Siælens Sang-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

XXIII. Sickerhed langt fra Salighed.

1.

O! Sickerhed du Siæle Pest,
Til Helffved du Vey-Viiser est,
Og mangen Himmelen Berøffver
Som lidet Tencker paa sin Graff,
Maa dog her fra før hand ved aff,
Den bleege Post sit Velde Øffver.

2.

Fortvilelse Tar tunge Tag,
Og giør vel mangt it Nederlag,
Men Sickerhed langt fleere Døder;
Som Saul slog Tusind med Gevalt,
Ti Tusinde for David falt,
Saa U-ligt hine Folcked Øder.

3.

De Sodomiter det Fornam,
Der undergick til Evig Skam;
Den Rige Bonde lod saa dragis,
Til Røsten Klang og gick saa Rat:
Du Daare! see i denne Nat
Skal Siælen fra dit Legem tagis.

4.

Da Balthazar sin Glædskab dreff,
Kom Haanden og hans Dom beskreff,
Fra Liff og Riged fick hand vandre;
De Philisteer Sad fuld Keck,
Og viste lit aff Samsons Treck,
Før Huusit slo dem paa hver andre.

5.

Der Jonas slumred sickerlig,
En Storm i Haffved Reyste sig,
Og hand med Hvalen fick marchere.
Strax Sissera aff Jael Tog
Den søde Melck, som ham bedrog,
Soff hand, og Vaagned aldrig meere.

6.

Nu Menniske sky din Forliis,
Aff deris Skade bliff du Viis,
Som maatte fra alt det de eyed;
Hos dig er liden Dyd at see,
Du est som andre Syndere,
Og din Natur til Fald geneyed.

7.

Høy Stand tør ingen lide paa,
GUDS Helgene sig og Forsaa,
Exempler kand vi see og høre:
Kong David og Kong Salomon,
Som til GUDS Bud var Redebon
Loed sig aff Sickerhed Forføre.

8.

O! Synde-fuld fra Moders Knæ,
Skeer saadant ved det grønne Træ,
Hvad vil der da skee med det Tørre?
Bekiendt du est for Skrøbelig,
Og beed din Frelser størcke dig,
Saa Faren icke bliffver større.

9.

Vær aldrig Sicker en Minut,
Du vedst jø Døden kommer but
Naar mand ham allerminst formoder;
Mag det saa med din Hedenfart,
At Siælen bliffver trygt forvart
Hos din Gienløsere og Broder.

10.

Haff Saligheden vel i agt,
Her hielper ingen Verdslig Pragt
Stolt Mood, Stor Rigdom, Vellyst, ære:
Lad være hvad det være vil,
Du faar der an, Lav kun dig til,
Dit Kiød skal Ormene fortære.

11.

Om du i Sickerhed døer hen,
Beængsted staar du op igien,
Og for Guds Domstoel offverhøris;
Leg nu paa Poenitentze Flid,
J Graffven er det icke Tid,
Din Jdret skal til Regnskab føris.

12.

See til at her din Sidste Dag,
Kand bliffve effter Guds Behag,
Din første Dag i Himmerige;
Naar Øyene tilluckis her,
De maatte da opluckis der,
Hvor Døden intet har at sige.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Siælens Sang-Offer

Siælens Sang-Offer er Dorothe Engelbretsdatters debutsamling fra 1678. Dette er den første boken av en norskfødt forfatter som er trykt i Norge og som har en litteraturhistorisk betydning.

Salmene ble utgitt med melodier, noe som gjorde dem ekstra populære. Salmene ble gjenopptrykt så sent som i 1868, noe som viser at sangene har vært i levende bruk nesten 200 år etter at de utkom første gang. Noen av salmene står fremdeles i Norsk salmebok.

Den mest kjente salmen er «Afften Psalme»: («Dagen viger og gaar bort»).

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket. Se også noteapparatet.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.