Siælens Sang-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

XX. Om de Frommis glædelige Tilstand effter Døden.

1.

NAar Gud til sine Udvalde fremsender,
Strecke-Been med de udtørrede Lender,
Hand paa halff Veyen bereed dennem møder,
Om hand end plutzelig stinger og støder.

2.

Naar da det skrøbelig Leerkar saa breckis,
At de Naturlige Lemmer forsveckis,
Saa er dog Siælen frimodig og trøstig,
For hun først bliffver i Paradis løstig.

3.

Og deris Borgerskab er i Guds Rige,
Saa at al Jordiske søssel maa vige,
Medens de døer dog den stund de end leffve,
Da fører Døden god Budskab og Breffve.

4.

Hand som for dennem er icke saa Fremmed,
Effter de ere med Christo indlemmed,
Og fra all Møye til Rolighed iler,
Saa deris Siæle ad Døden kun smiler.

5.

Icke med Skreck det i Legomed isner,
At de i Døden bortmulmis og visner,
Men med det Himmelske er saa beblandet,
De neppe giffver sig Tancker om andet.

6.

At udgaa fra denne Jordiske Hytte,
Det er i Faderens Bolig at flytte,
Til den Guds Stad hvor Jerusalems Mure,
Skinner langt klarer end Guldet det Pure.

7.

Til saa utallige Helgenis Siæle,
Som ey kand sigis med Menniskens Mæle,
De for Guds Ansict med Glæde fremstiger,
Hand er det Ny Testamentis forliger.

8.

Har de paa Kroppen her hafft nogle vunder,
Der skal all mangel og smerte gaa under,
Lader dog David saa høylig forbyde,
J sit Huus ingen at indgaa med Lyde.

9.

O! da langt mindre vil Christus tilstede,
At de for ham i hans Bopæl skal træde,
Som er beheffted med ringeste Mackel,
Men de skal straale som Himmelens Fackel.

10.

Icke Mephiboset meere der halter,
Borte er Latzari Triffser og Palter,
Lea hvis Øyen var røde og svage,
Har da paa ingen U-sundhed at klage.

11.

De skal aff Graffven opstaa uden Trengsel,
Og udgaa ligesom Joseph aff Fengsel,
Frisk udgick Daniel Løfvernes Grube,
U-skad slap Jonas aff Hvalfiskens Strube.

12.

Naar da Basunen paa Domme Dag klinger,
Færdig og friske aff Jorden de springer,
Siælen i Legomed gladelig ganger,
Og med saa søde Ord kierlig undfanger.

13.

Ah! vær velkommen du kieriste Søster,
See din Lifsalige Stemme mig trøster:
Du som har skiultis i Klippernis Reffve,
Skal nu hos Christum i herlighed sveffve.

14.

Nu er Bedrøffvelsens Vinter forsvunden,
Storm og Elendighed er offvervunden,
Nu skal vi glintze saa blanck som en Engel,
Jført med Saligheds Klæde og hengel.

15.

Du som har hiolped mig Kaarsit at bære,
Nu skal vi Kronis tillige med ære,
Du som i Verden med mig maatte græde,
Nu skal vi begge omgiordis med Glæde.

16.

Siunge høy hellig og staa for Guds Throne,
Til med erlange Retfærdigheds Krone,
Himlens Hærskare skal ønske os Lycke,
Med vor Ophøyelsis prydelig Smycke.

17.

At vi er sluppen fra Jammer og Møye,
Og fra det Sathan os kunde tilføye,
Saa vi i Helffvedis Pine ey sucker,
Men nu med glæde for Lammed os bucker.

18.

Jsraeliterne frydet sig meged,
Jorden den beffved saa haffver de skreged,
Der de kun skuer at Salomon Kronis,
Jngen Vindskiblighed hos dennem skonis.

19.

O! da langt billiger bør vi os fryde,
Som nu Guds Ansigt maa skue og nyde,
Hand som er Kroned med Ære og Seyer,
Jordens og Himmelens Herlighed eyer.

20.

Ah! saa høyloffved i Tusinde maade
Være, den HErre som eene aff Naade,
Os har forløst, og selff vilde forklare,
At vi maa glindre blandt Englenis Skare.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Siælens Sang-Offer

Siælens Sang-Offer er Dorothe Engelbretsdatters debutsamling fra 1678. Dette er den første boken av en norskfødt forfatter som er trykt i Norge og som har en litteraturhistorisk betydning.

Salmene ble utgitt med melodier, noe som gjorde dem ekstra populære. Salmene ble gjenopptrykt så sent som i 1868, noe som viser at sangene har vært i levende bruk nesten 200 år etter at de utkom første gang. Noen av salmene står fremdeles i Norsk salmebok.

Den mest kjente salmen er «Afften Psalme»: («Dagen viger og gaar bort»).

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket. Se også noteapparatet.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.