Peder Rafns visebok

Forrige Neste

54. En sørgelig Dict

København, Salomon Sartor 1623. Trykket er sammensatt av 4 blad (2 doble blad, dvs. 8 sider). Arksignatur: [Aj], Aij. Teksten er trykt på alle sider, unntatt den siste siden (4 v). 8 varianter av typografisk skrift, med ulik font og størrelse: 4 i fraktur, 2 i schwabacher og 2 i antikva. Papiret er riflet, håndlaget og vannmerke er ikke synlig, og trykkets tilstand er ganske god. På tittelbladet er det en røskenramme laget av gjentatte bladmotiv. Den er dobbel nederst, enkel langs tre sider og omkranser bibliografisk innhold, inkludert tittel og forfatternavn. Nedenfor følger trykkested, trykker og trykkeår delt med en linje laget av et gjentatt lineært segment. En ramme laget av et gjentatt geometrisk ornament (dobbel nederst og enkel langs tre sider) omkranser teksten. På tittelbladet er det en liten røskenvignett satt sammen av repetisjoner av 2 forskjellige bladmotiv. På tittelbladets v er det et tresnitt (våpenskjold) som dekker hele siden. Tresnittets mål er ca. 75 x 113 mm (h x b). På tekstens siste side (4 r) er det en røskenvignett, satt sammen av repetisjoner av 4 bladmotiv.

En sørgelig Dict/
Om Erlig/ Velbyrd. oc salige Mands/
SIGVORT BECKSSIGVORT BECKS] Sigvort Beck til Førslof (d. 1623), kongens rentemester.
til Førßløff: Fordum K: May: Rentemester/ hans ihukommelse oc salige Hiemfart aff denne wsle Verden/ som skeede den 2 Janu:
Anno 1623.

Screffuet oc i Sangvijß befatted/
Aff
Hans Jenssøn Nestelsø.Hans Jenssøn Nestelsø] må være fra Næstelsø på Sjælland, men er ikke nærmere identifisert.

Oc siunges som den Psalme: Naar Tegn er skeed i Maane oc Soel/ etc.Naar Tegn er skeed i Maane oc Soel/ etc.] I Den danske Psalmebog fra 1569 bemerker Hans Thomissøn at denne salmen er hentet fra den boken Hr. Michael, prest ved Albani kirke i Odense, skrev om Jomfru Marias psalter til dronning Kirstine i 1496. Ifølge Thomissøn synges salmen på samme melodi som «Synden giør Mennisken blind oc lam». Melodien Thomissøn setter ut i noter er ifølge Danske reformationssalmer hentet fra salme XXIV i Genève-psalteret og ble første gang trykket i La forme des prières et chants ecclésiastiques i Genève 1542. Den første fullstendige utgaven av Genève-psalteret er Clément Marot og Théodore de Bèzes Les Pseaumes mis en rime francoise, som ble utgitt og distribuert i en rekke samtidige utgaver blant annet i Genève, Lyon og Paris 1562.

Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff
Salomone Sartorio/Salomone Sartorio] Salomon Sartor (d. 1644) var visstnok tysk og kom til Danmark som boktrykkersvenn. Han etablerte seg som boktrykker i København omkring 1612. I 1617 fikk han privilegium med enerett til å trykke skole-, salme- og bønnebøker samt almanakker. Hans største konkurrent var boktrykker Henrik Waldkirch, og gang på gang måtte de to i møte for universitetets konsistorium fordi de hadde misbrukt deres privilegier eller ved andre ulovlige midler forsøkt å vinne fram. Sartor gikk av med seieren da han i 1622 fikk et utvidet privilegium til å framstille alle bøker på fremmede språk utgitt i København, og dessuten fritak fra skatt og andre begunstigelser. Til gjengjeld var han bl.a. forpliktet til å holde et perfekt trykkeri som også skulle kunne trykke kobberstikk (Ilsøe 1992, 43–47 og DBL). Oppgitt på 5 visetrykk (1623 og uten år) i PRV. 1623.1.
ACh Ach huor Døden er vnderlig/
Hand tager bort baad’ fattig oc rijg/
Hand vil slet ingen spare:
Hand fører met sig stor Sorg oc Vee/
Som mand nu oc huer Dag kand see/
Mand kand sig for hannem ey vare.


2.
Hand vancker nu baade fiærn oc nær/
Med sine Pijle skarper end Suærd/
Mand maa for hannem bucke/
Her hielper ey Læg’ eller BadskerBadsker] badskær, bartekjær: sårlege til/
Thi hand tager med sig huo hand vil/
Mand maa for saadant sucke.


3.
Her hielper ey penning/ sølff eller guld/
Thi Døden hand er Affvindsfuld/
Hand skøtter ey om Gaffuer/
Hand tager oss bort med vold oc mact/
Enddog hand tier oc kommer vel sact/
Oc før oss til vor’ Graffuer.


4.
Hand haffuer borttaget vore Fædre all’/
Endog det kunde dem ey befald’/
De maatt’ dog med ham dantze/
Det samme giør hand paa denne Dag/
Derfor maa mand vel paa ham klag’/
Som før oss paa sin Skandtze.


5.
Hand tag’r med sig baad’ Konger oc Førster/
Hand tager med sig huo hand lyster/
Hand haffr oss lige kiere/
Hand tag’r med sig huer ædel Mand/
Som mand i dag nock grandske kand/
Hand maatt’ vel kaldes en Herre.


6.
Det samme klager ieg arme Vijff/
Det hand haffr lagt min Kierist i Lijg/
Mig til stor Angst oc vaande/
Ach vee/ Ach vee/ du min Hiertens trøst/
Mit Liff/ min Siæl/ min Øyens lyst/
Hui slapst du aff min Haande?


7.
Du vaarst mig huld oc meget god/
Det maa ieg klag’ med sorg’fuld Mod/
Mit Hierte oc min Lille/
Du stod mig bj i Angist oc Nød/
Jndtil dig fatted den haarde Død/
Oc dig ved Liffuet skilde.


8.
Ach vee/ Ach vee huor vil ieg hen/
Jeg veed mig ingen Raad igien/
Min Trøst den er nu borte/
Jeg maa med ham med smerte stor/
Med sorrig oc meen oc stor attraa/
Nedleggis i Jorden sorte.


9.
Men huad siger ieg som er støff oc Leer/
Jeg taler som ieg viste ey bedr/
Hand er ey død/ men soffuer/
Hui klager ieg da paa Dødsens braad/
Hand haffuer hannem intet skad/
Men giffuet at hand leffuer.


10.
Den vaar ham en indgang til lifu’t sand
At hand vdi sin Frelsermand/
Det euige Liff nu nyder/
Huor hand met Engle i EngleChoer/
Oc all’ Vduaald’ for HErren stor/
Sig vdi Aanden fryder.


11.
Den giord’ ham som vaar Jord tilforn/
At hand er bleffn vor HErris Korn/
Med Christi Blod bestencket/
Saa dog hand er nedlagd i Graff/
Skøn Skuebrød bliffuer der dog vdaff/
Velsmaged oc wforkrencket.


12.
Ah Øy’ holt derfor op med Graad/
Det er det beste ieg kand raad’/
Ah Hiert’ sørg ey saa saare/
Som Hedning’ naar deris Venner døer/
Sanct’ Pauli Ord dig følge bør/
Oc lad’ det derfor fare.


13.
Du haffd’ vel der til god beskeed/
At du huer Time veened oc græd/
Det maa ieg med dig bekiende/
Men dog bør dig der tæncke paa/
Du maat til hannem selffuer gaa/
Hand kand til dig ey lende.


14.
Holt derfor op/ oc maadelig sørg’/
Det raader ieg oc raadderadde] rettet fra rvadde (omvendt type) før/
Det dig slet intet baader/baader] gavner
Om du end græd baade Dag oc Nat/
Oc tog dig intet andet fat/
Du der med dig meere skader.


15.
Thi hand som før laa i dit Skiød/
Nu soffuer hand saa sactlig sød/
Vdi sit inderste Kammer/
Lad hannem derfor ligge i mag/
At soffue stille i sin Graff/
Oc giør hannem ingen klammer.


16.
Far derfor vel min Hiertens kier/
Gack ind i Kamret huil dig der/
En liden stund du der bliffuer/
Til Gud hand dig met Siæl oc Krop/
Naar sig behager reyser op/
Oc Siælen i Kroppen indliffue.


17.
Saa haabis ieg wi findis skal/
Med all’ Vduald’ i Himmerigs Sal/
J euig Glæde oc gammen/
Som Gud vor Himmelske Fader kier/
Vdi sin Søn oss haffuer beskærd/
Det vnde oss Gud Fader/ Amen.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Peder Rafns visebok

Peder Rafns visebok har lenge vært en av Nasjonalbibliotekets best bevarte hemmeligheter. Den er intet mindre enn Nordens største enkeltsamling av visetrykk fra 1500- og 1600-tallet, opprinnelig utgitt i Danmark-Norge og Tyskland mellom 1583 og 1634. Samlingen er et massivt bidrag til en kildefattig tid.

Denne tekstkritiske versjonen av Peder Rafns visebok åpner tilgangen til dette unike materialet for forskere og andre interesserte, og belyser den i et bredt tverrfaglig perspektiv. Transkripsjonen av tekster og melodier følger moderne edisjonsfilologiske standarder, og fragmenterte tekster er – så langt det er mulig – restituert etter andre eksisterende kilder. Utgaven er utstyrt med kommentarer til trykkenes materialitet, omtalte personer, illustrasjoner, melodier og bibelreferanser, med ordforklaringer, samt faglige innledninger.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.