Peder Rafns visebok

Forrige Neste

8. En Ny Aandelig Vise Om Dommedag

København, Andreas Koch 1628. Trykket er sammensatt av 4 blad (2 doble blad, dvs. 8 sider), uten arksignatur. Akrostikon. Teksten er trykt på alle sider. 6 varianter av typografisk skrift, med ulik font og størrelse: 4 i fraktur, 1 i schwabacher og 1 i antikva. Papiret er riflet, håndlaget, og vannmerke er ikke synlig. Papiret og trykkets tilstand er god. På tittelbladet er det en røskenramme laget av 6 gjentatte bladmotiv (+ et spørsmålstegn øverst), dobbel nederst og enkel langs tre sider. Rammen omkranser bibliografisk innhold, inkludert tittel og forfatternavn. Nedenfor er trykkested, trykker og trykkeår delt med en linje laget av et gjentatt lineært segment. På tekstens siste side er det en sluttvignett trykt fra en treblokk, ca. 30 x 37 mm (h x b). Den samme vignetten fra den samme treblokken finnes også i PRV 24, uten trykkers navn. Lignende motiv, men ikke identiske, finnes i PRV 5, 13, 16, 23, 32, 96 (identiske) og 51, 72, 94, 97 (identiske).

En Ny Aandelig Vise/
Om Dommedag oc de Tegen som skulle for Dommen skee/ vddragen aff den hellige Skrifft/ Guds Børn til en glædelig oc naadelig Trøst/ som daglig forvente Jesu Christi glædelig oc naadelig obenbarelse oc tilkommelse til Dommen.

Aff N. J. L.N. J. L.] Forfatteren er ikke identifisert.

Oc siungis som den Vise
En merckelig vise med en lifflig Melodie
Alle sorgefulde hierter til trøst/ etc.En merckelig Vise … hierter til trøst/ etc.] Melodiangivelsen viser til åpningslinjene i teksten «Om Trøst oc Husualelse for en arm Synder, som er bange oc bedrøffuet for sine Synder» fra en håndskrift fra 1611 i Karen Brahes Bibliotek, Roskilde Kloster. Visetrykket Trøst oc Raad imod Sorrig oc Bedrøffvelse Componeret oc sammensat, aff den som her wdi er forsøgt, trykket av Tyge Nielsøn i København 1635 anvender en interessant variant av den samme melodiangivelsen, «En merckelig Vise jeg eder etc.». Melodien til denne visa finnes i Roslagskullahandskriften fra 1693, med den svenske teksten «En tröstelig wijsa med härlig melodi» (Lagercrantz 1950, 17).

Prentet i Kiøbenhaffn/
Aff Andrea Koch/Andrea Koch] Andreas Koch (Andreiß; Coccus, Coccius) (leveår ukjent), født i Tyskland. Han er oppgitt som trykker på danske utgivelser fra 1626 og framover, og han oppholdt seg i København i alle fall så sent som i mars 1633. I de første årene i Danmark ble han flere ganger kalt inn til universitetets konsistorium for å forklare seg angående utgivelser av tvilsom karakter, bl.a. i 1626 for ei «bolevise». Han ble frikjent på grunnlag av at han ikke kunne dansk og dermed ikke forsto innholdet. De første årene i København jobbet Koch uten privilegier, og han trykte i stor grad på andres oppdrag og bekostning. PRV 32 («GVd Fader Søn oc hellig Aand») viser at Koch trykte noter. I 1632 fikk han kongelig utnevnelse som boktrykker i Glückstadt, nordvest for Hamburg (Ilsøe 1992, 48 og DM 5, I 204–207). Oppgitt på 18 visetrykk (1627–1630) i PRV, inkludert to dubletter. Aar 1628.

EReFørste bokstav E i akrostikon: ELJSABETHA TAASTENSDAATTER. mange Tegen for Dommen at skee/
Huilcke vor HErre oss lader see/
J Himmel oc paa Jord/
Advarer med sin Ord/
At wi aff dem paamindis skal/
At affstaa syndig’ Gierninger all/
Her i den Jammerdal.

2. Lade formørckis den klare Soel/
Skal Gud førend hand sætter sin Domstoel/
Som Harnidsk bliffue grum/
Skinne sørgelig oc dum/
Til Blod skal da omvendis snart/
Maanen oc bliffue rød oc suart/
Vnderlig med en fart.

3. Ja skulle de deylige Stierner da/
Tilkiende giffue Guds Vrede ocsaa/
Deris glands oc skin saa klar/
Forholde Aabenbar/
Aff Himmelen med bulder stor/
Skulle de falde ned paa Jord/
Effter Guds egen Ord.

4. Saa vil Gud Jorden oc Himmelen røre/
Oc vnderlig Tegen met grumhed giøre/
At Himmel oc Jord der ved/
Skal røris aff sin sted/
For Guds vrede saa grummelig/
Himmelens stolper skal frycte sig/
Ja skielffue ynckelig.

5. At Haffsens Bølger skal grummelig bruse/
J Lufften skal Veyrit storme oc ruse/
At Skib som segle kunde/
Nedsiuncker da til grunde/
Beruste skal Gud Himmelen/
Til ævig plage Straff oc Peen/
Onde til sorrig oc meen.

6. Blant Mennisken i alle Lande/
Skal Guds Ord da Prædickis forsande/
Mand skal oc høre vist/
Krig Blodstyrtning oc Tuist/
Pestilentz skal da regiere med hast/
Gud vil da straffe Synd oc Last/
Med Hunger oc Dyrtid fast.

7. End skulle de som paa Jorden boer/
Høre Jordskelff forfærdelig oc stoer/
Der skulle oc visselig da/
Falske Propheter opstaa/
Kierlighed skal ja bliffue kleen/
Blant alle Mennisker huer oc en/
Siger JEsus vor Ven.

8. Thi Angist/ Banghed/ Sorrig oc Væ/
Skal der være/ naar de nu see/
De Tegn i Soel oc Maane/
De skulle besuimme oc daane/
Bedrøffuelse skal da være saa stor/
Som aldrig har værit før paa Jord/
Siden Verden vaar giord.

9. HErren siger vorder de Dage ey kort/
Da bliffuer intet Mennisk Salig giort/
Thi skulle de Dage med alle/
Forkortis for de Vdvaalde/
HErrens Dag skal da visselig/
Som en fordærffuere grummelig/
Fra HErren skynde sig.

10. Ah Himmel oc Jord ved Jld skulle forgaa/
Elementerne smeltis aff hede ocsaa/
Himmel oc Jord forgaar/
Men Guds Ord æuig staar/
Verden ved Jld alt med en fart/
Forklaris skal oc rensis snart/
Aff syndig JidJid] gjerning oc art.

11. Tenck da skal Frelseren Jesus Christ/
J Skyerne til Dom komme forvist/
Med Herlighed oc Pract/
Offuer-Englers mact oc krafft/
Med Propheter oc Eldste all/
Med sine Engler i tusind tal/
Løn hand da giffue skal.

12. Alle sine Engler da Verden om/
Skal Gud vdsende at kalde for Dom/
Basuners klang oc liud/
Skal høris langt oc vijd/
Leffuend’ oc Død’ til Dom for Christ/
Aff Vand oc Jord Helffuede vist/
Opstaa skulle vden tuist.

13. At sette sig paa Dom Stolen hand vil/
Som Hærlig er/ oc klar som Jld/
Atskille vil da Christ/
De Onde oc Gode vist/
Bøgerne alle oplader hand/
Huor effter hand da dømme kand/
Rætfærdelig Quinde oc Mand.

14. Sandelig den de stunge oc giorde væ/
Forfulde til døde met spot oc spee/
De Onde da forsand/
Skulle see Guds Søn paa stand/
Da skulle de græde bitterlig/
Oc raabe til Biergene inderlig/
At de vilde skiule sig.

15. Thi skulle de da anklagis fast/
Aff Guds Vdvalde for Synd oc Last/
Deris egen Synd saa leed/
Ja deris samvittighed/
Paa dennem skulle de klage oc kiere/
Satan skal da ey bortte være/
Men dennem oc forfære.

16. End ocsaa Guds Martyrer som wi kalde/
De skulle klage paa dem alle/
Som dennem for Guds Ord/
Jhielsloge paa Jord/
Himmel oc Jord skal visselig/
Klage paa dig wgudelig/
Gantske bedrøffuelig.

17. Nu skal Gud Dommen rætfærdig affsige/
Til den som ere paa den venstre side/
J skulle nu gaa hen/
Til æuig Jld huer en/
J som ere forbandede/
Aff Dieffuelen bemandede/
Med Synden fangede.

18. Skal Gud da tale strax paa’stand/
Til dem som staa paa høyre Haand/
Min’ Faders Børn saa kiere/
Som Velsignet mon være/
Kommer med fryd all’ hid til mig/
Mit Faders Rige saa glædelig/
Arffuer æuindelig.

19. De Onde skal fange i Helffuedis glød/
Stor Pine oc Plage Jammer oc Nød/
Døden skal riffue dem/
Martyre Siel oc Lem/
J Helffuede som fæde Faar/
Skulle de ligge i Pine suar/
Den Pine ey forgaar.

20. Alle Guds Børn med glæde mættis skal/
Oc ledis ind i Himmerigis Sal/
Guds Ansict klar oc blid/
Skulle de see altid/
Paa glæden skal ey bliffue end’/
Den fryd oc glæde kand ingen vend’
Som Gud vil dennem send’.

21. Aff deris Øyen Gud skal affstryge/
All sorrig oc graad/ dem smycke oc pryde/
Deylig med ærens Krone/
Staa altid for Guds Throne/
Siugdom oc Døden skal bortgang’/
Satan skal da icke mere fang’/
Nogen at giøre bang’/

22. Thi siugange klarer end Solen er/
Skal da huert Menniske bliffue der;
De skulle i Himmerige/
Bliffue Guds Engle lige/
De skulle alle i Engle Chor/
Ære vor Gud i Himmelen boer/
Som er mæctig oc stor.

23. Thi skal Guds Børn sig glæde oc fryde/
J Verden som lider sorrig oc quide/
Forvente hielp oc trøst/
J modgang sorrig oc brøst/
Aff Gud som er trofast oc sand/
Med Heffn oc Straff betale kand/
De Onde med sin Haand.

24. Eya lader oss altid vaage oc bede/
At wi kunde være færdig oc rede/
Den Dag skal komme snart/
Som en snare med fart/
Som Tiuff oc Liunild hastelig/
Naar Mennisken leffuer lastelig/
Med Synd forkaster sig.

25. Raad Bod paa Synden oc tenck dig omom] rettet fra om|
At møde JEsu din kiere Brudgom/
Bered din conscientz?conscientz] samvittighet
Ved graad oc Poenitentz?/poenitentz] anger, botsøvelse
Giør plict oc Bod i Naadsens tid?
Din Tro oc haab oc all tillid/
Set til din HErre blid.

FINIS.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Peder Rafns visebok

Peder Rafns visebok har lenge vært en av Nasjonalbibliotekets best bevarte hemmeligheter. Den er intet mindre enn Nordens største enkeltsamling av visetrykk fra 1500- og 1600-tallet, opprinnelig utgitt i Danmark-Norge og Tyskland mellom 1583 og 1634. Samlingen er et massivt bidrag til en kildefattig tid.

Denne tekstkritiske versjonen av Peder Rafns visebok åpner tilgangen til dette unike materialet for forskere og andre interesserte, og belyser den i et bredt tverrfaglig perspektiv. Transkripsjonen av tekster og melodier følger moderne edisjonsfilologiske standarder, og fragmenterte tekster er – så langt det er mulig – restituert etter andre eksisterende kilder. Utgaven er utstyrt med kommentarer til trykkenes materialitet, omtalte personer, illustrasjoner, melodier og bibelreferanser, med ordforklaringer, samt faglige innledninger.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.