Siælens Sang-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

XXI. Om den yderste Dom.

1.

NAar all Verdens høye Dommer,
J sin Himmel-Herlig Pragt,
Paa den store Dag frem kommer,
Da i Lufften hand med Magt
Lader sig saa veldig skue
At al Jorderig maa grue.

2.

See hand kommer som en snare,
Og som Liunet i sin gang,
Før sig nogen tager vare,
Smelder høyt Basunens klang,
Saa maa Leffvende og Døde
Alle for hans Domstoel møde.

3.

Der vil bliffve brag og bulder,
Jngen kand for ham bestaa,
Strax opladis alle Rulder,
Regenskab det gielder paa,
De faar ud aff deris Huler,
Jngen Affkraa dennem skiuler.

4.

Hver faar løn som de har leffved
O hvor skal det da gaa til,
Al vor gierning staar anskreffved,
Om vi det end dølge vil,
Saa der findis blant saa mange
Nogle glad, og somme bange.

5.

Tvende gick aff deris Fengsel
J Kong Pharaonis Tiid;
Begge ey med lige Lengsel,
Thi ulig vaar deris iid;
Een til Ære-stand fremtræder,
Een med skiendsel Galgen klæder.

6.

Saadan forskiel U-feylbarlig,
Gaar i alles paahør ud,
Mellom dem der vandret varlig,
Og de som foracted Gud,
Hine milt aff ham antagis,
Disse fra hans Ansict jagis.

7.

Sathan Menniskens anklager,
Viser frem sit Regne-Bret,
Deris fauter hand andrager
For den høye Dommers ret,
Og forsmædelig skamfuter,
Dem der vaare hans Canuter.

8.

Saa vil HErrens Dom udbryde,
Mod de onde gaar den fort,
Som saa gresselig skal lyde:
J forbandede gaar bort;
Da maa Giederne med qvide
Vige til den Venstre Side.

9.

Og til Pølens Jld nedslengis,
Qvælis uden nogen Roo,
Der i Sathans klemme trengis,
Som en Fugl i Høgens Kloo,
Hvor de gnelder da som Huelpe,
Og det maa dog inted hielpe.

10.

Om en liden Ledske-Draabe
J den Svogel-blandet Dunst
De saa Pine-fuld skal raabe,
Men det er dog alt omsunst,
Jngen redning er for Handen,
Jngen medynck er hos Fanden.

11.

Evig, Evig skal de brende,
Som her Christi Bud forlod,
Og hans Ord ey vilde kiende,
Men hen døde uden Bod.
Vi vil gaa fra deris Domme
Og nu tale om de Fromme.

12.

Som i Kaarsit maatte græde,
Med attraa til Himmelen,
Der lod haant om Verdens glæde,
Naar de haffde Gud til ven,
Og i Troen er bort døde,
Disse Faar hand selff vil føde.

13.

Som Jsraels Børn de ginge
Giennem Jordans dybe Vand,
Og da effter tilsagn finge,
Canaans Fructbare Land,
Saa til Paradis ved Trengsel
Disse gick fra Verdens Fengsel.

14.

Giennem Døden indtil Liffved
Har de trenged sig med magt,
Og er icke meere Huiffved,
Klagelig med Sørge-dragt,
Men opløffter deris Hoffved
Fryde-fuld som Gud har loffved.

15.

Hand som een miskundig Dommer
Lader sig saa Naadig see,
Og til dennem siger: kommer,
Kommer i Velsignede,
Arffver nu hos mig det Rige,
Som er laffved til for slige.

16.

Deris Talsmand vil hand være,
Dommen giør dem ey forfang,
Lifsens Krone skal de bære
Med stoor Fryd og Frelse-sang,
Paa den Høyre-Haand de lander,
Og blandt Engle-orden stander.

17.

Der skal ingen glæde skorte,
Der har Taare ingen magt,
Der er Synd og Smerte borte,
Der er Døden ødelagt,
Der er hvile uden Møye,
Der er helligt i det Høye.

18.

Dronningen aff Saba hørte
Meged om Kong Salomon,
Og den prectig stat hand førte,
Hans Forstand og Klædebon,
Der hun saa hvad hand betyde,
Var det meer end Rycted lyde.

19.

Det skal de Udvalde hende,
Der seer HErrens Herlighed,
Som skal aldrig tage ende,
Hvad var Salomons herved?
J den Høytid skal de bliffve,
Som ey nogen kand beskriffve.

20.

HErre giff mig Synderinde
Paa den Dag een naadig Dom,
Saa jeg hist i Fryd maa finde
Mine Børn og mit Afkom,
Som er for i Veyen ganget
Og har deris Maal erlanget.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Siælens Sang-Offer

Siælens Sang-Offer er Dorothe Engelbretsdatters debutsamling fra 1678. Dette er den første boken av en norskfødt forfatter som er trykt i Norge og som har en litteraturhistorisk betydning.

Salmene ble utgitt med melodier, noe som gjorde dem ekstra populære. Salmene ble gjenopptrykt så sent som i 1868, noe som viser at sangene har vært i levende bruk nesten 200 år etter at de utkom første gang. Noen av salmene står fremdeles i Norsk salmebok.

Den mest kjente salmen er «Afften Psalme»: («Dagen viger og gaar bort»).

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket. Se også noteapparatet.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.