Peder Rafns visebok

Forrige Neste

56. Bedrøffuede Enckers Ny Aars gaffue

København, Andreas Koch 1630. Trykket er sammensatt av 4 blad (2 doble blad, dvs. 8 sider). Arksignatur: [Aj], Aij, Aiij, Aiiij. Teksten er trykt på alle sider, bortsett fra tittelbladets v. 4 varianter av typografisk skrift i fraktur, med ulik størrelse. Papiret er riflet, håndlaget og vannmerke er ikke synlig. Trykkets tilstand er ganske god. På tittelbladet er det en røskenramme laget av 6 gjentatte bladmotiv, som omkranser bibliografisk innhold, inkludert tittel. Nedenfor er trykkested, trykker og trykkeår delt med en linje laget av et gjentatt lineært segment. På tekstens siste side (4 r) er det en røskenvignett satt sammen av repetisjoner av 4 bladmotiv.

Bedrøffuede Enckers
Ny Aars gaffue
Vdi huilcken
findis Leskelse imod den store Hiertesorg/ som Gud vdi sin Vrede haffuer paalagt mange Mennisker/ i denne forgangne forgiftige oc Pestilenske tid/ vdi huilcken mangt it Kierligt Ecteskab/ som ellers gierne haffde leffuit tilsammen er bleffuen atskild.

Siungit aff Søffren Hansen Tuilling/Søffren Hansen Tuilling] Søren Hanssøn Tvilling (1600–1633), forfatter og musiker fra Helsingør. Hoffsanger til 1627 og igjen fra 1631, klokker i Mariakirken i København ved sin død (DBL 3. utg.).

Vnder den Thone/
Ah Himmelske Gud oc HErre du dommer etc.Ah Himmelske Gud oc HErre/ du dommer etc.] Melodiangivelsen viser til førstelinjen i PRV 39 «En Ny Vijse/ Om den Slemme Forgifftige Last/ Fradserj oc Druckenskab/ vdaff huilcken kommer mange slags Synder». Dette trykket angir den tyske visa «Ein trewes Hertz in Ehren hab ich mir ausserwehlt» som melodi. Teksten til den tyske visa er skrevet av Benedict Faber. I boka 1600-talsviser. Eit handskrift frå Røldal fra 1976 påpeker Reimund Kvideland, med referanse til Niels Schiørrings avhandling fra 1950, at denne visa ble oversatt til dansk med tittelen «Udvalgt har jeg i æren» (Kvideland 1976, 141). Et visetrykk med samme tittel, tekst og melodiangivelse som i PRV 39 finnes i Karen Brahes Bibliotek, Roskilde Kloster (København, 1935). Melodien finnes i Peter Fabritius af Rostocks Lutbog fra rundt 1603. Den ble også utgitt i Valentin Hausmanns Neue liebliche Melodien fra 1598. Samme melodi i PRV 5, 31a, 39 og 60a (dublett av 31).

Prentet i Kiøbenhaffn Aff
Andrea Koch.Andrea Koch] Andreas Koch (Andreiß; Coccus, Coccius) (leveår ukjent), født i Tyskland. Han er oppgitt som trykker på danske utgivelser fra 1626 og framover, og han oppholdt seg i København i alle fall så sent som i mars 1633. I de første årene i Danmark ble han flere ganger kalt inn til universitetets konsistorium for å forklare seg angående utgivelser av tvilsom karakter, bl.a. i 1626 for ei «bolevise». Han ble frikjent på grunnlag av at han ikke kunne dansk og dermed ikke forsto innholdet. De første årene i København jobbet Koch uten privilegier, og han trykte i stor grad på andres oppdrag og bekostning. PRV 32 («GVd Fader Søn oc hellig Aand») viser at Koch trykte noter. I 1632 fikk han kongelig utnevnelse som boktrykker i Glückstadt, nordvest for Hamburg (Ilsøe 1992, 48 og DM 5, I 204–207). Oppgitt på 18 visetrykk (1627–1630) i PRV, inkludert to dubletter. 1630.


1. Encken.
NAar ieg den lyst besinder/
Som er i Ecteskaff.
Oc dragis saa til minde
Huor snart hun far i Graff/
     Mit mod/ mit Blod/
     Fra Hoffuid oc til Fod/
Aff Hiertesorg forryckis/
Saa mig ey andit tyckis/
End Hiertet mit ret nu/
Skal briste mit i tu/


2.
Huad er dog Verdsens glæde/
At mand slar lid der til?
Mand sidder fast i Sæde/
Meen mand har vundet spil/
     Men naar/ mand staar/
     Oc best i fryden gaar/
Jt Øyeblick kand komme/
Saa maa den god’ oc fromme/
Med den wgudelig’/
Til Jorden skynde sig/


3. Dicteren.
Lad saadant dog passere
Oc sla de tancker bort/
Du veedst Gud vil regiere/
Hans villie skal gaa fort/
     Hand vil/ det spil/
     Saaledis skal gaa til/
J Dag er lyst oc glæde/
J Morgen kand wi græde/
Jngen saa fast kand staa/
At hand jo bucke maa.


4.
Der Adam haffde Syndet/
Oc atliud Slangens sang/
Da bleff ham strax forkyndet
Veyen skuld’ vord’ ham trang/
     Dit Brød/ i Nød/
     Med mangt it farligt stød/
Vil ieg din Gud dig skicke/
Bedrøffuels’ skalt du dricke/
Siden skalt du her fra/
Naar Døden bancker paa/


5.
Siden hialp ingen Velde/
Jngen kunde bliffue quit/
Rigdom kund’ intet gielde;
Det fant en huer til sit/
     All mact/ oc pract/
     Vord’ der veed ødelagt/
Styrcke hun offuervinder/
Forandrer deilig’ Kinder/
Pass’ ey paa nogen ting/
Gaar Verden slet omkring.


6.
Om Rigdom’ oc formue/
Kund’ haffue giort modstand/
Haffd’ Abr’ham ey tord grue/
Hand vaar en hiulpen Mand/
     Jacob/ oc Job/
     Haffd’ oc en gantske hob/
De haffd’ oc deris Kiere/
Holt dennem vdi Ære/
Der hialp dog intet til/
Døden fick vundet spil.


7.
Sal’mon med all sin snilde/
Kund’ icke bliffue fri/
Hand mott’ oc til det gilde/
Som Døden skencktis i/
     Elias/ Tobias/
     Drack oc det samme Glass/
Propheter smaa oc store/
Huor megit gaat de giorde/
Maat oc bekiende det/
Det naadde til dem med/


8.
Absolons deilig’ Kinder/
Kand ey staa der imod/
Døden dem offuervinder/
Vdsuer deris Blod/
     All Krafft/ oc safft/
     Som David haffde hafft/
All Rigdom oc formue/
Kunde slet intet due/
Der Døden kom ham paa/
Maatt’ hand fra Rigit gaa.


9.
Samson bedreff it stycke/
Huis lige ey er skeed/
Gud gaff ham raad oc lycke/
At hand lagd’ Tusind’ ned/
     Det Verck/ vaar sterck/
     Oc høylig verd at merck/
Her hialp dog ingen styrcke/
Der Døden kom i mørcke/
Samson formotte ey.
At sige en gang ney.


10.
Lad derfor aff at græde/
Befal kun Gud din sag/
Hand skicker dig vel glæde/
Effter sin velbehag/
     Hør op/ hør op/
     At plage saa din Krop/
Wi skal dog en gang vandre/
Oc dette Liff forandre/
Derfor skick du dig saa/
Du Himmerig kanst naa.


11.
Nu/ ieg vil dig befale/
Den Gud som trøster best/
Hand trolig dig husuale/husuale] husvalelse, trøst
Oc vær’ din huer dag giest/
     At du/ ret nu/
     Slar Sorgen aff din hu/
Sa wi kand om dig sige/
Baad’ Fattige oc Rige/
Du togst Taalmodelig/
Det Gud paalagde dig.


12.
Siden maae du forvente/
At naa it bedre Land/
Thi HErren skal dig hente/
Til din Alkierist’ Mand/
     Ja der/ skal vær’/
     Alt det du vilt begier’/
All Sorg skal da faa ende/
Bedrøffuels’ oc Elende/
Skal der staa vden faar/
Ah HErre huem der vaar.

AMEN.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Peder Rafns visebok

Peder Rafns visebok har lenge vært en av Nasjonalbibliotekets best bevarte hemmeligheter. Den er intet mindre enn Nordens største enkeltsamling av visetrykk fra 1500- og 1600-tallet, opprinnelig utgitt i Danmark-Norge og Tyskland mellom 1583 og 1634. Samlingen er et massivt bidrag til en kildefattig tid.

Denne tekstkritiske versjonen av Peder Rafns visebok åpner tilgangen til dette unike materialet for forskere og andre interesserte, og belyser den i et bredt tverrfaglig perspektiv. Transkripsjonen av tekster og melodier følger moderne edisjonsfilologiske standarder, og fragmenterte tekster er – så langt det er mulig – restituert etter andre eksisterende kilder. Utgaven er utstyrt med kommentarer til trykkenes materialitet, omtalte personer, illustrasjoner, melodier og bibelreferanser, med ordforklaringer, samt faglige innledninger.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.