Den forsvundne pølsemaker

av Rocambole Pedersen

Kap. 8. Mellem liv og død

34Den lille undersætsige finne slængte sækken med detektiven i paa ryggen og dermed bar det avsted ned gjennem trappene og opover gaten. La Belle Flora blev igjen.

«Dette er udmerket,» sa ingeniør Barrat. «Folk som ser os kan ikke tro andet, end at vi har været ute og kjøpt os en gris i disse matnødens dage.»

Dette var en meget ubekvem stilling, tænkte den store opdager, der han laa bastet og bundet inde i sækken, som humpet op og ned paa Bukki Mattis ryg. Og alt dette for en loppes skyld! Jeg som til og med er medlem av foreningen til dyrenes beskyttelse.

Utenfor et skummelt utseende hus i Schweigaards gate stanset de to forbrydere. Efter at ha kastet et hastig blik i alle retninger og ha forvisset sig om at ingen forfulgte dem, tok ingeniør Barrat frem en nøkkel og laaste sig ind i kjelderen. Da de vel var kommet ind, blev sækken aapnet og detektiven halt ut.

Han befandt sig inde i en skummel, trang kjelder. En osende parafinlampe under taket kastet et blafrende skjær ut over de trøstesløse omgivelser. Møblementet bestod av et bord fuldt av allehaande værktøi og en to–tre kjøkkenstole. I et hjørne av rummet stod en hel del kasser opstablet, og i et andet hjørne laa endel, dels 35runde og dels avlange, tingester av et besynderligt utseende.

«Har detektiven lyst til at se en helvedesmaskine med pikrinsyre?» spurte ingeniør Barrat i en haanlig tone. «Nyeste patent, made in Germany. Patentbrevet indehaves for tiden av min geniale ven, opfinderen Bukki Matti Pedersonen, som allerede har hat den ære at stifte Deres bekjendtskap.»

Barrat tok op en av de avlange tingester og holdt den foran detektivens øine.

«Denne lille gjenstand er tilstrækkelig til at sprænge et helt infanteri-regiment i luften,» fortsatte han. «Jeg forsikrer Dem til, der blir ikke en klædesfille eller en bukseknap igjen av hele regimentet. Og denne lille sukkerbit her vil, anvendt paa rette maate, foraarsage den forfærdeligste maveknip. Tænk at De, min kjære ven Stein Rask, virkelig skulde ende Deres liv paa en saadan maate. Det hadde De neppe tænkt Dem igaar? hadde De vel?»

Detektiven værdiget ham ikke et svar. Han ansaa det for den korrekteste optræden av en berømt opdager i et saadant tilfælde.

«Igrunden har jeg altid hat en smule tilovers for Dem, min kjære hr. Rask,» fortsatte Barrat sin spottende enetale. «De er ialfald ubetinget den av mine motstandere som jeg sætter høiest og nærer den største respekt for. Asbjørn Krag var jo en ganske respektabel motstander, passende gløgg og passende begavet. Men han var saa bandsat doven. Og saa kjender vi jo alle hans ulyksalige trang til at stikke ind i «Saras telt» og faa sig en pjolter. Da var forsaavidt Jonas Fjeld en farligere kar. Han hadde ialfald et par næver, som ikke var saa gode at komme ut for. Men Jonas var jo saa haabløst ubegavet, stakkar. Det var ikke rare 36greiene i øverste etage, som man siger. De derimot, hr. Rask, De har været en motstander, som jeg har følt har været mig selv værdig, som det har været en fryd at maale kræfter med, og som jeg – for min egen sikkerhets skyld – har fundet bør forlate denne skjønne verden snarest mulig. Det gjør mig ondt, oprigtig ondt. Men damit ist nix zu thun, som den store digter Goethe siger.

Se her skal jeg faa lov til at vise Dem vor aller fineste opfindelse, fortsatte Barrat med et djævelsk smil. «Nemlig den som skal ha den fornøielse at gjøre det av med Deres høit ærede liv. Ta frem vækkeruret, Bukki!»

Finnen aapnet en av de hemmelighetsfulde kasser og trak frem en besynderlig tingest. Den nedre halvdel bestod av liten mørk, blankpoleret kasse. Men ovenpaa denne var der placeret et tilsyneladende ganske almindelig amerikansk vækkerur, der med en række traade var forbundet med kassen.

«Kassen indeholder verdens sterkeste sprængstof, nemlig det nyopdagede kreolit,» forklarte ingeniør Barrat. «Vækkeruret kan som ethvert andet saadant ur paa forhaand indstilles til at slaa paa et bestemt klokkeslet. Og i samme nu som hammeren slaar mot klokken, sættes den elektriske strøm i virksomhet, strømmen gaar ned i kassen hvor kreolitet befinder sig, og saa – huit – ja saa eksisterer ikke Schweigaards gate nr. 99 længere. En saadan kasse fyldt med kreolit er nok til at sprænge et helt kvartal i luften. Hvordan det vil gaa med husets beboere, tør jeg ikke engang tale om. Av Dem, bedste hr. detektiv, blir der ikke engang igjen saa meget, at det kan puttes i en cigarkasse! Aa, kreolit er en vidunderlig opfindelse.»

37Ingeniør Barrat lo og snodde sin lange sorte mustache.

«La mig nu se,» fortsatte han sin enetale. «Klokken er nu 1 præcis. Vi indstiller vækkeruret til at ringe klokken 2, saa har De en hel time til at overveie Deres skjæbne og ta farvel med verden. Jeg haaber, det maa bli en behagelig ventetid! Og imens tillater min ven Bukki Matti og jeg os at si farvel og skynde os avsted til et sikrere opholdssted. Det er bedst at være et par kilometer borte, naar helvedesmaskinen springer.

Ingeniør Barrat løftet maskinen op og skrudde paa viseren paa urets bakside.

«Se saa, nu er vækkemekanismen indstillet paa kl. 2 præcis. Kun en time igjen at leve i, min kjære hr. opdager. Ak, hvor dog livet er kort og skjønt! Og imens maa De pent sitte der kneblet og bundet paa Deres stol. Kjender jeg Bukki Mattis knuter ret, saa kan De ikke røre en finger.»

Det var ganske rigtig. Detektivens arme og ben var snøret sammen som i en skruestikke.

De to forbrydere samlet i en fart sammen sine effekter og var øiensynlig belavet paa at drage avsted.

«Et ord før De gaar, hr. ingeniør Barrat,» sa den bundne opdager. Tør jeg be Dem gjøre mig en tjeneste? De vil vel ikke negte en dødsdømt mand hans sidste bøn? Det er kun at besvare et spørsmaal, et eneste spørsmaal.»

«Spør væk, bare la det gaa i en fart,» sa forbryderen med sit haanlige smil.

«Jeg vilde gjerne vite hvor det er blit av pølsemaker Grøftegrøft –?»

«Grøftegrøft? Pølsemaker Grøftegrøft?» sa Barrat med uhyklet forbauselse malet i alle sine træk. «Hvad fanden er det for en fisk? Har ikke den ære at kjende ham.»

38«Hvad siger De?» utbrøt opdageren bestyrtet. «Kjender De ikke Grøftegrøft? Og kjender La Belle Flora ham heller ikke? Kjender De ikke til, hvordan det hænger sammen med hans mystiske forsvinden fra sit hjem igaaraftes?»

«Nei gu’ gjør jeg ikke nei,» sa Barrat og tok sin kuffert i haanden. «Og ikke tror jeg vor veninde Flora kjender ham heller. Jeg har aldrig hørt hende omtale nogen person av dette velklingende navn. Men nu er det paa tide vi kommer avsted, Bukki!»

De to skurke forsvandt ut gjennem døren, som de laaste efter sig, efterat Barrat først hadde tilropt opdageren et ironisk: «Lev vel saalænge – og paa gjensyn.» Et øieblik efter hørte Rask deres hurtige trin nedover den brolagte gate.

Og saa var han ganske alene.

Alene sammen med helvedesmaskinen –

I de første minutter kunde detektiven ikke komme sig av sin forbauselse over at Barrat intet kjendte til Grøftegrøfts forsvinden. Jeg maa øiensynlig være paa feil spor, tænkte han. Den Flora, som her hentydedes til i annoncerne, er kanske naar alt kommer til alt, en ganske anden Flora end vor lille varietedanserinde –.

Men han filosoferte ikke længe over dette problem.

Hans øine vendte sig atter til den uheldsvangre helvedesmaskine, hvis tikken blev mere og mere tydelig. Uret viste nu et kvarter over 1.

Kun 3 kvarter igjen at leve i, tænkte den store opdager. Hvis der ikke sker et under –

Han rev og slet i baandene av alle kræfter, saa sveddraapene perlet nedover panden.

Men alt var forgjæves. Den lille undersætsige finne forstod nok at slaa en sjømandsknute.

Et virvar av tanker fløi gjennem detektivens hode. 39Alt hvad han i sin tid hadde læst om, hvordan kriminalromanernes helte reddet sig ut av lignende situationer, for i hastige lynglimt gjennem hans hjerne. Han saa for sit indre øie de hundredevis av spændende romaner, han i sin tid hadde laant paa «Deichmann» og som utgjorde hans kjæreste læsning paa sengen søndag morgen, disse romaner hvor helten altid var blit reddet i sidste øieblik – som ved et mirakel.

Hvor ganske anderledes mørk og trøstesløs var ikke virkeligheten!

Her sat han indespærret og bakbundet i dette avskyelige skumle rum i Schweigaards gate nr. 99, med en tikkende helvedesmaskine et par meter borte, og uten en eneste ven eller hjælper utenfor, som i den 11te time kunde befri ham av hans fængsel. Han hadde kun sig selv, og ingen anden, at stole paa.

Sekunderne og minutterne sneglet sig hen.

Noget maatte gjøres – og det hurtig!

At dø som en rotte i sit hul laa dog under hans, detektiven Stein Rasks værdighet. Særlig paa et saa tidlig tidspunkt som i 8de kapitel.

Detektivens skarpe blik opdaget, at der borte i en krok laa en henslængt mursten, nogen faa tommer fra væggen.

En slik sten har skarpe kanter, tænkte opdageren. Kunde jeg bare faa skubbet mig dithen, kunde jeg kanske faa filet baandene over mot kanten av stenen. Det er ialfald forsøket værdt.

Men tiden var knap, hvert minut var kostbart.

Med næsten overmenneskelige anstrengelser fik opdageren tomme for tomme skubbet sig hen til murstenen. Det gik langsomt, men sikkert, og da han hadde naadd sine ønskers maal, manglet klokken 20 minutter paa 2.

40Om 20 minutter vilde det frygtelige ske! Langviseren vilde naa 12-tallet, klokken slaa og den elektriske strøm sætte eksplosionsanordningen i virksomhet.

Med sammenbidte tænder og feberagtig skinnende øine begyndte Rask at file mot murstenen med sine bakbundne arme.

Har nogen av mine læsere nogensinde forsøkt sig paa et saadant foretagende?

Det er vel mindre sandsynlig.

Isaafald vilde han snart ha fundet ut, at det er et betydelig vanskeligere stykke arbeide end det som regel fortoner sig for detektivromanernes forfattere.

Hvert øieblik væltet murstenen og maatte med omhu og forsigtighet bringes paa plads igjen. Hvert øieblik gled repet mot murstenens kant, ut av den lille fure som Rask møisommelig hadde faat rispet ind i baandet. Og saa var det at ta fat paanyt igjen, paa en ny fure.

Imens gled den dødbringende viser paa uret fremad likesaa sikkert som langsomt –

Nu var der kun 15 minutter igjen – nu 12 minutter – og nu 10 –

Rask hadde hele tiden fornemmelsen av, at hans arbeide ikke skred det mindste frem. Han stod tilsynelatende like langt fra maalet, skjønt han filte og slet med sine bakbundne arme med en næsten overmenneskelig energi.

Nu manglet der 5 minutter!

Da var det et øieblik som om det sortnet for den store opdagers øine. Alt var haabløst. Hvorfor kjæmpe længer? Hvorfor ikke lægge armene ikors og med sindsro vente paa det uundgaaelige? Glide ind i den store stilhet, i det store mysterium, med en mands rolige smil om læben.

41Og pludselig begyndte hele hans foregaaende liv at passere revy for hans indre øie.

Han saa sig selv som litet pattebarn hvile rolig ind til sin moders bryst og suge livets vidunderlige næring av hendes fulde moderbarm. Han saa sig selv som 3 aar gammel pjok gaa og bære paa den et aar yngre søster, naar moren var nede i butikken paa hjørnet for at kjøpe ind middagsmat til søndagen. Han saa sig selv i 12-aarsalderen sitte igjen paa skolen, fordi han hadde gjort spilopper i frikvarteret. Han saa sig selv med studenterluen paa – paa russefest – paa politistationen for kvalm i gata i muntert vennelag –

Han saa – han saa –

Nu manglet der bare 2 minutter.

Og pludselig begyndte den store opdager at file løs paa baanden som en rasende. Han rev armene op og ned og bet tænderne sammen, mens han stirret frem for sig med den sindsforvirredes intense glød i øiet.

Han vilde ikke dø, vilde ikke –

Men urets viser kjendte ingen pardon. Ubønhørlig gled den fremad. Nu stod den lille timeviser paa 2, og der var kun en smal stripe igjen mellem langviseren og 12-tallet.

I dette øieblik kjendte Rask, at baandene var næsten over. Det var kun en tynd traad, som fremdeles holdt dem sammen. En tynd traad mellem ham og livet – eller døden.

Men nu var det for sent, uigjenkaldelig forsent.

Nu smeltet langviseren og tolvtallet langsomt sammen.

Med lukkede øine avventet Rask det forfærdelige smeld – og saa døden, den stille hvite død, befrieren –

Da hændte der noget besynderlig.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Den forsvundne pølsemaker

De fleste forbinder nok tittelen Den forsvundne pølsemaker med filmen fra 1941 med Leif Juster i hovedrollen, og få vet at filmen er basert på en komisk detektivroman skrevet av Lorentz Normann Kvam under pseudonymet Rocambole Pedersen. Boken Den forsvundne pølsemaker ble utgitt i 1919.

Se faksmiler av boken på nb.no.

Les mer..

Om Rocambole Pedersen

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.