Peder Rafns visebok

Forrige Neste

40. Sielens Frydesang

København, Andreas Koch 1627. Trykket er sammensatt av 4 blad (2 doble blad, dvs. 8 sider). Arksignatur: [Aj], Aij. Teksten er trykt på alle sider, bortsett fra tittelbladets v og siste side. 5 varianter av typografisk skrift, med ulik font og størrelse: 4 i fraktur og 1 i schwabacher. Papiret er riflet, håndlaget og vannmerke er ikke synlig. Papiret er tykt og trykkets tilstand er god, bortsett fra en lang rift på det siste blad. På tittelbladet er det en røskenramme laget av 6 gjentatte bladmotiv, dobbel nederst og enkel langs tre sider. Røskenrammen omkranser bibliografisk innhold, inkludert tittel og forfatternavn. Nedenfor er trykkested, trykker og trykkeår delt med en linje laget av et gjentatt lineært segment. På side 2 r er det en røskenfrise satt sammen av repetisjoner av de samme bladmotivene. På tekstens siste side (4 r) er det en sluttvignett, ca. 45 x 56 mm (h x b), trykt fra en treblokk.

Sielens Frydesang/
Offuer den herlige
Skat som Christus JEsus haffuer hende forhuærffuet.

Aff den 84. Davids Psalm.84. Davids Psalm] Salmenes bok salme 84.

Skenckit/ Erlig/ vijß oc vel fornumstig Karl:

Niels Oluffsøn/Niels Olufssøn] fogd på Vallø, sannsynligvis menes slottsfogd på Vallø slott på Sjælland. Foget paa Vallø.

Sampt

Raßmus Jenssøn/Raßmus Jenssøn] Rasmus Jenssøn, kjellersvenn på Vallø; sannsynligvis menes Vallø slott på Sjælland. Keldersuend Samesteds.

Til it tacknemmeligheds Tegn/
Forbeviste Velgierninger.

Aff
Jens Jenssøn Mariager.Jens Jenssøn Mariager] (n. 1627–1629), Comminister, dvs. kapellan eller hjelpeprest i Store Heddinge på Sjælland. Ellers ukjent, men kan være i slekt med flere prester ved navn Mariager som senere virka i Norge.

Oc kand siungis som:
Aff høyheden oprunden/ etc.Aff høyheden oprunden/ etc.] Melodiangivelsen viser til Hans Christensen Sthens oversettelse fra rundt 1600 av den tyske presten, komponisten og salmedikteren Philipp Nicolais salme «Wie schön leuchtet der Morgenstern». Tekst og melodi ble utgitt første gang i Frewdenspiegel deß ewigen Lebens fra 1599. Melodien har likhetstrekk med salmen «Jauchzet dem Herren alle Land» fra Wolfgang Köpfels Psalter. Das seindt alle Psalmen Dauids utgitt i Strasbourg 1538. Nicolais salme er melodiangivelse i PRV 92a. Sthens oversettelse brukes som melodiangivelse i PRV 28c, 29, 66 og 70.

Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff
Andrea Koch/Andrea Koch] Andreas Koch (Andreiß; Coccus, Coccius) (leveår ukjent), født i Tyskland. Han er oppgitt som trykker på danske utgivelser fra 1626 og framover, og han oppholdt seg i København i alle fall så sent som i mars 1633. I de første årene i Danmark ble han flere ganger kalt inn til universitetets konsistorium for å forklare seg angående utgivelser av tvilsom karakter, bl.a. i 1626 for ei «bolevise». Han ble frikjent på grunnlag av at han ikke kunne dansk og dermed ikke forsto innholdet. De første årene i København jobbet Koch uten privilegier, og han trykte i stor grad på andres oppdrag og bekostning. PRV 32 («GVd Fader Søn oc hellig Aand») viser at Koch trykte noter. I 1632 fikk han kongelig utnevnelse som boktrykker i Glückstadt, nordvest for Hamburg (Ilsøe 1992, 48 og DM 5, I 204–207). Oppgitt på 18 visetrykk (1627–1630) i PRV, inkludert to dubletter. 1627.


1.
EJa HERRE Gud Zebaoth/
Huor megen lystighed oc got/
J din Bolig monn’ være/:/
Min Siel længis ræt inderlig/
Oc begærer saa hiertelig/
At skue saadan Ære:
Lijff oc Siel/
Met god skel/
Glad monn’ være/
J den HErre/
Som er leffuend/
Thi hand min hielper er bleffuen.


2.
Jt Huss er nu funden snart/
Vdaff en Fugl met en fart/
Jt Rede aff en Suale/:/
Som er dit alter Zebaoth/
Min Gud som mig beteer all got/
Huorom ieg bør at tale:
Salige/
Ere de/
Som monn’ bo/
Met stor Ro/
J dine Huse/
Jngen Storm kand dem nedbruse.


3.
Ja megit Salige ere de/
Som bruge din Guddoms styrcke/
Oc effter dig monn’ vandre/:/
Som oc vdi denn’ Jammerdal/
Mon giøre Kilder vden tal/
Ja de som lære andre:
Bliffue prydet/
Met mang’ Dyder/
Sejr met alle/
Dem tilfalder/
Saa de kand vide/
Den stercke GVd for Zion strider.


4.
Er nu derfor til dig min Bøn/
O Jacobs Gud min Fader skiøn/
At du vist vilde høre/:/
Det som ieg monn’ bede aff dig/
Oc mercke det ræt flittelig/
Met din mißkundheds Øre:
Gud vor skiold/
Sterck oc bold/
Skue flittelig/
Din Salveds Rig’/
Som dig elsker/
At du det fra Nød vil frelse.


5.
Ræt sandelig ieg sige kand/
Oc bekiender for alle Mand/
Baade met Fryd oc Ære/:/
At en Dag i din Forgaard/
Er bedre end tusend vden for/
Jeg helder vilde være:
Vecter der/
End længe her/
J Verdens glæde/
Siung oc quæde/
Hoss de Onde/
Blant deris wgudelige Munde.


6.
Vdaff deris snaris List/
Vdredder du mig/ der er vist/
Som mig imod monn’ stande/:/
Thi du vor Gud er Soel oc Skiold/
Dit Naffn vær’ Ære tusendfold/
Som er hoss mig i Lande:
Naad’ oc Ær’/
Giff’r du HErr’/
Allhaand’ got/
Vden spot/
Ey fattis de fromme/
Som til din Forgaard vil komme/


7.
O HErre Gud/ O Zebaoth/
Huad giffuer du dem megit got/
Som sig paa dig forlader/:/
De faa ingenlund’ at see/
Eller at føle nogen vee/
Som dem paa Sielen skader:
Loff ske/
Christe/
Som oss elskte/elskte] rettet fra elste
Oc oss frelste/
Fra all fare/
Ham skee loff i Engle skare.

AMEN.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Peder Rafns visebok

Peder Rafns visebok har lenge vært en av Nasjonalbibliotekets best bevarte hemmeligheter. Den er intet mindre enn Nordens største enkeltsamling av visetrykk fra 1500- og 1600-tallet, opprinnelig utgitt i Danmark-Norge og Tyskland mellom 1583 og 1634. Samlingen er et massivt bidrag til en kildefattig tid.

Denne tekstkritiske versjonen av Peder Rafns visebok åpner tilgangen til dette unike materialet for forskere og andre interesserte, og belyser den i et bredt tverrfaglig perspektiv. Transkripsjonen av tekster og melodier følger moderne edisjonsfilologiske standarder, og fragmenterte tekster er – så langt det er mulig – restituert etter andre eksisterende kilder. Utgaven er utstyrt med kommentarer til trykkenes materialitet, omtalte personer, illustrasjoner, melodier og bibelreferanser, med ordforklaringer, samt faglige innledninger.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.