Siælens Sang-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

II. Nyt Aars Sang.

1.

FAr vel far vel forledne Aar,
Nu far da vel du gamle stygge synd,
Gud gifve at du aldrig faar,
Her efter denne Dag, hos mig meer fynd,
Ach JEsu, JEsu træd dog under food,
Hvad jeg dig hid indtil har brøt imood.

2.

Kom Nyt Aar kom ah kom med Gud
Og gack dog ind i een Lycksalig Tiid
Før med dig dette glædskabs Bud
At min Forløsere mig nu er bliid
Det vil jeg holde som een Ære Krantz
Og skatte for it Eddelt Nyt Aars hantz.

3.

Kom Frelser Mand giff mig ny Krafft
O du ny fødde JEsu HErrens Søn
Aff dig udflyder Himmel-Safft
Som kand opkveckne mig til fyrig Bøn
Din Aand Ledsage mig paa rette Vey
Saa jeg ey vildis hen til Syndsens Rey.

4.

Jt Aar gaar bort, it trinner frem
Jeg blifver dog alt paa min gamle skick
Og i hvert Ledemod og Lem
Saa offte føler ømme Synde-stick
Een Pæl i Kiødet bær jeg her omkring
Der strider mod min Aand i alle Ting.

5.

Dog har du Gud til denne stund
Aar effter andet været mig saa from
At jeg har leffved karsk og sund
Og fant min Brødkurf endnu aldrig tom
Om sorgens mørck sig trengte i mit Huus
Lodst du met Trøst opgaa dit Naade-Lius.

6.

Men JEsu du varst spæ og Ung
Og ickun neppe Otte Dage naaer
Strax falder Skiebnen dig saa tung
At du fick dine første Smerte-Saar
Og udgaf saa dit dyrebare Blod
Jdet du dig for os omskiære lod.

7.

Hvem kand med tack udgrunde her
Den ubegribelige Miskundhed
Som du beviser mig og hver,
Om Nat og Dag jeg holt i Bønnen ved
Og med mit Ansigt dybt til Jorden steg?
Da Var min Loff mod dig dog alt for veg.

8.

O du al Verdens Frelser Mand
Skab it nyt Hierte i mit haarde Bryst
Som aff ret Anger smelte kand
For min Udulighed og Synde-Lyst
At jeg her effter dig kand tiene saa
Jeg for din Domstoel icke blegne maa.

9.

Du est dog Gaffve-mild og rund,
Og giør Barmhiertighed i tusind Led
Den Svend dig Eyed mange Pund
Der hand i Ydmyghed kun knælled ned
Da strax forlodst du hannem ald den Gield
Og icke meere saa til hans uheld.

10.

Skal jeg ved Dødsens visse Bud
Med mine Fædre helse Grafvens Grøft
Før dette Aar er løben ud
Saa blifver Siælen op til Himlen løft
Jeg villig og med glæde vandrer fra
Den Synde-fulde Verdens Sodoma.

11.

Jt Zoar mig til rede staar
Som er Guds Rige Frydefuld og blid
Med Paulo ønsker jeg og Traar
At maa forløsis og snart komme did
Aff Lengsel finder jeg mit Hierte svagt
Til min Gienløser og hans Himmel-pragt.

12.

O Trøstelige JEsu Naffn
Som har alleene denne Kraft og fynd
At det tilfører Siæle-gaffn
Og kand fordriffve Sorgen og al Synd
Det er it Smycke og ret Eddel Steen
Een Perle uden makel skiøn og reen.

13.

Det er et Klenod paa mit Bryst
Hvor ved jeg yndelig stafferis ud
At og min JEsus selff har lyst
Mig at antage til sin egen Brud
Kom Brudgom kom nu kom da naar du vil
Med Siæl og Legom jeg dig hører til.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Siælens Sang-Offer

Siælens Sang-Offer er Dorothe Engelbretsdatters debutsamling fra 1678. Dette er den første boken av en norskfødt forfatter som er trykt i Norge og som har en litteraturhistorisk betydning.

Salmene ble utgitt med melodier, noe som gjorde dem ekstra populære. Salmene ble gjenopptrykt så sent som i 1868, noe som viser at sangene har vært i levende bruk nesten 200 år etter at de utkom første gang. Noen av salmene står fremdeles i Norsk salmebok.

Den mest kjente salmen er «Afften Psalme»: («Dagen viger og gaar bort»).

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket. Se også noteapparatet.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.