Peder Rafns visebok

Forrige Neste

71. En lystig ny Stierne-sang: Om de Hellige Tre Konger

København, 1624. Trykket viser bare tittelblad; rester av flere blad er ikke synlige. 6 varianter av typografisk skrift, med ulik font og størrelse: 5 i fraktur og 1 i antikva. Papiret er riflet, håndlaget og vannmerke er ikke synlig. Trykkets tilstand er dårlig pga. papirets lave kvalitet og håndteringen over tid. På tittelbladet er det en ramme laget av et gjentatt geometrisk ornament, dobbel nederst og enkel langs tre sider, som omkranser bibliografisk innhold, inkludert tittel og forfatternavn, og et tresnitt (De tre vise menn). Trykkested og trykkeår er delt med en linje laget av et gjentatt lineært segment. Tresnittet mål er ca. 45 x 55 mm (h x b). Identisk motiv finnes i bøker og andre viser trykt i hvert fall i perioden 1586–1686 av forskjellige trykkere (Benedicht Lorenz, Mads Vingaard, Henrik Kruse og Georg Hantzsch).

En lystig ny Stierne-sang:
Om de Hellige
Tre Konger/ som reyste fra den Stad Susa aff Persie Land/ til Jerusalem/ oc Bethlehem i Jødeland/ ved 232. Tydske Mile/ at dyrcke/ offre oc tilbede det lille Barn Jesum.

Vnder den Melodj: Wir träten daher ohn allen spot/ Ein guten Abend etc.Wir träten daher ohn allen spot/ Ein guten Abend etc.] Melodiangivelsen viser til en helligtrekongersvise med tradisjoner tilbake til 1500-tallet. Visetrykket i PRV består utelukkende av tittelbladet, men teksten med åpningslinjene «God Afften/ god Afften baade Mand oc Quind :/:» finnes i et senere opptrykk av visa fra København 1666. Det finnes flere varianter av melodien til «Wir träten [kommen] daher ohn allen spot». Folkevisesamleren Ludwig Erk gjengir to ulike varianter i Deutscher Liederhort fra 1856 (Erk 1856, 171). I en artikkel i Danske studier fra 1925 viser Marius Kristensen at den danske teksten har lite å gjøre med akkurat denne tyske teksten, og at den snarere deler enkelte trekk med en annen helligtrekongersvise hos Ludwig Erk med tittelen «Mit Gott so wöllend wir loben und ehrn». Ifølge Erk synges denne visa på en melodi fra Paderborner Gesangbuch fra 1616. Kristensen går gjennom de ulike melodiene som er overlevert i den danske tradisjonen. De fleste av dem er nedtegnet av folkevisesamlere på 1800-tallet, inkludert Nyerup, Rasmussen og Abrahamsens melodi i Udvalg af danske Viser fra 1821, som er hentet fra Achim von Arnim and Clemens Brentanos Des Knaben Wunderhorn fra 1806.

Authore:
AH DEUS ILLUD CONSERVA.AH DEUS ILLUD CONSERVA.] Anagrammet ble av Øyvind Anker utlagt som Nicolaus Helvaderus, det vil si Niels Heldvad (1564–1634), prest og forfatter (DBL).

Prentet i Kiøbenhaffn/
Aar 1624.


[1.Teksten i strofe 1–22 er restituert etter det fragmenterte visetrykket «En lystig ny Stierne Sang: Om de Hellige tre Konger/ som reyste fra den Stadt Susa aff Persie Land/ til Jerusalem oc Bethlehem i Jødeland/ ved 232. Tydske Mile/ at dyrcke/ offre oc tilbede det lille Barn Jesum. Vnder den Melodi: Wir treten daher ohn allen Spot/ Ein guten Abend/ Authore: AH DEUS ILLUD CONSERVA» utgitt i København 1666. Trykket befinner seg i Karen Brahes Bibliotek, Roskilde Kloster. Teksten i strofe 23–31 er restituert etter Udvalg af danske Viser fra Midten af 16. Aarhundrede til henimod Midten af det 18., med Melodier I–II (Nyerup og Rasmussen 1821, 1:281–282).
GOd Afften/ god Afften baade Mand oc Qvind :/:
Hußbonden med all hans Hußgesinde :/:


2.
GUD giffve Eder et Lycksaligt Nyt Aar :/:
Fra ald U-lycke eder GUD bevar :/:


3.
Vi ville Eder en Vise qvæde :/:
Som kommer ald Verd’n til Trøst oc Glæde :/:


4.
Der Christus var Fød i Bethlehem Stadt :/:
De H. tre Konger baade Lystig oc Glad :/:


5.
Aff Susa den Stad i Persier Land :/:
De reyste oc drog med Hest oc Mand :/:


6.
Til de kom til Jerusalem :/:
Blefve siden henviste til Bethlehem :/:


7.
De Vise for Herodes mon’ gaa :/:
De neyet oc bucket med stor attra :/:


8.
Herodes adspurde oc sagde saa :/:
J ædle Herrer huor kommer i fra :/:


9.
De H. tre Konger med stolten ær :/:
Suared aff Østerland komme vi her :/:


10.
Herodes suared som hand vel tord :/:
Huorfore er da den ene saa sort? :/:


11.
Sort er hand/ oc vel bekiend :/:
En Herre oc Konning i Morenland :/:


12.
Herodes spurd/ huad er eders begier :/:
At i saa lang veys er kommen her :/:


13.
De suarede/ den ny fød Jøde Kong :/:
Søge vi effter oc spørge os om :/:


14.
Thi vi hans Stierne i Østerland :/:
Haffve seet oc fornummet/ er vist oc sand :/:


15.
Herodes forfærdis offver de Ord :/:
Hand kalled de Høylerde strax paa Fod :/:


16.
Saa mange som i Jerusalem var :/:
At de skulle sig ham aabenbar :/:


17.
Paa huad sted deris Messias oc Ch‹rist› :/:
Skulde Fødis oc komme til Verden vist :/::/:] rettet fra :/.


18.
De suarede hannem/ J Bethlehem Stad :/:
Som Micheas Prophete haffver Spaad :/:


19.
Herodes fremkalled de Vise paa ny :/:
Sagde drager bort til Bethlehems By :/:


20.
Der leder oc spørger med ganske flid :/:
Finde i Barnet da kommer igen hid :/:


21.
Oc vider mig Tiding at jeg forvist :/:
Kand oc besøge den samme Christ :/:


22.
Oc der de komme for ofven den By :/:
Den Stierne vaar skiult oc saaes paa Ny :/:


23.
Som ledsaged’ dennem aabenbar :,:
Til Huset frem som Barnet var :,:


24.
De ginge i Huset med Glæde og Lyst :,:
At de havde fundet det Barn saa trøst :,:


25.
De nejed’ og bukked’ de Konger saa fro :,:
Paakalded’ og hilsed’ det Barn der laa :,:


26.
De ofrede hannem det røde Guld :,:
Bad, han vilde være dem naadig og huld :,:


27.
De ofrede ham Virak og Myrra saa skjær :,:
At han skulde være deres Gud og Herre :,:


28.
Saa droge de hjem til Østerland :,:
Og prisede Gud deres Frelsermand :,:


29.
Gud give, vi maa det ogsaa gjøre :,:
Hans Ord gjerne lyde og høre :,:


30.
Dernæst bekomme den evige Ro :,:
J Himmerig hos hannem at bo! :,:


31.
Hvo det begjerer sig til Gavn :,:
Sjunge Amen frit i Jesu Navn :,:]

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Peder Rafns visebok

Peder Rafns visebok har lenge vært en av Nasjonalbibliotekets best bevarte hemmeligheter. Den er intet mindre enn Nordens største enkeltsamling av visetrykk fra 1500- og 1600-tallet, opprinnelig utgitt i Danmark-Norge og Tyskland mellom 1583 og 1634. Samlingen er et massivt bidrag til en kildefattig tid.

Denne tekstkritiske versjonen av Peder Rafns visebok åpner tilgangen til dette unike materialet for forskere og andre interesserte, og belyser den i et bredt tverrfaglig perspektiv. Transkripsjonen av tekster og melodier følger moderne edisjonsfilologiske standarder, og fragmenterte tekster er – så langt det er mulig – restituert etter andre eksisterende kilder. Utgaven er utstyrt med kommentarer til trykkenes materialitet, omtalte personer, illustrasjoner, melodier og bibelreferanser, med ordforklaringer, samt faglige innledninger.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.