Peder Rafns visebok

Forrige Neste

57. Det himmelske Veck op

København, Andreas Koch 1630. Trykket er sammensatt av 4 blad (2 doble blad, dvs. 8 sider). Arksignatur: [Lj], Lij. Teksten er trykt på alle sider. 5 varianter av typografisk skrift, med ulik font og størrelse: 4 i fraktur og 1 i schwabacher. Papiret er riflet, håndlaget og vannmerke er ikke synlig. Papiret er tynt, men trykkets tilstand er ganske god. Tittelbladet er uten ramme, trykkested, trykker og trykkeår er delt med en linje laget av et gjentatt lineært segment. På tittelbladet er det en liten vignett, satt sammen av 2 ornament i trekantform, 3 eikenøtter og et spørsmålstegn i midten i parentes.

Det himmelske Veck op.
Det er:
HErrens trohiertige Atvarsel/ Formaning/ Trusel oc endelige hans rætferdige vredis timelige oc ævige Straff/ som visseligen lige som it wforvarendis hastigt oc forfærdeligt Skud/ nu snarlig vil treffe paa alle haardnackede oc wbodfærdige Mennisker. Aff huilcke (Gud bedret dißver) mestendelen den gantske Verdens kreds/ nu i hendis sidste tid er opfylt.

Tilsammen skreffuit.
Aff
Søffren Hansen Tuilling.Søffren Hansen Tuilling] Søren Hanssøn Tvilling (1600–1633), forfatter og musiker fra Helsingør. Hoffsanger til 1627 og igjen fra 1631, klokker i Mariakirken i København ved sin død (DBL 3. utg.).

Oc kand siungis som:
Naar ieg betæncker den tid oc stund.Naar ieg betæncker den tid oc stund.] I En ny Danske oc Norske fuldkommen Psalme-Bog utgitt av Christian Cassube i Købehavn 1681 har denne salmen melodiangivelsen «Mit Haab oc Trøst/ oc all Tilljd/ etc.», dvs. Fredrik II’s symbolsalme. Både teksten og melodien til symbolsalmen finnes i Hans Thomissøns Den danske Psalmebog (1569), og er ifølge Henrik Glahn uten kjent proveniens. På grunnlag av åpningsmotivets oppsving fra tonika via kvint til septim eller oktav trekker Glahn en interessant forbindelse til originalmelodier fra den fransk-flamske komponisten og kapellmesteren Mattheus Le Maistres Geistliche vnd Weltliche Teutsche Geseng, utgitt av Johan Schwertel i Wittenberg 1566 (Glahn 1954, 1:271–273). Et tilsvarende åpningsmotiv finnes i salme nr. 123 «En had ons God niet bi ghestaen» satt ut i noter av Jacobus Clemens non Papa i Willem van Zuylen van Nyevelts Souter Liedekens utgitt på Symon Cock i Antwerpen 1540. Samme melodi i PRV 18 og 45.

Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff
Andrea Koch/Andrea Koch] Andreas Koch (Andreiß; Coccus, Coccius) (leveår ukjent), født i Tyskland. Han er oppgitt som trykker på danske utgivelser fra 1626 og framover, og han oppholdt seg i København i alle fall så sent som i mars 1633. I de første årene i Danmark ble han flere ganger kalt inn til universitetets konsistorium for å forklare seg angående utgivelser av tvilsom karakter, bl.a. i 1626 for ei «bolevise». Han ble frikjent på grunnlag av at han ikke kunne dansk og dermed ikke forsto innholdet. De første årene i København jobbet Koch uten privilegier, og han trykte i stor grad på andres oppdrag og bekostning. PRV 32 («GVd Fader Søn oc hellig Aand») viser at Koch trykte noter. I 1632 fikk han kongelig utnevnelse som boktrykker i Glückstadt, nordvest for Hamburg (Ilsøe 1992, 48 og DM 5, I 204–207). Oppgitt på 18 visetrykk (1627–1630) i PRV, inkludert to dubletter. 1630.


NAar ieg betænck’r den Daarlighed/
     Som Verden nu begynder/
Met wtuct oc hofferdighed/
     Oc mange tusind’ Synder/
          Da maa wi vel/
          Forundr’ met skel/
     At Gud oss ey kuldkaster/
          Met Liff oc Siæl/
          Til ævig Træl/
     For saadann’ slemme laster.


2. Ah jammer offuer jammer stor/
     Huad wi er’ slemme Gieste/
Gud haffuer sagt oss først met Ord/
     Hand vil vort gaffn oc beste/
          Barmhiertighed/
          Oc ævig Fred/
     Har staa’d oss aaben faare/
          Men wi har tred/
          J Diefflens fied/
     Oc ilde ladt oss daare.


3. Trusel kund’ oc ey bide paa/
     Gud lod oss tit paaminde/
Hans vredis Tegn wi hørd’ oc saa’/
     Men lod som wi vaar’ blinde/
          Wi aad oc drack/
          Sagd’ det er snack/
     Holt ved vor gamle vaane/
          Tog’ pick oc pack/
          Kast’ met vor nack’/
     Oc bleff paa syndsens baane.


4. Saa skickede Gud da Suerdet ned/
     Det mangen fick at finde/
Lod Menn’sken see at hand vaar vred/
     Oc haffde ont i Sinde/
          Da bad’ wi hart/
          At Gud met fart/
     Vild’ vreden sin omvende/
          Men see/ saa snart/
          Det spil bleff klart/
     Fick Guds fryct oc en ende.


5. Dyr tid tog ocsaa offuerhaand/
     Giord’ mangen Mand stor smerte/
Da raabt’ wi/ Gud løß op det Baand/
     Strax gick det ham til hierte/
          Hand bleff saa god/
          At Jorden stod/
     All fuld aff Korn oc Grøde/
          Strax fick vort Blod/
          Sit gamle Mod/
     Wi lagd’ det ilde øde.


6. Nu kommer frem den grumme Pest/
     Oc slar ihiel for fode/
Blodsot er oc vor huer dags Giest/
     Ah/ huad giør det dog gode/
          Wi følger hen/
          Vor gode Ven/
     Lad’r ham i Jorden sætte/
          Gaar hiem igien/
          Saa tryg som Sten/
     En Dag wi det forgiætte.


7. Huor est du dog som bedrer dig/
     Ah/ huor skal Gud dig finde?
J synd oc last huer øffuer sig/
     Met all sin Hussgesinde/Hussgesinde] husgesinde, husstand
          Det gaar paa rad/
          Den gantske Stad/
     Saa/ det er ynck at sige/
          Hoffart oc had/
          De følgis adt/
     Omkring det gantske Rige/


8. Huem trøster den Elendige/
     Oc rætter ham paa fode/
Huem hielper nu den Fattige?
     Suar faa giør ham til gode/
          Wi bancker paa/
          Sig’r hand skal gaa/
     Vor Nabo’ giør det samme/
          Wi lade ham staa/
          Oc intet faa/
     Ah/ huad maa wi oss skamme.


9. O Kierlighed huor drogst du hen/
     Men wi dig ey fornemmer/
Om du ey kommer snart igien/
     Verden dig slet forglemmer/
          Mißgunst oc had/
          Er huer dags Mad/
     Det klager mest den Arme/
          O Gud kom bradt/
          Oc skil dem adt/
     Ah/ lad dig det forbarme.


10. See Vibens top huor høyt hun groe/
     Jngen vil hende stecke/
De Vanskabs Foster wi ey troe/
     Lader oss oc ey forskrecke/
          Men holder ved/
          Lætferdighed/
     Om Gud end selff vild stige/
          Aff Himm’len ned/
          Met klar besked/
     Wi lod oss dog ey sige/


11. Huor er den Mand som gierig vaar/
     Oc nu sin Synd fortryder?
J Verden/ sig’r ieg obenbar/
     Fant Gud ey slige dyder/
          Wi vord ey fuld/
          Aff Peng’ oc Guld/
     Før Døden paa oss bancker/
          Slar oss omkuld/
          Til Jord oc Muld/
     Huo bliffr da det wi sancker?


12. Tredskhed er actet for en Kunst/
     Den wi met flid studere/
Den staar nu fast/ i huer mands gunst/
     Sin’ Ord kand vel staffere/
          Om hiertet end skønt/
          Er galde grønt/
     Det er dog ingen lyde/
          Var dig din mønt/
          Vord ilde lønt/
     Din Kunst vil dig fortryde.


13. Huad vil ieg sig’ om Laster flere?
     De staar ey til at regne/
Wi finder paa jo mere oc mere/
     Oc her for andre vegne/
          Jerusalem/
          Vaar oc vel slem/
     Aff sligt hun dog ey viste/
          Gud slog dog dem/
          Wi komm’r oc hiem/
     Om wi vort Mod ey miste/


14. Vaag op/ vaag op i JEsu Naffn/
     Stat op aff dine Synder/
Gud staar endnu med udstract faffn/
     Din skebne dig forkynder/
          Rætferdighed/
          Har giord ham vred/
     At hand skal endelig straffe/
          Hand vil her ned/
          Met iffrighed/
     Det onde Folck affskaffe.


15. Luck Øynen op/ O Christendom/
     Vær snart oc tøff ey længer/
Vaag op aff søffn oc see dig om/
     Huad offu’r dit Hoffuit henger/
          Trusel oc Ord/
          Du icke tror/
     Derfor er Suerdit dragit/
          Wlycke stor/
          Er alt i flor/
     Du bliffuer aff Sædit jagit.


16. Ah Verden/ Verden tænck dig om/
     Gud vil dig dog ey ilde/
Hand giffuer dig respitRespit] frist, pusterom, utsettelse oc rom/
     At gaa fra Sathans gilde/
Stryg ned din Top/
          Kast aff din Krop/
     Dine wnoder slemme/
          Løfft hændern’ op/
          Bed Gud oc raab/
     At hand det vil forglemme.


17. Lad ey den Arme trøstløß staa/
     Naar du paa Rigdom trodtzer/
See/ huor det vil i lengden gaa/
     Tænck paa den rige Fraadser/
          At du ey skal/
          J Helffv’dis qual/
     Met hannem skrig’ oc græde/
          Men gaa i val/
          J tusindtal/
     J Himmerigis glæde.


18. Glem ocsaa din Finantzeri/
     Gud see vel dine suencker/
Met troskab stat din Næste bi/
     Brug ingen listig’ rencker/
          Sku’ Achab vel/
          Oc Jesabel/
     Huor det gick dennem ilde/
          De for til Hell/
          Met Liff oc Siæl/
     De det saa haffue vilde.


19. Ah/ tænck nu paa/ huad dig er sagt/
     Vendt om i Naadsens dage/
Thi Sathan har sin Garn udstragt/
     Hand vil nu til at jage/
          Tag vare paa/
          Du kanst undgaa/
     Hans jact skal ey gelinge/
          Skick sagen saa/
          At du kanst faa/
     Din fluct/ under Guds Vinge.

AMEN.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Peder Rafns visebok

Peder Rafns visebok har lenge vært en av Nasjonalbibliotekets best bevarte hemmeligheter. Den er intet mindre enn Nordens største enkeltsamling av visetrykk fra 1500- og 1600-tallet, opprinnelig utgitt i Danmark-Norge og Tyskland mellom 1583 og 1634. Samlingen er et massivt bidrag til en kildefattig tid.

Denne tekstkritiske versjonen av Peder Rafns visebok åpner tilgangen til dette unike materialet for forskere og andre interesserte, og belyser den i et bredt tverrfaglig perspektiv. Transkripsjonen av tekster og melodier følger moderne edisjonsfilologiske standarder, og fragmenterte tekster er – så langt det er mulig – restituert etter andre eksisterende kilder. Utgaven er utstyrt med kommentarer til trykkenes materialitet, omtalte personer, illustrasjoner, melodier og bibelreferanser, med ordforklaringer, samt faglige innledninger.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.