Peder Rafns visebok

Forrige Neste

97. En smuck oc lystig Ny Vise

København, 1617. Trykket er sammensatt av 8 blad (4 doble blad, dvs. 16 sider). Arksignatur: [Aj], Aij, Aiij, Aiiij, Av. Teksten er trykt på alle sider, bortsett fra tittelbladets v og siste side (8 v). Trykket på blad 3 er ufullstendig på grunn av en teknisk feil i trykkingen. 4 varianter av typografisk skrift i fraktur, med ulik størrelse. Papiret er riflet, håndlaget og vannmerke er ikke synlig. Trykkets tilstand er dårlig pga. papirets lave kvalitet og håndteringen over tid. På tittelbladet er trykkested og trykkeår delt med en linje laget av et gjentatt lineært segment. I midten er det et tresnitt (en mann og en kvinne som rekker hverandre hånden). Tresnittets mål er ca. 55 x 73 mm (h x b). Det samme bildet fra den samme treblokken finnes trykt i to farger, rødt og svart, i en Mads Vingaard-publikasjon, Fortunatus Bog, en subtilig Historie om Fortunatus Pung oc hans Ynske Hat. Boken utkom i 2 forskjellige utgaver fra 1575 og 1578 (KB, København). På tekstens siste side (4 v) er det en sluttvignett, ca. 30 x 35 mm (h x b), trykt fra en treblokk. Den samme vignetten fra den samme treblokken finnes i PRV 51, 72 og 94, alle uten trykkers navn. To ulike, lignende motiv finnes også i PRV 5, 13, 16, 23 og 32, og i PRV 8 og 24. Et annet tresnitt, ca. 37 x 63 mm (h x b), mellom to røskenfriser, finnes på side 8 r (allegorisk komposisjon).

En smuck oc lystig Ny Vise: Jeg haffuer met min ganske Mact/ etc.Jeg haffuer met min ganske Mact/ etc.] Nils Schiørring mener denne visa er en variant av visa «Jeg agted at bygge mit fæste» fra manuskriptet Langebeks kvart 1555–59 i Det Kgl. Bibliotek, København, og av visa «En urtegård haver jeg plantet» fra 1697. Ifølge Schiørring finnes det ingen kjent melodi til disse visene (Schiørring 1950, 1:142). Samme melodiangivelse i PRV 28d. baade lystig at læse oc at siunge/ for dennem som der haffue lyst til.

Prented i Kiøbenhaffn/
Aar 1617.


1.
JEg haffuer met min ganske Mact/
     En veldig Borg oc Feste/
Ved alle sider vel belact/
     Jeg bruger Konst den beste/
At ieg den Borg oc faste Slot/
     Met Guds hielp maatte vinde/
Oc icke driffuis der fra met Spot/
     Aff den som der er inde.


2.
Det er beuebnet i en Ring/
     Met Vand oc stercke Volde/
En tycker Mur staar der omkring/
     Der til de Skandtzer bolde/
Met Vold oc Mur er det omsat/
     Der til met Skandtzer stercke/
Met Skyt som klinge Dag oc Nat/
     Mod mig/ thi maa ieg vercke.


3.3.] rettet fra 3-
D[et]D[et]] Teksten er restituert etter H. Grüner-Nielsens transkripsjon av tekstvarianter av samme vise fra Kirsten Basse nr. 17 og Vibeke Bilds større Folio nr. 105 (Grüner-Nielsen 1912–1931, 5:184–197). Slot glimmer som røde Guld/
     Offuer Skow/ Marck oc Hæde/
Der boer en Jomfru Dydefuld/
     Som i sin bitter vrede/
Brendendis Pjle oc gloende Skud/
     Mod mig lader klinge oc lyde/
De Pjle som hun sender vd/
     Fast i mit Hierte bryde.


4.4.] rettet fra 4:
Det Slot er selff en Jomfru pur/
     Hendis Hierte oc Sind de volde/
Trofasthed er den stercke Mur/
     Som mig mon vde holde/
De skandtzer oc de Planckeuerck/
     Som mig fra Slottet trenger/
Er Stadighed oc Tro saa sterck/
     Som Jomfruens Sind tilhenger.


5.
De Skud som denne Lille Quist/
     Til mig saa mon vdsende/
Ere sætt’ udi mit Hierte vist/
     Sig i mit Bryst de vende/
Elskowens Bue mod mig er spendt/
     De gloende Skud oc Pjle/
Som den Jomfru haffuer til mig sendt/
     Midt i mit Hierte huile.


6.
Fru Venus spendte oc til mig skød/
     Thi bleff ieg lagt i duale/
Den Kierligheds Pjl vdi mig brød/
     Jeg slunger vdi den quale/
Vden den Jomfru oc Lillje rod/
     Vil sig offuer mig forbarme/
Oc raade snartsnart] rettet fra s nart mit Angist bod/
     Da døerdøer] rettet fra dø er ieg i den Harme.


7.
Den Jomfru staar fast vdi Guds fryct/
     Guds Naffn er hendis verge/
Thi bliffuer hun vel vberyct/
     Huad kand Guds Børn besuerge/
Aff din Fryct O HErre god/
     Monne alle Dyder velde/
Thi den er en begyndelse oc rod/
     Ja til alt got en kielde.


8.
Hußholdning er it Paradiß/
     Der i er got at bliffue/
J den stat er hun klog oc vijß/
     Den Roeß vil ieg hende giffue/
Mig lyster met hende for den sag/
     All min tid at fordriffue/
J sorrig oc glæde Nat oc Dag/
     Den stund ieg er i Liffue.


9.
Der til er hun beprydet smuct/
     Met disse Edelsteene/
Høffuiskhed/ Kyskhed dyd/ ære oc tuct/
     Den Perle dyre oc reene/
Som er it fast oc stadigt Sind/
     Monne hende saa beuebne/
At ieg der ey kand kom[me ind]
     Met all min mact oc effn[e.]


10.
Vel offte legger ieg paa vind/
     Met hende at skemte oc læge/
At ieg kunde hendis Hierte oc sind/
     Met søde Ord beuege/
Men hun er aff Edel Natur/
     Saa fast i Hierte oc sinde/
Alt som en fast bevebnet Mur/
     Det maa mit Hierte finde.


11.
Som Øglen monne stoppe til/
     Met megen flid sit Øre/
For den der hende mane vil/
     Den vil hun intet høre/
Mine ord den Jomfru saa bortslar/
     Met skemt oc vjse suencke/
Aff slige facter ieg vel forstaar/
     Huad hun om mig mon tencke.


12.
Giff op din Borg O Jomfru bold/
     Lad ey dine Skyt saa klinge/
[Aff] Skandtze/ Mur oc grøne vold/
[som] dit Huß mon beringe/
[som en her]re ieg ey vinde vil/
[din borg] O Jomfru reene/
[dig heller er ieg re]de til/
[ydmygelig at tiene.]


13.
Huorfor est du for mig saa sky/
     Oc lader mit Hierte brende.
Vilt du lenge for mig fly/
     Slyck vd det Baal du tende/
Den som dig Jomfru er tuert imod/
     Skalt du bortfare lade/
Aff Hiertens grund er ieg dig god/
     HuorforHuorfor] rettet fra Huorfor (omvendt type) vilt du mig hade.


14.
Jeg vil at Gud bliffue mig gram/gram] vred
     Om det er i min sinde/
Dig ædel Mø at biude skam/
     Eller nogen Erlig Quinde/
Gud giffue mig den euig Mord/
     Om ieg vil andet begære/
End met dig tale tuctig’ Ord/
     J Høffuiskhed/ Dyd oc ære.


15.
For dig vil ieg O Jomfru god/
     Baade Suerd oc Kniff vddrage/
Oc dø for dine Wuenners Fod/
     Skulde de end riffue oc tage/
Met skarpe suerd/ mit Hierte blod/
     Det vilde ieg lade rinde/
For dig/ alt met saa frijt etet] rettet fra et| Mod/
     Lad mig dit Venskab vinde.


16.
J fordom tid til Liff oc Siel/
     Torde Elskowens Børn sig myrde/
Men du skalt icke sla ihiel/
     Siger Guds Low den dyre/
Jeg torde met en Helt saa sterck/
     For din skyld skiffte en klinge/
At hand skulde mindis aff en Klerck/
     For dig saa torde omspringe.


17.
Lidde du slig Brynde aff Elskowens Jld/
     For min skyld/ Hierte lille/
Eya/ huad vilde ieg findis mild/
     Snarlig at fremme din ville/ville/] rettet fra ville//
Jeg vild igennem Jld oc Vand/
     Met snarhed til dig komme/
Skulde ieg end giffue op min Aand/
     For din skyld Rosens Blomme.Blomme.] rettet fra Blomme-


18.
Met dig at prøffue Elskowens spil/
     Jeg Hiertens gierne vilde/
Om ieg mit Liff skulde sætte til/
     Oc ey din ære spilde/
For dig at dø ved Suerd oc Kniff/
     Vilde ieg ræt aldrig frycte/
Langt kierer end mit eget Liff/
     Haffuer ieg dit Naffn oc rycte.


19.
Dit Naffn vil ieg ey skriffue her/
     Jomfru for den Aarsage/
Thi ieg det i mit Hierte bær/
     Det skal oc ingen vddrage/
Skreff ieg dit Naffn/ O Rose rød/
     Huor skulde mand mig bespotte/
At ieg for dig saa tvungen er/
     Jntet andet ieg da baadte.


20.
Dit Naffn vil ieg/ O Jomfru god/
     J mit Sind altid sætte/
Oc prente det i mit Hierte rod/
     Oc det aldrig vdslætte/
Dit Naffns Bogstaff/ O Rose rød/
     Vil ieg i mit Hierte giemme/
Oc bære det fast indtil min Død/
     Vilde du mig ey forglemme.


21.
Din Deylighed at rose saa/
     Det vil jeg icke giøre/
At ieg vil andre Møer forsmaa/
     Det er dennem harm at høre/
Det er stor Glæde Lyst oc fryd/
     At du monne saa bepryde/
Guds Billede met ære oc dyd/
     Den det giør/ haffuer ey lyde.


22.
Naar Deylighed alt som en Jjß/
     Met Verden skal bortfare/
Da bør Dyd oc ære Prijß/
     Som skal til euig Tid vare/
Aldrig ieg Dyd met Øyen saa/
     At være iblant de slemme/
Den Deylighed vil ieg forsmaa/
     Som wdyd monne beskæmme.


23.
Eya huor bliffuer mit Hierte glad/
     Naar ieg den stolte Jomfrue/
Den venne Rose oc Lille Blad/
     Maa met min Øyen skue/
Aff megen fryd mit Hierte leer/
     Jeg glæder mig offuer maade/
Naar ieg den Mø met Øyen seer/
     Mig selff kand ieg ey raade.


24.
Bedrøffueligen est du god/
     Elskow/ huor du mon være/
En sød forgifft i Hierte rod/
     Som altid mon begære/
Kierlighed er oc en siuge grum/
     Huor den boer/ er ey i glæde/
Mod den er ingen Lægedom/
     Vd[en] Venus vil helbrede.


25.
Giff op din Borg O Jomffru klar/
     Kand du det ey betencke/
Mit Hierte pjnis obenbar/
     Det ligger lagt i Lencke/
O Rose bold giff op din Borg/
     Ver ey saa haard i sinde/
Lader du mig dø aff Elskowens Sorg/
     Da est du en Morderinde.


26.
Jngen skal sig forundre paa/
     At min Natur fordærffuet
Elskowens Viser dicter saa/
     Thi ieg haffuer det arffuet/
Aff min første Fader Adam/
     Hand saa den deylig Quinde/
Til sig aff HErren ledis frem/
     Met glæde vndfick hand hende.


27.
J ham baade Siel oc Hierte sprang/
     Hand opslo Hænder sine/
For Herren Gud hand quad en Sang/
     See Kiød oc Been aff mine/
Der met tog hand den Jomfru i Faffn/
     Hand sagde: Her staar magen/
Mandinde der for skal kaldis djt Naffn/
     Thi du est aff hannem tagen.


28.
David den Konning i Jsrael/
     Aff Elskowen leed stor plage/
Enddog hand haffde Hustruer selff/
     Dog lod hand sig bedrage/
Den mæctige Første vdi Sion
     HErrens Prophet den snilde/
Den skøne Helt Kong Salomon/
     Met Jomfruer spille vilde.


29.
Gud unde mig/ om hand det vil/
     At ieg den Dag maa leffue/
Naar ieg det lystig Elskowens spil/
     Maa met dig Jomfru prøffue/
Met dig at leffue er min act/
     Til Døden mon oss atskille/
Oc ieg bliffuer Lijg paa Baaren lagt/
     Om HErre Gud det vilde.


30.
Da glæder ieg mig aff Hiertens grund/
     Da sluckis sorg oc smerte/
Da bliffuer ieg lystig karsk oc sund/
     Naar du mit eniste Hierte/
Met mig vilt prøffue Elskowens Puß/
     J høffuisk Dyd oc ære/
At affle Børn oc holde Huß/
     Met dig min Hiertens kiere.


31.
Fra mine skal ieg fare bort/
     Det monne mig fortryde/
J fremmede Land ieg veed ey huort/
     Den Bølge skal ieg bryde/
Thi vil ieg dig denne Vise nu/
     Til Velfars Gaffue skencke/
Naar du den læß kom mig ihu/
     Paa dig vil ieg oc tencke.


32.
At drage bort i fremmede Land/
     Kand Legemet atskille/
Kierlighed ey fra være kand/
     Ey Venskab oc god Villie/
Thi vil ieg dig i Hierte rod/
     Min Jomfru stedse bære/
Ja huor ieg er/ O ædel Blod/
     Da skalt du met mig være.


33.
O Gud beskerme min Hiertens Ven/
     Fra all Wlycke oc skade/
Oc oss at findis snart igen/
     Helbrede karsk oc glade/
O Gud vilt du den Lille green/
     Fra vaade oc alskens fare/
Fra skam/ Vanære/ last oc meen/
     For din Godhed beuare.


34.
Gud Fader Søn oc hellig Aand/
     Den vil ieg dig befale
Du est den som forleske kand/
     Oc mit Hierte hußuale/
Jeg ynsker dig til Liff oc Siel/
     Alt got aff Hiertens grunde/
Gid det gaar mig ey meere vel/
     End som ieg dig mon vnde.


35.
Gud vnde mig at see den Dag/
     At wi foruden skamme/
Effter din Villie oc behag/
     J glæde Lyst oc gammen/
J dit hob/ fryct/ oc stadig Tro/
     Maa baade leffue tilsammen/
Oc siden fange den euige Ro/
     Ved JEsum Christum/ Amen.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Peder Rafns visebok

Peder Rafns visebok har lenge vært en av Nasjonalbibliotekets best bevarte hemmeligheter. Den er intet mindre enn Nordens største enkeltsamling av visetrykk fra 1500- og 1600-tallet, opprinnelig utgitt i Danmark-Norge og Tyskland mellom 1583 og 1634. Samlingen er et massivt bidrag til en kildefattig tid.

Denne tekstkritiske versjonen av Peder Rafns visebok åpner tilgangen til dette unike materialet for forskere og andre interesserte, og belyser den i et bredt tverrfaglig perspektiv. Transkripsjonen av tekster og melodier følger moderne edisjonsfilologiske standarder, og fragmenterte tekster er – så langt det er mulig – restituert etter andre eksisterende kilder. Utgaven er utstyrt med kommentarer til trykkenes materialitet, omtalte personer, illustrasjoner, melodier og bibelreferanser, med ordforklaringer, samt faglige innledninger.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.