Peder Rafns visebok

Forrige Neste

93. En liden Sang Sammendragen aff den hellige Skrifft

København, 1626. Trykket er sammensatt av 3 blad (tittelblad + 1 dobbelt blad, dvs. 6 sider), uten arksignatur. Marginalia. Teksten er trykt på alle sider. Det siste tomme bladet mangler, men rester er synlige. 6 varianter av typografisk skrift, med ulik font og størrelse: 4 i fraktur, 1 i schwabacher og 1 i antikva (også i marginalia). Papiret er riflet, håndlaget og vannmerke er ikke synlig. Trykkets tilstand er ganske god. Tittelbladet er uten ramme, trykkested og trykkeår er delt med en linje laget av et gjentatt lineært segment. På tittelbladet er det en liten vignett satt sammen av repetisjoner av 3 eikenøttornament i trekantform, og på tittelbladets v er det en røskenfrise satt sammen av repetisjoner av det samme eikenøttornamentet og en linje laget av et gjentatt lineært segment.

En liden Sang/
Sammendragen aff den hellige Skrifft.
Om de Wgudelige
deris Herkomst/ jdretjdret] gjerning oc Ende. Alle Retsindige/ som nu i denne farlige Tid/ voffuevoffue] våge Liff oc Blod mod Guds oc sine kiere Børns Hoffuetfiender/ til Trøst/ Sanguijß
forfattet aff
Oluff Claussøn/ B.Oluff Claussøn/ B.] initialen B. peker mot at dette kan være Oluf Claussøn Borch (ca. 1580–1647), prest i Bork. Avsatt etter uregelmessighet ved nattverden, kombinert med flere lokale strider, kort tid før sin død i 1647.

Oc kand Siungis met Brugelig oc sedvanlig Sangs stemme:
HErr Jesu Christ min Frelser du est/ til dig haaber ieg allene/ etc.HErr Jesu Christ min Frelser du est/ til dig haaber ieg allene/ etc.] Den danske teksten til denne salmen er skrevet av Hans Christensen Sthen, og utkom første gang i En liden Vandrebog i 1589. Melodiangivelsen hos Sthen er den tyske «Es ist auf Erden kein schwerer Leiden/ etc.», en verdslig folkevise om smerten ved å skilles fra den man elsker (Das Ambraser Liederbuch vom Jahre 1582). Melodien denne teksten ble assosiert med ble satt ut i fire stemmer av Johannes Rauw i Wetterer Gesangbuch fra 1589 («Ich weiss mir ein Roslein hübsch und fein»), og diskant- og tenor-stemmene dannet grunnlaget for to varianter av melodien til denne salmen. Samme melodiangivelse i PRV 62.

Macch. 3. v. 18.Macch. 3. v. 18.] (1.) Makkabeerne kapittel 3 vers 18.
Der er icke forskel paa hoss Gud i Himmelen/ at Frelse ved mange eller ved faa.
Thi Sejr i Krig skeer icke ved en Hærs mangfoldighed/ men styrcke er aff Himmelen.

Prentet i Kiøbenhaffn/
Aar/ 1626.Erlige oc Velbyrdige
Oluff Staffuerskoo/Oluff Staffuerskoo] Oluf Staverskog, trolig Oluf Fastisen Staverskog Glambek til Ølugård og Hennegård som falt i slaget ved Lutter am Barenberg i 1626, samme år som visa ble trykt (ribewiki.dk).
Til Hennegaard: Huilcke der nu i denne farlige Krigs Thog/ Adeligen oc Ridderligen voffuer Liff oc Blod/ mod Guds oc voris Fiender: Du Allermectigste Gud/ hans Velbyrdighed fra alt ont oc Wlycke nu oc altid Naadeligen beskærme: Til it Tacknemmeligheds Tegn for beuijste Velgierninger/ ydmygeligen
offereret aff
O. C. B.O. C. B.] identifisert på forrige side som Oluff Claussøn B., trolig Oluf Claussøn Borch (ca. 1580–1647), prest i Bork. Avsatt etter uregelmessighet ved nattverden, kombinert med flere lokale strider, kort tid før sin død i 1647.


     O HErre god/ Gen. 10,8Gen. 10,8] (Genesis) 1. Mosebok kapittel 10 vers 8.
Den gamle Nimrod/
     Som du haffuer beskemmit:
Hans Ond’ affkom/
Giff lige dom/
Som ey er from/
     Giør dem i Landet fremmit.


2.
Hans Sæd met Mord/
Løgn Falsk oc hoer/hoer] rettet fra hoër
     Monne sig vijt vdbrede:
Jmmanuel/
Lad endnu Babel/ Gen. 11,9Gen. 11,9] (Genesis) 1. Mosebok kapittel 11 vers 9.
Bliffue til Træl/
     Oc ødeleg deris Reede.


3.
Der Amalech/ Ex. 17.8Ex. 17,8] (Exodus) 2. Mosebok kapittel 17 vers 8.
Ret som en gieck/
     Loed sig mod JsraelJsrael] rettet fra Jsrel forhaste:
Moses den tid/
Bad megit met flijd/
Josua met strijd/
     Hans Blod paa Jorden vdkaste.


4.
Effter mange Aar/ Deut. 25,19Deut. 25,19] (Deuteronomium) 5. Mosebok kapittel 25 vers 19.
Hans Naffn aff Jord/ 1 Sa. 15, 331 Sa. 15,33] 1. Samuelsbok kapittel 15 vers 33.
     Loed HErren selff vdslette: Esth 7.10Esth 7.10] Ester kapittel 7 vers 10.
J Tredie Leed/ Ex: 20.Ex: 20.] (Exodus) 2. Mosebok kapittel 20.
Giff dem ey fred/
Oss giør fortred/
     Som du oss monne Jette.


5.
Achitophel/ 2 Sa. 15, v. 12.2 Sa. 15, v. 12] 2. Samuel kapittel 15 vers 12.
Met got forskel/
     Som Slangens første fødde:
Hand kommer i Dantz/
Met falske Suandtz/
Oc hellig glantz/
     De fromme vil forøde.


6.
Gud veed vel renck 2 Sa. 15,312 Sa 15,31] 2. Samuel kapittel 15 vers 31.
Til hans falske suenck/
     Hans raad til daarlighed driffue:
Achitophels End’
Ey fra hannem vend’ 2 Sa. 17,232 Sa. 17,23] 2. Samuel kapittel 17 vers 23.
Men Gud hannem send’
     Din Naad’ lad hoss oss bliffue.


7.
Eglon mon true/ Jud. 3,12Jud. 3,12] (Judicum) Dommerne kapittel 3 vers 12.
Met Suerd oc Bue/
     Guds Folck i mange maade:
Hand vil Jsrael/
Enten slae eller Quæl’/
Eller giør til træl/
     Eller dem straff’ vden maade.


8.
Men Ehud fick Mod/ Jud. 3.20Jud. 3,20] (Judicum) Dommerne kapittel 3 vers 20.
Aff HErren saa god/
     Vdaff hans Ord sig berømte:
Aff hans gode Suerd/
J den samme ferd/
Fick Eglon sit verd/
     Siden Guds Folck rolig dømte:


9.
Ret Eglons Art/
Met megen fart/
     Lader sig tee mangelede:
Guds ord vor skiold/
Ja Sandhed bold/
Hans Tiener met vold/
     Vil plat hen vndertrede.


10.
Aff Suogerskab/ Jud. 3.13Jud. 3.13] (Judicum) Dommerne kapittel 3 vers 13.
Ja stoer Slectskab/
     Eglon Guds Folck vil forbande:
Aff pending god/
Ja styrcke oc mod/
Met Tunge Haand oc Fod/
     Vil dem fordriffue aff Lande.


11.
Men Gud endnu/
Aff Hierte oc Hu/
     Sin Tiener vil beuare:
(Vore(Vore] rettet fra [Vore Fienders Daad/
Veed hand vel Raad/
At legge for haad)haad)] rettet fra haad]
     Oc dennem frelse fra fare.


12.
Thi HErrens Haand/ Es. 59.1ES. 59.1] Jesaja kapittel 59 vers 1.
Ret nu paa stand/
     Forkortis ingenlunde:
Som hans Øyesteen/ Zach. 2.8Zach. 2.8] Sakarja kapittel 2 vers 8.
Huer vore Treen/
Foruden meen/ Ps. 91.12Ps. 91.12] Salmenes bok salme 91 vers 20.
     Vil dem beuare huer stunde.


13.
Mod Fienders list
O HErre Christ
     Foruden tuil oc Gammen:
Forlader ieg mig
Trolig paa dig
Foruden Suig/
     Nu oc Evindelig Amen/

AMEN.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Peder Rafns visebok

Peder Rafns visebok har lenge vært en av Nasjonalbibliotekets best bevarte hemmeligheter. Den er intet mindre enn Nordens største enkeltsamling av visetrykk fra 1500- og 1600-tallet, opprinnelig utgitt i Danmark-Norge og Tyskland mellom 1583 og 1634. Samlingen er et massivt bidrag til en kildefattig tid.

Denne tekstkritiske versjonen av Peder Rafns visebok åpner tilgangen til dette unike materialet for forskere og andre interesserte, og belyser den i et bredt tverrfaglig perspektiv. Transkripsjonen av tekster og melodier følger moderne edisjonsfilologiske standarder, og fragmenterte tekster er – så langt det er mulig – restituert etter andre eksisterende kilder. Utgaven er utstyrt med kommentarer til trykkenes materialitet, omtalte personer, illustrasjoner, melodier og bibelreferanser, med ordforklaringer, samt faglige innledninger.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.