Den forsvundne pølsemaker

av Rocambole Pedersen

Kap. 19. Overlistet

95Da detektiven atter slog øinene op, var det lys dag utenfor. Klokken var 9 næste morgen.

Men det visste Stein Rask ikke. Det var fremdeles like mørkt inde i kufferten, og som vi vet hadde han intet ur paa sig.

Han hadde imidlertid en følelse av, at han maatte ha været bevisstløs i flere timer.

Til sin forbauselse la han merke til, at luften inde i kufferten føltes betydelig friskere.

Saa var da ogsaa tilfældet.

Et besynderlig tilfælde hadde frelst den store opdager fra den forfærdelige kvælningsdød.

Inde paa lagerrummet var der nemlig en mængde rotter. En av disse hadde øiensynlig fundet, at den amerikanske kuffert var en speciel lækkerbidsken. Den hadde git sig til at gnave paa kuffertens ene side, og hadde i nattens løp lavet et saa stort hul, at den friske luft utenfra kunde trænge ind i kufferten.

Stein Rask la næsen til hullet og suget luften ind i fulde drag. Dette er jo formelig som at være paa Finse, tænkte den lykkelige opdager.

Da blev hans opmerksomhet vakt av en eiendommelig banken og hamren utenfor. Den lød ganske svak, som om den kom langt borte fra, fra taket eller utenfor 96vinduet. Hvem eller hvad det var visste han ikke. Men han fik straks en betryggende følelse ved at vite, at der var et menneskelig væsen i hans nærhet.

Kanske kunde han ved hjælp av bankesystemet sætte sig i forbindelse med dette væsen.

Han banket et par gange saa haardt han kunde mot kuffertens laak med sine bundne hænder.

Bankingen utenfor holdt øieblikkelig op. Manden hadde øiensynlig hørt signalet.

Det kom nu Rask til nytte, at han kunde telegrafsproget.

«Forstaar De hvad jeg sier?» signaliserte han ved hjælp av kortere og længere bankinger.

«Ja,» blev der svaret derutefra. «Jeg er elektriker og holder paa at reparere takledningen.»

«Vil De gjøre mig en overmaade stor tjeneste,» fortsatte detektiven. «Det gjælder liv eller død og kanske hele landets velfærd. Gjør De hvad jeg ber Dem om, skal jeg sørge for at De blir tildelt første præmie av Carnegies heltefond.»

«Ja tak,» lød svaret.

«Slip øieblikkelig Deres verktøi og løp ned paa telegrafstationen med et telegram som jeg nu skal diktere Dem. De faar lægge ut pengene saalænge, da jeg desværre for øieblikket ikke er i besiddelse av kontanter. Jeg har nemlig ingen klær paa mig og befinder mig inde i en kuffert.»

«Jeg er parat,» blev der svaret.

Stein Rask dikterte saa et langt telegram, adressert til privatopdager Simon Gløgg, Bogstadveien 43.

«Send det endelig som il,» var den store opdagers sidste ord.

Saa la han med et tilfreds suk sit trætte hode til hvile paa kuffertens bund.

97Klokken 2 middag samme dag sat vor gamle bekjendt Simon Gløgg inde paa sit værelse til gaarden i Bogstadveien 43, med frk. Amalie Hansen paa fanget.

Simon Gløgg hadde optraadt med sin vanlige resoluthet.

De var allerede ringforlovet.

Selvfølgelig hadde Gløgg avlagt forklædningen som gammel pukkelrygget mand, naar det gjaldt at erobre frøken Amalies hjerte. Istedenfor hadde han antat en glimrende forklædning som blasert verdensmand i 30-aarsalderen med armbaandsur og lyseblaa gamascher. Gjennem et oplysningsbyraa hadde han faat rede paa, at frk. Hansen hadde en rik gammel onkel i Amerika. Simon Gløgg hadde derefter presentert sig for frøkenen som en ung ven av hendes onkel, nylig hjemkommet fra forretningsreise i Amerika. Og selvfølgelig hadde han en masse hilsner at overbringe fra hendes prægtige gamle onkel i Kalifornien –.

Ved hjælp av denne udmerkede taktik hadde han hurtig erobret den smukke frøkens hjerte.

Nu gjaldt det altsaa at faa rede paa, hvorfor hun hadde indrykket de mystiske annoncer i avisen, og hvad meningen var med disse.

«Min egen kjære Malla,» sa opdageren, idet han saa hende ømt ind i de spillende brune øine. «Du vet, at to elskende aldrig bør ha hemmeligheter for hinanden. Vi kjender jo hinanden saa litet. Jeg foreslaar derfor, at vi fortæller hinanden alt, alt om vort foregaaende liv. La os lægge hele vor fortid aapen for hinanden.»

«Ja,» sa Malla. lidt eftertænksomt. «Begynd du.»

«Nei, begynd du.»

«Hvorfor vil du ikke begynde?»

98«All right,» sa opdageren, «siden du endelig vil saa – Jeg heter altsaa, som du vet, Peter Wilhelm Knagenhjelm-Jensen. Min far var den berømte skipper fra Lillesand, som kjendte dronning Victoria. Han døde et aar før jeg blev født. Jeg er den yngste av 13 søskend. Maatte tidlig ut i verden for at tjene mit brød. Har været alt mulig, sauegjæter i Australien og cowboy i Argentina –

«Gid saa interessant,» utbrøt frk. Amalie.

«Saa kom jeg hjem igjen til Norge og blev aktiemægler og skibsreder, hvilket jeg fremdeles er. Tjener en ustyrtelig masse penger, har fin-fine forbindelser og en vældig konto i Centralbanken. Naar min hybel ikke akkurat er saa luksuriøst utstyrt, saa kommer det, skjønner du, av den forfærdelige husnøden her i byen –. Umulig at opdrive en virkelig standsmæssig hybel i Kristiania for tiden. Og hvad kjærlighet og den slags angaar, saa har jeg aldrig været forelsket eller forlovet, før jeg saa dig, min egen kjære pusekat. Nu er det din tur, Malla.»

«Ja,» sa Amalie, «hvem jeg er og hvem min mor er, det vet du jo. Og jeg har heller saagodtsom aldrig været forelsket eller forlovet, før jeg traf dig.»

«Saagodtsom aldrig? Husk du maa fortælle alt, stompen min.»

«Jamen det er saa leit saa,» stammet Malla og skjulte ansigtet ved detektivens skjortebryst.»

«Sludder og tøis, lille pus. Snak bare ivei.»

«Ja saa maa jeg vel tilpers da. Jo, ser du, jeg har nok desværre været saan litegranne forlovet. Ikke noget videre, skjønner du, men lidt. Jeg har faat en ring med blaa sten og et fotografialbum og en sofapute. Mere er det ikke. Han heter Rudolf Jensen og han er noksaa søt igrunden. Av og til ialfald. Men nu har jeg slaat op. Det er ingen ting mere mellem os.»

– – –

99«Har dere været meget sammen?» spurte Simon Gløgg i en skinsyk tone.

«Aaneida, langtifra. Vi har været kjendt bare i 3 maaneder. Og saa blev vi altsaa forlovet en kveld da. Men mama er jo saa rasende streng og religiøs og saan, og saa vilde hun ikke vite av noget kjæresteri som hun kaldte det. Hun forbød mig rent ut sagt at gaa ut om kvelden og passet paa mig bestandig. Og derfor fandt Rudolf og jeg ut, at vi kunde korrespondere pr. annoncer.»

Pr. annoncer, tænkte detektiven. Nu kom det!

«Jeg var jo ansat i «Aftenposten,» saa det var saa let for mig at faa sat ind en besked paa den maaten. Det kunde mama umulig kontrollere. Vi blev enige om at bruke et bestemt ziffersprog. Og nøklen til dette ziffersprog er –»

I dette spændende øieblik blev der banket haardt paa døren.

Malla sprat op fra detektivens fang.

Paa tærskelen stod et telegrafbud.

«Værsaagod, et iltelegram,» sa gutten og rakte blanketten frem.

Med skjælvende hænder rev detektiven telegrammet op og læste:

Møt frem ved utenlandstogets avgang kl. 2.30 og arrester en høi mørk herre med stikkende sorte øine og gulagtig ansigtsfarve. Det er storforbryderen William Barrat. Gaa derefter paa pantegodsauktion i Nygaten nr. 2 klokken 5 eftermiddag og kjøp for guds skyld den store amerikanske kuffert.
Stein Rask.

100Simon Gløgg var vant til at lystre blindt. Han saa paa klokken.

Den var et kvarter over 2.

«Kom igjen iaften klokken 7, Malla,» sa han og fløi paa dør.

I Bogstadveien fik han kapret en bil. Og saa bar det med lynets hurtighet ned til Østbanestationen.

Han kom 5 minutter før togets avgang.

Med sin vanlige resoluthet sprang han fra kupé til kupé. Men i ingen av dem kunde han opdage nogen, der helt svarte til Stein Rasks beskrivelse.

Endelig syntes lykken at tilsmile ham.

I en førsteklasses kupe sat en høi, elegant antrukken mand med lynende mørke øine. Ved hans side befandt sig en like elegant klædt dame, med et sydlandsk utseende og perleringer i ørene. Tvers overfor disse to sat en liten, undersætsig, tætbygget fyr med fregner i ansigtet og vorte paa næsen.

Den høie, mørke mand maatte utvilsomt være storforbryderen.

Simon Gløgg lot sin haand falde tungt paa mandens skulder.

«I lovens navn arresterer jeg Dem,» sa han i en tone, som ingen motsigelse taalte. «Jeg er politimand.»

Manden for op og saa paa detektiven med et rasende blik.

«For pokker, hvem tar De mig for,» ropte han indignert. «Jeg er den keiserlig-kongelige-østerrigsk-ungarske gesandt, grev Kurt Adalbert Metternich von und zu Ehrlichingen, og dette er min gemalinde og min kammertjener. Vover De at arrestere mig vil den keiserlig kongelige regjering holde den norske stat ansvarlig. Det er ensbetydende med krig mellem Norge og Østerrig-Ungarn, forstaar De det, herr politimand?»

101Simon Gløgg blev staaende temmelig betuttet. Mandens indignation hørtes ganske egte ut.

«Ja – ja,» stammet den store opdagers medhjælper, «jeg har selvfølgelig ingen speciel grund til at tvile paa at det er sandt, hvad De siger. Men for ordens skyld har De kanske ikke noget imot at gi mig en liten legitimation for at De er den, De gir Dem ut for – Deres pas, visitkort eller et hvilketsomhelst andet legitimationstegn –»

«Nei selvfølgelig har jeg intet imot det,» svarte den høie herre med overlegen ro.

Han stak haanden ind paa jakkens inderlomme og trak frem et fotografi av sig selv. Det rakte han til opdageren.

«Værsaagod, her ser De mit fotografi,» sa han. «Se paa det, og se selv, om det ikke er mig.»

Simon Gløgg saa længe granskende paa fotografiet.

«Joho, det ligner,» sa han endelig. «Det ligner paa en prik. Jeg ber hr. greven undskylde, at jeg har tat feil. Farvel, mine herskaber, og tilgiv forstyrrelsen.»

Et halvt minut efter dampet toget ut fra perronen.

Simon Gløgg blev staaende igjen paa platformen og se med lange øine efter det bortdragende tog.

Da blev vinduet til en av kupeerne aapnet, og den foregivne østerrigsk-ungarske gesandt stak hodet ut. Et sarkastisk smil spillet om hans tynde, aristokratiske læber. Detektiven saa, at han rablet et par ord paa et visitkort og slængte det ut paa perronen.

Hurtig sprang Simon Gløgg bort og tok visitkortet op.

102Det bar følgende inskription i ophøiet staaltryk:

Polsemaker_s102

Paa foten av kortet stod der rablet med blyant:

«Farvel og tak for alt! Vi møtes i næste roman av samme forfatter.»

«Overlistet! Overlistet!» stønnet Simon Gløgg og sank om paa en pakkasse. «Hvad vil min store herre og mester si til dette?»

Længe sat Simon Gløgg paa kassen, sønderknust av fortvilelse. Men saa reiste han sig atter op. Han hadde endnu et hverv at fuldføre. Han skulde jo paa pantegodsauktion klokken 5 og by paa en kuffert.


Ved halv syv tiden samme eftermiddag bevæget et eiendommelig tog sig opover Bogstadveien.

Foran gik detektivassistent Simon Gløgg.

I hælene paa ham kom 14 bybud; trækkende paa 14 haandvogne. Paa hver av disse haandvogne befandt sig en stor kuffert.

Det viste sig nemlig paa pantegodsauktionen, at der var ikke mindre end 14 amerikanske kufferter, som skulde auktioneres bort. Og da Simon Gløgg ikke visste, hvilken var hvilken, saa han sig nødsaget til at kjøpe dem alle.

Vor ven brøt forgjæves sit hode med at studere paa, hvad ialverdens rike Stein Rask skulde med disse kufferter.

103Kufferterne blev stablet ind paa hans hybel i nr. 43, hvor de optok hele gulvpladsen, tiltrods for at de blev stablet ovenpaa hinanden i 2 etager.

Simon Gløgg skulde netop til at aapne dem en efter en, da han syntes at høre en svak klynkende lyd fra den allerstørste og tyngste av alle kufferterne.

Med et brækjern blev laasen revet op og laaget aapnet.

Aldrig før hadde Simon Gløgg oplevet et saa overraskende syn. Paa kuffertens bund laa hans store ven og kollega Stein Rask bundet og kneblet, kun iført manschetskjorte og halvstrømper.

I en fart blev knebelen revet løs og detektiven løftet op.

Simon Gløgg vilde i sin overstrømmende fryd gi sin store mester en hjertelig omfavnelse.

Men Stein Rask stanset ham med en avværgende haandbevægelse og sa med svak røst:

«Klem mig ikke. Jeg har en dynamitpatron i maven.»

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Den forsvundne pølsemaker

De fleste forbinder nok tittelen Den forsvundne pølsemaker med filmen fra 1941 med Leif Juster i hovedrollen, og få vet at filmen er basert på en komisk detektivroman skrevet av Lorentz Normann Kvam under pseudonymet Rocambole Pedersen. Boken Den forsvundne pølsemaker ble utgitt i 1919.

Se faksmiler av boken på nb.no.

Les mer..

Om Rocambole Pedersen

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.