Siælens Sang-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

XI. En Andectig Sang.

1.

AL Verdens Fryd er som en Damp,
Og vi maa lefve her i Jefnlig Kamp,
Saa dette korte Jammer-grode Lif,
Er fylt med Angst og syndig Tids-Fordriff.

2.

Naar end en Sorg lit offvergaar,
Den anden strax igien for Dørren staar,
Og naar vi mener helst at leffve vel,
Saa knap er Døden effter voris hæl.

3.

Er Verden da at stole paa,
Hvor i vi henger saa som ved en Traa?
Ah ney, kun bort med al forfenglighed,
Jeg har min JEsum til at roo mig ved.

4.

Og pønser stedse paa den Sag,
At jeg forlade kand hvad som er bag,
Ja vrie mig derfra saa som en Aal,
Og jage effter det forsatte Maal.

5.

Med David giør jeg her it skrig,
Aff dybet til dig Gud i Himmerig,
Du letter dog saa mangen mødig Krop,
Som ret sin Nød for dig vil lade op.

6.

Men blandt dem alle icke du
Har funden en Elendiger endnu,
End mig som er i Synden blot og bar,
Og meer Spedalsk end som Gehasi var.

7.

Jeg troer Maria Magdaleen
Ey nær til kunde være saa ureen,
Som jeg der daglig smitter mig med synd
Og drugner moxen i den henge-dynd.

8.

Saa slet formørcked er mit Sind,
At icke Barthimeus var saa blind,
Paa Siælens vegne har jeg al min breck,
Det gifver mig saa mangt it Hierte-kneck.

9.

Jeg maa disver bekiende det,
At ey den halte mand Mephiboset,
Var nær saa Lam at gaa paa sine been
Som jeg at effterfølge dig er seen.

10.

Ah! hielp mig min JmmanuEl,
Saa giør du større Tegn og meer vel,
End der du giorde alle disse sund,
Jeg venter paa din hielperige Stund.

11.

Om end jeg svage icke kan,
Med Legoms arme fatte dig saa an,
Som Jacob der hand brødis Natten ud,
Med dig almectig høye Himmel-Gud.

12.

Da vil jeg dog med Troens Arm,
Dig holde fast saa tet indtil min Barm,
At du skal aldrig slippe aff mit Faffn,
Før jeg Velsignis i dit søde Naffn.

13.

Vilt du paa Timen sla mig død,
Og lade mig omkomme i min Nød:
Da vil jeg dog med Job ey fra dig gaa
Men haabe og i Troens Harnisk staa:

14.

Skal jeg skiøndt paa dit heffnens Haff
Som Jonas siuncke ned i dybeds Graff,
Da mit i Døden er jeg dog bered
At holde fast ved din Barmhiertighed.

15.

Saa den skal findis i min Haand,
Langt effter jeg har giffved ud min Aand,
Du nænder icke at forkaste den
Som søger at maa nyde dig til Ven.

16.

See Achab var Ugudelig,
Og kun udvortis hand ydmyged sig,
Dog skonede du hannem jo der ved,
Skal jeg da tvile paa din Miskundhed.

17.

Jeg som aff Hierted har nu mood,
Om muligt var at vilde græde Blood,
For Synden som jeg slæber paa min Ryg,
Der stinger om sig som de hvasse Myg.

18.

Jeg ved, o min Trofaste Gud,
Den stolte Phariseers Giestebud,
Var dig og icke nær saa angenem,
Som der Mariæ Taare skyder frem.

19.

Nu du som aldrig har forsmaad,
Bodfærdig Syndere og deris graad,
Bønhør dog ogsaa mig paa nødens dag,
Din Tienerinde er aff samme slag.

20.

Og naar jeg her end har udgræt,
Da vil jeg i mit sidste Aandedræt,
Mig vende til dig HErre Zebaoth,
Naar Enden kun er god, er alting got.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Siælens Sang-Offer

Siælens Sang-Offer er Dorothe Engelbretsdatters debutsamling fra 1678. Dette er den første boken av en norskfødt forfatter som er trykt i Norge og som har en litteraturhistorisk betydning.

Salmene ble utgitt med melodier, noe som gjorde dem ekstra populære. Salmene ble gjenopptrykt så sent som i 1868, noe som viser at sangene har vært i levende bruk nesten 200 år etter at de utkom første gang. Noen av salmene står fremdeles i Norsk salmebok.

Den mest kjente salmen er «Afften Psalme»: («Dagen viger og gaar bort»).

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket. Se også noteapparatet.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.