Peder Rafns visebok

Forrige Neste

64. Bøn oc paakaldelse til Gud

København, Georg Hantzsch 1626. Trykket er sammensatt av 4 blad (2 doble blad, dvs. 8 sider). Arksignatur: [Aj], Aij, Aiij, Aiiij. Akrostikon. Teksten er trykt på alle sider bortsett fra tittelbladets v. 9 varianter av typografisk skrift, med ulik font og størrelse: 4 i fraktur, 1 i schwabacher og 4 i antikva (hvorav 1 i kursiv), inkludert initialer i akrostikon. Papiret er riflet, håndlaget og vannmerke er ikke synlig. Trykkets tilstand er ganske god, bortsett fra noe små rifter. På tittelbladet er det en røskenramme laget av 2 gjentatte bladmotiv. Den er dobbel nederst, enkel langs tre sider og omkranser bibliografisk innhold, inkludert tittel og forfatternavn. Nedenfor følger trykkested, trykker og trykkeår delt med en linje. En ramme laget av et gjentatt geometrisk motiv langs tre kanter og røskener nedenfor omkranser tekstens øvrige sider. På side 2 r er det en røskenfrise satt sammen av repetisjonen av forskjellige bladmotiv. På tekstens siste side (4 v) er det en sluttvignett trykt fra en treblokk, ca. 45 x 55 mm (h x b). Georgio Hantzsch brukte den samme vignetten i PRV 10, 18, 19, 50 og 67. Den samme vignetten finnes i PRV 63 uten trykkerens navn (for kommentar om vignett og bladornament se PRV 63). Lignende motiv, men ikke identiske, finnes også i 2 tyske trykk (PRV 78 og 87).

Bøn oc paakaldelse til Gud/ at hand vil
formilde Straffen som oss Truis med for Synden skyld Skenckt Erlige Vise Velacte Mend

Nicolaus HansønNicolaus Hansøn] ut fra konteksten borger og ev. embetsmann i Nykøbing Falster.
Jørgen HelstJørgen Helst] borgermester i Nykøbing Falster. Borgemester
Villum AndersønVillum Andersøn] toller og byfogd i Nykøbing Falster. Kong. May.
Tolder oc Byfogit.
Dines Mouridsøn.Dines Mouridsøn] ut fra konteksten trolig borger og ev. embetsmann i Nykøbing Falster.
Christian Stub.Christian Stub] ut fra konteksten borger og ev. embetsmann i Nykøbing Falster.
Marten JacobsønMarten Jacobsøn] rådmann i Nykøbing Falster. Raadmand/
Sampt alle Borgere oc Borgerskers i Nykiøbing til en Tienistactigheds oc Æris beuissning.beuissning] rettet fra beuiffning

Aff
S. L. K.S. L. K.] ikke identifisert ut over at han var borger i Nykøbing Falster. Borger Ibidem.

Kand Siungis som Preste Visen.Kand Siungis som Preste Visen.] Melodiangivelsen er gåtefull. Vi kjenner en prestevise fra Petter Dass som synges på melodien «Paa Gud alleene haver jeg sat min, etc.», men rim og metrum i PRV 64 stemmer dårlig overens med denne. Kanskje kan man spekulere om ikke melodiangivelsen viser til den salmen som ble sunget oftest av presten i den evangeliske messen på denne tida, nemlig introitus-salmen fra Hans Thomissøns Den danske Psalmebog, «Aff Dybsens nød raaber ieg til dig». Salmen er en oversettelse av Martin Luthers «Aus tiefer Not schrei ich zu dir» (De profundis clamaui ad te Domine), som ifølge Danske reformationssalmer ble satt ut med melodi i Eyn Enchiridion i 1524 Teksten i PRV 64 kan passe til Thomissøns melodi dersom man gjentar de to første linjene. En annen mulig kandidat til melodien, basert på rim og rytme, er Luthers salme «I Jesu naffn begyndne wi» («Inn Jhesus namen heben wir an») med Thomissøns melodi fra Den danske Psalmebog (1569). Konklusjonen får være at vi ennå ikke er sikre på hvordan prestevisa ble sunget.

Prentet i Kiøbenhaffn/ aff
Georgio Hantzsch/Georgio Hantzsch] Georg Hantzsch (Jørgen, Georgius; Hantsch, Hansk) (leveår ukjent) var av tysk boktrykkerfamilie og typograf hos boktrykker Henrik Waldkirch i København i 1611. Trolig selvstendig fra 1615 og fram til 1629. Han var en mindre boktrykker som neppe bekostet mange trykk på egen hånd og utførte til dels anonyme trykk for Waldkirch. Hantzsch trykte også flere bøker for bokførere og bokbindere. Typematerialet var visstnok beskjedent, men allerede i 1617 sto han bak en utgivelse med noter, noe vi også finner i PRV 50 («O Naadig’ Gud effter din’ bud») (Ilsøe 1992, 47 og DM 5, I 204–205). Oppgitt på 17 visetrykk (1620–1629) i PRV, inkludert en dublett. 1626.


1.
NuFørste bokstav N i akrostikon NYKØBING I FALSTER lader oss alle Samdrectelig
GudsGuds] rettet fra Gnds (omvendt type) hellige Naffn paakalle
Hand vil affuende Vreden slig
Som wi Fortiener alle
Gud bønhører vel sine Børn alle.


2.
Ynckelige Tiende i alle Land
Som mand huer Dag maa hørre
Det volde wi Synder alle Mand
Som Mund oc Haand kand røre
Gud Naadelig offuer oss forbarme.


3.
Kom oss til hielp O JEsu Christ
Som alt Ont kand affuende
Du haffuer tolt Døden for oss vist
Du Straffen fra oss vende
Bønhør oss dine Børn alle.


4.
Øyne oc Mund haffuer Gud oss giffuet
Oc andre Lemmer dißligedißlige] rettet fra dißige
Dem bruger wi til huer andre at suige
Baade Vng oc Gamle tillige
Gud Naadelig offuer oss forbarme


5.
Beuiser Gud huer Tid oc stund
Straffen at verre forhaande
Oc vil nedsiuncke Verden i grund
Vden wi aff Synden vende
Gud Røde dine Børn alle.


6.
Ieg Raader eder alle store oc smaa
Baade Rjg oc Fattig tillige
Afflegger Falskhed/ Hoffmod oc Pral
Ellers ville det gaa eder ille.
Gud hielper sine Børn alle.


7.
Naadens Dør endnu oben staaroben staar] rettet fra obenstaar
Huem der vil nu indgange
Forlade det Onde oc det gode Atra
Saa kand hand Himerig fange
Det vnde Gud sine Børn alle.


8.
Gud sender oss bud huer Tid oc stund
At wi skulle Synden offuergiffue
Wi foracte hans Bud saa mangelund
Oc bliffuer mere Tradse oc stiffue
Gud Naadelig offuer oss forbarme


9.
Ingen vil nøis med Skabning god
Som Gud haffuer Skabt oc giffuet
Vanskaber dem sielff met hoffmod stor
Baade Mand oc Quind tillige
Gud Naadelig offuer oss forbarme.


10.
Fromhed oc Dyd er ødelagt
Det maa Guds Børn vel klage
Had oc Affuind i steden opdagt
J disse sidste Dage
Gud hielpe dine Børn alle.


11.
Aff hiertens grund Raaber wi til dig
O Gud du oss bønhøre
Affuende din straff see Mildelig
Lad dig Miskundhed Røre
Bønhør Gud dine Børn alle.


12.
Lad op lad op din Naadis Dør
At wi maa der ingange
Oc arffue Himerig som dine Børn
Oc Glæden med dig fange
Bønhør Gud dine Børn alle.


13.
Slet vd vor Synd oc Regenskab nu
vor Synd ey mere paa tencke
Oc kom den nu ey lenger ihu
Lad Synden oss ey nedsencke
Bønhøre Gud dine Børn alle.


14.
Tag bort vent om din Vrede nu
Oc paa din godhed tencke
Kom nu Straffen ey lenger i hu
Med Kierlighed oss belencke
Det vnde Gud dine Børn alle.


15.
Euige Gud O Fader blid
Wi inderlige til dig Raabe
Affuend din Straff oc vær oss mild
Wi storlig paa dig haabe
Bønhør Gud dine Børn alle


16.
Retuise Gud O Fader Sand
Wi alting dig befale
Baade Liff oc Siæl vdi din Haand
Lad oss ey mere Vilfare/ Amen.

AMEN.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Peder Rafns visebok

Peder Rafns visebok har lenge vært en av Nasjonalbibliotekets best bevarte hemmeligheter. Den er intet mindre enn Nordens største enkeltsamling av visetrykk fra 1500- og 1600-tallet, opprinnelig utgitt i Danmark-Norge og Tyskland mellom 1583 og 1634. Samlingen er et massivt bidrag til en kildefattig tid.

Denne tekstkritiske versjonen av Peder Rafns visebok åpner tilgangen til dette unike materialet for forskere og andre interesserte, og belyser den i et bredt tverrfaglig perspektiv. Transkripsjonen av tekster og melodier følger moderne edisjonsfilologiske standarder, og fragmenterte tekster er – så langt det er mulig – restituert etter andre eksisterende kilder. Utgaven er utstyrt med kommentarer til trykkenes materialitet, omtalte personer, illustrasjoner, melodier og bibelreferanser, med ordforklaringer, samt faglige innledninger.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.