Peder Rafns visebok

Forrige Neste

35. En ny Brøllups Sang

København, Georg Hantzsch 1628. Trykket er sammensatt av 4 blad (2 doble blad, dvs. 8 sider), uten arksignatur. Akrostikon. Teksten er trykt på alle sider. 9 varianter av typografisk skrift, med ulik font og størrelse: 4 i fraktur, 1 i schwabacher og 4 i antikva (hvorav 2 i kursiv). Papiret er riflet, håndlaget og vannmerke er ikke synlig. Papiret er tykt, og trykkets tilstand er god. På tittelbladet er det en ramme laget av et gjentatt geometrisk motiv, dobbel nederst og enkel langs tre sider. Tittelbladets ramme omkranser bibliografisk innhold, inkludert tittel og forfatternavn. Nedenfor er trykkested, trykker og år delt med en linje laget av et gjentatt lineært segment.

En ny Brøllups
Sang/ som paaminder Brudgom
oc Brud/ om deris Ectestat/ huorledis de sig der vdi Christeligen kunde for holde oc fuldende.

Componerit Aff
N. S. H.N. S. H.] Forfatteren er ikke identifisert.
Vnder den Thone; Elskowens baand oc byrde svar etc.Elskowens baand oc byrde svar etc.] Melodiangivelsen viser til førstelinjen i visa «En smuck Lystig Vise/ Elskowens Baand oc Byrde suar/ etc.», som tilfeldigvis finnes blant visene i Peder Rafns visebok (se PRV 99). Denne visa har melodiangivelsen «Gar lustig ist spatzieren gahn». Den tyske visa finnes som melodiangivelse i flyveblad helt tilbake til 1585 (Weller 1858, 246–247). Der står den som melodiangivelse til teksten «Ach, wo sol ich mich kehren hin». Melodien er satt ut for lutt i flere håndskrifter fra rundt århundreskiftet, blant annet i den danske pastoren og komponisten Peter Fabritius af Rostocks Lutbog fra rundt 1603. I en artikkel i Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie har Konrad Ameln påvist en eldre proveniens for melodien i en geistlig kontrafaktur til den verdslige visa utgitt i flyvebladet Drey Gnadenreiche Liederi Magdeburg 1588 (Ameln 1981, 141–142). Samme melodi i PRV 99.

Erlig oc Velacht Karl/
Niels Madtzsøn Braad/Niels Madtzsøn Braad] Niels Madssøn Braad (ca. 1600–1678), kjøpmann i Visby på Gotland. Borger oc Jndvonner i Wisby paa Gulland min kiere Frende/ Sampt Erlig oc Gudfryctig Pige/ Katrin Lauridtzdatter/Katrin Lauridtzdatter] Katrin Lauridsdatter (d. 1644), så langt vi vet Niels Madssøn Braads eneste hustru. Forfatterens svigerinne, trolig søster av hans kone. min kiere Swegerske/ paa deris Brøllups høytid/ som holdtis i Malmøe Hel: 3 foldigheds Søndag/ den 8. Junij 1628/ til æris oc tacknemmeligheds tegn venligen offererit oc tilskicket.

ManD oC HVstrV/ It ere nV
Strax Ectestat/ I ere IsatManD oC HVstrV/ It ere nV Strax Ectestat/ I ere Isat] Kode basert på romertallene M, D, C, V, V, I, V, I, I. Dette gir sammenlagt 1618; sannsynligvis skulle x vært X, slik at summen blir utgivelsesåret 1628.

Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff
Georgio Hantzsch/Georgio Hantzsch] Georg Hantzsch (Jørgen, Georgius; Hantsch, Hansk) (leveår ukjent) var av tysk boktrykkerfamilie og typograf hos boktrykker Henrik Waldkirch i København i 1611. Trolig selvstendig fra 1615 og fram til 1629. Han var en mindre boktrykker som neppe bekostet mange trykk på egen hånd og utførte til dels anonyme trykk for Waldkirch. Hantzsch trykte også flere bøker for bokførere og bokbindere. Typematerialet var visstnok beskjedent, men allerede i 1617 sto han bak en utgivelse med noter, noe vi også finner i PRV 50 («O Naadig’ Gud effter din’ bud») (Ilsøe 1992, 47 og DM 5, I 204–205). Oppgitt på 17 visetrykk (1620–1629) i PRV, inkludert en dublett. Aar 1628.


1. NYFørste bokstav N i akrostikon NIELS MADTZSØN BRAAD Brudesang paahør ococ] rettet fra oc oc (dittografi) merKFørste bokstav K i akrostikon (telestikon) KATRIN LAVRITZDATER
     Om vng’ Personer tho/
Som aff Gudfryctig ijd oc werck
     J Ecteskab vill’ bo
Huor til GudGud] rettet fra Gnd (omvendt type)Naaden giff
     Oc alt Ont fra dem driff
          Med glæde/ indtræde
Ynsker ieg dem for mig/
     Brudgommen fin/ med Bruden sin
          Giør en huer saa for sig.


2. Ieg vil/ spør du/ ret giern forstaA
     Huor monne det komme sig?
At ieg den Person med attraa
     Begierer strax til mig/
Oc kand den ey forgiett
     Skønt aff wbekient iæt
          For ey seed/ Jeg aff veed/
Kommer mig oc langt fraa
     Det giør Gud een/ anden ey meen
          Saa skalt du det forstaa.


3. Eya saa er derfor min trøsT
     Som ieg nu faar her aff
At ieg kand vide det med Lyst
     Gud sielff harhar] rettet fra hâr (kortform for haffuer) Ecteskaff
Stifftit i Paradijß
     Sit Naffn til Loff oc Prijß
          Til Adam/ lidd’ Evam
Gaff dem tilsammen der/
     Den samme Prest/ er endnu nest
          J denn’ vors brude fer.


4. Lige som det i Scrifften staaR
     Vel langt aff fremmed Land
Seer wi det endnu saa tilgaar
     Baade med Quind oc Mand
Aff adtskillig Stæder
     Hin anden oplæder
          Gudtz forsyn/ icke din/
Er det ret vist oc sant
     Saa vnderlig/ tro du ret mig/
          Vdretter Gud saadant.


5. Saa kund’ oc J see her vdI
     Guds god’ forsiun oc skick
At det alt gick andre forbi
     Der i huer andre fick
Huorfor eder nu bør/
     At i Gud Æren giør
          Siger saa/ i vel maa
Med Tacksigelß forsand
     Nu est du min/ oc ieg er din
          Hustru oc Ecte Mand


6. Mand bør oc at see det ret aN
     Persons slect oc hærkom
Des Forældr’ oc huordanhuordan] rettet fra huardan
     Om de var’ Erlig’ from/
Thi det er saadant werck/
     Daatter i Moders Serck/
          Men en Søn/ Faders Køn/
Hans skiorte sig i føer
     Det onde snart/ artis med fart/
          Som mand tit seer oc høer.


7. At du saadant vel mercke skaL
     Vilt du dit Ecte skaff
Skal gaa lyckelig til med all
     Ey tage skade der aff/
Besku ey enis pracht
     Men giff fast meerr’ act
          Paa Sæder/ end Klæder/
Om hun oc tilvaant er
     At giøre gavffn/ du det ey savffn
          Huusarbeid veed reger.


8. Den som saadan en Qvind’ kand faA
     Hun bør at holdis aff
Som veed at see til i huer vraa
     Hun er sin Mand en Staff
Weed oc vel skicke sig.
     Mod fattig oc Rig
          Een god Bøn/ Gud til Løn
Ynskis hind’ tit lang fraa
     Manden det hør/ ham ret got giør
          Vilt du det oc forstaa.


9. Thi saadan en Quind’ kandst ey dV
     Betale med røt Guld
Som haffuer dett’ sind oc hu
     Findtz dig baad’ tro saa huld
Godtz effter forældre din
     Kanst arffve fulde skrin
          Men dydig/ oc lydig/
Hustru giffuis aff Gud
     Hans gaffv’ er den/ tack ham min ven
          Skick dig effter hans bud.


10. Zirit ret vell en Quind’ eR
     Oc prydet allerbest
Naar hun oc disse dyder bær
     De hende følger nest
Ey megen pral oc pract
     Men holder maaden sact
          Gudfryctig/ forsictig
J Ord oc gierning sin
     Yndig/ tuctig/ from bluferdig
          Den er en QuindeQuinde] rettet fra Qninde (omvendt type) fin.


11. Saa maa det være nu sagd frI
     Om Erlig Qvinde smyck:
Wi maa det oc ey gaa forbi
     Til Manden oc it styck/
At hand ey forglemmer
     At giffve Gud sin ær
          Slig gaffue/ at haffue
Lyckis ey alle Mand/
     Derfor en huer/ sit Korß maa bær
          Som slig ey haffue kand.


12. Ønck er det med den Mand forvisT
     Som en wdyd monn’ faa;
Verr’ er en Tirannis thvist
     Som en god Qvind’ mon’ slaa/
Oc for en ringe ting
     Kører med hind’ omkring
          Som Løwer/ der øffuer
Med mact/ styrcke oc Mod/
     Sin svag’ hustru/ tager med thru
          Oc træder vnder fod.


13. Naar en Tiran leng nock harhar] rettet fra hâr (kortform for haffuer) skentZ
     Med sin ecte Hustru/
Daa strax aff sine gierning’r kientz
     Slet haffue forglemt nu/
Det Paulus oc Petrus lær/
     Din Hustru du elsk oc ær/
          Ey øde/ men føde
Dit eget Kiød oc Been
     Du ey haade/ men skal raade/
          Din Ecte hustru ieg meen.


14. Baad’ Mand oc Quind’ bør hielpis aD
     Til Huußfred at hold/
Tage sig vare for vred’ oc had
     Kierlighed ey blivr kold
Mild thale oc giensvar
     All Vrede den betaar
          Men Pucken oc suergen
Anstiffter trætt’ oc Kjff
     Thit hug oc slag foruden sag
          Hader mangen sit Liff.


15. Raadene min’ ere nu saA
     Du Mand/ din Qvind haff kier
Det monn’ oc til Qvinden naa
     Jt Liff i bleffuen er
Dog Manden harhar] rettet fra hâr (kortform for haffuer) denn’ mact
     For HErr’ oc hoffuit ham act
          Ret en Mand/ kaldis hand
Sit huuß kand forestaa
     J Gudtz fryct smuct/ sæder oc tuct
          Opføde sine børn smaa.


16. At Manden ey skal tencke deT
     Qvinden at være skostrugskostrug] klut til å tørke skoa med, dørmatte
Fordi hand til Herr’ er set
     Derfor med slag oc hug
Maa Quinden offuerfald
     Hind’ allerslemmest Kald
          Men en mand/ med forstand
Hoess sin Quinde skal bo
     Jt skrøbeligt Kar/ du sønderslaar
          Aff en Sorg faar du tho.


17. Ach hued er det ret smuct at seE/
     Naar Ecte personer kier
Tilsammen baade skempt’ oc Lee
     Hin anden elsk’ oc ær
Mener aff hiertens grund
     Det de taler med mund
          Tilsamen/ med gammen
Lader sig tit vel nøye
     Med ringe brød/ i deris nød/
          Til Gud vil mere tilføye.


18. Det ringe Gods sig smuct formeR
     Vdaff samdrectighed
Wenighed det stor adspreer
     Forfarenhed det veed:
Gud Fader nu forsand
     Med Søn oc hellig Aand
          Hand giffue’ i Liffue
Brudgommen med sin Brud
     J Kierlighed oc Enighed/
          Leffv’ all deris tid vd.

AMEN.

Quædam œconomice Regulæ,
1, Ardenter ora. 2,2,] rettet fra 2 Diligenter labora
3, Prudenter domum guberna 4, libenter pauperibus da.

Nogle huus Regle
1. Fyrig du bed/ 2. Flittig arbed/
3. Forsictig med/ hold saa huus Sed/
4. Paa fattig tenck/ dem noget skenck.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Peder Rafns visebok

Peder Rafns visebok har lenge vært en av Nasjonalbibliotekets best bevarte hemmeligheter. Den er intet mindre enn Nordens største enkeltsamling av visetrykk fra 1500- og 1600-tallet, opprinnelig utgitt i Danmark-Norge og Tyskland mellom 1583 og 1634. Samlingen er et massivt bidrag til en kildefattig tid.

Denne tekstkritiske versjonen av Peder Rafns visebok åpner tilgangen til dette unike materialet for forskere og andre interesserte, og belyser den i et bredt tverrfaglig perspektiv. Transkripsjonen av tekster og melodier følger moderne edisjonsfilologiske standarder, og fragmenterte tekster er – så langt det er mulig – restituert etter andre eksisterende kilder. Utgaven er utstyrt med kommentarer til trykkenes materialitet, omtalte personer, illustrasjoner, melodier og bibelreferanser, med ordforklaringer, samt faglige innledninger.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.