Peder Rafns visebok

Forrige Neste

58. En Nye Vise At Siunge til at betencke oc affstaae Synden

København, Andreas Koch 1628. Trykket er sammensatt av 4 blad (2 doble blad, dvs. 8 sider). Arksignatur: [Aj], Aij, Aiij. Teksten er trykt på alle sider, bortsett fra siste side (4 v). 4 varianter av typografisk skrift i fraktur, med ulik størrelse. Papiret er riflet, håndlaget og vannmerke er ikke synlig. Trykkets tilstand er ganske god. På tittelbladet er det en røskenramme laget av 6 gjentatte bladmotiv. Den er dobbel nederst, enkel langs tre sider og omkranser bibliografisk innhold, inkludert tittel og forfatternavn. Nedenfor følger trykkested, trykker og trykkeår delt med en linje laget av et gjentatt lineært segment. Flere dekorasjoner i teksten er laget med de samme bladornamentene: på tittelbladet en liten røskenvignett, på tittelbladets v en røskenfrise og på side 2 r en røskenfrise som har også en linje under laget av et gjentatt lineært segment. På tekstens siste side (4 r) er det en liten vignett, satt sammen av repetisjoner av 3 eikenøtter i trekantform.

En Nye Vise/
At Siunge/ til at betencke oc affstaae Synden/ som foraarsager straffen.

Effter det Stemme/
Fryd dig du Christi Brud/
Jmod din HErre oc Gud.Fryd dig du Christi Brud/ Jmod din HErre oc Gud.] Melodiangivelsen viser til en salme som har vært kjent i Danmark-Norge i hvert fall fra begynnelsen av 1600-tallet. Ifølge Niels Schiørring brukte Anders Christensen Arrebo denne melodireferansen til ei vise om Christian IVs seier i Småland med førstelinje «O Danmark hør og mærk» som kom ut i 1611. Melodien ble satt ut i noter til salmen «Sjunger med fryd for Gud» i K. Davids Psalter fra 1627, med den samme melodiangivelsen. Melodien hos Arrebo er i all vesentlighet identisk med den tyske verdslige visa «Venus du und dein Kind» fra første del av Jacob Regnarts Teutsche Lieder fra 1574. Samme melodiangivelse i PRV 38c og 95. PRV 58 har samme førstelinje som Arrebos vise om Christian IVs seier i Småland, som brukes som melodireferanse til PRV 46. Tysk melodiangivelse i PRV 78b.

Dictet Aff
H. Hans NielssønHans Nielssøn] Hans Nielssøn Roeskild (d. 1644), prest i Kornerup fra 1618 til sin død. i Kornerop.

Prentet i Kiøbenhaffn/
Aff Andrea Koch/Andrea Koch] Andreas Koch (Andreiß; Coccus, Coccius) (leveår ukjent), født i Tyskland. Han er oppgitt som trykker på danske utgivelser fra 1626 og framover, og han oppholdt seg i København i alle fall så sent som i mars 1633. I de første årene i Danmark ble han flere ganger kalt inn til universitetets konsistorium for å forklare seg angående utgivelser av tvilsom karakter, bl.a. i 1626 for ei «bolevise». Han ble frikjent på grunnlag av at han ikke kunne dansk og dermed ikke forsto innholdet. De første årene i København jobbet Koch uten privilegier, og han trykte i stor grad på andres oppdrag og bekostning. PRV 32 («GVd Fader Søn oc hellig Aand») viser at Koch trykte noter. I 1632 fikk han kongelig utnevnelse som boktrykker i Glückstadt, nordvest for Hamburg (Ilsøe 1992, 48 og DM 5, I 204–207). Oppgitt på 18 visetrykk (1627–1630) i PRV, inkludert to dubletter. 1628.

Velbyrdig oc Dydig Frue/
Frue Agnethe Thot/Agnethe Thot] Agnethe Thott (d. 1640), gift 1613 med Gabriel Kruse i hans første og hennes andre ekteskap. Datter av Erik Thott til Hjuleberg og Helle Basse. Velb.
Gabriel KrusesGabriel Kruses] Gabriel Kruse til Hjuleberg (d. 1647), flåtesjef og admiral, senere embetsmann. Lensherre i Stavanger 1616–1627), senere i Danmark og Skåne. til Hiulebierre/ Kongl. Mayest. LeensMand paa Roeskilde Leend/ kiere Hußfrue/ til it tacknemmeligheds tegen/ ydmygeligen dedicerit,

Aff
H. Hans NielssønHans Nielssøn] Hans Nielssøn Roeskild (d. 1644), prest i Kornerup fra 1618 til sin død. i Kornerop/
6. Januar. Anno 1628.


1.
O Danmarck hør oc merck/
     Vden i Bønen sterck/
Du vilt dig altid øffue/
     Mens Gud dig nu vil prøffue/
Dit haab til hannem sætte/
     Hand vil dig ey forgætte.


2.
Ellers det gaar med dig/
     Som Gud truer haardelig/
Hand vil sit Suerd vddrage/
     Oc dig met det fast plage/
Det giør din Synd den slemme/
     Som du vilt ey forglemme.


3.
Huordan acter du Gud?
     Eller holder hans Bud?
Hans Bud du ey vil lyde/
     At du kandst Naaden nyde/
Men storlig mod dem synder/
     Endog hand straffen kynder.


4.
Hoffmod den Dieffuels last/
     Driffuis nu i dig fast/
Dertil lønhoerlønhoer] lønnhore, lettferdig kvinne som tilsynelatende fører et ærbart liv hin slemme/
     Vil du aldrig forglemme/
Oc Druckenskab den lede/
     Er altid i dig rede.


5.
Klammer/ Trætte oc Mord/
     Gerighed den ond’ Rood/
Aagger oc styld/ som alle
     Fromme kand ey befalle/
Det monn’ alt saadant vende/
     Som nu er dig i hende.


6.
Wret/ Falskhed oc Suig/
     Bruges nu idelig/
Huo dem kand mest bevise/
     Den vild du gierne prise/
En Frommer Herr’ at være/
     Som visest kand Regære.


7.
Jngen er anden huld/
     Men meget skadefuld/
Jngen vil Tiener være/
     Men Herre Naffn vil bære/
Jngen vil anden vige/
     Men heller anden suige.


8.
Troskab nu lider tuang/
     Kierlighed er i suang/
Gudfryctighed er øde/
     Miskundhed vil ey møde/
Oc andre Dyder flere/
     Som icke øffues mere.


9.
Den dig giør best imod/
     Treder du vnder Fod/
Det gode du snart glemmer/
     Det onde du mest nemmer/
Oc giør effter dit tycke
     Offte med paslig lycke.


10.
Din kiere Øffrighed/
     Est du baad’ hask oc led/
Hand giør dig ey til maade/
     Thi du dig selff vil raade/
Dig tratzlig mod ham sætter/
     Oc mod ham ont forrætter.


11.
Huo sandhed sige vil/
     Dricker du gluffergluffer] spott, spydigheter til/
Din Præst som dig skal lære/
     Beviser du vanære/
Oc sticker med Bagtalen/
     Som Bien giør med halen.


12.
See her/ O Danmarck fin/
     Saadan er Dyden din/
Din Gud du haffr ey actet/
     Oc ey hans Bud betractet/
Derfor vil hand nu trætte/
     Oc gaae med dig i rætte.


13.
Sit Suerd hand skerpe vil/
     Oc bruge mod dig spil/
Dig vil hand legge øde
     For Synden oc slet døde/
At du skalt vislig vide/
     Hand Synden ey kand lide.


14.
Din gammel Synd saa stor/
     Giffuer slig Brand oc Mord/
Som Gud dig nu monn’ sende/
     Oc er dig plat i hende/
Saa du seer nu hans Vrede/
     Med plagen mod dig rede.


15.
Paffuen/ hand streffuer suart/
     Oc bruger sig met fart/
Hand haffuer fast i Sinde/
     Danmarckis Rig’ at vinde/
Du bliffr aldeles øde/
     Naar du skalt Muncken føde.


16.
Derfor raader ieg dig/
     Betenck sligt inderlig/
Giør PoenitentzPoenitentz] anger, botsøvelse i tide/
     Du ey skalt plagen bide/
Din Synd du skalt fortryde/
     Om du vilt Freden nyde.


17.
Dit Haab sæt til din Gud/
     Oc altid hold hans Bud/
Saa vil hand dig bevare/
     Oc fri dig fra all fare/
At du skalt vislig kiende/
     Hand vil dig Hielpen sende.


18.
Hand vil det vende saa/
     Det ond’ skal ende faa/
Oc effter Sorrig/ Glæde
     Giffue i Himmrigs Sæde/
Det bed’ wi allesammen/
     Oc sig’ aff Hiertet/ Amen.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Peder Rafns visebok

Peder Rafns visebok har lenge vært en av Nasjonalbibliotekets best bevarte hemmeligheter. Den er intet mindre enn Nordens største enkeltsamling av visetrykk fra 1500- og 1600-tallet, opprinnelig utgitt i Danmark-Norge og Tyskland mellom 1583 og 1634. Samlingen er et massivt bidrag til en kildefattig tid.

Denne tekstkritiske versjonen av Peder Rafns visebok åpner tilgangen til dette unike materialet for forskere og andre interesserte, og belyser den i et bredt tverrfaglig perspektiv. Transkripsjonen av tekster og melodier følger moderne edisjonsfilologiske standarder, og fragmenterte tekster er – så langt det er mulig – restituert etter andre eksisterende kilder. Utgaven er utstyrt med kommentarer til trykkenes materialitet, omtalte personer, illustrasjoner, melodier og bibelreferanser, med ordforklaringer, samt faglige innledninger.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.