Siælens Sang-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

XXIV. Morgen Sang.

1.

Nu er det tid at vaage,
Den mørcke Natte-Taage,
Gaar under og forsvinder,
Saa Dagen blid oprinder.

2.

Den deylig Soel fremtræder,
Som heele Verden glæder,
Min Siæl stat aff dit Leye,
Og dig mod JEsum neye:

3.

Med Morgen Røden ile,
Tack ham for Natte-hvile,
At under Troens Vinger,
Dit Hosianna klinger.

4.

Lad dine Knæ nedsiuncke,
Lad dine Taare fluncke,
At Vand som Strømme rinder
Langs ned ad dine Kinder.

5.

Hand sig om dig har Leyred,
Dig Englene ey veyred,
Som hos din Seng og Bolig
Opvartet dig saa trolig.

6.

At du paa dine Lemmer
Ey nogen breck fornemmer,
Hvor gridsk end Fienden svermed,
Est du aff Gud beskiermed.

7.

Beed dog den fromme Fader
At hand dig ey forlader,
Men denne Dag bevarer
Fra Fald og Synde-Snarer.

8.

Fra Verdens onde Ugle,
Fra Sathans sorte Fugle,
Fra hastig Død og Jammer,
Fra Vrede, Had og Klammer.

9.

Ah min trofaste Hyrde,
Lad heller ingen Byrde
Med Tyngsel mig besvære,
Meer end som jeg kand bære.

10.

Boo saa hos os i Naade,
Og dine Præster raade,
At søge dit Naffns Ære
Med uforfalsked Lære.

11.

O! Gud giff Kongen glæde,
Ophøy Hans Stoel og Sæde,
Hans Anslag lad vel Lyckis,
Og aldrig under Tryckis.

12.

Sendt Redning aff det høye
Hans Fiender at nedbøye,
Stat altid paa hans Side,
Og Lær hans Haand at Stride.

13.

Lad dine Himmel-Helte,
Sla Vognborg om hans Telte,
Beskierme hvis hand eyer,
Og Kron ham saa med Seyer.

14.

Høy Stand saa og den Laffve,
Hvad Naffn de kunde haffve,
Du dennem og beskøtte,
Til deris gaffn og nøtte.

15.

Trøst alle bange Hierter,
Og dem som Sorgen smerter,
De Arme Vederqvæge,
Vær og den Siugis Læge.

16.

Giff Fred i vore Dage,
Stil Krig og Lande-Plage,
Velsigne Jordens Grøde,
Undt os Nødtørfftig føde.

17.

Lad og mig Synderinde,
Den Naade hos dig finde,
At du min Hosbond sparer,
Og mine Børn bevarer.

18.

Naar voris Løb her stillis,
Saa Siæl og Legom skillis,
Naar Krop og Ansigt blegner,
Og vi i Graffven seygner.

19.

Giff da fra al Elende,
Een sød og Salig Ende,
At Siælen til dig iler,
Naar Legomed sig hviler.

20.

O! at vi saa maa vaage,
Med de Jomfruer Klaage,
At du Gud vilde fige
Med os til Himmerige.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Siælens Sang-Offer

Siælens Sang-Offer er Dorothe Engelbretsdatters debutsamling fra 1678. Dette er den første boken av en norskfødt forfatter som er trykt i Norge og som har en litteraturhistorisk betydning.

Salmene ble utgitt med melodier, noe som gjorde dem ekstra populære. Salmene ble gjenopptrykt så sent som i 1868, noe som viser at sangene har vært i levende bruk nesten 200 år etter at de utkom første gang. Noen av salmene står fremdeles i Norsk salmebok.

Den mest kjente salmen er «Afften Psalme»: («Dagen viger og gaar bort»).

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket. Se også noteapparatet.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.