Peder Rafns visebok

Forrige Neste

50. En Kort dict

København, Georg Hantzsch 1629. Trykket er sammensatt av 4 blad (2 doble blad, dvs. 8 sider), uten arksignatur. Teksten er trykt på alle sider, bortsett fra tittelbladets v. 3 varianter av typografisk skrift i fraktur, med ulik størrelse. For å trykke melodien (2 r) ble det brukt notetypetrykk, som består av løse typer, der hver enkelt type består av notetegnet eller annet tegn med tilhørende utsnitt av hele det femlinjede notesystemet. Papiret er riflet, håndlaget og vannmerke er ikke synlig. Trykkets tilstand er ganske god. På tittelbladet er det en røskenramme laget av 6 gjentatte bladmotiv. Den er dobbel nederst, enkel langs tre sider og omkranser bibliografisk innhold, inkludert tittel og forfatternavn. Nedenfor følger trykkested, trykker og trykkeår delt med en linje laget av et gjentatt lineært segment. Samme enkle røskenramme omkranser tekstens øvrige sider. Side 2 r har røskenramme på nederste del av arket, og notetrykk på sidens øverste del. På tittelbladet er det også en røskenvignett, satt sammen av repetisjoner av det samme bladmotivet som er brukt i røskenrammen. På tekstens siste side (4 v) er det en sluttvignett, ca. 45 x 55 mm (h x b), trykt fra en treblokk. Georg Hantzsch brukte den samme vignetten i PRV 10, 18, 19, 64 og 67. Identisk vignett finnes i PRV 63 uten trykkers navn. Lignende motiv, men ikke identiske, finnes også i 2 tyske trykk (PRV 78 og 87).

En Kort dict/
Vdi huilcken
er at beskue alle gudelige oc Christelige dyders jammerlig bortgang/ derimod vor store Synds oc ondskabs igienkomst oc offuerhand/ huorfor Gud i sin vrede foraarsagisforaarsagis] rettet fra faraarsagis (omvendt type) at straffue oss; Men mit vdi vreden Naar vy oss i tide omuende tencker hand paa sin Barmhiertighed; Enfaaldig sammenskreffuen.

Aff
Christopher Graa/ S.Christopher Graa S.] immatrikulert ved Københavns universitet 1625 som «Christophorus Christophori Graa, Slaglo, Ex Schola Slaglosiensi», det vil si Christopher Christopherssøn Graa fra Slagelse.

Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff
Georgio Hantzsch/Georgio Hantzsch] Georg Hantzsch (Jørgen, Georgius; Hantsch, Hansk) (leveår ukjent) var av tysk boktrykkerfamilie og typograf hos boktrykker Henrik Waldkirch i København i 1611. Trolig selvstendig fra 1615 og fram til 1629. Han var en mindre boktrykker som neppe bekostet mange trykk på egen hånd og utførte til dels anonyme trykk for Waldkirch. Hantzsch trykte også flere bøker for bokførere og bokbindere. Typematerialet var visstnok beskjedent, men allerede i 1617 sto han bak en utgivelse med noter, noe vi også finner i PRV 50 («O Naadig’ Gud effter din’ bud») (Ilsøe 1992, 47 og DM 5, I 204–205). Oppgitt på 17 visetrykk (1620–1629) i PRV, inkludert en dublett. 1629.


«En kort dict» er en enstemmig sats i mensuralnotasjon med noteverdiene brevis, semibrevis, minima, semiminima og pauseverdien minima. I transkripsjonen er de tolket til dobbel helnote, helnote, halvnote og fjerdedelsnote og deretter halvert i noteverdi. Melodien er notert i sopran-nøkkel. Den er transponert til g-nøkkel i den moderne versjonen. Fast fortegn er én b. I andre notelinje er det et løst fortegn, b foran e. Taktarten er angitt til alla breve (C med loddrett strek, 2/2). Notasjonen har ikke taktstreker med unntak av dobbel strek som avslutning, og den angitte takten kan forstås mer som puls enn fast metrum. Dette er videreført i den moderniserte transkripsjonen. Med unntak av den avsluttende notelinjen, avsluttes alle med en musikalsk kustode som viser til tonehøyden til første note i påfølgende linje. Melodien er ifølge Nils Schiørring ikke kjent andre steder (Schiørring 1950, 1:196).


O Naadig’ Gud effter din’ bud/
vy haffue ilde leffued/ dem
offuertraad/ din Naad’ forsmaad/ j tide
oss tilskreffued.


2.
Sit Ansict blid
J rætte tid/
Hand til oss Naadig vende/
Men Synden gram
Aarsaget ham/
At hand oss vreden sende.


3.
Vor Synd paastand
HarHar] rettet fra hâr (kortform for haffuer) offuer haand
Ey meer for Onskab actis/
En Vaane er
Som nu (dißvær)
Med glæde efftertractis.


4.
Slet er Nærlagt
Foruden act/
All’ Christelige Dyder/
Huos ingen mand/
Siger for sand/
Sin platz oc stæd nu nyder.


5.
Thi HErrens fryct
Er nu bortryct/
J dise Sidste tide/
Aff Guds ord kæd/
Det er oss leed
Ey gierne det vil lide.


6.
Tro oc Venskab
Huor bleff det aff?
Staar ey meer til at finde/
Huos Gammel oc vng
Er bleffuen tung
J hierted fast at binde.


7.
Jaa neppelig
Troer visselig
Bland Brødre nu omstunde/
At findis Kand
Kierlighed Sand/
Vden all falsk’ grunde.


8.
Auind oc haad
Klaff oc bagtaal
For Kierlighed regierrer/
Aff Trofasthed
Er Verden ‹k›æd
Med falsk oc Suig sig nerrer.


9.
Den dyd Kyskhed
Oc Tuctighed
Er moxenmoxen] nesten, like på vorden øde/
Huos stor’ oc smaa
Vii ey opstaa
Men stunder fast til Døde.


10.
Vor Hiert’ aff tørst/
Til Kiødsens lyst
Sin største atraa Sætter/
Wtuct oc skam
Med flid gaer fram
Mand ær’ oc dyd forgiætter.


11.
Sactmodighed/
Oc ydmyghed
Er slet foract aff alle/
De erre faa
Som vil fremgaa
Den dyd nu til sig Kalde.


12.
Hoffmod oc pract
Med Klededract
Lader mand inted fare/
De arm’ foractis
Paa Liffued tractis
Naar rætten dem forsuare.


13.
Gud ey derfaar/
Som abenbaar
Saadant nu seer oc kiender/
Med ræt’ nogen tid
Kand verre blid
Naar vy hans bud saa skende.


14.
Nu giør Gud vel
Oc burd’ med skel
Oss ingenlunde Kiende/
Hand er dog goed
Aff Hierte roed
Naar vy oss til hamham] rettet fra hâm (kortform for hannem) vende.


15.
Hand er vel vred
For Synden leed
Huor i vy slemlig søle
Men naad’ forgaar
Rætten bagstaar
Som vy nu daglig føle.


16.
Derfor altid
Slaa ey din lid
Til Broder eller Frende/
Paa HErren tryg
Fæst du din ryg
Hand dig i nød best Kiender.


17.
O Gud giff til
Vy loffue vil
Dig nu oc alle tide
Effter Regnen suaar
Giff Soelskin klaar
Med Freden dig at nyde.


18.
Saa er vor Trøst
Til dig HErr’ Christ/
Som vdaff Naaden sender
Din veldig’ haand/
Der frelse kand
All dem som dig ræt Kiender.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Peder Rafns visebok

Peder Rafns visebok har lenge vært en av Nasjonalbibliotekets best bevarte hemmeligheter. Den er intet mindre enn Nordens største enkeltsamling av visetrykk fra 1500- og 1600-tallet, opprinnelig utgitt i Danmark-Norge og Tyskland mellom 1583 og 1634. Samlingen er et massivt bidrag til en kildefattig tid.

Denne tekstkritiske versjonen av Peder Rafns visebok åpner tilgangen til dette unike materialet for forskere og andre interesserte, og belyser den i et bredt tverrfaglig perspektiv. Transkripsjonen av tekster og melodier følger moderne edisjonsfilologiske standarder, og fragmenterte tekster er – så langt det er mulig – restituert etter andre eksisterende kilder. Utgaven er utstyrt med kommentarer til trykkenes materialitet, omtalte personer, illustrasjoner, melodier og bibelreferanser, med ordforklaringer, samt faglige innledninger.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.