Siælens Sang-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

XVIII. Om det Evige Liff.

1.

OM Verden med sin Glæde sviger,
Om Lycken icke altid leer,
Om Kaars aff alle Hiørner kiger,
Og stirrende indtil mig seer,
Da veed jeg ingen bedre Raad,
End fly til JEsum med min Graad.

2.

Hand skiønner best min ringe Effne,
Og seer jeg er aff veg Natur,
Langt meere end jeg selff tør neffne,
Jeg Skrøbelige Creatur,
Hvad er jeg Usle Synde-Form,
En Madick-Seck og Jorde-Orm.

3.

Jeg er forsickred, HErren kiender
Mig, Synde-fuld og svage Krop,
At øde mig hand icke nender,
Naar Angstens Vande velder op,
Jeg er dog kun som bare Støff,
Og beffrer offte som et Løff.

4.

Sit Løffte vil hand aldrig rycke,
Om hand iblandt end bøyer mig,
Jo krummer Træ jo bedre krycke,
Jo meere hand saa Faderlig,
Vil jeffne Kiødetz syndig Qvist,
Jo større Fryd jeg venter hist.

5.

Thi vil jeg mine Tancker svinge,
Til dig, som i det høye boor,
At mine Sucke lyt skal klinge,
Hen op i Helligdommens Choor,
Til Paradis jeg lengsel bær,
Oc vemmis ved at leffve her.

6.

Lad Verdens Pile mig ey skrecke
Hvor hart hun Buen spende vil,
Hvad kand al hendis pine klecke,
Mod Glæden som er offven til,
Een Dag hos dig er bedre kaar,
End svefve her i Tusind Aar.

7.

Om Døden meder til mit Hierte,
Jeg er dog som hans Skiude-Pæl,
Da giør hand ickun Kroppen smerte,
Een Vinding er det for min Siæl,
Jt Evigt Liff hun der ved naaer,
Hvis herlighed ey Ende faaer.

8.

Den Jammer her er ey at regne
Mod Himmerigis Roo og Fryd,
Om jeg paa Jorden alle vegne
Maa føre mangt it Klage-Lyd,
Da faar min Stemme bedre Klang
J Paradis, blandt Engle-sang.

9.

Der skal al Sorg med glæde lønnis,
Naar jeg gaar ud fra Babilon,
Om mine tørre Been saa grønnis
Som Cedertræ paa Libanon,
Da kand jeg HErrens Ansict see,
Og veed aff ingen Verdens vee.

10.

Ah! Naar skal min Forløsning komme,
At jeg fra denne Græde-Dal
Maa fløttis til dig, blandt de Fromme,
Oc tiene i din Fryde-Sal,
Dørvocterske at være der,
Langt heller end een Dronning her.

11.

Mit Hierte du O JEsu lede
Til dig som jeg begiærer helst,
For Jacob var din Trøst til rede,
Hand saa dig og hans Siæl blef frelst,
Hvo dig maa see it Øyeblick
Forglemmer snart al Verdens skick.

12.

Paa Bierget skued ickun Peder
En glimt, aff denne Fryde-fær,
Strax ønsker hand og trolig beder,
At maatte giøre Bolig der,
Hvad mon ham siunis nu der ved,
Som leffver i den Herlighed.

13.

Hvor ypperlig har Moses glindred,
Saa snart hand dig i siune fick,
Stoor klarhed aff hans Ansict tindred,
Da du hos ham paa Bierget gick,
Thi ved din glantz bleff hand opfylt,
Langt skiønner end han var forgylt.

14.

O! kunde Moses da saa skinne,
Som saa dig kun den korte tiid
Langt meere jeg, naar jeg skal trinne,
J Himlen for dit Ansict bliid,
Oc see dig Liffsens klare Soel,
At sidde paa din Ære-Stoel.

15.

Mod al Anfectning kand det trøste,
At du est mig en Naadig Gud,
Om da mit Hierte vilde brøste,
Om Liffsens Lius ret nu gick ud,
Saa er dog Siælen fuld aff Fryd,
Og venter paa Basunens Lyd.

16.

Hvor søt skal mine Øyen blunde,
J Graffven, med god Fred og mag,
Fra alle Verdens Qvide-stunde,
Og hvile indtil Domme-Dag,
Til Røsten fører mig det Bud,
Stat op du Døde kom her ud.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Siælens Sang-Offer

Siælens Sang-Offer er Dorothe Engelbretsdatters debutsamling fra 1678. Dette er den første boken av en norskfødt forfatter som er trykt i Norge og som har en litteraturhistorisk betydning.

Salmene ble utgitt med melodier, noe som gjorde dem ekstra populære. Salmene ble gjenopptrykt så sent som i 1868, noe som viser at sangene har vært i levende bruk nesten 200 år etter at de utkom første gang. Noen av salmene står fremdeles i Norsk salmebok.

Den mest kjente salmen er «Afften Psalme»: («Dagen viger og gaar bort»).

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket. Se også noteapparatet.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.