Peder Rafns visebok

Forrige Neste

Register: melodier

Melodiangivelsene i Peder Rafns visebok er ofte knyttet til den enkelte visa i hvert visetrykk. Det har derfor vært nødvendig å ikke bare henvise til det enkelte visetrykket, men også riktig vise, slik at når et trykk har to eller flere viser blir henvisningen PRV 106a, PRV 106b etc.

Melodiene uten melodiangivelse er alfabetisert med referanse «Uten melodiangivelse».


Ach Gud min Herr stat du mig bi/ etc.

Ach Himmelske Gud oc HErre/ Du Dommer retvijß oc god

Ach solt ich nicht klagen vber dich

Ach wie bin ich von Hertzen betrübt/ etc.

Ade schöns Lieb zu guter nacht

Aff Adams Fald er plat forderffd/ etc.

Aff dybste nød ladr oss til Gud/ Aff gantske hierte raabe/ etc.

Aff høyheden oprunden er/ etc.

Ah GOtt mein HErr steh du mir bey/ etc.

Ah Himmelske Gud oc HErre, du Dommer etc.

Ah væ mit vnge Hierte / hui est du mig saa blind. etc.

Annelyn/ du bist myn/ wyl ick leue/ etc.

Aus meines Hertzen grunde/ etc.

Beholt oss HErre ved dit Ord/ etc.

Den Dytmerske Vise: Velan/ Velan vdi Guds Naffn

Die Sonn felt auff den harten Frost/ Der Früling/ etc.

Dinn’ Øyen O Christendom/ Lad op etc.

Ein trewes Hertz in Ehren hab ich mir außerwehlt/ etc.

Elskowens baand oc byrde svar etc.

En merckelig vise med en lifflig Melodie Alle sorgefulde hierter til trøst/ etc.

Es war ein fröyreichs Bürgers Kindt

Ey vilde du O HErre/ etc.

For dig O HErre/ maa ieg vel kiere/ etc.

Fryd dig du Christi Brud/ etc.

Gar lustig ist spatzieren gahn/ etc.

Gud Fader vdi Himmerig/ sin villie/ etc.

Guds Godhed ville wi/ Prise

Guds Naade oc Barmhiertighed

HErr Jesu Christ min Frelser du est/ til dig haaber ieg allene/ etc.

HErr’ JEsu Christ/ Min Frelser du est/ etc:

Hertzlich thut mich erfrewen/ die liebe Sommer zeit/ etc.

Hertzlich thut mich verlangen

Huad kand oss komme til for nød/etc.

Huo som vil Salig vdi Verden leffue:

Huo vil nu trøste mig/ Saa saare bedrøffuet er ieg

J meden wi Leffue i verden sæll:

Jch Danch dir lieber HErre etc.

Jch gieng mir nechten [einen] Abend spad/ etc.

Jch hab mir im Hertzen erkohren/ ein zartis Junckfräwelein/ etc.

Jch we<i>ß mir ein Mägdlein ist hübsch vnd fein

Jeg beder dig min HErre oc Gud/ etc.

Jeg gick mig vdi Rosens Lundt/ etc.

Jeg haffuer met min gandske mact/ etc.

Jeg raaber fast O HErre. etc.

Jeg raaber til dig O HErre Christ/ etc.

Jeg veed en Vrt baade deilig oc bold/ etc.

Jeg vil mig HErren loffue/ etc.

Jerusalem du hellige Stad/ etc.

Jm vorigen Thon [Mit Lust vor wenig Tagen/ Ein Jäger kam in sinn/ etc.]

Kand Siungis som Preste Visen

Kom Gud Skaber O hellig Aand

Loffuer Gud i fromme Christne

Med egen melodinotasjon

Med egen melodinotasjon

Med egen melodinotasjon i fire stemmer

Mit Hierte hui gremmer du dig/ etc.

Mit Haab oc Trøst oc all tillid etc.

Mit lust vor wenich Dagen/ einem Jeger quam in Sinn/ etc.

Nu bin ich durch Liebe zu Trauren gebracht

Nun bin ich einmal frey/ etc.

Naar ieg betæncker den tid oc stund

Naar Tegn er skeed i Maane oc Soel/ etc.

O Danmarck hør oc merck

O Gud aff Himmelen see her til/ etc.

O Jesu Christ Guds Søn

O Mennisk begræd din Synd saa stor/ etc.

O Naber Rolandt/ etc.

O Venner i Nød/ O venner i Død/ etc.

O wi arme Synder/ etc.

Oc vdi Sanguiis befattit/ effter den Melodi/ som den 6. Davids Psalme Siungis met

Recht dencken Recht reden etc.

Schon liebes Megdelein/ etc.

Schons Jungfrawlein

Schön wer ich gern das bin ich nicht/ etc.

Siunge wi aff hiertens grund

Uten melodiangivelse

Van grundt des Herten myn/ etc.

Veed Floderne i Babylon/ etc.

Vel er den Mand foruist/ etc.

Venus du vnd dein Kindt

Venus hat gebildet ein/ in seiner eigenen Melodey

Vi tacke dig O Gud vor Fader kiere

Vil Gud vor HErre ey met oss staa/ etc.

Vnder Pickelhærings Melodi

Wann ich den gantzen Tag/ geführet hab mein klag

Wenn wir in höchsten Nöthen Seyn/ etc.

Wie schön leuchtet der Morgenstern/ etc.

Wir träten daher ohn allen spot/ Ein guten Abend etc.

Wo ist mein Edler Fürst vnd Herr hinkommen

Wo ist mein schön Schäfferin hin gekommen

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Peder Rafns visebok

Peder Rafns visebok har lenge vært en av Nasjonalbibliotekets best bevarte hemmeligheter. Den er intet mindre enn Nordens største enkeltsamling av visetrykk fra 1500- og 1600-tallet, opprinnelig utgitt i Danmark-Norge og Tyskland mellom 1583 og 1634. Samlingen er et massivt bidrag til en kildefattig tid.

Denne tekstkritiske versjonen av Peder Rafns visebok åpner tilgangen til dette unike materialet for forskere og andre interesserte, og belyser den i et bredt tverrfaglig perspektiv. Transkripsjonen av tekster og melodier følger moderne edisjonsfilologiske standarder, og fragmenterte tekster er – så langt det er mulig – restituert etter andre eksisterende kilder. Utgaven er utstyrt med kommentarer til trykkenes materialitet, omtalte personer, illustrasjoner, melodier og bibelreferanser, med ordforklaringer, samt faglige innledninger.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.