Siælens Sang-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

VII. Om de hellige Englers Beskiermelse.

1.

Gud du Allerhøyeste,
Dine Gierninger er gieffve,
Hvad du biuder det faar skee,
Jorderig maa for dig beffve,
Oc nedknæle for dit Slot,
Jngen kand i mod dig streffve,
Hellig HErre Zebaot.

2.

Dog est du een fuldtro Ven,
Din Barmhiertighed det volder,
At du under Mennisken,
Dine Himmelske Herolder,
Som er hellig Engle-Hær,
Der sig nær til dennem holder,
Og saa trygt paa Armen bær.

3.

Der Elias mangled brød,
Da maa sig een Engel skicke,
Som i hungers haarde Nød,
Bar ham baade mad, og dricke,
Der hand dybt i slummer laa,
Saa hans Been vansmæctis icke,
Paa den Vey hand skulde gaa.

4.

Der de trende Mænd var spendt,
J Jld Ounens fyrig Lue,
Bleff it Haar paa dem ey brendt,
Der lod sig en Engel skue,
Og jeffn side hos dem gick,
Jldens Magt at underkue,
Saa de ingen skade fick.

5.

Hærsker, og JmmanuEl,
Jt Mirackels verck du øffver,
Mod din Tiener Daniel,
Der hand blant vild-bidske Løffver,
Bleff i Hulen Nederkast,
At da Engle dennem døffver,
Og holt deris Strube fast.

6.

Der nu Abraham gick hen,
Og sin Jsack vilde slagte,
See da kom af Himmelen,
Een Guds Engel som udrakte,
Sine Fingre om hans Sverd,
Og med Jsack det saa magte,
At det nock var tackis verd.

7.

Engle Leyred sig om Job,
Som een sterck bevebned Skantze,
Mod det bistre Sathans Lob,
At der ved strax maatte stantze,
Denne Helffveds Lencket Gast,
Og da Job ey meer haand-fantze,
End ham Maal var forekast.

8.

Ah at jeg dog maatte see,
Disse brendende Jlds Luer,
Som for Jacob lod sig tee,
Der hand dig i Drømme skuer,
Offver Himlens Stige staa,
Saa jeg der aff Trøst udsuer,
Naar jeg skal fra Verden gaa.

9.

Himmelens og Jordens Gud,
Du som Aanderne fremsender,
Giff til dem befaling ud,
At de ogsaa hos mig lænder,
Jeg som er dit Creatur,
Saa de bære mig paa Hænder,
Og er som mit Skiul og Skuur.

10.

Jeg din Tienerinde vil,
Hierteds Knæ for dig nedbøye,
Saa du steder mig da til,
At jeg maa udi det høye,
Mine Øyen glad opsla,
Og til Englerne mig føye,
Med it søt Halleluja.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Siælens Sang-Offer

Siælens Sang-Offer er Dorothe Engelbretsdatters debutsamling fra 1678. Dette er den første boken av en norskfødt forfatter som er trykt i Norge og som har en litteraturhistorisk betydning.

Salmene ble utgitt med melodier, noe som gjorde dem ekstra populære. Salmene ble gjenopptrykt så sent som i 1868, noe som viser at sangene har vært i levende bruk nesten 200 år etter at de utkom første gang. Noen av salmene står fremdeles i Norsk salmebok.

Den mest kjente salmen er «Afften Psalme»: («Dagen viger og gaar bort»).

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket. Se også noteapparatet.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.