Siælens Sang-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

TILLEGG II.

Hid indtil ere aff dette Sang-Offer 37. Sange Tryckte. Effter følger endnu disse 5. herlige Sange, i Tallet denne

Den XXXVIII.S. 250–68 følger fem nye sanger, alle med melodier, i utgaven gjengitt etter 1681, se s. 214–301.]

Henviisning til Sangene i dette Sang-Offer.

A.
ALd Verdens Fryd er som en Damp124.
B.
Blant Patriarckens Børn var Joseph Øye-steenen254.
D.
Dagen viger oc gaar bort213.
Daglig Forfarenhed giffver tilkiende151.
Dend Siæl er værdt at prise260.
De som er til Guds Rige fød18.
F.
Far vel, far vel forledne Aar55.
For Himmelen vil jeg nedfalde98.
G.
Gud du Allerhayeste93.
Gud sager ingen Synders Død104.
Gud staar saa naadig med utstracte Arme15.
H.
HErre lad dog vel gelinge191.
Hiertet jeg blotter oc Hoffvedet bøyer198.
Hvor du dig i Verden vender145.
Hvor lenge mon ieg end skal vandre250.
Hvo som er aff en sterck Natur22.
J.
Jeg vil for HErren qvæde199.
JEsus som aff Kierlighed60.
J it Hierte hvor all Verdens Frelser boer257.
J Verden er45.
K.
Kommer J Gieldbundne Trælle118.
N
Naar all Verdens høye Dommer183.
Naar du o HErre tucter mig25.
Naar Gud til sine Udvalde fremsender178.
Naar jeg mine Feil vil skue29.
Naar Tiden sagte skrider ud ad Enden170.
Nu er det Tid at vaage207.
Nu der Synden bliffver mig for svaar136.
O.
O! Fryd oc Glæd dig nu min Siæl42.
Om nu mit Hoffvet end svemmed i Vand130.
O! Sickerhed du Siæle-Pæst264.
O! Triumph Victoria78.
Om Verden med sin glæde sviger104.
P.
Paa Jorden Fred oc Glæde50.
S.
Saa snart du mercker at Gud dig antaster158.
Saa Tung som Muld35.
Siunger at det giffver Klang85.
Som en Bedrøffved Fange10.
Som Hiorten mødig skriger6.
Strax Jonas kom til Ninive1.
V.
Vær til freds min kiere Siæl141.
Velkommen Salig Pintze-Dag89.

Her efter følger Forseelserne udi den første Tryck, som blef oplagt i Christiania af Mickel Thomesan Ao 1678.Liste over trykkfeil.

DA efftersom mig C. Cassubio blef frarøfvede 40. Exem plarier af samme Tryck, som den Hæderlige, Dyd-ædle, oc Priiß-værdige Dicterinde lod udgaa, da foraarsagedis jeg at lade oplegge dette Sang-Offer, icke for nogen umættelig Profit eller slem Vinding oc Begierligheds skyld, Es. SS. v. 15. 1. Pet. 6. v. 2., men sandelig til Guds Ære oc detz Christ-elskende Læseris Forfremmelse, saa oc at forekomme de 40. Exemplariers Defect: Saa det er den retteste oc sandeste Aarsage hvorfore jeg haffver ladet oplegge dette Sang-Offer paa egen Bekostning; mens saa fremt udi Trycken noget er forseet, (hvilcket oc den flittigste Correctori kand hendis, hvor om vi icke mindre fra andre Stæder haffver adskillige Exempler.) Da beder jeg den Gudelskende Læsere hand det selff vil Emendere oc udi beste Maader optage.

Udi Christiani Cassubii Exemplar
i Fortalen oc Versene.Liste over trykkfeil.

Nota 274

Foruden de forige Vildelser, som mod Forhaabning haffve sig indsnigne, er aff Copiisten oc Correctore forseet at indføre under sin Ordinaire Bogstaff, nestfølgende tvende Sange udi foregaaende Henvisnings Tal, til Sangene udi dette Sang-Offer.

  • Naar du O HErre tucter mig Pag. 25.
  • Saa snart du mercker at Gud dig antaster Pag. 246.

Dersom ellers nogle fleere Forseelser udi dette Sang-Offer enten udi Bogstaffverne eller i andre Maade skulde findis, vilde den gunstige Læsere saadant uhesverget lade sig behage selff at rætte.

Vale.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Siælens Sang-Offer

Siælens Sang-Offer er Dorothe Engelbretsdatters debutsamling fra 1678. Dette er den første boken av en norskfødt forfatter som er trykt i Norge og som har en litteraturhistorisk betydning.

Salmene ble utgitt med melodier, noe som gjorde dem ekstra populære. Salmene ble gjenopptrykt så sent som i 1868, noe som viser at sangene har vært i levende bruk nesten 200 år etter at de utkom første gang. Noen av salmene står fremdeles i Norsk salmebok.

Den mest kjente salmen er «Afften Psalme»: («Dagen viger og gaar bort»).

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket. Se også noteapparatet.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.