Peder Rafns visebok

Forrige Neste

65. En Liden Trøstelig Ny-Aars Sang

København, Georg Hantzsch 1626. Trykket er sammensatt av 4 blad (2 doble blad, dvs. 8 sider), uten arksignatur. Teksten er trykt på alle sider bortsett fra tittelbladets v og siste side (4 v). 5 varianter av typografisk skrift, med ulik font og størrelse: 4 i fraktur og 1 i antikva. Papiret er riflet og håndlaget, vannmerke er ikke synlig og trykkets tilstand er ganske god. Tittelbladet er uten ramme, trykkested, trykker og trykkeår er delt med en linje laget av et gjentatt lineært segment. På tekstens siste side (4 r) er det en sluttvignett trykt fra en treblokk, 52 x 63 mm – (h x b). Hantzsch brukte den samme vignetten i PRV 21 og 42. Lignende motiv finnes i PRV 27, 69, 99 og i et tysk trykk (PRV 103).

En Liden Trøstelig
Ny-Aars Sang
Om Messiæ oc vor Frelseris JEsu Christi Naaderige Fødsel; met inderlig Bøn oc Begiering/ hand vilde drage ind til oss sine fattige Børn/ oc besynderlig/ vdi denne farlig oc bedrøffuelig sidste Verdens tid/ vilde holde vor Øffrighed oc Naadigste HerreHerre] rettet fra Herrre oc Konge ved sin høyre Haand/ hannem naadelig beuare/ oc met god ynskelig Fred hiem igien til oss ledsage.

Siungis som/
Guds Godhed ville wi/ Prise.Guds Godhed ville wi/ Prise.] Melodiangivelsen viser til den danske presten og professoren Rasmus Katholms oversettelse av Paul Ebers 1560-tallskoral «Helft mir Gotts Güte preisen» fra rundt 1575 (Schiørring 1950, 1:188). Melodien er en anonym vise som er kjent i ulike varianter fra hele Europa. Den tyske visa har tittelen «Ich ging einmal spazieren». Den eldste franske forekomsten av melodien, «Une jeune fillette de grand’ valeur», skal være satt ut av Jehan Chardavoine i Recueil de plusieurs chansons divisè en trois parties utgitt av Benoist Rigaud & Jan Saugrain i Lyon 1557. Sannsynligvis samme melodi i PRV 79c.

Peder Lauritzsøn Krabbe/Peder Lauritzsøn Krabbe] Peder Lauritzssøn Krabbe (1596–1686), prestesønn fra Surnadal. Sokneprest til Aure fra 1623, og nevnt som prost på Nordmøre fra 1654 til 1686 (LW). Pastor til Oure Prestegield paa Normør.

Prentet i Kiøbenhaffn aff Georgio HantzschGeorgio Hantzsch] Georg Hantzsch (Jørgen, Georgius; Hantsch, Hansk) (leveår ukjent) var av tysk boktrykkerfamilie og typograf hos boktrykker Henrik Waldkirch i København i 1611. Trolig selvstendig fra 1615 og fram til 1629. Han var en mindre boktrykker som neppe bekostet mange trykk på egen hånd og utførte til dels anonyme trykk for Waldkirch. Hantzsch trykte også flere bøker for bokførere og bokbindere. Typematerialet var visstnok beskjedent, men allerede i 1617 sto han bak en utgivelse med noter, noe vi også finner i PRV 50 («O Naadig’ Gud effter din’ bud») (Ilsøe 1992, 47 og DM 5, I 204–205). Oppgitt på 17 visetrykk (1620–1629) i PRV, inkludert en dublett.
Aar 1627.


1.
LAd’r eder vnderuise
     J Christne huer oc een/
Met Aandlig Sang at prise
     Vor Gud oc Frelser reen:
Ham loffue eders Siel’/
     Som aff sin Gunst oc Naade
HarHar] rettet fra hâr (kortform for haffuer) frelst oss fra all Vaade/
     Oc giort mod oss saa vell.


2.
Til Trøst lod Gud fremkomme/
     Ja/ til vor Salighed/
JESVM den Herre fromme/
     J vor Elendighed/
Aff Jesse ringe Rod:Jesse roed] uttrykk som stammer fra Jesaja 11, 1 («En kvist skal skyte opp fra Isais stubbe, og et skudd skal spire fram fra hans røtter»). Motivet var populært i billedkunsten, som framstiller Kristi stamtre stigende opp fra den sovende Isai. Jesse er en navneform for Isai, Davids far.
     Propheten det beretter/
Guds Engel det bekreffter/
     Vor Frelser er hand god.


3.
Den Herre allermæctigst’
     Som alting harhar] rettet fra hâr (kortform for haffuer) i Vold/
Den skønist oc den præctigst’
     Føddis i Asne-Stold:
J Fattigdom forsand/
     Hand ligger svøbt i klude/
J krybben er hans Pude/
     Alles vor Skabermand.


4.
Saa ringe er hans Fore
     Der vdi Asen-Stold/
Hand bær ey Silcke-Snore/
     Som alting harhar] rettet fra hâr (kortform for haffuer) i Vold;
Sactmodig/ Mild er hand:
     De Stolte hand nedbøyer/
De ydmyg’ hand ophøyer/
     Som baad’ er Gud oc Mand.


5.
Mand finder ey hans Lige
     Blant dem paa Jorden boe/
De Fattig’ giør hand Rige/
     Oc skicker fred oc Roe/:
Kom derfor JEsu sød’/
     Huil dig vdi mit Hierte/
Forlest min Sorg oc Smerte/
     Fri mig fra Angst oc Nød.


6.
Annam den dyrbar’ Gaffue
     Met Fryd oc Engle-Sang/
Som du kandst stedse haffue
     Vdi din Nød oc Trang:
Den Gaffu’ er JEsus Christ;
     Ham skull’ wi altid prise/
Tilbørlig Ær’ beuise/
     Vden all Falsk oc List.


7.
Lad oss dit Venskab nyde/
     O Christ’ som Macten har/har] rettet fra hâr (kortform for haffuer)
Vor Synd kast i det Dybe/
     Du Værdens Synder bar/
Som giorde dig wmag.
     Lad dit Ord vide springe/
Jndtil du lader klinge
     Til yderst’ Dommedag.


8.
All Tyranni oc Trætte
     Affuerg/ O Frelser mand;
Met Fred vor Gud oss mætte/
     Reck oss din Vældig Haand/
Vor Finders ArgelistArgelist] renkespill
     Driff langt bort fra oss Arme/
Dig offuer oss forbarme!
     O milde Jesu Christ.


9.
Vor Øffrighed fra Vaade
     Beskærme oc vdfri/
Frels Kongen aff din Naade/
     Met din Mact stat ham bi/
Neddæmp hans Finders List/
     At de tilbage vende/
Gud Kongen vell hiemsende
     Met Fred foruden tvist:


10.
At wi maa all’ tillige
     Met Freden leffue god/
Din Loff oc Priß vdsige
     Met Frydfuld Sind oc Mod:
Oc sid’n i Engle-Chor
     Kund’ AMEN siung’ til Ære
Gud Lammet oc vor Herre/
     Som i det høye boer.

FINIS.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Peder Rafns visebok

Peder Rafns visebok har lenge vært en av Nasjonalbibliotekets best bevarte hemmeligheter. Den er intet mindre enn Nordens største enkeltsamling av visetrykk fra 1500- og 1600-tallet, opprinnelig utgitt i Danmark-Norge og Tyskland mellom 1583 og 1634. Samlingen er et massivt bidrag til en kildefattig tid.

Denne tekstkritiske versjonen av Peder Rafns visebok åpner tilgangen til dette unike materialet for forskere og andre interesserte, og belyser den i et bredt tverrfaglig perspektiv. Transkripsjonen av tekster og melodier følger moderne edisjonsfilologiske standarder, og fragmenterte tekster er – så langt det er mulig – restituert etter andre eksisterende kilder. Utgaven er utstyrt med kommentarer til trykkenes materialitet, omtalte personer, illustrasjoner, melodier og bibelreferanser, med ordforklaringer, samt faglige innledninger.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.