Peder Rafns visebok

Forrige Neste

47. En Aandelig Ny Jule Sang

København, Henrik Kruse 1632, Trykket er sammensatt av 4 blad (2 doble blad, dvs. 8 sider). Arksignatur: [Aj], Aij, Aiij. Teksten er trykt på alle sider. 6 varianter av typografisk skrift, med ulik font og størrelse: 4 i fraktur, 1 i schwabacher og 1 i antikva, i kursiv. Papiret er riflet, håndlaget og vannmerke er ikke synlig. Papiret er tynt, men trykkets tilstand er ganske god. På tittelbladet er det en røskenramme laget av 6 gjentatte bladmotiv. Den er dobbel nederst, enkel langs tre sider og omkranser bibliografisk innhold, inkludert tittel og forfatternavn. Nedenfor følger trykkested, trykkernavn og trykkeår delt med en trykt linje. På tittelbladets v er det en røskenvignett, satt sammen av repetisjonen av 4 bladmotiv. Den første bokstaven i teksten (2 r) er en dekorert initial, ulik de typografisk skriftvarianter som brukes i resten av trykket. På tekstens siste side er det en sluttvignett, ca. 34 x 43 mm (h x b), trykt fra en treblokk. Henrik Kruse brukte den samme vignetten i PRV 45. Nesten identiske vignetter finnes i et tysk trykk (PRV 75) og i PRV 19, trykt av Georg Hantzsch. Lignende motiv finnes også i PRV 76, 77, 81 og 104, alle på tysk.

En Aandelig
Ny Jule Sang/
Om vor HErris
JEsu Christi naaderige
Fødtzel til denne Verden/ Ved huilcken det gantske Menniskelige Kiøn/ som vaar fortabt oc fordømt/ kunde bliffue forløst.

Dediceret oc foræret/
Erlig/ Dydig/ from oc Gudfryctig Quinde/
Catharinæ Stagnæte/Catharinæ Stagnæte] Cathrine Hansdatter Stangenette (1592–1640), Klemens Sørensen Wedels andre hustru. Borgemester Clement SøffrensensClement Søffrensens] Klemens Sørensen Wedel (1573–ca. 1643), borgermester i Vejle. Var fra 1634 til 1641 lagmann i Tønsberg (LW). Hustru vdi Wedle; Til dette tilkommende Nyt Aars lyck’salig ynskende/ oc til en liden Tack’nemmeligheds Tegn for beviste Velgierninger.

Aff
Berent Falenkamp.Berent Falenkamp] Bernt Falenkamp, trolig Bernt Berntssøn Falenkamp (d. 1658) som i 1599 ble sokneprest til Pjedsted og Gaarslev nær Vejle. Flere personer ved navn Bernt Falenkamp er kjent på samme tid, men dedikasjonen til borgermesteren i Vejle peker mot denne presten.

Vnder de Noder:
Hertzlich thut mich erfrewen/ etc.Hertzlich thut mich erfrewen/ etc.] Melodiangivelsen viser til ei geistlig vise skrevet av Johann Walter og publisert første gang som nr. 91 i redaktør Georg Rhaus visesamling Bicinia gallica, latina et germanica i Wittenberg 1545. I Ein schöner Geistlicher vnn Christlicher Berckreyen fra 1552 satte Walter ut melodien til sin egen komposisjon (som aldri fikk noen særlig utbredelse) i tillegg til å sette den ut i en annen eldre melodi («Die alte Melodey»). Den gamle melodien var opprinnelig knyttet til ei verdslig vise om gleden over at sommeren kommer («Hertzlich thut mich erfrewen/ die fröhlich Sommer zeit»). Det er sannsynligvis den gamle melodien fra Ein schöner Geistlicher vnn Christlicher Berckreyen det vises til i dette trykket. Samme melodi i PRV 69.

Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff
Henrich Kruse/Henrich Kruse] Henrik Kruse (Hendrik) (d. 1651) overtok muligens Georg Hantzsch’ forretning i 1629/1630. Kruse var en mindre, men habil boktrykker og jevnlig brukt av flere forleggere, også til påkostede utgivelser. I 1634 trykte han Niels Heldvads fyldige samling av biografier Historiarum Sacrarum Encolpodion met Danske Kongers oc Bispers beskrieffelse med mange tresnitt. Samme år trykte Kruse musikkverket «Canzonetta» Gesang der Venuskinder av Heinrich Schütz, noe som viser at han også trykte noter. Våren 1641 flyttet han til Sorø der han var boktrykker ved akademiet fram til sin død (Ilsøe 1992, 51; DM 5, I 208 og DBL). Oppgitt på 2 visetrykk (1631–1632) i PRV. Aar 1632.Luc. 2.Luc. 2] Lukas kapittel 2.

See/ Jeg forkynder Eder en stor Glæde/ som skal vederfaris alt Folck: Thi Eder er i Dag en Frelsere fød/ som er den HErre Christus/ i Davids Stadt.

Ære være Gud i det høye/ Fred paa Jorden/ oc Mennisken en Velbehagelighed.


1.
Christe dig være ære/
Nu oc Euindelig/
For du vild’ komme here/
Til oss i Jorderig/
Wi vil dig prise alle/
O søde JEsu Christ/
Oc dig vor Frelser kalde/
Thi du est den forvist.


2.
Wi maa vel alle quede/
Oc loffue Gud allen stund/
Springe aff Lyst oc Glæde/
Tack hannem aff Hiertens grund/
Thi wi nu frelset ere/
Aff vor Fienders Haand/
Ved JEsum Christ vor HErre/
Som er vor Frelser Mand/


3.
Der Gud hand saa oss arme/
Vaar sted i saadan Nød/
Da ville hand sig forbarme/
Oc frelse oss aff Død/
Hand lod sig sielffuer føde/
Aff en Jomru fin/
At hand der med aff møde/
Ville frelse Børnen’ sin’.


4.
Ret vnderlig maa det være/
Ja wbegrandskelig!
Christus vor Gud oc HErre/
Oss Mennisken er vorden lig/
Hand er fød aff en Jomfru/
Baade reen oc klar/
Thi glæder oc fryder sig nu
Alle Engle Skaar.


5.
Du Christen Kircke fromme/
Løfft nu op stemme klar:
See nu/ din Brudgom kommer/
Med Gaffuer obenbar/
J reene Jomfru Liffue/
Hand er vndfangen vijst/
Oc vil fra oss bortdriffue/
Den falske Slangis List/


6.
Den gamle Hugorms Rencke/
Førd’ oss i største Nød/
Men Quindens Sæd det krencket/
Oc friede oss fra død/
Oc Gud sielff aff sin Throne/
Ydmyget sig her ned/
At hand oss vilde skone/
Oc giffu’ oss Salighed.


7.
Huo harhar] rettet fra hâr (kortform for haffuer) hørt glæden større/
End oss harhar] rettet fra hâr (kortform for haffuer) giort Guds Søn/
Hand obnet Himmerigs Dørre/
Alt for det Menniskelig Kiøn/
Helffuedis Porte suare/
Tilforne oben stod/
At wi skulle der indfare/
Den lucte Gud med sit Blod


8.
Wi vill nu være glade/
Oc tack Gud allen tid/
Hand kand oss ey forlade/
Hand er oss mild oc blid/
Lad Sathan fnyse oc pucke/
Alt med sin gantske Mact/
Hand maa alt vnderbucke/
Thi Gud harhar] rettet fra hâr (kortform for haffuer) ham nedlagt.


9.
Jeg dig O Frelser lille/
Vil tien’ altid med Tro/
Oc effter dig mig stille/
At ieg hoss dig kand bo/
Du her hoss oss oc bygge/
O du vor Frelser sød/
At wi kand være trygge/
Fra Sathans stor’ anstød.


10.
Gud vild’ oc sandru være/
Effter sit Ord oss giffu’/
Sin eniste Søn kiære/
At hand hoss oss skull’ bliffu’/
Oc oss altid bevare/
Ja oss fra Dieffuelen fri/
Oc fra hans falske Snare/
Oc altid staa oss bi/


11.
O huilcken en stor Glæde/
O huilcken en Arffue skøn/
Du HERre oss beredde/
Alt ved din kiere Søn/
At Engle alle siunge/
Med Glæde i Himmels Chor/
Med høye Røst oc Tunge/
Dig Loff oc ære stor.


12.
O du allerkieriste HERre/
O du Emanuel/
Til oss du kommen ere/
Som sagt harhar] rettet fra hâr (kortform for haffuer) Gabriel/
Hielp du oss ved din Naade/
O du sand Gud oc Mand/
Forny i oss det gode/
Giff oss din hellig Aand.


13.
Christe dig loffue nu alle/
Dig loffue Engle Chor/
Dig loffue Vnge oc Gamle/
Dig loffue Smaa oc Stor’/
Fordi du lodst dig føde/føde] rettet fra fød
Vdaff en Jomfru reen/
Oc frelste oss fra møde/
Oc fra den Euig Meen.


14.
Nu vil wi alle loffue/
Dig søde JEsu Christ/
Aff Hierte/ Sind oc Hue/
Du skønne Davids Quist/
Oc tacke dig for din Naade/
Oc for din Fødtzel god/
Lad oss her alle Dage/
Beholde dit salig Ord

AMEN.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Peder Rafns visebok

Peder Rafns visebok har lenge vært en av Nasjonalbibliotekets best bevarte hemmeligheter. Den er intet mindre enn Nordens største enkeltsamling av visetrykk fra 1500- og 1600-tallet, opprinnelig utgitt i Danmark-Norge og Tyskland mellom 1583 og 1634. Samlingen er et massivt bidrag til en kildefattig tid.

Denne tekstkritiske versjonen av Peder Rafns visebok åpner tilgangen til dette unike materialet for forskere og andre interesserte, og belyser den i et bredt tverrfaglig perspektiv. Transkripsjonen av tekster og melodier følger moderne edisjonsfilologiske standarder, og fragmenterte tekster er – så langt det er mulig – restituert etter andre eksisterende kilder. Utgaven er utstyrt med kommentarer til trykkenes materialitet, omtalte personer, illustrasjoner, melodier og bibelreferanser, med ordforklaringer, samt faglige innledninger.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.