Siælens Sang-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

En Sang om Døden.

Siungis som
Træd sagt her an.

1.

J Verden er,
Vort Leffned ickun Møye,
Det veed en hver,
Kand det os da fornøye,
At vi lang Tid, at vi, at vi, at vi lang Tid,
J uro qvælis her.

2.

Og kand dog ey,
Paa Liffved være sicker,
O ney, O ney,
Naar Mors paa Døren picker,
Da faar vi til, da faar, da faar, da faar vi til,
At gaa all Kiødsens Vey.

3.

Merck det min Ven,
Du skalt og en gang flytte,
Din Tiid far hen,
Saa som en Veffvers Skytte,
Før du vedst af, før du, før du, før du vedst af,
Er lidet meer igien.

4.

Saa gaar du da,
Til Jorden voris Moder,
Det vedst du ja,
Thi strecke Been den Broder,
Trut passer paa, trut passer, passer, passer paa,
Og snapper dig her fra.

5.

Hand visker om,
En effter anden henter,
Heel Olm og grum,
Giør ingen Complementer,
Men tar i fleng, men tar, men tar, men tar i fleng,
Da heder det: kom, kom.

6.

Saa med it Kiør,
Hand ufortøffved hopper
Paa Dør paa Dør,
Med disse falmed Kropper,
Hand bøyed ned, hand bøyed, bøyed, bøyed ned
Som hine svage Rør.

7.

Vi er som Brusk,
Snart kand os Døden knecke,
Naar hand giør Rusk,
Bland usle Orme-Secke,
De tumler om, de tumler, tumler, tumler om
Og far for ham som Musk.

8.

Paa Herre Port,
Hand buldrer effter Bytte,
Saa knap og fort,
Som paa en Hyrde Hytte,
Og fører dem, og fører, fører, fører dem
Til Graffven fæl og sort.

9.

Om nødigt de,
Vil følge naar hand bancker,
Faar det dog skee,
Med sine lange Skancker,
Hand dennem naar, hand dennem, dennem, dennem naar,
De falder for hans Lee.

10.

Saa er all Pragt,
Til idel Støff og Aske,
Holt sagt; holt sagt,
Du som for høyt vil braske,
Med verdslig ting, med verdslig, verdslig, verdslig ting
Giff kun paa dette agt.

11.

O Sæl er den
Som sine Tancker vender
Til Himmelen,
Naar Aanden aff ham render,
Og venter da, og venter, venter, venter da,
Jt bedre Liff igien.

12.

Saa Døden er,
En Trøst for alle Fromme,
Som Lengsel bær,
Til Zions Hus at komme,
J Evig Fryd, i Evig, Evig, Evig Fryd,
At skue JEsum der.

13.

Til Dødsens Dantz,
Lad villig os indtræde,
Ey holde stantz,
Saa faar vi Himmels Glæde,
Blandt Englene, blant Engle, Engle, Englene,
Ah hvilcken herlig kantz.

14.

Min JEsu Sød,
Giff mig din Tienerinde,
En Salig Død,
Saa kand jeg offvervinde,
Al Uselhed, al Usel, Usel, Uselhed,
Og hvile i dit Skiød.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Siælens Sang-Offer

Siælens Sang-Offer er Dorothe Engelbretsdatters debutsamling fra 1678. Dette er den første boken av en norskfødt forfatter som er trykt i Norge og som har en litteraturhistorisk betydning.

Salmene ble utgitt med melodier, noe som gjorde dem ekstra populære. Salmene ble gjenopptrykt så sent som i 1868, noe som viser at sangene har vært i levende bruk nesten 200 år etter at de utkom første gang. Noen av salmene står fremdeles i Norsk salmebok.

Den mest kjente salmen er «Afften Psalme»: («Dagen viger og gaar bort»).

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket. Se også noteapparatet.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.