Peder Rafns visebok

Forrige Neste

52. Alle Christelige oc troende Siælis Triumph Vogn

København, 1625. Trykket er sammensatt av 8 blad (4 doble blad, dvs. 16 sider). Arksignatur: [Aj], Aij, Aiij, Aiiij, Av. Akrostikon. Marginalia. Teksten er trykt på alle sider. 9 varianter av typografisk skrift, med ulik font og størrelse: 3 i fraktur, 2 i schwabacher og 4 i antikva (hvorav 1 i kursiv i marginalia og initialer til akrostikon). Utenom tittelbladet og marginalia er teksten skrevet på schwabacher. Papiret er riflet, håndlaget og vannmerke er ikke synlig, og trykkets tilstand er ganske god. På tittelbladet er det en ramme laget av et gjentatt geometrisk motiv, dobbel nederst og enkel langs tre sider, som omkranser bibliografisk innhold, inkludert tittel og forfatternavn. Nedenfor følger trykkested og trykkeår delt med en linje laget av et gjentatt lineært segment. På tittelbladets v er det en liten røskenvignett satt sammen av repetisjoner av 3 bladmotiv.

Alle Christelige oc troende
Siælis
Triumph Vogn/ paa huilcken de/ effter at de ere bleffne erlediget oc befrjet fra dette dødelige Corper/ met fryd oc lyst maa fare op til Himmelen/ der at bliffue hoss Gud i fryd oc glæde til euig tid. Alle dem som inderlige oc aff Hiertet ynsker at bliffue Salige til stor Trøst oc Hußualelse.

Erlig/ Gudfryctig oc Dydig
Quinde/ Jngeborge Jenß-Daatter/Jngeborge Jenß-Daatter] Ingeborg Jensdatter, gift med Henrik Rotkirch. Er ikke nærmere identifisert. Erlige oc Velbyrdige/ nu Salige Henrick RothkirchsHenrick Rotkirchs] Henrik Rotkirch, muligens en bror av Hans von Rotkirch til Jeschendorf (d. 1604), men ikke sikkert identifisert. Effterleffuerske i Slagelse/ til et lidet Nyt Aars Gaffue/ oc til et ringe tacknemmeligheds tegn/ for mange beujste Velgierninger dedicerit oc forærit.

Denne Sang kand siungis met den Thone/ Som:
Jeg vil mig HErren loffue/ som alle mine Synder/ etc.Jeg vil mig HErren loffue/ som alle mine Synder/ etc.] Ifølge Danske reformationssalmer viser melodiangivelsen til salmen «Jeg vil mig Herren loffue» fra Hans Thomissøns Den danske Psalmebog (1569). Salmen er en omdiktet Mariavise, med melodi som er kjent fra nederlandsk og tysk verdslig visesang. Melodien deler likhetstrekk med flere av salmene i den nederlandske Souter Liedekens (1540), og kan betraktes som en variant av salme CVII «Paratum cor meum Deus» med førstelinjen «O God, mijn hert, mijn sinnen». I Nederlandse Liederenbank blir melodien referert til med førstelinjen fra den nederlandske folkemelodien «Wes sal ick mi gheneeren». Tekst og melodi til den tyske varianten av denne visa, «Wo soll ich mich hinkeren», ble trykket i Georg Forsters Frische teutsche Liedlein (1539). Samme melodiangivelse i PRV 21 og 55.

Sammenskreffuen
Aff
M. C. S.M. C. S.] Ifølge Tunold formodentlig Michael Christianssøn Sæboanus, immatrikulert ved Københavns Universitet 1622 fra Slagelse skole.

Prentet i Kiøbenhaffn/ Aar 1625.Psal. 33. vers. 18. 19.Psal. 33. vers 18. 19.] Salmenes bok salme 33 vers 18–19.

HErrens Øye er til dem som hannen frycte/ oc som haabe paa hans Miskundhed. At hand skal vdfrje deris Siæle fra Døden/ oc holde dem i liffue i hunger.

Psal. 34. v. 7. 8.Psal. 34. v. 7. 8.] Salmenes bok salme 34 vers 7–8.

Den Elendige raabte/ oc HErren hørde oc frelste hannem aff all hans Nød. HErrens Engel leyrer sig omkring dem/ som hannem frycte/ oc hielper dem vd.

Psal. 86. v. 11.Psal. 86. v. 11.] Salmenes bok salme 86 vers 11.

Vijß mig HErre din Vey/ at ieg kand vandre i din Sandhed: Opholt mit Hierte/ at det gantske holder sig til dig/ at frycte dit Naffn.


1.
ITFørste bokstav I i akrostikon INGEBORGE IENSDAATTER SALIG HENRICH ROTHKIRCHS gammelt Ordsprock det lyder saa/ Ordsprock/ Vaar icke Haabet maatte Hiertet brøste.
     Vil wi ræt giffue paa act;
Vaar icke Haabet kand wi forstaa/
     Bleff Hiertet slet ombract.
Saa haabis wi oc visselig troer/
     At denne vor stor ælend/
Effter dette Liff en god ende faaer/
     Oc bliffuer til glæde omuend.


2.
Naar wi vor Leffnit vil ræt anskue/
     Som wi fremdrager her/ Exempler.
Til Fædrene wi oss vende mue/mue] burde, skulle
     De giffuer oss god lær:
Vil wi effter Døden Himmerig naae/
     Oc glæde foruden end/
Maa wi huer dag bedrøffuelß vdstaa/vdstaa/] rettet fra vd- / (staa/ (omløpende linje) Act. 14. v. 22.Act. 14. v. 22.] (Acta) Apostlenes gjerninger kapittel 14 vers 22.
     Fra glæde vor hue slet vend.


3.
Gaar det end her bedrøff’lig til/ Forfarenhed.
     Som huer forfare kand/
Derfor wi Gud da tacke vil/ Exemp.
     Ellers ingen vden hand; David Psal. 119.David Psal. 119.] Salmenes bok salme 119.
Hand døder der hoss oc leffuendig giør/lleffuendig giør/] rettet fra leffuendig / (giør/ (omløpende linje)
     Oc fører til Helffuede ned.
Alle de som hannem vil opspør;
     Maa hannem i Aanden tilbed.


4.
Effter døden wi den glæde faar/
     Som Skrifften monn’ omtal/ 1. Cor. 2. v. 9.1. Cor. 2. v. 9.] 1. Korinterne kapittel 2 vers 9.
Naar wi for Guds Ansict bestaar/
     Hand vil den ey forhaal: Apoc. 2. v. 7.Apoc. 2. v. 7.] (Apocalypsis) Johannes’ åpenbaring kapittel 2 vers 7.
Derfor wi oss vel glæde maa/
     Oc frydis foruden end/
At wi kand ærens Krone naa/ 1. Tim. 4. v. 8.1. Tim 4. v. 8.] 1. Timoteus kapittel 4 vers 8.
     Huilcken Gud oss naadelig send.


5.
Bør wi derfor at bede Gud/
     Den ære acter at faa;
At hand sin Aand vil sende vd/ Huorledis wi saadant kand bekomme.
     Som kand vor Hierter beslaa/
Der kand oss ret indgiffue/
     Oc i vore Hierter roedfest/
Huad middel wi effter skal fige/fige] attrå, strebe etter
     At wi kand naae det best:


6.
Oc middelet wi skal flit’ oss paa/
     At wi bekomme kand/
Er Vognen den skal du forstaa/ Vognen huad den er.
     Huilcken din Siel forsand;
Op til de høye Boliger/
     Huor Christus med Faderen sin/
Opfører/ huor oc den hellig Aand er/
     J ære oc Herlighed fijn.


7.
Retlig den Vogn her talis om/
     De troendis Siele forsand/
Fremfører for Guds strenge Dom/ Suar: Christi fortieniste oc verdskyld.
     Huor de bestaa vel kand:
Den er vor Herris Christi/
     Hans dyre oc bittre Død/
Vdstaaet for dem den rette Stj
     Vandrer/ oc bliffuer dem sød.


8.
Giff du det Blod aff Christi Side/ 1. Joh 1. v. 7.1. Joh. 1. v. 7.] 1. Johannes kapittel 1 vers 7.
     Vdrand med ræt den mact;
At alle som der paa lide/ Hebr. 9. v. 14.Hebr. 9. v. 14.] Hebreerne kapittel 9 vers 14.
     Bliffuer salige aff denne Krafft/ 1. Pet. 1. v. 19.1. Pet. 1. v. 19.] 1. Peter kapittel 1 vers 19.
Jcke noget at findis krafftiger/
     Rætferdig giøre kand/ Apoc. 1. v. 5.Apoc. 1. v. 5.] (Apocalypsis) Johannes’ åpenbaring kapittel 1 vers 5.
Ey heller til Salighed mectiger/
     Maa wi beslutte forsand.


9.
Er oss der ey i Skrifften vduijst/ Den vdvjsis først met Affmalninger.
     Først med liffactig Affmalning;
At Jacobs stjestje] stige er JEsus Christ/
     For vor Synd en Betalning/
Hand er den rætte Ledsager/ Gen. 28. v. 12.Gen. 28. v. 12.] (Genesis) 1. Mosebok kapittel 28 vers 12.
     Som Jacobs Børn leeder vel/
Vdfrjer fra alle plager/
     Alt baade til Liff oc Siel.


10.
Ia vist er hand den Josua/ Jos. 4. v. 11.Jos. 4. v. 11.] Josva kapittel 4 vers 11.
     Der det Ebræiske Folck/
J Canaans Land indleder da/
     Oc vil der være deris tolck:
Hand er den rætte giennembryder/ Mich. 2. v. ult.Mich. 2. v. ult.] Mika kapittel 2 vers 13 (ultima, dvs. siste vers i kapittelet).
     De Rætferdige til ære/
Giennem skyerne for sig skyder/
     Den glæde de ey kand vndvære.


11.
Er det dernest met klare Sprock/ 2. Met klare Skrifftens Sprock.
     Oss aff Skrifften beuist/
At alle de reyser ræt nock/
     Som søge JEsum Christ/
Hand er den Vey forsande/ Esa. 30. v. 2.Esa. 30. v. 2.] 1. Jesaja kapittel 30 vers 2.
     Paa huilcken der vandrer ræt/
Ledsagis giennem Dødsens Lande/
     At hand ey bliffuer træt. Esa. 40. v. ult.Esa. 40. v. ult.] 1. Jesaja kapittel 40 vers 31 (ultima, dvs. siste vers i kapittelet).


12.
Naar nogen ved hannem giennem Dørren gaar/Dørren gaar/] rettet fra Dør- / (ren gaar/ (omløpende linje) Joh. 10. v. 9.Joh. 10. v. 9.] Johannes kapittel 10 vers 9.
     Blifuer vden tuifl salig/
Thi ingen hoss Faderen vel bestaar/
     Vden hand hafuer sønnen hoss sig; Joh. 14. v. 6.Joh. 14. v. 6.] Johannes kapittel 14 vers 6.
Hand er den rætte Arckens Dør/
     Ved huilcken Noe indgick/ Gen. 7. v. 13.Gen. 7. v. 13.] (Genesis) 1. Mosebok kapittel 7 vers 13.
Som oss aff fristelse fører/
     Frjer oss aff Satans Strick.Strick] rep, snare


13.
Saa bliffuer der ydermeer kundgiord/ 3. Met visse Exempler.
     Met Skrifftens Exempler:
Enoch oc Eliasoc Elias] rettet fra: ocElias efter Herren spord/
     Som deris Historier oss lær. Gen. 5.Gen. 5.] (Genesis) 1. Mosebok kapittel 5.
De Døde vdaff Graffuerne gick/ 2. Reg. 2. v. 21.2. Reg. 22. v. 21.] (Regum) 2. Kongebok kapittel 2 vers 21.
     Der Christus opstod aff døde/ Matt. 27. v. 53.Matt. 27. v. 53.] Matteus kapittel 27 vers 53.
Offuer sine fiender seyruinding fick/
     Frelste oss aff all vor møde. Apoc. 1. v. 18.Apoc. 1. v. 18.] (Apocalypsis) Johannes’ åpenbaring kapittel 1 vers 18.


14.
Den Røffuer som paa Korset hengt/
     Christi Naade for hand begierde/ Luc. 23. v. 43.Luc. 23. v. 43.] Lukas kapittel 23 vers 43.
Bleff ham for døden liffuet skenckt/
     Huor met oss alle hand lærde;
At vil wi komme til Paradjß/
     Oc Guds Naade der faa/
At leffue der i ære oc prijß/
     Denne Vogn maa ey vndgaa.


15.
At wi ydermeere vjde kand/ Hiulene. Det første/ Guds Ord.
     Hiulene Vognen fremfør:
Det første er Guds Ord forsand/
     Som oss til Guds Børn giør/ Joh. 1, 1.Joh. 1, 1.] Johannes kapittel 1 vers 1.
Det er det oss vdueeler/ 1. Joh. 2,1.1. Joh. 2,1.] 1. Johannes kapittel 2 vers 1.
     Til Guds Rige foruist/ Prov. 8. v. 22.Prov. 8. v. 22.] (Proverbia) Salomos ordspråk kapittel 8 vers 22.
Huor Gud oss glæde meddeeler/ Col. 1, 5.Col. 1, 5.] Kolosserne kapittel 1 vers 5.
     Oc fryd vden Argelist.Argelist] renkespill Hebr. 1, 2.Hebr. 1,2.] Hebreerne kapittel 1 vers 2.


16.
At Gud haffuer oss vdvelet/
     J sin Søn JEsu Christo/
Ved ham sin Naad’ oss meddeelet/
     Oc det vel meget fro/
Før Verdens grunduold bleff lagt/ Ephes. 1. v. 4.Ephes. 1. v. 4.] Efeserne kapittel 1 vers 4.
     Mon Gud en huer beskeere/
Effter som wi ham vel behagt/
     Skulle blifue hans børn vel kiere.


17.
Til met haffuer at acte/
     Der andet hiul foruist/
Skrifften vil wi betracte/ Det andet/ Guds dyre oc sande Eed.
     Den vjser det vden tuist:
Det er Guds dyre oc sande Eed/
     Som ingen harhar] rettet fra hâr (kortform for haffuer) soret for ham/
At alle de ræt betracte hans Sued/ Esa. 54. v. 9. et 10.Esa. 54. v. 9. et 10.] Jesaja kapittel 54 vers 9–10.
     Skulle aldrig bliffue til skam.


18.
Tage wi frem Propheterne/
     De lære det gandske vel/
Der hoss oc Evangelisterne/ Ezech. 33. v. 11.Ezech. 33. v. 11.] Esekiel kapittel 33 vers 11.
     Til skamme bliffuer ingen Siel;
Det onde vil afflade/
     Oc giøre huad Gud er kiert/ Johan. 5. v. 24.Johan. 5. v. 24.] Johannes kapittel 5 vers 24.
Flye det som hand mon’ hade/
     Den bliffuer alt got beskeert.


19.
Er her hoss at betencke/ Det tredie Hiul/ Daaben.
     DetDet] rettet fra Der tredie Hiul forsand/
Som frjer aff Satans Lencke/
     Det lærer Skrifftens forstand.
Det er den hellige Christi Daab/ Joh. 19. v. 34.Joh. 19. v. 34.] Johannes kapittel 19 vers 34.
     Som aff hans Side vdflød/
Der frjer oss vdaff Helffuedis gab/ 1. Joh. 5. v. 6.1. Joh. 5. v. 6.] 1. Johannes kapittel 5 vers 6.
     Befrjer fra Satans anstød.


20.
Retlig Gud ved sin Naade/ Tit. 3. v. 6.Tit. 3. v. 6.] Titus kapittel 3 vers 6.
     Aff idel Miskundhed/
J sit Blod lader oss baade/
     Effter sin Barmhiertighed/
Den hellig Aand der oss saa fornyer/
     At wi bliffue Guds Børn/ Johan. 3. v. 5.Johan. 3. v. 5.] Johannes kapittel 3 vers 5.
Oc at wi synd oc ondskab flyer/
     Ja Gud icke fortørn.


21.
Saa kommer frem det fierde Hiul/ Det fierde Hiul.
     Som er en dyrebar Skat/
Det hugger offuer synden stiul/
     Met glæde griber det fat:
Det er den HErris Testament/
     Wi Christi Nadvere kalde/ Christi Nadvere.
Huilcken er alle wformeent/wformeent] uforment, uhindret
     Som hannem i Troen paakalde.


22.
Aldrig findis nogen bedre Spjse/
     Der Mennisken kand opholde/
Derfor wi maa Gud stedze prjse/
     Det kand vel JEsus volde;
Hans Lægem er det sande Brød/ Johan. 6. v. 35.Johan. 6. v. 35.] Johannes kapittel 6 vers 35.
     Hans Blod den sande Dricke/
Som oss befrjer fra helffuedis glød/
     Oc vdaff Dieffuelens stricke.


23.
Lader oss den spjß met glæd’ anamme/
     Som saa bespjser vor Siæl/
Saa kand wi vel mod Helffuede bramme/Helffuede bramme/] rettet fra Helffuede / (bramme/ (omløpende linje)
     Oc da bestaa oss vel/
Hans Lægem huo æder/ oc dricker hans blod/dricker hans blod/] rettet fra dricker / (hans blod/ (omløpende linje) Loco supra notatio.Loco supra notatio.] ibidem
     Hungrer ey euindelig/
Men skal fremføris for Gud hans foed/hans foed/] rettet fra hans / (foed/ (omløpende linje)
     Der bliffue ham teckelig.


24.
Iesus er oc den rætte Vijnstock/
     Oc wi hans Greene smaa/
Met den wi kand mod Satan puck/ Joh. 15. v. 5.Joh. 15. v. 5.] Johannes kapittel 15 vers 5.
     Gandsk’ ellers intet bestaa/
J hannem huo er indpodet/
     Hand bær den beste Fruct/
Aff hannem bliffuer Satan fodet/
     Oc leffuer i ære oc Tuct.


25.
Giffuer oc act paa Lijgheden/ Lijgheden er Christi Naade som hand meddeeler alle.
     Som Vognen er medfød/
At den kand gaa beskeden/
     Oc icke velte i stød:
Den er foruist den Naade/
     Der Gud offuer alle Folck/
Tilljge øser offuermaade/ Rom. 2. v. 2.Rom. 2. v. 2.] Romerne kapittel 2 vers 2.
     Vden Anseelß/ oc er deris tolck.


26.
Hans øyne hand vil vende/ Act. 10. v. 35.Act. 10. v. 35.] (Acta) Apostlenes gjerninger kapittel 10 vers 35.
     Til dennem som giør ræt/
Der hoss paa dennem skende/
     Som leffue i kijff oc træt/
Hand vil alle Menniskers salighed/ 1. Tim. 2. v. 4.1. Tim. 2. v. 4.] 1. Timoteus kapittel 2 vers 4.
     Som sig mon dyrck’ oc ær’/
Oss der om skrifften giffuer beskeed/
     Vil dem alt got beskeer.


27.
Er her ocsaa til stede/ Hestene. Den første.
     Heste/ Vognen skal drage/
Blant huilcke først er rede/
     Troen/ at lade sig antage/ Troen.
Som er den rætte stercke Helt/ Rom. 1,17.Rom. 1,17.] Romerne kapittel 1 vers 17.
     Ved huilcken de rætferdige lefuer/ Gal. 3,11.Gal. 3,11.] Galaterne kapittel 3 vers 11.
Der trenger sig giennem dødsens telt/ Heb. 10,38.Heb. 10,38.] Hebreerne kapittel 10 vers 38.
     Met oss offuer alt ont sueffuer. Rom. 4,5.Rom. 4,5.] Romerne kapittel 4 vers 5.


28.
Naar wi seyrvinding beholde vil/
     Mod vore Fiender tilljge/
Synden/ Døden/ oc Dieffuelen til/ 1. Joh. 5. v. 4.1. Joh. 5. v. 4.]1. Johannes kapittel 5 vers 4.
     Skal wi effter Troen fige/fige] hige etter, attrå
Den kand met sin gesuindighed/
     Oc aff sin egen Krafft/
Offuervinde deris spitzfindighed/
     Gandske nedlegge deris mact.


29.
Retlige er denne den anden Hest/ Den anden Haabet.
     Som wi mon’ Haabet kalde/
Den fører vor Siele allerbest/
     At wi kand Gud befalde;
Den lader oc bliffue ingen Siæl/ Rom. 5. v. 4.Rom. 5. v. 4.] Romerne kapittel 5 vers 4.
     Til skamme euindelig/
Men redder aff bedrøffuelsebedrøffuelse] rettet fra kedrøffuelse vel/
     Beuarer den flittelig.


30.
Ia den er ræt vor Ancker/
     Der hoss vor faste Borg/
Der oss i onde Tancker/ Hebr. 6. v. 19.Hebr. 6. v. 19.] Hebreerne kapittel 6 vers 19.
     Opholder/ saa oc i sorg/
Hun lader ingen bliffue til spot/
     Som hende beuarer vel/
Men giør dem fra all ondskab blot/
     Oc det til Liff oc Siæl.


31.
Christ wi kunde betencke/ Foermanden.
     Huem her skal være Foermand/
Der til vil Gud oss skencke/
     Sin værdig Hellig Aand/ Den hellig Aand.
Som oss skal ræt ledsage/ Joh. 16. v. 13.Joh. 16. v. 13.] Johannes kapittel 16 vers 13.
     Oc vel anføre met fljd/
At forbigaa all plage/
     Met fryd til euig tid.


32.
Huor kand wi da Guds Aand bekom/
     Til voris Styrißmand?
Naar huer i Troen leffuer from.
     Hand oss ocsaa forsand/ 1. Cor. 6. v. 11.1. Cor. 6. v. 11.] 1. Korinterne kapittel 6 vers 11.
Vdtoer oc giør ræt duelige/
     Derhoss Rætferdig giør/
At wi kand denne Vogn ræt stige/
     Oc oss til glæden hiemfør.


33.
Ryterne her skal være til stede/ Ryter.
     Denne Vogn at tage vare/
Vor Vey altid vel at berede/
     At wi ey kommer i fare Englene.
Er de hellige Engler/ Ps. 91,11.Ps. 91,11.] Salmenes bok salme 91 vers 11.
     Som oss beuocte skal/ Matt. 4,6.Matt. 4,6] Matteus kapittel 4 vers 6.
Dem naar wi vore Veye befaler/ Act. 12,11.Act. 12,11.] (Acta) Apostlenes gjerninger kapittel 12 vers 11.
     Forbjgaar wi mørckheds Dal/ Esa. 37 v. 36.Esa. 37. v. 36.] Jesaja kapittel 37 vers 36.


34.
Opvacterne som her talis om/
     Ere tienstactige Aander/
Ere huert it Christet menniske from/
     Tienlig i alle Stander/
Oc alle dem til Tienstbarhed/ Hebr. 1. v. ult.Hebr. 1. v. ult.] Hebrerne kapittel 1 vers 14 (ultima, dvs. siste vers i kapittelet).
     Aff denne Jammerdal/
Vdreiser fra all Farlighed/
     Til glæde i Himmerigs Saal.


35.
Troer wi at komme aff Farlighed/
     Oc forbjgaa all stød/
Aff denne Verden i god fred/ Luc. 2. v. 29.Luc. 2. v. 29.] Lukas kapittel 2 vers 29.
     Henføris i Abrahams skød;
Skal wi de samme Aander antage/ Luc. 16. v. 22.Luc. 16. v. 22.] Lukas kapittel 16 vers 22.
     Som Lazarum til den sted
Henførde/ huor wi skal Gud behage/
     Oc det met redebonhed.redebonhed] beredvillighet


36.
Huad vil wi tale ydermere/ De som holder Vognen.
     Om dem som Vognen skal holde/
De ere Tre oc icke flere/
     Som Alting haffue at volde:
Nemlig/ den hellig Trefoldighed/ Den hellig Trefoldighed.
     Som bange Siæle trøster/
Ja vdi all forderffuelighed/
     J Syndsens fald opstøtter.


37.
Kiendis ey David hoss mange/
     Huorledis hand sig forholt/
Der hand vaar blefuen guds fange/
     Vaar ydmyge oc icke stolt:
Gud tacket for bedrøffuelse sin/ Psal. 119. v. 21.Psal. 119. v. 21.] Salmenes bok salme 119 vers 21.
     Loffuet ham aff gantske mact/
Huorfor hand fick befrjelse fijn/ Psal. 91. v. 15.Psal. 91. v. 15.] Salmenes bok salme 91 vers 15.
     Allene vdaff Guds Krafft.


38.
Ingen Drøffuelse kand de Siele naa/
     Gud haffuer i sin Haand/
Hand vil dem icke vige fra/
     Men være deris styrcke sand/ Esa. 41. v. 10.Esa. 41. v. 10.] Jesaja kapittel 41 vers 10.
Vil dem ved sin Rætferdigheds Haand/Rætferdigheds Haand/] rettet fra Rætferdigheds / (Haand/ (omløpende linje)
     Vdredde aff all nød/
Bode fattig oc rjge/ quind oc mand/
     Frelse dem fra Helffuedis glød.


39.
Regiære oss Gud i Verden her/ Beslutning.
     Den stund oss Liffuet vindis/
Wi aff hans Naade kunde skeer/
     Fra synd oc ondskab findis/
At wi kand bliffue værdige til/
     Vognen her at erlange/
O Gud du naadelig skencke vil/
     Den euig glæde at fange.


40.
Christ giff du oss din Hellig Aand/
     Som oss kand vel ledsage/
Giennem dette bedrøff’lig Verdsens land/Verdsens land/] rettet fra Verdsens / (land/ (omløpende linje)
     Erledig fra all plage/
At wi maa bliffue værdige til/
     J Vognen at opstige/
Saa vil jo Gud vden all tuil/
     Oss ære meddeele tilljge.


41.
Hellig Aand vor Trøstermand/
     Regiær vore Hierter vel/
Det ynske wi bode quinde oc mand;
     Du vilt vdi vor Siæl/
Din Bolig saa berede/
     At wi kand der befinde/
Du oss din Naade teede/
     Vaaner oc boer der inde.


42.
Saa vil wi nu beslutte/
     Du hellig Trefoldighed/
Helffuedis Dør tillucke/
     Lad den bliffue oss leed/
Før oss ræt til din Bolig fijn/
     Der tacke dig prjselig/
Oc leffue effter vilien din/
     Loffue dig euindelig/

AMEN.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Peder Rafns visebok

Peder Rafns visebok har lenge vært en av Nasjonalbibliotekets best bevarte hemmeligheter. Den er intet mindre enn Nordens største enkeltsamling av visetrykk fra 1500- og 1600-tallet, opprinnelig utgitt i Danmark-Norge og Tyskland mellom 1583 og 1634. Samlingen er et massivt bidrag til en kildefattig tid.

Denne tekstkritiske versjonen av Peder Rafns visebok åpner tilgangen til dette unike materialet for forskere og andre interesserte, og belyser den i et bredt tverrfaglig perspektiv. Transkripsjonen av tekster og melodier følger moderne edisjonsfilologiske standarder, og fragmenterte tekster er – så langt det er mulig – restituert etter andre eksisterende kilder. Utgaven er utstyrt med kommentarer til trykkenes materialitet, omtalte personer, illustrasjoner, melodier og bibelreferanser, med ordforklaringer, samt faglige innledninger.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.