Siælens Sang-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

Tacksigelse effter Christi hellige Legoms og Blods Annammelse.

Siungis som
O Menniske begræd din Synd saa stor.

1.

O! Fryd og glæd dig nu min Siæl,
Din JEsus og JmmanuEl,
Har fuldbract din begiering,
Nu har du værit HErrens Giest,
Nu er hans Hierte til dig fest,
Ah hvilcken stor Foræring!
See Lammens Bryllups Tractament,
Gaff hand dig som een høy Præsent
Dig ledsked aff sin Kilde,
J Brød hans Legem du nu fick,
J Viin hans Blod en Himmel drick,
Tack dog din Frelser milde.

2.

Nu est du HErrens reene Brud,
Som før var Syndsens Skumpelskud,
O vel hand dig forløste,
En Tærepending har du faat,
Som giør i Liff og Død dig gaat,
Om Hierted end vil brøste,
Jt Cordial mod Alskens Nød,
Jt Paßord mod den bittre Død,
En Smag paa Himmerige,
Thi JEsus klared har din Sag,
Og under dit brøstfeldig Tag,
Hand vilde selff nedstige.

3.

J gaar varst du med Synden klemt,
J Dag er all din Feyl forglemt
Ah! en Lycksalig Glæde,
Gud i din Jorde-tunge Krop,
Lod Naadsens Soel saa rinde op,
At du aff Fryd maa græde,
Hand har tilgiffved all din Gield,
De Synder der var tung som Field,
Dig nu ey meere trycker,
Den Handskrifft som dig var imod,
Er strøgen ud med Christi Blod,
Og reffven slet i stycker.

4.

Hvad vilt du giffve ham igien,
Som er dig saadan Trofast Ven,
Og dig saa vel Trackterer,
Giff hannem det som du formaar,
Græd saa i mens du har en Taar,
Til hand hos dig formerer,
Det gode som nu er begyndt,
Med Bønnen dig til JEsum skyndt,
Og loff da Ærens Konning,
Der værdig haffver funden dig,
Saa du ved dette Maaltid rig
Est bleffven til en Dronning.

5.

Forsøm dig icke men strax gack,
Til din Brudgom med tusind tack
Lad dine Knæ nedsencke
Bed ham fremdelis vocte dig,
At du ey meer forsettelig,
Lar dig til Synden lencke,
Tenck, tenck paa Guds Barmhiertighed,
Som hand nu haffver dig beted,
Og leff saa ham til ære,
Sky Synden som en gift og Pest,
Hun har dig dog alt ondt indblest,
Saa du vel maatte kiære.

6.

Haff Troens Lampe altid tendt,
Brudgommen du med glæde vendt,
Begyndt da nu at streffve,
Og Kiemp imod dit Kiød og Blood,
Ryd ud den fule Synde-Rood,
Som kom dig til at beffve,
Elsk saa din Næste uden Had,
Og hielp de Arme, giør dem glad,
Lad paa dit Leffned kiende,
At du har været saadan Giest,
Som til den Evig Jubel Fest,
Sig Fryder uden Ende.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Siælens Sang-Offer

Siælens Sang-Offer er Dorothe Engelbretsdatters debutsamling fra 1678. Dette er den første boken av en norskfødt forfatter som er trykt i Norge og som har en litteraturhistorisk betydning.

Salmene ble utgitt med melodier, noe som gjorde dem ekstra populære. Salmene ble gjenopptrykt så sent som i 1868, noe som viser at sangene har vært i levende bruk nesten 200 år etter at de utkom første gang. Noen av salmene står fremdeles i Norsk salmebok.

Den mest kjente salmen er «Afften Psalme»: («Dagen viger og gaar bort»).

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket. Se også noteapparatet.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.