle fast/
Til Bierg oc Klippe oc høyen Hald/
J falde paa oss oc skiule oss alt.
          J Basunen blæser Guds Engle/ etc.


     Oc vaare wi nu saa dybt i Jord/
Wi maatte vndgaa den euige Mord/
For Dommen at staa/ er oss icke got/
J Verden holt wi Dommeren for spot.
          J Basunen blæser Guds Engle/ etc.


     Naar Englene haffue oss alle frem hent/
Fra Verdsens ende/ oc til Dommen sent/
Dommeren sidder paa Domstolen met ære
Snarlig skal hand sin Dom fremføre.
          J Basunen blæser Guds Engle/ etc.


     Som Hyrden adskiller Geder fra Faar/
Saa skal wi atskillis/ for Dommen staar/
Til høyre Haand kommer Faaren at staa/
Til venstre Haand Gederne monne gaa.
          J Basunen blæser Guds Engle/ etc.


     Til dennem som staa ved den høyre haand/
Skal Gud sige sine Ord paa stand/
Min elskelig Børn min Faders Vduald/
Kommer hid oc gaar i Himmerige alt.
          J Basunen blæser Guds Engle/ etc.


     Der ieg leed hunger oc tørst saa fast/
J gaffue mig Mad oc dricke met hast/
J klædde mit arme Legem oc Krop/
Aff alskens Nød i hiulpe mig op.
          J Basunen blæser Guds Engle/ etc.


     O HErre naar saa wi dig i slig bang/
Naar hiulpe wi dig vdi saadan trang?
Min fattige Lemmer som i mon giffue/
Mig selff gaff i/ ieg kand icke liuffue.
          J Basunen blæser Guds Engle/ etc.


     Til Gederne skal hand da sige saa/
Gaar bort i forbandede som her mon staa/
Til Helffuedis Jld oc euig vee/
Aff Verdsens begyndelse eder er bered.
          J Basunen blæser Guds Engle/ etc.


     Der ieg vaar hungrig i sagde mig ney/
Jeg vaar tørstig i skenckte mig ey/
Min nød oc trang eder vaar aabenbare/
J skytte mig ey/ i lode mig fare.
          J Basunen blæser Guds Engle/ etc.


     O HErre naar saa wi dig lide Nød/
Met hunger oc tørst/ oc gaff dig ey Brød?
Mine fattige Børn som i forskød/
Saa saare giorde i mig selff imod.
          J Basunen blæser Guds Engle/ etc.


     Til Himmerigis Rige oc euig ro/
Jndgaar Guds Børn/ i skulle der bo/
At siunge Gud loff oc ære met fryd/
Oc leffue met hannem til euig tid.
          J Basunen blæser Guds Engle/ etc.


     Til Helffuedis Jld oc euig død/
Gaar bort i Fordømte met sorrig oc nød/
Fra Guds Ansict baade mild oc blid/
J Pijnen at bliffue til euig tid.
          J Basunen blæser Guds Engle/ etc.


     Huad hylen oc graad monne du vel tro/
De skulle fremdrage/ i HelffuedeHelffuede] rettet fra Heffuede bo/
At græde oc klage oc sige saa/
Wi kunde dog aldrig Naade faa.
          J Basunen blæser Guds Engle/ etc.


     O jammer oc sorrig oc Hiertens quid/
At brende i HelffuedeHelffuede] rettet fra Heffuede til euig tid/
Wi ere fordømt/ wi kunde ey dø/
J denne bittere Helffuedis glød.
          J Basunen blæser Guds Engle/ etc.


     Wi kunde icke andet met Øyene see/
End stor Angist oc nød oc besk en vee/
En Jammerlig skrig wi høre kunde/
Stor sorrig oc elend i denne stunde.
          J Basunen blæser Guds Engle/ etc.


     O haffde wi nogen Ven saa trøst/
Oss vilde besøge i denne vor brøst/
At bære til oss en draabe Vand/
Vor brendendis Tunge der leske kand.
          J Basunen blæser Guds Engle/ etc.


     O haffde wi en forskreffuen dag/
Vor Siel maatte komme i ro oc mag/
Men euig Pijne faar aldrig ende/
J Helffuedis pøl huor skal wi oss vende. J Ba.


     Der wi i Verden vaare from oc fijn/
Gud lod forkynde oss Lærdom sin/
Hand bød wi skulde synden fortryde/
Paa Christum tro oc Himmerig nyde. J Ba.


     Hans hellige Ord wi holt for spee oc spot/
Wi giorde alt huad oss selff tyckte got/
Hans Tienere giorde wi saa stor fortred/
Derfore er Gud oss euig vred. J Bas.


     Det hielper oss ey lenger nu at klage/
J Pjnen wi bliffue alle vore dage/
Wi ville dog endelige giffue oss tabt/
O vee at wi i Verden vaar skabt. I Bas.


     Her aff wi klarligen kunde forstaa/
Huor det Verden for Dommen skal gaa/
Det er oss got at wi frycte Gud/
Oc skicke oss effter hans hellige Bud. J Ba.


     For Synden betalde GudsGuds] rettet fra Gus, etter samme vise utgitt av Tyge Nielssøn i Christiania 1643 eeniste Søn/
Paa Korsit hand hengde for Menniskens køn/
Oc siger om wi ville paa hannem tro/
Met glæde skal wi i Himmerig bo. J Bas.


     Saa er nu denne Vise at ende/
Gud giffue wi kunde det alle bekiende/
Oc her i Verden kunde leffue saa/
Gud vnde oss det euige Liff at faa. J Bas.
FINIS.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Peder Rafns visebok

Peder Rafns visebok har lenge vært en av Nasjonalbibliotekets best bevarte hemmeligheter. Den er intet mindre enn Nordens største enkeltsamling av visetrykk fra 1500- og 1600-tallet, opprinnelig utgitt i Danmark-Norge og Tyskland mellom 1583 og 1634. Samlingen er et massivt bidrag til en kildefattig tid.

Denne tekstkritiske versjonen av Peder Rafns visebok åpner tilgangen til dette unike materialet for forskere og andre interesserte, og belyser den i et bredt tverrfaglig perspektiv. Transkripsjonen av tekster og melodier følger moderne edisjonsfilologiske standarder, og fragmenterte tekster er – så langt det er mulig – restituert etter andre eksisterende kilder. Utgaven er utstyrt med kommentarer til trykkenes materialitet, omtalte personer, illustrasjoner, melodier og bibelreferanser, med ordforklaringer, samt faglige innledninger.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.