Riket grundlægges

av Ole Edvart Rølvaag

III.

Presten stod borte ved vinduet i fuldt ornat.ornat] prestekjole – Samarien var luvslitt og temmelig rynket av at ha gjort alle de lange reisene nede i vadsækken; kraven kunde nok ogsaa været hvitere. Men slikt la ingen merke til, – her stod en virkelig norsk prest baade i kappe og krave!en virkelig norsk prest …] På slutten av 1870-tallet var det tre store norsk-amerikanske lutherske kirkesamfunn: Den norske Synoden (som i oppbygning og teologi sto nærmest statskirka i Norge og som etablerte Luther College i Decora, Iowa), Hauge-synoden (som var inspirert av Hans Nielsen Hauge og lekmannsrørsla og som hadde sitt senter i Red Wing, Minnesota), og til slutt Konferansen (som fra 1890 samla seg i Den forenede kirke, som ble en viktig pådriver for St. Olaf College i Northfield, Minnesota). Presten som kommer på besøk til settlementet i Rølvaags roman, var trolig fra Den norske Synoden. Hauge-synodens prester brukte ikke ornat (prestekjole). De ulike lutherske norsk-amerikanske kirkene kom ikke sammen i ett kirkesamfunn før i 1917. – Og det var visst sandt som Tønset’n hadde sagt om ham: han var en merkelig mand. – Ansigtet kom sterkere fram naa efterat han hadde faat ornatet paa, det graasprængte i skjegget, det friskt ungdommelige i ansigtet var blitt mer levende.

Bordet, som det var lagt hvit duk paa, var skjøvet saa nær vinduet at han saavidt fik plass mellem det og væggen. To hjemmestøpte lys stod der; 116stakene var ogsaa hjemmegjorte –: To firetoms lange strangleender skaarne tvert av; barken sat paa og var hvitmalt; paa avstand tok lysestakene sig ut som sindrige kunstverker. Lysene var ikke tændte, en bibel og en salmebok laa imellem.

Tiden for møtet var kommet; folk seg ind og fandt sig plass saa længe der var rum; paa sengene sat der fuldt av kvinder – som perler paa en snor; det var mest mødre med barn, bakenfor dem sat og laa der barn; paa Storkisten sat otte baade med smaat og stort; den var drat litt fram fra væggen saa folk kunde sitte paa alle sider; de seks bænkene han Per Hansa og han Hans Olsa hadde slaat sammen, var stappende fulde, mest av kvinder og barn, og ældre folk som ikke vandt at staa saa længe. – Sengene stod i det ene hjørnet, ovnen i det andre, presten og bordet i det tredje; i det fjerde, og paa det som var igjen av gulvet, stod mand i mand – tæt stuvet sammen som sild i en tønde; saa mange som kunde, hadde trængt sig ind for at faa se presten. Men ikke alle fik rum inde; der var meget folk ute; somme hang langs væggene, andre hadde slaat sig ned paa marken; fra dem som var ute, lød der en døyvd summen av prat og latter.

– Kvindene hadde pyntet sig til høitiden; de fleste av mændene ogsaa; men somme kom like fra arbeidet, – der laa støv og sveite over ansigtene.

Noen kremtet i den tætte klyngen ved døren, og det var en som mumlet om, at det var bra man ikke behøvde at være ræd for gulvet her! Av dette randt der en liten uro gjennem klyngen, noen lo, et par maatte skyve de som stod foran saapas unda at de fik spytte. Presten lette inde i klyngen efter ham som stemmen tilhørte, det ungdommelige ansigtet rynket sig, haanden banket i bordet:

«Her maa være stille, godtfolk, – naa skal vi straks begynde!» – Han hævet stemmen: «De som er ute, maa være aldeles stille!»

117Saa faldt der dyp stilhet over det tætpakkede rum; aandedrættet steg og sank i rolige, smaa dønninger, man kunde fornemme det som tungt havsug.

Presten læste kirkebønnen, sa salmen de skulde synge, og stemte selv i og sang fore; bølger kom skyllende efter – noen naa, andre da; men før første vers var sunget tilende, dirret stuen av sterk sang. Efter sangen messet han, og det blev fuld gudstjeneste akkurat som i kirken. – Nei dette var merkelig! – Det blev snart saa varmt derinde at mændene maatte liste av sig trøien.

Presten prækte over Israels børns indtog i Kanans land; han begyndte med at minde om farene de gjennemgik og kampene de maatte utstaa. Holdt fram det som var lovet dem hvis de forblev tro mot fædrenes sæd, og de bud Herren hadde git dem at vandre efter. Efterpaa skildret han med kraftige strøk Israels historie – og først hvordan det gik de ti stammer. Som fanger blev de bortført til fremmed land, blev der borte, forsvandt sporløst som morgendugg paa Vidden. Hvor var vel hine ti stammer naa? Ikke spor, intet merke var der efter dem, nei end ikke et navn som kunde tyde paa, at her maatte de ha været. Var det naa ikke merkelig, at et folk kunde bli saa sporløst borte? – Hvor langt anderledes gik det ikke med to-stammefolket! Ogsaa de blev lagt i lænker og ført bort til slavekaar; men de følte troskapsbaandet mot ætten, og han som hadde fostret dem, og rettet sig efter det. Og de kom tilbake og gjenopbygde Sions ødelagte murer, – og fra deres skjød sprang siden Frelseren!

Saa slog presten over og anvendte billedet paa dem som stod foran ham: De òg var vandret ind i Kanans land; fra slegtens ældgamle bo hadde de drat ut, langt over hav til fremmed land; her skulde de naa fæste rot paa nyt, og ættene deres vokse i 118uoverskuelig tid – slegtled efter slegtledSaa slog presten … slegtled] sammenligningen hadde lang tradisjon i amerikansk teologi, de første puritanske prestene på Ny-Englandskysten på 1600-tallet hadde en liknende retorikk – vel hadde de ikke fiendtlige stammer at kjæmpe mot – det skulde de takke Herren for! – men de hadde kampen i andre former, for mørkets magter tok sig aldrig hvile: – Her var de tunge byreiser, her var hedenskapet som truet dem, og her kom vel snart rigdommen! Her laa de uendelige vidder saa rike paa frugtbarhet, men ogsaa med det store tungsind som spandt saa underlig i hvert fremmed sind, især hos dem som Herren hadde git et tungt lynne. Det fremmede, det kolde, Storviddens ensomme vælde, kunde bli svær at gaa imot, selv for den modigste. – Presten løste op tanker og holdt dem fram i lyset, vokste i storhet, tiltok i styrke efterhvert som han viste dem hvad de hadde følt i lønlige stunder. Men da han til sidst ogsaa kom til græshoppene orket ikke Tønset’n holde sig længer; paa én eller anden maate maatte han naa faa gi sitt bifald tilkjende, han skjøv med haard haand til ryggen fremmenfor saa han fik spytte, hvad han ogsaa trængte høilig til; og saa maatte han se paa de andre med en seiersmine som spurte: «Ja var det ikke akkurat deheran jeg fortalte dere, at han var en makeløs prest!» – Men her var ikke stunder til at hefte sig bort med slikt naa, – nei –.

For naa var presten inde i fremtiden deres. – Forstod de tilfulde hvad Herren hadde git dem her? Og takket de? – Presten blev høi og myndig. – Hvordan agtet de naa at stelle sig med den grænseløse frihet Herren i sin naade hadde skjænket dem? Her skulde de naa bygge et nyt rike,bygge et nyt rike] jf. tittelen Riket grundlægges – selv lægge grundvolden, selv tømre alt op fra grunden av; – var de sig klart bevisst storheten av det herlige ansvar han hadde lagt paa deres skuldre, og hadde de vet nok til at takke ham for det? – Her hadde han bredt foran dem en anledning historien ikke kjendte noe sidestykke til; røinesrøines] prøves skulde det rigtig om de var kommet av godt folk, om de var fri mands barn 119eller trælefødt. – Men, var de ikke glade? – Aa, de burde kvidre omkap med Viddens fugl ved morgengry, og saa takke, takke i ydmyghet! Vel var de ikke kommet fra fangenskap og slavekaar – det òg skulde de mindes i takken, – men de var kommet til den største anledning Gud-Herren nogensinde hadde beredt et folk! –

Ordene dirret, fik rikere glød og sterkere farve. – Paa ett punkt var likheten slaaende mellem dem og Israels børn fordum: Riket de naa grundla, vilde bli til fagnaverk,fagnaverk] arbeid fullt av lykke og glede og kommende slegter til velsignelse bare i samme mon som de forblev tro mot det de hadde faat indprentet som barn fra fædrene. – For der var ingen anden grundvold at bygge paa, – ja hvad andet var det vel at ta til for mennesker? – Og naa stod han her idag hos dem, et skrøpelig sendebud, og gav dem dette spørsmaal: Vilde de gjøre som ti-stammefolket og forsvinde, eller som hine to stammer og aldrig utslettes blandt mennesker? –

Presten talte ikke svært høit, men der var en uimotstaaelig inderlighet som bar ordene fram; øinene brandt sterkt; kindene stod der høirøde; det ungdommelige barnslige var blit moden mandighet.

Folk sat der og stod der, og hang ved hvert ord av hans mund. Bare de færreste vandt klyve op den tankestigen han reiste op for dem. De hørte han prækte godt, og med det var de tilfreds; de var bare saa hjertens glade for at denne manden stod her idag; og de kjendte han vilde dem vel. Og det var saa godt og morsomt altsammen, og naa blev her saa megen sjau –: En tænkte paa menigheten de naa skulde stifte, én paa hvor kirken skulde bygges, en paa kirkegaarden – hvor den skulde lægges; og her maatte tilsynsmænd av mange slag – aaja, de skulde nok vise ham, at de var kommet av bra folk og kunde styre sig selv! – En kjærring tænkte paa, at naa naar de hadde faat prest, fik de vel ogsaa 120kvindeforening, og saa blev det morsomt med cake og kaffe og sying, selv vilde hun straks begynde at brodere! – Men de som endnu ikke var konfirmerte, gruet sig, men var smaaglade allikevel; for det blev da litt forandring, dette her, og til konfirmationen maatte de naturligvis ha nye og pene klær! – Tønset’n var faldt i alvorlige grublerier over en vigtig sak; en meget vigtig sak. – Han tænkte paa hvordan han skulde bære sig ad med at faa presten sin hjælp –: naar naa menigheten blev organisert maatte de selvfølgelig ha sig klokker! – Hadde han været istand til at sveise et par, saa det ikke gik op i limingen, trodde han nok han kunde greie at være klokker ogsaa. – Du skal akkurat bare se!

Inderst i ovnskroken sat et blekt, fintskaaret kvindeansigt, godt gjemt bak hodene og ryggene fremmenfor. Straks presten var begyndt at tale, bøide hodet sig fram og til siden, lette til det fandt en liten aapning gjennem hvilken det fik tak i presten. Det fulgte spændt med i prækenen – i førstningen undrende, glad, derefter vantro; det kunde ikke slippe ham som talte. Eftersom prækenen skred fram, blev ansigtet fordækt og lurende, læbene bevæget sig og sa imot, men der kom ikke lydelige ord. – «Det her ska ikke ske, det ska ikke ske,» sa ansigtet; «han jukser os – denne karen, han vil føre os dit det ikke er godt for os.» – Ved siden sat en mand med en vakker, lyslet smaagut i fanget; gutten hadde spillende blaa øine, som vandret rundt til alle og lo skjælmsk naar de fik fat i et ansigt; varmen var tung og døsig derinde, øinene la sig snart igjen. – Av og til la manden en haand bortpaa akslen til kvinden, som om han vilde berolige hende; da blev smilet sterkere hos hende; hun hadde ikke tid til at se paa ham, men smilet sa: «Vær ikke ræd du, han ska ikke faa narret mig, – for jeg forstaar det godt – han er lur, den karen!» –

Da salmen efter prækenen var sunget, sa presten:

121«Naa raar jeg til, at de som hele tiden har sittet, men har kræfter nok til at staa, bytter med dem som har staat; paa den maaten kan vi hjælpe hverandre med at bære byrdene, – la det ske med orden og sømmelighet. – Vi skal nu forrette den hellige daabshandling; jeg vil sætte stor pris paa om alle I voksne overværer den og derved drar Eder til minde Eders egen hellige pakt med Herren. – La naa alle udøpte barn komme fram først, og siden dem som har faat hjemmedaab.»

Der blev naa adskillig uro; folk reiste sig og trængte sig ut, snakket lavt og skøv sig mellem ryggene; flere av dem som hele tiden hadde været ute, trængte sig ind; hittil hadde de faat bare røsten, naa vilde de gjerne ha et glimt av selve manden. – Ho Sørine kom med en krusskaal vand og satte paa bordet, og la et rent haandklæ ved siden. – De som skulde bære barna, fik dem i armene og kom fram, fadderne stod op og saa sig rundt, der blev lite rum og stor trængsel, og flere maatte ut; men litt efter litt faldt der saapas ro at handlingen kunde begynde.

Daabssalmen kunde de fleste voksne utenad, og skjønt luften var tung og kvælende inde i gammen, steg straks sangen med stor kraft. – Der var fjorten barn som ikke tidligere var døpte, det ene av dem bare tre uker gammelt – et bittelite væsen som laa og sov søtelig i morens arme, – det var nok tænkt til en smaajente hvis det ellers kunde falde sig slik. Det ældste var fire aar gammelt, – en stor, fet, brunhaaret sulten lurk av en gut, som snakket høit og vilde ned og bort til moren. Han lot ikke til at sætte større pris paa det som naa skulde ske med ham. Der blev adskillig munterhet blandt dem som sat og saa paa. Handlingen gik dog rolig og sømmelig for sig. Ho Jossie, som Tønset’n hadde viet, kom sidst. Hun hadde tre barn og hadde hat stort stræv med at faa dem færdige allesammen. Hun bar selv 122den mindste. – Tønset’n saa paa alle hendes med en viss faderlig stolthet, og foldet andægtig hændene da hun kom fram.

Siden kom tre barn som hadde faat hjemmedaab ved lægfolks haand. Ho Sørine kom først; barnet som hun selv hadde tat imot og staat fadder til, bar hun naa andre gangen til daaben. Gutten var vaaknet paa armen til gudmoren, og satte to levende blaa øine i presten; han lo høit og spurte gudmoren hvad dette var for en kar som hadde skjegg og langt, svart skjørt? Ho Sørine tysset paa gutten og tok godt om ham. – «Han har ikke bukser!» lo gutten og la sig om halsen paa hende; de som sat saa nær at de hørte det, maatte bøie sig og le.

Men idet presten spurte om barnets navn, og ho Sørine sa det, og han gjentok det klart og tydelig saa det randt utover hele stuen – «Peder Seier, forsager du –,» hændte der noe. Fra det bleke ansigtet borte i kroken sprang et forpint støn; ho Beret reiste sig, trængte sig voldsomt gjennem mængden som vek ræd tilside og straks lukket sig bak hende. – Han Per Hansa kom efter, men hadde vanskeligere for at trænge sig gjennem flokken, som naa stod tæt for at kunne se bedre. – Røsten hendes skar dirrende gjennem rummet: – «Denne ugjerning skal ikke hænde!»Denne ugjerning skal ikke hænde] Beret vil ikke at mellomnavnet «Seier» skal bekreftes av presten. For henne er det navnet for menneskelig hybris eller overdreven optimisme. Hun var alt kommet sig midtveis fram; noen stængte veien for hende, andre forsøkte at tysse hende ned. – «Aa slip mig!» skrek hun – «denne synd skal ikke ske, – hvordan kan et menneske seire, her hvor han Gammel-Erik tar os alle! – Er dere blitt steingærne allesammen!» – Ropene skar kvast, og bar slik sitrende angst at det gik nifst gjennem mændene, som reiste sig raadvilde; kvindene gjemte ansigtet, turde ikke se, og begyndte at graate; borte i en av sengene kastet en smaajente sig grue ned i klærne og graat forfærdelig; to halvvoksne gutter klemte ansigtet mot torvvæggen, visste ikke hvor de skulde gjøre av sig; døren var tætpakket av ansigter som vilde se.

123Presten stanste i ritualet. –

«Ta ut konen din, Peder Holm! Luften er tung og kvalm herinde for et sykt menneske, – jeg skal snakke med hende siden, – vær I andre rolige!»

Det blev længe for uroen la sig. Han Per Hansa hadde endelig naadd Beret, la armene omkring hende og løftet hende op; men flokken var saa tæt at det var vanskelig at komme sig fram, og ho Beret slog rasende om sig, rev og slet og vilde løs, – det fraadet om munden paa hende. – «Djævelens verk!» mumlet hun gjennem sammenbitte tænder. – «No tar han glunten min! – Herre frels os, vi forgaa!»

Det tok lang tid før den hele tjenesten endelig var over. Da presten sluttet tillyste han den næste gudstjeneste to uker fra kommende søndag; da vilde han komme igjen og holde gudstjeneste med nadver. – «Her maa være mange av dere, som naa trænger at faa lette sindet for Eders Gud og Fader i himlene!» tilføiede han. – «Vi begynder her i stuen præcis klokken elleve.» – Han stanste og saa utover gammen, og der spredte sig et træt smil over ansigtet, – han sænket stemmen –: «Da var det ikke av veien om dere mænd pyntet litt paa dere; for Vorherre gjør det vel ingen forskjel, men dere vil faa mer helg av det selv!» –

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Riket grundlægges

Romanen Riket grundlægges ble utgitt i 1925 og er andre bind i et firebindsverk som kom i perioden 1924–31.

Nybyggerne Beret og Per Hansa lærer prærien å kjenne på godt og vondt. Her kjemper menneskene mot snøstormer, gresshoppepest, indianerfrykt, fattigdom og sult, men også store språkvanskeligheter. Ensomhet og atskillelse er sentrale temaer.

De fleste nybyggerne i «Spring Creek» får kjenne på disse følelsene når uvær og annet fører til lange opphold inne i jordgammene uten kontakt med omverdenen. Frykten for alt det ukjente gjør lengselen etter familie og hjemlandet enda sterkere. Berets frykt, redsel og indre kamp påvirker ikke bare familien hennes, men også de andre i dette lille samfunnet, et samfunn som lett kunne gått til grunne uten nybyggernes varme omtanke for hverandre.

Sammen med første bind i romansyklusen, I de dage, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.