Peder Rafns visebok

Forrige Neste

32. En liden Morgen oc Afften Bøn

København, Andreas Koch 1630. Trykket er sammensatt av 4 blad (2 doble blad, dvs. 8 sider). Arksignatur: [Aj], Aij, Aiij. Teksten er trykt på alle sider, unntatt den siste. 5 varianter av typografisk skrift, med ulik font og størrelse: 4 i fraktur og 1 i schwabacher. For å trykke melodien (2 r) ble det brukt notetypetrykk, som består av løse typer, der hver enkelt type består av notetegnet eller annet tegn med tilhørende utsnitt av hele det femlinjede notesystemet. Papiret er riflet, håndlaget og vannmerke er ikke synlig. Trykkets tilstand er dårlig pga. papirets lave kvalitet og håndteringen over tid. På tittelbladet er det en røskenramme laget av 6 gjentatte bladmotiv, dobbel nederst og enkel langs tre sider, og en linje laget av et gjentatt lineært segment langs alle kanter. Samme enkle røskenramme omkranser teksten på alle sidene. Tittelbladets ramme omkranser bibliografisk innhold, inkludert tittel og forfatternavn. Nedenfor er trykkested, trykker og trykkeår delt med en linje laget av et gjentatt lineært segment. På tittelbladets v er det både en røskenfrise bestående av repetisjoner av de samme bladmotivene som i røskenrammen, og et rundt tresnitt i en firkantet ramme (knelende og bedende kongen). Tresnittets mål er 53 x 50 mm (h x b). På side 2 r er det notetrykk. På tekstens siste side (4 r) er det en sluttvignett, ca. 30 x 35 mm (h x b), trykt fra en treblokk. Den samme vignetten fra den samme treblokken finnes i PRV 5, 13, 16 og 96 uten trykkers navn, og i PRV 23, trykt også av Andreas Koch. Lignende motiv, men ikke identiske, finnes også i PRV 8, 24, 51, 72, 94 og 97.

En liden Morgen oc Afften Bøn/
Som et huer Christet Menniske kand bruge/ til at tacke Gud med/ for en Naadig beskærmelse/ fra Dieffuelens list oc all fare/ End oc bede for sig/ oc sine Wvenner/ at hand med dem/ her maa befries fra all Vaade oc fare/ ved Christum JEsum/ den eniste Hielper i all Nød/ End ocsaa leffue sammen med fred oc Kierlighed i denne Verden/ at de effter denne timelig Død/ maa forsamlis allesammen vdi den ævige Himmerigis glæde.

Sangviß saa befattet/
Aff
N. J. H.N. J. H.] Forfatteren er ikke identifisert.

Prentet i Kiøbenhaffn/ aff
Andrea Koch.Andrea Koch] Andreas Koch (Andreiß; Coccus, Coccius) (leveår ukjent), født i Tyskland. Han er oppgitt som trykker på danske utgivelser fra 1626 og framover, og han oppholdt seg i København i alle fall så sent som i mars 1633. I de første årene i Danmark ble han flere ganger kalt inn til universitetets konsistorium for å forklare seg angående utgivelser av tvilsom karakter, bl.a. i 1626 for ei «bolevise». Han ble frikjent på grunnlag av at han ikke kunne dansk og dermed ikke forsto innholdet. De første årene i København jobbet Koch uten privilegier, og han trykte i stor grad på andres oppdrag og bekostning. PRV 32 («GVd Fader Søn oc hellig Aand») viser at Koch trykte noter. I 1632 fikk han kongelig utnevnelse som boktrykker i Glückstadt, nordvest for Hamburg (Ilsøe 1992, 48 og DM 5, I 204–207). Oppgitt på 18 visetrykk (1627–1630) i PRV, inkludert to dubletter. 1630.

JEg ved inted til Salighed/ vden den Kaarßfeste JEsum Christum.


HErre hør min Bøn/ oc giff act paa min formaning.«En liden Morgen oc Afften Bøn» er en enstemmig sats i mensuralnotasjon med noteverdiene brevis, semibrevis, minima og pauseverdiene minima. I transkripsjonen er de tolket til dobbel helnote, helnote og halvnote og deretter i halvert noteverdi. Melodien er notert i c-nøkkel/alt-nøkkel. Den er transponert til oktavert g-nøkkel i den moderne versjonen. I andre og femte notelinje er det x foran noten c, der x kan tolkes som heving av tonehøyde. Taktarten er angitt til alla breve (C med loddrett strek, 2/2). Notasjonen har ikke taktstreker, og den angitte takten kan forstås mer som puls enn fast metrum. Dette er videreført i den moderniserte transkripsjonen. Repetisjonstegnet i andre notelinje er to korte loddrette parallelle streker med to prikker på hver side. Tredje notelinje avsluttes med en musikalsk kustode på e og viser til første note på fjerde linje (e). Nils Schiørring skriver at melodien skal ha likheter med melodiformen til «Mein junges Leben hat ein End» (Schiørring 1950, 1:196). Paul Emil Rynning oppgir tonen som tysk folkevise (Rynning 1967, 85).


GVd Fader/ Søn oc hellig Aand/
Værdig Trefoldighed/
Som været harhar] rettet fra hâr (kortform for haffuer) oc er forsand/
En Gud aff ævighed/
Oc ved sit Allmæctigheds Ord
haffuer skabt haff/ Himmel oc Jord/
Aff Guddombs Vijßdomb stor.


2.
Dig tacker ieg aff hiertens grund/
At du har har] rettet fra hâr (kortform for haffuer)bevaret/
Mig denne {Dag/Nat}{Dag/Nat}] Dag skrevet over Nat på samme linje (typografisk) oc allenstund/
Oc Naadelig Sparet/
J Christo det Wskyldige Lam/
Fra Satan min Fiende gram/
Oc fra all Last oc Skam.


3.
Jeg beder oc/ min Synd oc Last/
Som boer vdi mit Kiød/
Huor med ieg dig fortørnerfortørner] rettet fra frrtørner fast/
Oc fortien ævig Død:
Du vilt formedelst Christi Blod/
Som Pijnt for mig paa Korssit stod/
Tilgiffue mild oc god.


4.
J denne {Dag/Nat}{Dag/Nat}] Dag skrevet over Nat på samme linje (typografisk) vilt du ocsaa/
Med din Engle skare/
Mig Naadelig bevare fra/
Alskens Nød oc fare/
Lad mig O Gud Fader kiær/
Vdi din forvaring være/
Nu oc altid here.


5.
At ieg i Haabet {Vaage/Soffue}{Vaage/Soffue}] Vaage skrevet over Soffue på samme linje (typografisk) maa/
Fast til dig Tryggelig/
At du skalt ey aff min hu gaa/
Met Velgierninger slig/
Som du mig her beviset har/har] rettet fra hâr (kortform for haffuer)
Ved Skabning oc gienløßning klar/
Med dit Ord Aabenbar.


6.
Saa vil ieg ey frycte mig/
For skade nogenlund/
Ey heller for min Wvens suig/
Optenckt med vnderfund/
Den stund O Christe Gud oc mand/
Du er min hielp til Land oc Vand/
Huo mig da skade kand.


7.
J all min Nød ieg søger dig/
Du er mit trygge Slot/
En Vern woffuervindelig/
Min Fiende til Spot/
Giff mig din Hellig Aand forvist/
Befri mig oc/ fra Satans list/
O søde JEsu Christ.


8.
Oc vnd mig her at leffue saa/
J Haab oc Tro til dig/
At naar ieg aff Verden skal gaa/
Ved Døden timelig/
Jeg da met dig JEsu kiære/
Maa i ævig Fryd oc Ære/
J Himmerig være.


9.
Huis ieg nu saa harhar] rettet fra hâr (kortform for haffuer) Siunget frem/
For mig i denne Bøn/
Skal være meent ocsaa om dem/
Som vden baad’ oc Løn/
Ere mine Venner med skiel/
Gud dem baade til Liff oc Siæl/
Altid beskærme vel.


10.
Jeg her oc ey forgiette maa/
Min Fiend oc Wven/
Men altid vil ieg bede saa/
For dem ræt huer oc een/
At de nu ved Guds Naade her/
Kunde mig giøre fiern oc nær/
Det de aff mig begiær.


11.
Paa det wi her i dette Liff/
Maa leffue Christelig/
J Kierlighed foruden Kiff/
Oc saa i Himmerig/
At forsamlis allesammen/
Vdi ævig fryd oc gammen/
Gud hielp der til Amen.

AMEN.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Peder Rafns visebok

Peder Rafns visebok har lenge vært en av Nasjonalbibliotekets best bevarte hemmeligheter. Den er intet mindre enn Nordens største enkeltsamling av visetrykk fra 1500- og 1600-tallet, opprinnelig utgitt i Danmark-Norge og Tyskland mellom 1583 og 1634. Samlingen er et massivt bidrag til en kildefattig tid.

Denne tekstkritiske versjonen av Peder Rafns visebok åpner tilgangen til dette unike materialet for forskere og andre interesserte, og belyser den i et bredt tverrfaglig perspektiv. Transkripsjonen av tekster og melodier følger moderne edisjonsfilologiske standarder, og fragmenterte tekster er – så langt det er mulig – restituert etter andre eksisterende kilder. Utgaven er utstyrt med kommentarer til trykkenes materialitet, omtalte personer, illustrasjoner, melodier og bibelreferanser, med ordforklaringer, samt faglige innledninger.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.