Peder Rafns visebok

Forrige Neste

67. Det Høybenedidede Allerhelligste IESU Naffns beskriffuelse

København, Georg Hantzsch 1620. Trykket er sammensatt av 8 blad (4 doble blad, dvs. 16 sider). Arksignatur: [Aj], Aij, Aiij, Aiij (feil for Aiiij), Av. Akrostikon. Marginalia. Teksten er trykt på de seks første bladene. 11 varianter av typografisk skrift, med ulik font og størrelse: 5 i fraktur (inkludert 3 store initialer), 1 i schwabacher og 5 i antikva (hvorav 2 i kursiv). Papiret er riflet, håndlaget og vannmerke er ikke synlig. Trykkets tilstand er dårlig pga. papirets lave kvalitet og håndteringen over tid. På tittelbladet er det en dobbel ramme laget av et gjentatt geometrisk motiv, dobbel langs tre sider og enkel på toppen, som omkranser bibliografisk innhold, inkludert tittel og forfatternavn. Nedenfor følger trykkested, trykker og år delt med en linje laget av et gjentatt lineært segment. Marginalia er separert fra teksten med en vertikal linje laget av et gjentatt lineært segment. På tittelbladets v er det et tresnitt (Jesu fødsel). Tresnittets mål er ca. 44 x 54 mm (h x b). Det samme motivet finnes i bilder trykt i hvert fall i perioden 1573–1686, for eksempler i salmebøker, gradualer og postiller. Hantzsch brukte den samme treblokken i flere av sine bøker. På tekstens siste side (6 v) er det en røskenfrise satt sammen av repetisjoner av forskjellige bladmotiv, og en sluttvignett, ca. 45 x 55 mm (h x b) trykt fra en treblokk. Den samme vignetten fra den samme treblokken finnes i PRV 18, 19, 50 og 64, også trykt av Hantzsch. Vignetten finnes også i PRV 63, uten trykkers navn.

Det Høybenedidede Allerhelligste IESU
Naffns beskriffuelse/ at i Guds oc Mariæ Søn er Guddommelig oc Menniskelig Natur/ aff den hellige Skrifft Gam. oc Ny Testament/ met flid tilsammen dragen/ Oc vdi Sanguiis befattit/ effter den Melodi/ som den 6. Davids Psalme Siungis met.Oc vdi Sanguiis befattit/ effter den Melodi/ som den 6. Davids Psalme Siungis met.] Melodiangivelsen viser til Davidssalme VI. Basert på utgivelsesåret 1620 og tekstens metrum dreier det seg antakeligvis om Guillaume Francs melodi til Clément Marots tekst «Je te supplie, ô Sire» (senere «Ne vueille pas, ô Sire») fra 1542-utgaven av Genève-psalteret La Forme des Prieres et chantz ecclesiastiques. Francs melodi til Davidssalme VI ble brukt i Petrus Datheens oversettelse av Genève-psalteret til nederlandsk Alle de psalmen Davids, ende andere Lofsanghen utgitt av Ghileyn Manillus i 1566, og i Ambrosius Lobwassers tyske oversettelse av samme psalter i Psalter des Königlichen Propheten David som ble utgitt i Leipzig 1573. Lobwassers tekster og melodier var godt kjent i Danmark-Norge på denne tiden, og danske oversettelser av tekstene hans finnes blant annet i Nogle Davids Psalmer, rimuijss udsatte under Lobwassers Melodi fra København ca. 1620.

Erlig oc Velbyrdig Jomfrue/
Jomfru
SOPHJE RANTZOW/SOPHJE RANTZOW] Sophie Rantzau (1616–1635), datter av slottsherre Cai Rantzau og Anne Lykke. Gift med Laurids Jacobssøn Ulfeldt i 1631, fire barn som alle døde før henne.
Erlig oc velb. Mands Caji Rantzows til Rantzowsholm/Caji Rantzows til Rantzowholm] Cai Rantzau til Rantzauholm (1591–1623), sønn av Brede Rantzau og Sofie Rosenkrantz. Gift med Anna Lykke, 1 datter. Kong: Maitt: Befalningsmands paa Kiøbenhaffns Slot/ oc Erlige oc velbyrdige Fruis/ Frue Annæ LyckisAnnæ Lyckis] Anna Henriksdatter Lykke (1595–1641), datter av Henrik Jørgenssøn Lykke til Hverrige mm. og Karen Frantsdatter Banner. Gift med Cai Rantzau, 1 datter. Etter hans død hadde hun i 1625 et forhold til kronprins Christian, sønn av Christian IV. Arrestert i 1626 og anklaget for trolldom, men løslatt til husarrest i 1628. Senere gift med Knud Ulfeldt (DBL). H. Kiere Daatter/

Til ære oc en ringe Nytaarsgaffue tienstvilligen forærit
aff
Hans Nielß.Hans Nilss.] Hans Nielssøn (d. 1647), personell kapellan i Sollerød prestegjeld (forstad til København) 1595, sokneprest etter faren Niels Pederssøns død i 1606. Sogneprest til Søllerød.

Prentet i Kiøbenhaffn/ aff Georgio Hantzsch/Georgio Hantzsch] Georg Hantzsch (Jørgen, Georgius; Hantsch, Hansk) (leveår ukjent) var av tysk boktrykkerfamilie og typograf hos boktrykker Henrik Waldkirch i København i 1611. Trolig selvstendig fra 1615 og fram til 1629. Han var en mindre boktrykker som neppe bekostet mange trykk på egen hånd og utførte til dels anonyme trykk for Waldkirch. Hantzsch trykte også flere bøker for bokførere og bokbindere. Typematerialet var visstnok beskjedent, men allerede i 1617 sto han bak en utgivelse med noter, noe vi også finner i PRV 50 («O Naadig’ Gud effter din’ bud») (Ilsøe 1992, 47 og DM 5, I 204–205). Oppgitt på 17 visetrykk (1620–1629) i PRV, inkludert en dublett. Aar 1620.


Philip. 2. v. 9. 10. 11.Philip. 2. v. 9. 10. 11.] Filipperne, kaptittel 2. 9–11.

GVd haffuer Høyt op høyet hannem/ oc haffuer giffuit hannem itit] rettet fra it| Naffn/ som er offuer alle Naffn/ at i det Jesu Naffn skall huert Knæ/ deris som ere i Himmelen oc paa Jorden/ oc vnder Jorden bøye sig/ oc huer Tunge skall bekiende/ at JEsus ChristusChristus] rettet fra Cgristus er en HErre till Gud Faders ære.


Col. 3. v. 17.Col. 3. v. 17.] Kolosserne kapittel 3 vers 17.

OC (derfore) alt det som i giøre/ i ord eller gierning/ ja alle ting/ skulle i giøre i den HErris JEsu Naffn/ tackendis Gud oc Faderen formedelst hannem.


1.
IESUFørste bokstav I i akrostikon IESUS CHRISTUS GUDS OC MARIÆ SØN Christe Saligheds Horn/ Luc. 1.Luc. 1.] Lukas kapittel 1.
Som er offuer alle Engle Chor/ Psal. 18.Psal. 18.] Salmenes bok salme 18.
Dit Sæd’ i Himmelen er: Ebr 1.Ebr 1.] Hebreerne kapittel 1.
Din fodskammel Jorden ieg mener/ Matth. 23.Matth. 23.] Matteus kapittel 23.
Du met din føder træder Esa. 66.Esa. 66.] Jesaja kapittel 66.
Enbaarne Guds Søn Kier. Psal. 132.Psal. 132.] Salmenes bok salme 132.
Ioh 1.Ioh 1.] Johannes kapittel 1.


2.
En ret quist aff Jesse roed/Jesse roed] uttrykk som stammer fra Jesaja 11, 1 («En kvist skal skyte opp fra Isais stubbe, og et skudd skal spire fram fra hans røtter»). Motivet var populært i billedkunsten, som framstiller Kristi stamtre stigende opp fra den sovende Isai. Jesse er en navneform for Isai, Davids far. Esa. 11.Esa. 11.] Jesaja kapittel 11.
Est du oo] rettet fra ô (retorisk betoning) HErr’ JEsu god/ Ierem 23Ierem 23] Jeremia kapittel 23.
Du est den stercke Gud: Esa 9.Esa 9.] Jesaja kapittel 9.
Huo dig i verden vil frycte/ Psal. 119.Psal. 119.] Salmenes bok salme 119.
Oc Vandre effter din lycte/ Psal. 91.Psal 91.] Salmenes bok salme 91.
Aff Nød hand hielpis vd. 50.50.] trolig Salmenes bok salme 50.


3.
See oc sku’ Kiere Siæl/
Huor Sød oc Hiertelig’ Vel/ Psal 34.Psal 34] Salmenes bok salme 34.
Smager JEsus Liffsens brød/ Ioh. 6.Ioh 6.] Johannes kapittel 6.
Alle till hannem komme/ Matth. 11Matth. 11] Matteus kapittel 11.
Aldrig skulle tomme/
Ey see den euig’ Død. Ioh. 8.Ioh. 8.] Johannes kapittel 8.


4. Luc. 1.Luc. 1.] Lukas kapittel 1.
Udaff det høye oprunden/ Malach. 4Malach. 4] Malaki kapittel 4.
Aff Davids quist vdsprungen/ Esa. 11.Esa. 11.] Jesaja kapittel 11.
Er Jacobs stierne klar: Act. 13.Act. 13.] Apostlenes gjerninger kapittel 13.
En Kongelig’ Spier Jeg neffner/ Rom. 1.Rom. 1.] Romerne kapittel 1.
JEsum Christum meener/ Num. 24.Num. 24.] (Numeri) 4. Mosebok kapittel 24.
Verdens Liuß obenbar. Gen. 49.Gen. 49.] (Genesis) 1. Mosebok kapittel 49.
Ioh. 8.Ioh. 8.] Johannes kapittel 8.
1. Ioh. 1.1. Ioh. 1.] 1. Johannes kapittel 1.


5.
SilohSiloh] Ifølge margkommentaren i 4. Mosebok kapittel 49 i Biblia 1589 er kjempen og helten Siloh et bilde på Kristus som skulle fødes av huset Juda. Kjempen Siloh nevnes og kommenteres også i margen i Biblia 1607. maa wi dig Kalde/ Gen. 49.Gen. 49.] (Genesis) 1. Mosebok kapittel 49.
Den sterckiste Kempe for alle/ Esa. 9.Esa. 9.] Jesaja kapittel 9.
Det Hellig’ i Jsrael: Ierem. 51.Ierem. 51.] Jeremia kapittel 51.
Aff dig maa mand vel sige/
Oc i Hiertet skriffue/
Som giør mod oß saa well.


6.
Christ du Retfærdigheds Soel/ Malach. 4.Malach. 4.] Malaki kapittel 4.
Som sider paa din naadis Stoel/
Huad ær’ skal Jeg dig giffue/ Ebr. 5.Ebr. 5.] Hebreerne kapittel 5.
Dit Naffn saa wil ieg Huetze/Huetze] hvætte, huette: spisse, legge seg på hjertet Deut. 6.Deut. 6.] (Deuteronomium) 5. Mosebok kapittel 6.
Paa det tencke stetze/
Den stund Jeg er i Liffue.


7.
Hosianna Davids Søn/
Siunge wi dig JEsu Lidle Køn/ Psal. 118.Psal. 118.] Salmenes bok salme 118.
Aff Juda Stam’ en Løwe: Matth. 21Matth. 21] Matteus kapittel 21.
Dit Naffn vi loffue oc prise/ Apo. 5.Apo. 5.] (Apocalypsis) Johannes’ åpenbaring kapittel 5.
Met Sang oc Aandelig vise/ Ephes. 5.Ephes. 5.] Efeserne kapittel 5.
Hosianna i det Høye.


8.
Regenter Kong’ offuer alle/ 1. Tim. 6.1. Tim. 6.] 1. Timoteus kapittel 6.
Lader du dig Kalde/ Esa. 4.Esa. 4.] Jesaja kapittel 4.
En HErre Zebaoth:
Du varst den Mand paa Loffue Ierem. 31.Ierem. 31.] Jeremia kapittel 31.
Som David sig tord’ Voffue 1. Sam. 17.1. Sam. 17.] 1. Samuel kapittel 17.
Goliath giøre till Spot.


9.
Israels Gud oc Liffsens Først’/ Ezech. 44.Ezech. 44.] Esekiel 44.
Effter dig min Siæl mon’ tørste/ Act. 3.Act. 3.] Apostlenes gjerninger kapittel 3.
Du est den store Gud: Psal. 4. 2.Psal. 4. 2.] Salmenes bok salme 42.
Du est den Leffuendis Kilde/ Tit. 2.Tit. 2.] Titus kapittel 2.
Der rinder Aarle oc silde/ Ioh. 4.Ioh. 4.] Johannes kapittel 4.
For dem der hold’ din’ Bud. Ierem 17.Ierem 17.] Jeremia kapittel 17.


10.
Sandru est du for alle/ Matth. 22.Matth. 22.] Matteus kapittel 22.
J gierning Ord oc tale/
O JEsu Davids Søn: Matth. 15.Matth. 15.] Matteus kapittel 15.
Din godhed haffuer ingen ende
Det Lader du paakiende/
O HErre hør vor Bøn.


11.
Tilbeder i Hellig prydelße/
Tiener HErren i Veldige/ Psal. 29.Psal. 29.] Salmenes bok salme 29.
Loffuer hannem altid/
J Konger oc Førster paa Jorden Psal. 148:Psal. 148:] Salmenes bok salme 148.
Guds Søn er Menniske vorden/ Luc. 2.Luc. 2.] Lukas kapittel 2.
Vor Kong’ euindelig. Psal. 146.Psal. 146.] Salmenes bok salme 146.


12.
Udaff godhed oc Naade
Fri mig JEsu aff Vaade/
Du Himmelske Adam: 1. Cor. 15.1. Cor. 15.] 1. Korinter kapittel 15.
Det Naffn bør dig at bære/ Iohan. 1.Iohan. 1.] Johannes kapittel 1.
Du Aandelig’ Adam met ære/
Guds Vskyldige Lam.


13.
Skynd’ min Siæl red dig till/ Matth. 25.Matth. 25.] Matteus kapittel 25.
JEsus din Brudgom komme vill/
Gud Faders Herligheds skin: Iohan. 3.Iohan. 3.] Johannes kapittel 3.
Oplad din’ Lyck’ oc giemme/ Ebr. 1.Ebr. 1.] Hebrererne kapittel 1.
At ærens Kong’ maa komme/ Psal. 24.Psal. 24.] Salmenes bok salme 24.
Vdi dit Hierte skrin.


14.
Glædens tid oc Naadsens Aar/ Esa. 61.Esa 61] Jesaja kapittel 61.
Den sande Morgen stierne Klar/ 2. Pet. 12. Pet. 1.] 2. Peter kapittel 1.
Oprunden er foruist/
Det er Guds Søn den reene/ Iohan 1.Iohan 1.] Johannes kapittel 1.
Opliuser Mennisken ene/ Luc. 2.Luc. 2.] Lukas kapittel 2.
Den Sande HErrens Christ.


15.
Udi ringe gestalt Føder er/ Luc. 2.Luc. 2.] Lukas kapittel 2. N
Den alle Konger fiern oc Neer/ Psal. 72.Psal. 72.] Salmenes bok salme 72.
Tillbede skall met fliid: Esa. 49.Esa. 49.] Jesaja kapittel 49.
Hedninger vden Fare/ 60.60.] trolig Jesaja kapittel 60.
Vandre i dit Lius Klare/
Fra nu till euig tid.


16.
Du Jacobs Gud oc Davids Søn/ Matth. 1. 22.Matth. 1. 22] Matteus kapittel 1 vers 22.
Som oß forhuerffuit euig Løn/
Du rette Quindis Sæd: Gen. 3.Gen. 3.] (Genesis) 1. Mosebok kapittel 3.
O milde JEsu bolde/ Iohan. 14.Iohan. 14.] Johannes kapittel 14.
Som allting haffuer at vollde/
Giff oß din euig fred.


17.
Send din Trøster den Hellig Aand/ Iohan. 14. 6.Iohan. 14. 6.] Johannes kapittel 14 vers 6.
Obne mit Sind giff ræt forstand/
Du Kempe oc Konge god;
Min tunge en snaer pen bliffue/ Psal. 45.Psal. 45.] Salmenes bok salme 45.
Mit Hierte lad dict’ oc skriffue/
En Sang deylig oc fro.


18.
O Euig Fader Liffsens ord/ Esa 9.Esa 9.] Jesaja kapittel 9.
Som aff godhed oc Naade stoer/ Iohan. 1.Iohan. 1.] Johannes kapittel 1.
Haffuer besøgt dit Folck:
Dig bede vi JEsu HErre/ Luc. 7.Luc. 7.] Lukas kapittel 7.
Du vilt hoß Faderen vere/
For oß en Euig Tolck. 1. Tim. 2.1. Tim. 2.] 1. Timoteus kapittel 2.


19.
Christe du est deylig oc Skøn/ Psal. 45.Psal. 45.] Salmenes bok salme 45.
For all Menniskelig Kiøn/
Din’ læbe er Naadefuld:
Huo dig vill Kyß’ oc Fauffne/ Psal. 2.Psal. 2.] Salmenes bok salme 2.
Aldrig skall hand sauffne/
Euig din tro oc Huld.


20.
Mit Hiertis mod du Edle Roed/ Zacha. 9.Zacha. 9.] Sakarja kapittel 9.
Min hielpere oc min Frelser god/
O HErrens HErlighed: Esa. 60.Esa. 60.] Jesaja kapittel 60.
Jngen din Naad’ vdsige
Kand her i Jorderige/
Mod oß altid beteed.


21.
Alle Guds Engle tilbede Ebr, 1.Ebr, 1.] Hebreerne kapittel 1.
Dig met Hiertelig glæde/ Matth. 4.Matth. 4.] Matteus kapittel 4.
Din Loff siunge met fliid:
En Euig Fader dig Prise/
Vdi dit Kongerige/
Alltid Euindelig.


22.
Retfærdighed du elsker/ Ebr. 1.Ebr. 1.] Hebreerne kapittel 1.
Vgudeligt væsen haader/ Psal. 45.Psal. 45.] Salmenes bok salme 45.
Du Kempe fredegod:
Dit Naffn maa mand vel Pryde/
Vidløfftig det vdtyde/
Allt met saa friit it mod.


23.
I Hellig’ Folck Guds eyedom/ Amos 3.Amos 3.] Amos kapittel 3.
Till eder en HErre mild oc from/ 1. Pet. 2.1. Pet. 2.] 1. Peter kapittel 2.
Spagfærdig kommer her: Exod. 19.Exod. 19.] (Exodus) 2. Mosebok kapittel 19.
HErrens Arm sterck oc mectig/ Deut. 7.Deut. 7.] (Deuteronomium) 5. Mosebok kapittel 7.
J sine gierninger Krefftig/ Matth. 21.Matth. 21.] Matteus kapittel 21.
Jsraels Hellig hand er. Esa. 53.Esa. 53.] Jesaja kapittel 53.
Iere. 51.Iere. 51.] Jeremia kapittel 51.


24.
Ærens Krone oc salighed/ 1. Pet. 5.1. Pet. 5.] 1. Peter kapittel 5.
Giff oß her fra en god affsked/
J Troen fast till dig:
Jndtil den sidste Pricke/
Døden met sin stricke/
Oß fanger endelig.


25.
Salems Kong Melchisedech/
Gud Faders allerhøyeste Prest/ Gen. 14.Gen. 14.] (Genesis) 1. Mosebok kapittel 14.
Du søde JEsu Bold: Ebr. 7.Ebr. 7.] Hebreerne kapittel 7.
Du klare Morgenstierne/ 2. Pet. 1.2. Pet. 1.] 2. Peter kapittel 1.
Vi ville dig tiene gierne/
Fri oß fra Sathans vold.


26.
Ønsker all’ aff Hiertens grund/
Christo JEsu baad’ tid oc stund/
Lycke oc Salighed: Esa. 42.Esa. 42.] Jesaja kapittel 42.
Den elskelig Guds vdualde/ Matth. 3.Matth. 3.] Matteus kapittel 3.
Som ham mon’ vel befalde/ Mar. 1.Mar. 1.] Markus kapittel 1.
At høre i verer bered. Luc. 3.Luc. 3.] Lukas kapittel 3.


27.
Nu ville vi met Engle skare/
Siung’ oc Leege Obenbare/ Ephes. 5.Ephes. 5.] Efeserne kapittel 5.
Aff all vor ganske Mact:
Hans Majestet til ære/
Sand Mennisk’ Gud oc HErre/
Aff Siæl styrcke oc Krafft.

FINIS.
Gloria in excelsis Deo!
Ere være Gud i det Høye.


Ad autorem cantilenæ.
WEl den som frycter HErren sin/
Oc frycten smuckt beviser
Met haand oc mund met gierning fin:
Thi Guds ord saadant priser.
Wel dig du Christi Tiener’ god/
Aff huem den Dict udgiffuis.
Du tien din HErr’ aff sind oc Mod/
Huoraff slig gierning Driffuis.

P. N. G.P. N. G.] Forfatteren er ikke identifisert.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Peder Rafns visebok

Peder Rafns visebok har lenge vært en av Nasjonalbibliotekets best bevarte hemmeligheter. Den er intet mindre enn Nordens største enkeltsamling av visetrykk fra 1500- og 1600-tallet, opprinnelig utgitt i Danmark-Norge og Tyskland mellom 1583 og 1634. Samlingen er et massivt bidrag til en kildefattig tid.

Denne tekstkritiske versjonen av Peder Rafns visebok åpner tilgangen til dette unike materialet for forskere og andre interesserte, og belyser den i et bredt tverrfaglig perspektiv. Transkripsjonen av tekster og melodier følger moderne edisjonsfilologiske standarder, og fragmenterte tekster er – så langt det er mulig – restituert etter andre eksisterende kilder. Utgaven er utstyrt med kommentarer til trykkenes materialitet, omtalte personer, illustrasjoner, melodier og bibelreferanser, med ordforklaringer, samt faglige innledninger.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.