Peder Rafns visebok

Forrige Neste

62. En Ny Aandelig vise

København, Georg Hantzsch [1620]. Trykket er sammensatt av 3 blad (tittelblad + 1 dobbelt blad, dvs. 6 sider), uten arksignatur. Akrostikon. Marginalia. Teksten er trykt på alle sider bortsett fra tittelbladets v. Det siste tomme bladet mangler, men rester er synlige. 8 varianter av typografisk skrift, med ulik font og størrelse: 4 i fraktur, 1 i schwabacher (til marginalia) og 3 i antikva (hvorav 2 i kursiv – 1 til marginalia), inkludert initialer i akrostikon. Til den første bokstaven i teksten (2 r) ble det brukt en dekorert initial, ulik de typografiske skriftvariantene som brukes i resten av trykket. En identisk initial finnes i PRV 41, trykt av Mads Vingaard i 1583. Papiret er riflet, håndlaget og noen deler av et uidentifisert vannmerke er synlig i øvre venstre hjørne. Trykkets tilstand er dårlig pga. papirets lave kvalitet og håndteringen over tid. På tittelbladet er det en røskenramme laget av 6 gjentatte bladmotiv. Den er dobbel nederst, enkel langs tre sider og omkranser bibliografisk innhold, inkludert tittel og forfatternavn. Nedenfor følger trykkested og trykker delt med en linje laget av et gjentatt lineært segment. Marginalia er separert fra teksten med en vertikal linje laget av et gjentatt lineært segment. På tekstens siste side (3 v) er det en røskenvignett, satt sammen av repetisjoner av 4 bladmotiv.

En Ny Aandelig vise
Forærit Erlig/
vijß/ oc Velforstandig
Mand JVER POVELSØNJVER POVELSØN] Iver Poulsen Kolding (1567–1622), borgermester i København fra 1615 til sin død. Borgemester vdi Kiøbenhaffn/ min gunstige fromme oc Tilforladendis beførdrer/ til it Ydmygheds oc hukommelsis Tegn: oc paa Naffnet dictit oc skreffuen saa Enfoldeligen;
aff
Pe: Ti: Landskrone.Pe: Ti: Landskrone] forfatteren er ikke identifisert, men må være fra Landskrona i Skåne.
Oc kand siungis met den Stemme:
HErr’ JEsu Christ/ Min Frelser du est/ etc:HErr’ JEsu Christ/ Min Frelser du est/ etc:] Den danske teksten til denne salmen er skrevet av Hans Christensen Sthen, og utkom første gang i En liden Vandrebog i 1589. Melodiangivelsen hos Sthen er den tyske «Es ist auf Erden kein schwerer Leiden/ etc.», en verdslig folkevise om smerten ved å skilles fra den man elsker (Das Ambraser Liederbuch vom Jahre 1582). Melodien denne teksten ble assosiert med ble satt ut i fire stemmer av Johann Rhau i 1589 («Ich weiss mir ein Roslein hübsch und fein»), og diskant- og tenor-stemmene dannet grunnlaget for to varianter av melodien til denne salmen. Samme melodiangivelse i PRV 93.etc:] rettet fra ect:

Anno 1620. den 1. Februarij.

Prentet i Kiøbenhaffn/ aff
Georgio Hantzsch.Georgio Hantzsch] Georg Hantzsch (Jørgen, Georgius; Hantsch, Hansk) (leveår ukjent) var av tysk boktrykkerfamilie og typograf hos boktrykker Henrik Waldkirch i København i 1611. Trolig selvstendig fra 1615 og fram til 1629. Han var en mindre boktrykker som neppe bekostet mange trykk på egen hånd og utførte til dels anonyme trykk for Waldkirch. Hantzsch trykte også flere bøker for bokførere og bokbindere. Typematerialet var visstnok beskjedent, men allerede i 1617 sto han bak en utgivelse med noter, noe vi også finner i PRV 50 («O Naadig’ Gud effter din’ bud») (Ilsøe 1992, 47 og DM 5, I 204–205). Oppgitt på 17 visetrykk (1620–1629) i PRV, inkludert en dublett.


1.
IEgFørste bokstav I i akrostikon IVER POVELSØN dig altid oo] rettet fra ô (retorisk betoning) Herre blid/
     Vil paa fast tro oc bygge/
          Som lidde Pine
          For Synderne mine Iohan: 1. cap.Iohan: 1. cap.] Johannes kapittel 1.
          Oc ey for dine/
Vær min Trofaste brygge.


2.
Vist verden her/ min Frelser Kier/
     Giffuer kun Sorrig oc Møde; Augustinus-Psal. 89.Augustinus-Psal. 89.] Augustin av Hippos (354–430) kommentar til Salmenes bok salme 89.
          Men i dit Rige
          Der glædis tillige
          Wtalig at sige
Gudsbørn/ med JEsu min Søde.


3.
Eya did komme/ Lad mig Herre fromme/
     Som dine Børn offuer maade
          Mon’ tiene dig trolig Psal. 84Psal. 84.] Salmenes bok salme 84.
          J Himmelenß Bolig
          Oc leffue Rolig
Ja ere Euige glade.


4.
Riget dig hør/ oc æren Bør/
     O gud min Fader Kierre; Iosue 2.Iosue 2.] Josua kapittel 2.
          Al styrcke al Mact
          Er vdi din Act
          Som du haffuer sagt:
Sligt mon’ du offuer Rigiere.


5.
Propheten Elias/ Ja oc Zacharias/
     Diße guds Prester Tuende Luc. 1. cap.Luc. 1. cap.] Lukas kapittel 1.
          Begierde guds Rige
          Som ingen kand Suige
          Euindelige
Oc skilließ fra dette Elende.


6.
O huilcken en skat/ er der oß lat/ Cori. 2. cap.Cori. 2. cap.] Korinterne kapittel 2 (ufullstendig referanse).
     Som aldrig Rust kand fortære/ Esai. 64.Esai 64.] Jesaja kapittel 64.
          Oc Tencke ey Kand Greg: Huad tungetunge] rettet fra tun ge kand vdsige den glæde.
          Enten Quind’ eller Mand.
          Den glæde for sand
Som Gud sin’ Børn giffuer dere.


7.
VEL leffue skal/ det vdualde tal
     Som ere Guds Børn alle/
          Oc faa til Løn Salomon 5. cap.Salomon 5. cap.] (Salomon) Visdommens bok kapittel 5.
          En Krone vel Skøn
          Met JEsu Guds Søn/
Som kand dem euig Husuale.husuale] husvalelse, trøst


8.
Sandelig/ vist/ oo] rettet fra ô (retorisk betoning) HErre Christ/ Marcus 9.Marcus 9.] Markus kapittel 9.
     Hoß dig er bedre at være
          En Tim’ eller To
          J glæde oc Ro
          Oc være fro/ Apoc. 21.Apoc. 21.] (Apocalypsis) Johannes’ åpenbaring kapittel 21.
End ellers Tusind Aar herre.


9.
Øffuerste ven/ Naar Jeg skal hen
     Fraa dette her Elende/ Psal. 31.Psal. 31.] Salmenes bok salme 31.
          Da Tag min Aand
          Vdi din Hand/ Luc. 23.Luc. 23.] Lukas kapittel 23.
          At Dieffuelens baand Sap. 3.Sap. 3.] (Sapientia) Visdommens bok kapittel 3.
Skal mig ey skade oc skende.


10.
Naadige HErre/ oc Fader Kiere
     Til Løn for dine gaffuer/ 2. Reg. 7.2. Reg. 7.] (Regum) 2. Kongebok kapittel 7.
          Vil ieg Louff siunge
          Med Hierte oc tunge Iudic. 5.Iudic. 5.] (Judicum) Dommerne kapittel 5.
          For vden Lunge/ Ephes: 5.Ephes: 5.] Efeserne kapittel 5.
Som du mig beuist haffuer.


11.
Gud Fader oc Søn/ som skabte vort Køn/vort Køn/] rettet fra vort / (Køn/ (omløpende linje) Sjrach. 35.Sjrach. 35.] Sirak kapittel 35.
     Effter sit Billed’ at være:
          Du mig for suare Psal. 146.Psal. 146.] Salmenes bok salme 146.
          For vret oc fare Exod. 22.Exod. 22.] (Exodus) 2. Mosebok kapittel 22.
          Her oben bare
Ja fra dem mig vil besnære.

FINIS.

Symbolum Authoris:
Durum patientia Frango.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Peder Rafns visebok

Peder Rafns visebok har lenge vært en av Nasjonalbibliotekets best bevarte hemmeligheter. Den er intet mindre enn Nordens største enkeltsamling av visetrykk fra 1500- og 1600-tallet, opprinnelig utgitt i Danmark-Norge og Tyskland mellom 1583 og 1634. Samlingen er et massivt bidrag til en kildefattig tid.

Denne tekstkritiske versjonen av Peder Rafns visebok åpner tilgangen til dette unike materialet for forskere og andre interesserte, og belyser den i et bredt tverrfaglig perspektiv. Transkripsjonen av tekster og melodier følger moderne edisjonsfilologiske standarder, og fragmenterte tekster er – så langt det er mulig – restituert etter andre eksisterende kilder. Utgaven er utstyrt med kommentarer til trykkenes materialitet, omtalte personer, illustrasjoner, melodier og bibelreferanser, med ordforklaringer, samt faglige innledninger.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.