Peder Rafns visebok

Forrige Neste

99. En smuck Lystig Vise

København, 1624. Trykket er sammensatt av 4 blad (2 doble blad, dvs. 8 sider). Arksignatur: [Aj], Aij, Aiij. Teksten er trykt på alle sider. 4 varianter av typografisk skrift i fraktur, med ulik størrelse. Papiret er riflet, håndlaget og vannmerke er ikke synlig. Trykkets tilstand er dårlig pga. papirets lave kvalitet og håndteringen over tid. På tittelbladet er trykkested og trykkeår delt med en linje laget av et gjentatt lineært segment. I midten er det et tresnitt (Venus med forskjellige symboler). Tresnittets mål er ca. 67 x 50 mm (h x b). Et lignende motiv finnes på En Astronomische bescriffuelse, trykt av Benedicht Lorenz i 1594. På tekstens siste side (4 v) er det en sluttvignett, ca. 52 x 65 mm (h x b), trykt fra en treblokk. Identiske vignetter finnes i PRV 27, 69 og i et tysk trykk (PRV 103). Lignende motiv finnes i PRV 21, 42 og 65.

En smuck
Lystig Vise/
Elskowens Baand oc Byrde suar/ etc. Oc siungis vnder de Noder/
som den Tydske Vjse: Gar lustig ist spatzieren gahn/ etc.Gar lustig ist spatzieren gahn/ etc.] Den tyske visa «Gar lustig ist spatzieren gahn» finnes som melodiangivelse i flyveblad helt tilbake til 1585 (Weller 1858, 246–247). Der står den som melodiangivelse til teksten «Ach, wo sol ich mich kehren hin». Melodien er satt ut for lutt i flere håndskrifter fra rundt århundreskiftet, blant annet i den danske pastoren og komponisten Peter Fabritius af Rostocks Lutbog fra rundt 1603. I en artikkel i Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie har Konrad Ameln påvist en eldre proveniens for melodien i en geistlig kontrafaktur, «Ach kom du liebe Seele mein», fra flyvebladet Drey Gnadenreiche Lieder utgitt i Magdeburg 1888 (Ameln 1981, 141–142). Melodiangivelsen i PRV 35 viser til førstelinjen i PRV 99.

Prentet i Kiøbenhaffn/
Aar 1624.


ELskowens Baand oc Byrde suar/
Mig tuinger vden end/
Foruist er det Fru Venus klar/
Sine Pile haffuer vdsend/
Som mig giør Angest oc Nød/
Tuinger mig hart til Død/
Mit Hierte met Smerte/
Tuinges elendelig:
Huad Gud forseer/ det dog vel skeer/
Der ved trøster ieg mig.


2. Aff første tid i Paradiß/
Er Ecteskab begynt/
Der Søffnen falt paa Adam viß/
Haffuer Gud sig ey forsømt/
At aff hans sidis Been/
Bleff skabt en Quinde skøn/
Met glæde fremledde/
Til Adam Evam sin/
Der hand hende saae/ met stor attra/
Sagde hand det er min.


3. Saadan en Arff wi fanget har/
J vor Natur oc Art/
Effter ham som vor Fader vaar/
Der rørdis aff Elskow snart/
Jmod hans kiere Brud/
Evam som hoss ham stod/
Ey nogen beuogen/
Mig met Spot sig betee/
Derfor at ieg saa inderlig/
Aff Elskow lider vee.


4. Ey meer er ieg end Adam vaar/
End Loth oc Salomon/
End Hercules den Kempe suar/
End David oc Samson/
Met mange andre fleer/
Som skrifften oss frembær/
Der quide maat lide/
Aff Kierlighedsens Jld/
Derfor du mig/ Jeg beder dig/
Ach Hierte haff vndskyld.


5. Naar ieg dig seer/ alting i mig/
Aff glæde røris hart/
Mit Hierte leer ræt inderlig/
Den tid ieg venter snart/
At wi i Fryd oc Lyst/
Gud til ære/ oss til trøst/
Maatte komme/ met fromme/
J Ecteskab at bo:
Er det O Gud/ ey mod dit Bud/
Vnd oss det begge tho.


6. En trofast Ven aff Hierte rod/
J mig du haffue maa/
Giffue Gud vorder mig ey god/
Om ieg der ganger fra/
J Verden til min Død/
Saa sant hielp mig i Nød/
Som finder oc kiender/
Huad wi i Hiertet bær:
Den HErre sand ræt dømme kand/
Om ieg suigefult er.


7. Mangen tal det hand aldrig meen/
Oc tør der suære paa/
Hand selg bort Løgn for Sandingen/
Pass ey huor det vil gaa/
Loffuer sig from oc god/
Oc tro aff Hierte oc Mod/
Men Tungen oc Lungen/
Taler mod ræt oc skæl/
Derfor altid vocte sig met fljd/
Huer som vil fare vel.


8. Du skalt aldrig befinde suig/
Hoss mig O Rosen kier/
Mine Ord oc Eed skal vorde ljg/
Oc følgis altid nær:
Giff mig derfor din haand/
At ieg din Ecte Mand/
Maa være met ære/
Ellers ieg aff stor Harm/
Met sorrig suar/ til døde gaar/
Vilt du dig ey forbarm.


9. Din Deylighed at rose skøn/
Vil ieg ey Jomfru god/
Det falmer hen som Blomster grøn/
Det trædis vnder Fod:
Paa Fromhed ære oc Dyd/
Skal huer best giøre fljd/
Oc tiene Gud ene/
Aff Sind oc gantske act:
Det er det Naffn som gaar aff saffn/
Oc ligger mest paa Mact.


10. Til alt god som oss skenckis kand/
Guds fryct en Kilde er/
Kronen for alle Dyder sand/
Den visselige bær:
Hun dig oc pryder vel/
Derfor du met got skel/
God Lycke/ got Tycke/
J Verden nyde maa/
En huer for sig ynsker oc dig/
God skæffne lige saa.


11. Hofferdighed forhuærffuer vist/
Aff huer mand Had oc Nijd/
Men ydmyghed aff Hierte oc Bryst/
Den elsker du met flijd/
Huorfor ieg dig begær/
J Verden her met ære/
Vden Galle/ for alle/
At leffue met min Tid/
Vend dig til mig foruden suig/
Oc vær baade mild oc blid.


12. Act icke huer mands falske Mund/
Du vorder ham vel qujt/
Huem kand formeene en galen Hund/
At giø oc gabe frijt?
Mand er dog den mand er/
Oc bliffuer ey diß verr/
Lad klaffe/ lad straffe/
Huer den som det kand mest/
Klaffer faar vee/ det skalt du see/
Naar dig gaar allerbest.


13. Aldrig kand nogen huer mands gunst/
J Verden tiene her/
Huer prøffue men sin største kunst/
Forgæffues det dog er:
Derfor O Rosen rød/
Min Trøst i Liff oc Død/
Slig Tancke lad vancke/
Sla dem i Vejrit fort/
Ey Lycken blid kand nogen tid/
Wuenner tage bort.


14. Den stund ieg her i Verden er/
Paa Gud sætter ieg mit hob/
Jngen kand siden mig forfær/
Ey falske klaffersklaffers] sladrehank, baktaler raab:
Samuittigheden reen/
ForFor] rettet fra Fod Gud gielder alleen:
Mand gribis oc riffuis/
Ey den sted mand ey kom/
Gud dømmer ræt/ Klaffers forsæt/
Gaar aff met spot oc skam.


15. Lag mig dit Hierte snart forstaa/
Om du mig haffuer kier/
Til dig alleen er min attraa/
Min Villie oc begær/
Ved dig O Rosen fin/
Vdslyckis Sorgen min/
Vden Møde til Døde/
Vilde ieg for din skyld gaa/
Vend dig igien/ oc vær ey seen/
Dit Venskab lad mig naa.


16. End beder ieg O Hiertens kiere/
Min Villie ey foract/
Anam til tacke lad saa være/
Huad ieg dig haffuer sagt/
Oss begge til stor lyst/
Til Glæde/ Gaffn oc Trøst/
Gud vende til hænde/
Huad oss er nyttigt mest:
For sin Godhed/ thi hand vel veed/
Allis vor Vilkaar best.


17. Reck mig din Haand/ see her er min/
Til kierligheds visse Pandt/
Det loffuer ieg met Villien din/
At holdis fast oc sandt/
Forglem ey Hierte mig/
Jeg tæncke vil paa dig/
Gud spare fra Fare/
Euig altid sterck oc sund/
Far vel/ far vel/ til Liff oc Siel/
Nu oc i allen stund.

ENDE.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Peder Rafns visebok

Peder Rafns visebok har lenge vært en av Nasjonalbibliotekets best bevarte hemmeligheter. Den er intet mindre enn Nordens største enkeltsamling av visetrykk fra 1500- og 1600-tallet, opprinnelig utgitt i Danmark-Norge og Tyskland mellom 1583 og 1634. Samlingen er et massivt bidrag til en kildefattig tid.

Denne tekstkritiske versjonen av Peder Rafns visebok åpner tilgangen til dette unike materialet for forskere og andre interesserte, og belyser den i et bredt tverrfaglig perspektiv. Transkripsjonen av tekster og melodier følger moderne edisjonsfilologiske standarder, og fragmenterte tekster er – så langt det er mulig – restituert etter andre eksisterende kilder. Utgaven er utstyrt med kommentarer til trykkenes materialitet, omtalte personer, illustrasjoner, melodier og bibelreferanser, med ordforklaringer, samt faglige innledninger.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.