Peder Rafns visebok

Forrige Neste

43. En Erlig Siug Dannequindes ynckelige Klagemaal

København, Salomon Sartor. Trykket er sammensatt av 4 blad (2 doble blad, dvs. 8 sider). Arksignatur: [Aj], Aij, Aiij. Teksten er trykt på alle sider, bortsett fra tittelbladets v og siste side (4 v). 6 varianter av typografisk skrift, med ulik font og størrelse: 5 i fraktur og 1 i antikva (i kursiv). Papiret er riflet, håndlaget og vannmerke er ikke synlig. Trykkets tilstand er dårlig pga. papirets lave kvalitet og håndteringen over tid. På tittelbladet er en ramme laget av et gjentatt geometrisk motiv, dobbel nederst og enkel langs tre sider. Tittelbladets ramme omkranser bibliografisk innhold, inkludert tittel og forfatternavn. Nedenfor er trykkested og trykker delt med en linje laget av et gjentatt lineært segment. På tittelbladet er det en vignett, ca. 30 x 35 mm (h x b), trykt fra en treblokk. En svært lignende vignett finnes som sluttvignett i PRV 2, trykt av Andreas Koch.

En Erlig Siug Dannequindes ynckelige
Klagemaal oc
Bøn til Gud/ befattet vdi denne Vise/ Som kand siungis vnder de Noder:
Ey vilde du O HErre/ etc.Ey vilde du O HErre/ etc.] Melodiangivelsen viser til førstelinjen i det man antar er Sten Jenssøn Billes parafrase av Davidssalme 6 «Domine ne in furore tuo» fra Nogle Davids Psalmer, rimuijss udsatte under Lobwassers Melodi, som er bundet sammen med Nogle Vdkaarne Psalmer At siunge i den Christne Menigheds forsamling fra 1620. Ifølge Niels Schiørring er melodien ukjent, men det finnes en tidlig melodi til denne Davidssalmen som er sentral i Strasbourg-salmebøkene, og som passer fint til den danske teksten. Denne melodien ble komponert til Clément Marots salme «Je te supplie, ô Sire» av kantoren i den reformerte kirken i Genève, Guillaume Franc. Den ble trykt første gang i salmeboken La Forme des prieres et chantz ecclesiastiques fra 1542. Opprinnelig hadde Marots tekst blitt sunget til magnifikatsalmen «Mein Seel erhebt den Herren mein» fra Straßburger kirchen ampt (1525). Guillaume Francs nye melodi fra Genève fikk utbredelse også i den nederlandske og tyske tradisjonen, og ble bl.a. brukt til salmen «Wilt my niet straffen Heere» i Petrus Datheens De Psalmen Davids utgitt i Heidelberg 1566.

Screffuen Aff
M. N. J Haasløff.M. N. J Haasløff] M.N.I. Hasløff, forfatteren er ikke nærmere identifisert.

Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff
Salomone Sartorio/Salomone Sartorio] Salomon Sartor (d. 1644) var visstnok tysk og kom til Danmark som boktrykkersvenn. Han etablerte seg som boktrykker i København omkring 1612. I 1617 fikk han privilegium med enerett til å trykke skole-, salme- og bønnebøker samt almanakker. Hans største konkurrent var boktrykker Henrik Waldkirch, og gang på gang måtte de to i møte for universitetets konsistorium fordi de hadde misbrukt deres privilegier eller ved andre ulovlige midler forsøkt å vinne fram. Sartor gikk av med seieren da han i 1622 fikk et utvidet privilegium til å framstille alle bøker på fremmede språk utgitt i København, og dessuten fritak fra skatt og andre begunstigelser. Til gjengjeld var han bl.a. forpliktet til å holde et perfekt trykkeri som også skulle kunne trykke kobberstikk (Ilsøe 1992, 43–47 og DBL). Oppgitt på 5 visetrykk (1623 og uten år) i PRV. B.


ACH Jammer/ Vee oc Smerte/
Trenger mit arme Hierte/
     Saa meget haardelig/
At ieg ey veed min Lige/
Vnder Kaarsset maa ieg sige/
     Oc troer det visselig.


2.
Min Sundhed er forjagen/
Min Velfart slet borttagen/
     At ieg nu ey kand meer/
O HERRE aff din Naade/
Løß mig aff denne Vaade/
     Der til ieg mig forseer.


3.
Jeg er din arme Fange/
For mine Synder bange/
     Det ieg bekiende maa/
Om du vilt met mig kiffue/
Kand ieg ey bliffue i liffue/
     Men maa i grunde gaa.


4.
Straff mig ey i din Vrede/
For mine Synder lede/
     Men giør Ende her paa/
Min krafft forgaar oc suinder/
Min Marg i Beenen rinder/
     Jeg kand ey meer formaa.


5.
Som Hiorten aff Gifften brender/
Oc derfor skriger oc render
     Did som hand finde kand/
Blant Skoffue/ Bierg oc Dale/
Det som ham kand husvale/husvale] trøste, lindre
     Som er rindende Vand.


6.
Jeg vdi lige maade/
Sted vdi største Vaade/
     Tørster alt effter dig/
Ah/ Ah/ HERRE huor lenge/
Skal PersenPersen] pressen, den som presser ned, i betydning utholde lidelse mig saa trenge/
     Vilt du det sige mig?


7.
Monne ieg den eniste være/
Blant alle Menniske here/
     Saa vederstyggelig?
At du mig ey vild høre/
Eller nogen Bjstand giøre?
     Der til troer ieg ey dig.


8.
Jeg derfor søger oc leder/
Jeg bancker oc ieg beder/
     Lad op O HERRE sød/
Din Hielp du ey forhale/
Men mig naadelig husuale/
     For Christi Blod saa rød.


9.
Du maat ey lenger slumme/slumme] slumre
Som andre Guder dumme/
     Der ey vor Nød forstaa/
Du er min Gud oc HErre/
Saa oc den Fader kiere/
     Mig lagde Kaarsset paa.


10.
Det ieg oc haffuer taget/
O met stor Møde draget/
     J flere end femten Aar/
Alt met stor Vee oc Pijne/
J arme Lemmer mine/
     Meer end nogen forstaar.


11.
O JEsu mig begaffue/
Taalmodighed at haffue/
     J min Elendighed/
At ieg ey skal fortuile/
Om din Naade: Men huile
     Paa din Barmhiertighed.


12.
Kand det skee dig til ære/
Vil ieg endnu begære/
     Aff dig O Gud min Ven/
Du vilde mig forlene/
For mine Børn saa klene/
     Min Førlighed igen.


13.
Skal Dødsens Skaal oc drickis/
Da skee det dig selff tyckis/
     Det er mig kier foruist/
Jeg vil dig lydig være/
J Liff oc Død min kiere
     Brudgom O JEsu Christ.


14.
Gud lønne Venner alle/
Som mig ey ville vndfalle/
     Vdi saadan min Nød/
Du dem Naadelig beuare/
Fra saadan Kaarß oc Fare/
     Oc fra den euige Død.


15.
Mine fattige Børn saa mange/
Som for mig ere bange/
     Ah Gud du trøste vel/
Saa oc min Mand oc Mage/
Som i Hiertet bær stor Plage/
     Bevar til Liff oc Siæl/

AMEN.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Peder Rafns visebok

Peder Rafns visebok har lenge vært en av Nasjonalbibliotekets best bevarte hemmeligheter. Den er intet mindre enn Nordens største enkeltsamling av visetrykk fra 1500- og 1600-tallet, opprinnelig utgitt i Danmark-Norge og Tyskland mellom 1583 og 1634. Samlingen er et massivt bidrag til en kildefattig tid.

Denne tekstkritiske versjonen av Peder Rafns visebok åpner tilgangen til dette unike materialet for forskere og andre interesserte, og belyser den i et bredt tverrfaglig perspektiv. Transkripsjonen av tekster og melodier følger moderne edisjonsfilologiske standarder, og fragmenterte tekster er – så langt det er mulig – restituert etter andre eksisterende kilder. Utgaven er utstyrt med kommentarer til trykkenes materialitet, omtalte personer, illustrasjoner, melodier og bibelreferanser, med ordforklaringer, samt faglige innledninger.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.