Siælens Sang-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

XXII. De Troendis Eeneste og beste Liggende Fæ.

1.

Den Siæl er værd at priise,
Hvis Gierning Kand beviise,
J alting Stort og Lit,
At hand med Gud giør it,
Og tiener ham Alleene,
Med en Frimodig Geist,
Om Tusind Hindre-Steene
J Veyen var oprejst.

2.

Riig er hand uden Lige,
Som kand til HERREN sige:
Naar jeg kun haffver dig,
Det er alt nock for mig;
Jeg vil da inted skiøtte,
Om Himmel heller Jord,
Rigdommens største Nøtte
Bestaar i disse Ord.

3.

Men see en Mammons Tiener,
Som sig paa Guldet Læner
Og tit gaar tungt til Foods,
Er Arm hos meget Goods;
Hand ligner i hver Pricke
En Vattersotig Mand,
Jo meer hand faar at Dricke,
Jo meere Tørster hand.

4.

Jt Dobbelt-Daned Hierte
GUD ingen Tid begiærte,
Det giør og aldrig got,
At nogen, ham til Spot,
Paa begge sider Lammer
J Verdens skue-Spil
Hvor hendis Elskov Flammer,
Slar hand med Straffen til.

5.

Det Mand i lengden Rønner,
De Tvende Arons Sønner,
Fordi de foor saa Vild
Og bar GUD Fremmed Jld,
Som Høylig ham Mißhagde,
Lod hand en Jld gaa ud,
Der dennem Ødelagde,
Strax de gick mod Forbud.

6.

Vel da den hand Regerer,
Hvad Verden høyt Skatterer,
Har hastig fode-fart,
Og hun er effter Art
Som Absolons Mul-Esel,
Der bar ham til det brast,
Undløb da hand med Gresel,
J Egen hengte fast.

7.

Saa fører Verden sine,
Ved hendis Snerre-Line,
Til de med Hud og Haar
Faar deris Bane-Saar,
Og henger fast i Synden,
Qvælt aff it Hierte-Nag,
J slig Elendig Skynden,
Hun vender dem sin Bag.

8.

Bort med den Jordisk bade,
Naar mand skal lide skade
Og Skibbrud paa sin Siæl;
O Daarlig Verdens Træl!
Som setter Gud til side,
For lit sam-fenged Dynd,
Og vil dog icke vide
At det skal være Synd.

9.

See! Joseph Vilde icke
Tilegne sig en Sticke,
Og Kjøbe mindste Grand
J alt Egypti Land,
Det Hoved hannem bedre
J Canaan at Roo,
Som var tilsagt hans Fædre,
Der Tiente Herren Troo.

10.

Hver sig her effter Rette,
Og ingen Datum sette,
Til dette Trældoms sted,
Men altid vel bered
Det Himmelske betracte
Som HERRENS Underdan,
Og Haabe-fulde forvacte
Det rette Canaan.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Siælens Sang-Offer

Siælens Sang-Offer er Dorothe Engelbretsdatters debutsamling fra 1678. Dette er den første boken av en norskfødt forfatter som er trykt i Norge og som har en litteraturhistorisk betydning.

Salmene ble utgitt med melodier, noe som gjorde dem ekstra populære. Salmene ble gjenopptrykt så sent som i 1868, noe som viser at sangene har vært i levende bruk nesten 200 år etter at de utkom første gang. Noen av salmene står fremdeles i Norsk salmebok.

Den mest kjente salmen er «Afften Psalme»: («Dagen viger og gaar bort»).

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket. Se også noteapparatet.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.