Siælens Sang-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

Gudelig beredelse til HErrens hellige Nadere.

Siungis som
Ah HErre from.

1.

Saa tung som Muld,
Jeg Synde-fuld,
For HErren mig nedkaster,
Og hver Minut,
Jeg dog saa Trut,
Til min Forløser haster.

2.

Min syndig Skyld,
Og Pine-Byld,
Mig til dig, JEsu, skynder,
Tilgiff da nu,
Kom ey i hu,
De Purpur-blodig Synder.

3.

Fra Taa til Top
Paa all min Kropp,
Er icke een sund smule,
Jeg blues ved,
Min Daarlighed,
Og syndig Lyster fule.

4.

Nu seer jeg vel,
Jeg synde-Trel
Hvor ilde jeg har leffved,
De gamle Saar,
Der Lægte vaar,
Har jeg paa ny opreffved.

5.

Jeg usle Leem,
Nu kommer frem,
Og kand ey lenger drøle,
Ah læt mit Aag,
Og løs mig dog,
Fra mine Synders Søle.

6.

Jeg kaldis end,
Den bunden Svend,
Som Tusind Pund er skyldig,
Jeg var for gierff
Men ey en Skierff,
Kand jeg nu giøre gyldig.

7.

Hvort skal jeg hen?
Til Himmelen
Tør jeg ey Øyen vende,
Thi jeg mod dig,
For syndet mig,
Gud see til den Elende.

8.

Aff Synde-Nag,
Er Siælen svag,
Ja bange og bedrøffved,
Min ondskabs Jagt,
Har det saa magt,
At Hierted snart er kløffved.

9.

Min Frelser Mand,
En liden grand,
Aff dine Naadsens Krummer,
Kand hielpe vel
Paa Liff og Siel,
Hvor grofft end Synden brummer.

10.

Jt Hierte Brøt
Og synderstøt
Aff Ruelse og Anger
Jeg Offrer dig,
Vemodelig,
Og der med til dig ganger.

11.

Forskyd det ey,
O ney, O ney,
Jeg ved du ey begiærer,
En Synders død
Der i sin Nød,
Sig gandske dig forærer.

12.

O! kiere Gud,
Din syndig Brud,
Du mildelig annamme,
Jeg tør ey kny,
Hvor skal jeg fly,
Giør mig dog ey til skamme.

13.

Min JEsu blid,
Toe mig nu hvid,
Og mine Mackler rense,
Hver Synde-plæt,
Du reendt udslæt,
Nu jeg giør Poenitentze.

14.>Og offver mig
Forbarme dig,
Min Byrde du affvelte,
Ah! see her til,
Mit Hierte vil,
Aff Anger-graad nær smelte.

15.

Jeg er saa øm,
Lad Naadsens Strøm,
Mig gandske offvergyde,
Saa skal min Bøn,
Til dig Guds Søn,
J Troens Taare flyde.

16.

Jeg flyr da ind,
Med Hu og Sind,
Til dig O evig Fader,
J dine Saar
Som aaben staar,
Min Siæl sig toer og bader.

17.

JmmanuEl,
Spis dog den Siæl,
Som er aff dig Giestbøden,
Med Manna sød,
Med Himmel-Brød,
Nu har jeg det fornøden.

18.

Dit Legoms Krafft,
Din Sidis Safft,
Min tørre Siæl lad vedske,
Det Kilde spring,
For alle ting,
Kand mig allene ledske.

19.

Med Reverentz,
Og Poenitentz,
Gaar jeg op til dit Alter,
Vil bliffve qvit,
Fra min habit,
Og gamle Synde-Palter.

20.

Ah! lad mig ey,
Paa denne Vey,
Utrøsted gaa tilbage,
Aff Hiertet glad,
Lad mig den Mad,
Til Salighed antage.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Siælens Sang-Offer

Siælens Sang-Offer er Dorothe Engelbretsdatters debutsamling fra 1678. Dette er den første boken av en norskfødt forfatter som er trykt i Norge og som har en litteraturhistorisk betydning.

Salmene ble utgitt med melodier, noe som gjorde dem ekstra populære. Salmene ble gjenopptrykt så sent som i 1868, noe som viser at sangene har vært i levende bruk nesten 200 år etter at de utkom første gang. Noen av salmene står fremdeles i Norsk salmebok.

Den mest kjente salmen er «Afften Psalme»: («Dagen viger og gaar bort»).

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket. Se også noteapparatet.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.