Riddarballadar 1

Norske mellomalderballadar

Forrige

Forkortingar og litteratur

CCF: Corpus Carminum Færoensium. Føroya kvæði I–VI. Red.: S. Grundtvig m. fl. København 1941–1972

Child: The English and Scottish Popular Ballads I–V. Red.: F.J. Child. New York 1882–1898 (ny utg. 1965)

DFS: Dansk folkemindesamling

DgF: Danmarks gamle Folkeviser I–XII. Red.: S. Grundtvig m. fl. København 1853–1863 (ny utg. 1966)

EFA: Etno-folkloristisk arkiv, Seksjon for kulturvitenskap, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap, Universitetet i Bergen

Ejder: Svenska medeltidspostillor. Red.: B. Ejder. Uppsala 1974

FSF: Finlands svenska folkdiktning V. Red.: O. Andersson. Helsingfors 1934

IFkv: Íslenzk Fornkvæði I–VII. Red.: Jón Helgason. København 1962–1981

KBS: Kungliga Biblioteket, Stockholm

NB: Nasjonalbiblioteket, Oslo

NFS: Norsk Folkeminnesamling, Institutt for kulturstudier, Universitet i Oslo

NRK: Norsk rikskringkasting

NVA: Norsk visearkivs arkiv, Nasjonalbiblioteket

SMB: Sveriges Medeltida Ballader 1–5. Red.: B. Jonsson m. fl. Stockholm 1983–2001

TGM: Telemark og Grenland museum

Utsyn: Utsyn yver gamall norsk folkevisedikting. Red.: L. Heggstad m. fl. Kristiania 1912


*


Alver, Brynjulf, Reimund Kvideland og Astrid Nora Ressem (red.) 2004. Olea Crøger. Lilja bære blomster i enge. Folkeminneoppskrifter frå Telemark i 1840-50-åra. Norsk Folkeminnelags Skrifter 112. Oslo. Norsk Folkeminnelag/Aschehoug.

Andersson, Otto (red.) 1934. Finlands svenska folkdiktning. Bind V: Folkvisor 1. Den äldre folkvisan. Helsingfors. Svenska litteratursällskapet i Finland.

Arild, Heidi, Velle Espeland, Sinikka Langeland & Ingrid Rønnaasen 1996. Strengen var af røde guld. Folkeviser samlet av L.M. Lindeman i Solør i 1864. Oslo. Norsk Folkeminnelag/Aschehoug.

Arwidsson, Adolf Iwar 1834–1842. Svenska Fornsånger I–III. Stockholm. Norstedt & Söner.

Berge, Rikard 1911. Norske folkevisur av samlingane etter Sophus Bugge. Kristiania. Jacob Dybwads forlag.

Berggreen, Andreas Peter 1861. Norske folke-sange og melodier samlede og udsatte for pianoforte. København. Gyldendal/Th. Lind.

Boccaccio, Giovanni 1992. Dekameronen. Til norsk ved Magnus Ulleland. Oslo. Samlaget.

Buchan, David 1972. The Ballad and the Folk. London. Routledge and Kegan Paul.

Buen, Hanne Kjersti, Agnes Buen Garnås og Dagne Groven Myhren 1978. Ei vise vil eg kveda. Oslo. Tiden.

Bugge, Sophus [1858] 1971. Gamle norske Folkeviser. Oslo. Universitetsforlaget.

Child, Francis James [1882–1898] 1965. The English and Scottish Popular Ballads I–V. New York. Dover.

Den 1. Part Tragica eller Gamle Danske historiske Elskaffs Viser som ere lagde om saadan Kierligheds Øffvelse som haffve taget enTragiske eller Sørgelig Ende. Prentet i Kiøbenhaffn hos Jørgen Lamprecht Aar 1657.

Dokumentasjonsprosjektets balladearkiv fra 1997.

Ek, Sverker 1921. Norsk kämpavisa i östnordisk tradition. Ett försök till tudelning av det nordiska folkvisematerialet. Göteborg. Wettergren & Kerber.

Faye, Andreas [1833] 1844. Norske Folke-Sagn. Guldberg & Dzwonkowskis Forlag. Christiania.

Garborg, Hulda (red.) 1917. Norske Dansevisur. Kristiania. Aschehoug.

Gaukstad, Øystein 1997. Ludvig Mathias Lindemans samling av norske folkeviser og religiøse folketoner. Bind 1: Tekster. Oslo, Novus.

Gjefsen, Truls 2011. Jørgen Moe. Et portrett. Oslo. Dreyers Forlag.

Glauser, Jürg 1993. «Mágus saga jarls». Phillip Pulsiano (red.): Medieval Scandinavia. An Encyclopedia. New York & London. Garland.

Grundtvig, Svend, Axel Olrik m. fl. (red.) [1853–1863] 1966. Danmarks gamle Folkeviser I–XII. København. Gyldendalske Boghandel.

Grundtvig, Svend, Jørgen Bloch og Chr. Matras (red.) 1941–1972. Føroya kvæði : Corpus carminum Faeroensium I–VI. København. Munksgaard.

Heggstad, Leiv og H. Grüner-Nielsen 1912. Utsyn yver gamall norsk folkevisedikting. Kristiania. Olaf Norlis Forlag.

Holtzapfel, Otto 1980. Det balladeske: Fortællemåden i den ældre episke folkevise. Odense Universitetsforlag.

Jón Helgason 1962–1981. Íslenzk Fornkvæði I–VII. Editiones Arnamagnæanæ. Series B vol. 17. København. Munksgaard.

Jonsson, Bengt R. 1967. Svensk balladtradition. Balladkällor och balladtyper. Stockholm. Svenskt visarkiv.

Jonsson, Bengt R. 1990–1991. «Bråvalla och Lena. Kring balladen SMB 56. II». Sumlen. Stockholm. Svenskt visarkiv & Samfundet för visforskning.

Jonsson, Bengt R. og Olav Solberg 2011. «Vil du meg lyde». Balladsångare i Telemark på 1800-talet. Oslo. Novus.

Jonsson, Bengt R., Margareta Jersild og Sven-Bertil Jansson (red.) 1983–2001. Sveriges Medeltida Ballader 1–5. Stockholm. Almquist & Wiksell.

Jonsson, Bengt R., Svale Solheim og Eva Danielson 1978. The Types of the Scandinavian Medieval Ballad. Oslo-Bergen-Tromsø. Universitetsforlaget.

Kolsrud, Sigurd 1919. «Ei norsk avskrift av visa om Torkell Trondsson». Maal og Minne. Kristiania. Bymaals-lagets forlag.

Kværndrup, Sigurd 2006. Den østnordiske ballade – oral teori og tekstanalyse. København. Museum Tusculanums Forlag.

Landstad, Magnus B. [1853] 1968. Norske Folkeviser. Oslo. Norsk Folkeminnelag/Universitetsforlaget.

Liestøl, Knut 1915. Norske trollvisor og norrøne sogor. Kristiania. Olaf Norlis Forlag.

Liestøl, Knut og Moltke Moe [1920–1924] 1958–1959. Norsk folkedikting. Folkeviser I–II. Ny utgåve ved Olav Bø og Svale Solheim. Oslo. Samlaget.

Lindeman, Ludvig Mathias 1983 [1853–1907]. Ældre og nyere norske Fjeldmelodier. Oslo. Norsk musikkforlag.

Lord, Albert B. 1960. The Singer of Tales. London. Harvard University Press 1988.

Moe, Jørgen 1964. «Indberetning fra Cand. theol. Jørgen Moe om den af ham i Sommeren 1846 med offentl. Stipendium foretagne Reise til Hardanger». Tradisjonsinnsamling på 1800-talet. Oslo. Universitetsforlaget.

Moe, Moltke 1925. «Indberetning om en reise i Telemarken» Knut Liestøl (red.): Moltke Moes samlede skrifter I. Oslo. Aschehoug.

Moe, Moltke 1926. «Dei tri vilkori. Folkevise frå Vest-Telemarki» Knut Liestøl (red.): Moltke Moes samlede skrifter II. Oslo. Aschehoug.

Paulsen, Helge 1994–95. «Fattiggutten og tukthusfangen fra Hella, som ble en av landets store folkemusikksamlere». Årsskriftet Njotarøy 1994/95. Nøtterøy Historielag.

Ressem, Astrid Nora (red.) 2011. Norske middelalderballader. Melodier. Bind 1: Naturmytiske ballader. Legendeballader. Historiske ballader. Oslo. Norsk visearkiv/Norsk Folkeminnelag/Aschehoug.

Ressem, Astrid Nora (red.) 2014. Norske middelalderballader. Melodier. Bind 2: Ridderballader. Kjempe- og trollballader. Oslo. Nasjonalbiblioteket/Norsk Folkeminnelag/Spartacus/Scandinavic Academic Press.

Ressem, Astrid Nora (red.) 2015. Norske middelalderballader. Melodier. Bind 3: Skjemteballadar. Oslo. Nasjonalbiblioteket/Norsk Folkeminnelag/Spartacus/Scandinavic Academic Press.

Richmond, Edson W. 1957. «Klagande møy. An Edition of some unprinted Texts of a Scandinavian Ballad». Scandinavian Studies. Vol. 29. Nr. 4. Indiana University.

Richmond, Edson W. 1963. «Den utrue egtemann» Norwegian ballad and formulaic composition. Norveg 10. Oslo. Universitetsforlaget.

Rubow, Paul V. (red.) 1927. Anders Sørensen Vedels Folkevisebog II. København. Holbergselskabet af 23. september. J. Jørgensen & Co. Bogtrykkeri.

Skar, Johannes 1965. Gamalt or Sætesdal. I. Oslo. Det Norske Samlaget.

Soga om Ragnar Lodbrok 1944. Gamalnorsk grunntekst og nynorsk omsetjing. Ved Severin Eskeland. Oslo. Samlaget.

Storsve, Stein og Per Thoresen 2000. Axel og Valborg. Tønsberg. Høgskolen i Vestfold/Færder forlag/Vestfold fylkesmuseum.

Syv, Peder 1695. Et Hundrede udvalde Danske Viser om allehaande merkelige Krigs Bedrivt oc anden seldsom Eventyr, som sig her udi Riget ved gamle Kæmper, navnkundige Konger og ellers fornemme Personer begivet haver af Arilds Tid til denne nærværende Dag. Forøgede med det Andet Hundrede Viser om Danske Konger, Kæmper og Andre samt hosføyede Antegnelser til Lyst og Lærdom. Kiøbenhavn. P.M. Høvffner.

Vésteinn Ólason 1982. The Traditional Ballads of Iceland. Reykjavík. Stofnun Árna Magnússonar.

Vig, Ole 1854. Sange og Rim for det norske Folk. Kristiania, Malling.

Widmark, Gun 1959. «Folkvisan Hagbard og Signe». Arv. Tidskrift för Nordisk Folkminnesforskning. Uppsala.

Winding, August F. Kjæmpeviser. Kjøbenhavn. Klein

Aasen, Ivar [1850] 1918. Norsk Ordbog. Kristiania. Cammermeyer.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Riddarballadar 1

Riddarballadane er den avgjort største av alle dei seks balladegruppene. Her finn vi viser med mange og sprikande emne. Samla sett gjev riddarballadane likevel ei tilsynelatande realistisk skildring av livet i adelsmiljø, men så å seie alltid med vekt på dramatiske hendingar som forføring, sjalusi, brurerov, valdtekt, utruskap og drap.

Erotisk kjærleik og alle komplikasjonar som kan følgje med den, som standsskilnad og foreldreautoritet, står nesten alltid i sentrum. Ikkje minst kretsar riddarballadane om døden, den uventa og nådelause døden, som verken den unge brura eller brudgomen slepp unna. Motsetninga – og samanhengen – mellom kjærleik og død har appellert til mange, og er truleg ein hovudgrunn til at det vart dikta så mange riddarballadar.

På grunn av storleiken er gruppa delt i to i denne utgåva. Dette bandet inneheld balladetypane frå TSB D 14 til og med TSB D 280.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.