Siælens Sang-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige

Til teksten

Variantene i Siælens Sang-Offer er for det meste Dorothe Engelbretsdatters egne rettelser som kommer igjen i de flg. utgaver. Når intet annet er sagt, finnes den sist anførte lesemåte også i alle senere utgaver. Dette gjelder trykte utgaver (til 1714), ikke avskriften M.

Z er anvendt som erstatning for den tilsvarende bokstav i den originale fraktursats for å markere forskjellen fra s (unntatt i ß), jfr. navnets trykte form s. 269 og 296. Prøve av håndskrift, også egne navnetrekk, kommer i 2. bd.

Uvesentlige rettelser i interpunksjonen er bare gjort i noen tilfelle hvor M og 1681 står sammen mot C.

Språket i Siælens Sang-Offer, og i enda høyere grad i leilighetsdiktene, fortjener å bli gjort til gjenstand for en spesialundersøkelse. De språklige opplysninger her er bare ment som en hjelp for leserne.

Bibelen preger sterkt Dorothe Engelbretsdatters språk i ord og allusjoner. Her har en bare kunnet ta med de viktigste henvisningene.

Der er anvendt vanlige forkortelser, som fr. = fransk, gno. = gammelnorsk, lat. = latin, mnt. = middelnedertysk, ms. = manuskript, nt. = nedertysk, sv. = svensk, t. = tysk, likeså for de vanlige ordbøker Aasen, Fritzner osv., NBL = Norsk biografisk leksikon.

1. utgave. Mickel Thomesøn i Christiania 1678.

Denne utg. er gått tapt. At den har eksistert, er dog sikkert bevitnet. Se bl. a. s. 212. Formodningen om en utgave 1677 bygger feilaktig på dateringen av Randulffs anbefaling s. 20. Antakelsen av en enda tidligere, mindre utgave, kan ikke lenger opprettholdes. Jfr. Valkner i Edda 1936, Nordisk tidsskrift för bok- och bibliotekväsen 1936 og Nils Schiørring, Visesang, 1965. 1. utgave må ha inneholdt melodier likesom C og 1681.

2. utgave. Ukjent ettertrykker. Christiania (?). (s. 17).

Også denne utgave er bortkommet. Dens eksistens beror på slutninger på grunnlag av polemikken mellom Dorothe Engelbretsdatter og Christian Cassube, jfr. s. 209 og 212. Dertil kommer en avskrift av Siælens Sang-Offer som ble funnet i 1942 og i Universitetsbiblioteket i Oslo har fått ms. nr. 1353 oct. Utenpå det samtidige skinnbind står årstallet 1693 og bokstavene OLS i blindskrift. Ifølge tittelbladet (s. 17) er manuskriptet en avskrift av førsteutgaven, men dets forelegg har svart helt til Dorothe Engelbretsdatters beskrivelse av det første ettertrykket. Vi må derfor anta at det gjengir annenutgaven, som i så fall har vært et falsum som endog har avtrykt Thomesøns navn på tittelbladet. Det urettmessige avtrykk av førsteutgaven må likesom avskriften ha inneholdt 37 sanger eller salmer, til tross for at tittelbladet oppgir 36. Melodiene er utelatt i avskriften og sikkert også i annenutgaven. Den salmen som er kommet til, er uten tvil Om Bood-Tiden (Hiertet ieg blotter). Denne salme er s. 201–204 gjengitt etter manuskriptet, hvis avvikende ortografi derved blir dokumentert. Eiendommelige lesemåter i de andre sangene anføres i noteapparatet.

3. utgave. Cassubes ettertrykk 1680–81. (s. 18–210).

Av denne utgave kjennes nå ikke mindre enn 5 eksemplarer, jfr. forordet s. 11. Ingen av dem har beholdt tittelkobberet, men av dette har Det kgl. bibliotek i Kjøbenhavn en fotografisk kopi, uten opplysning om proveniens, som er brukt til gjengivelsen s. 18. De siste 25 sangene er merket med romertall (I til XXV) og forsynt med notetrykk ved hver sangs første vers, sml. s. 189. De 11 første har melodihenvisninger. De er uten nr.

S. 20. Randulff.
L. 2–3 Dorethe ] Dorothe 1699. – Engelbrits ] Engelbrets 1685, Engelbrichts M. – Daatter ] C, 1685, Datter M, 1681, 1699.

S. 21–22. JEsu Christo Guds og Mariæ Søn.
21. 22 forkynde ] kundgiøre M. – 22. 4 ellers ] hellers M. –13 opløftet ] M, opløfte C, opløfft 1681. – 17+19 Mørha ] 1681 og førsteutg. iflg. listen over trykkfeil i denne i C s. 269, se ndfr. s. 209, Myrha M, Myrrha C. – Guld ] M, 1681, Gud C. – 27 Dorothe ] Dorethe M. – Engelbritz ] Engelbretz 1699, Engelbrets M, 170*.

S. 23–25. Til Læseren.
Omdiktningen 1685 er gjengitt s. 235–37. 24. 12 her ] ieg M. – 13 Ey om ] Herom M. – 17 besinder ] befinder M, 1681. – 25. 23 slet og ret ] Ret og slet M. Opplysninger: 23. 7 runde: gavmilde, sml. rundhåndet. 13 Fore: et ord av dunkel opprinnelse, se Aasen, Fritzner, Torp, her: Ferd. – 24. 4 spiser: bespiser. – 25. 9 Laut: lavt. – 11 Faut: feil, mangel. – 13 Simpelhed: enkelhet.

S. 26. Schletter.
L. 2 Dorothea ] Dorothe M. – Datter ] Daatter 1685. – 9 skingrende skrigende C. – Datering: Aar 1685. 1685 (datum mangler).

S. 27–30. Strax Jonas kom til Ninive.
1. 10 Og ] Ja 1685. – 2. 3 Ruelse ] Poenitentz 1685. – 4 1685: Hans Hierte sig jo rørte, – 3. 8 M: Saa schal det Selschab pakke sig [!]. – 6. 10 liuffve ] lyve 1685. – 8. 5 et ] C, 170*, it M, 1681. Opplysninger: 1. 1: Jonas’ bok kap. 3. – 3 Poenitentze: anger, bot. – 2. 1: 2. Sam. 12. 1-14. – 3 Ruelse: anger. – 5: Lk. 22. 61. – 4. 1: 2. Krøn. 33. 11-13. – 2 viser dog benyttelse av det apokryfe skrift Manasse bønn v. 11: Oc nu bøyer jeg mit Hiertis Knæ (overs. 1647).– 5: Lk. 7. 38, idet skjøgen identifiseres med Maria Magdalena, jfr. 8. 2. –V. 5: Lk. 15. 11-24, Lk. 18. 13, Lk. 23. 42. – V. 6: Lk. 15. 7.

S. 31–33. Som Hiorten mødig skriger.
2. 3 Sig fester i min krop ] J Hiertet hænger fast 1685. – 4 betrøcte ] betrygte 1685. – 6 Fra Foden indtil Top ] Saa jeg har liden Rast 1685. – 3. 2 Synde-Lyst ] U-dyds Frugt 1685. – 6. 4–6 1685: Da dine Vunder bløde / Du jo paa Kaarset døde / For alle dem som troor. – 11. 6 Beent ] Høyt 170*. Opplysninger: 1. 1: Salm. 42. 2-3. – 2 figer: iler. – 7. 4 forrasked: overlistet. – 8. 2 sparet: holdt tilbake, skjult. – 4 Mens: men. – 9. 6 Laab: løp (d. e. tårestrøm).

S. 34–37. Som en bedrøffved Fange.
1. 1 bedrøffved ] bedrøved 1685, bedrøfuit M. – 8 offver Hoffved ] over Hoved 1685, ofuer Hofuit M. – 2. 5 hvordant ] hvordan M, 1699. – 3. 7 1685: Og megen U-roo lide, – 4. 2 icke ] aldrig 1685. – 3 burte ] burdte 1681, burde M. – 8 bliffver icke ] ikke bliver 1685. – 5. 5 de ondis ] den onde 1685. – 6. 1–4 1685: Der Gud Miskundheds Øyed / Til Peder hafde kast, / Hand sig og strax forføjed / Fra Skaren med een Hast. – 7. 5 Da skal ham ey ] Ham ikke skal 1685. – 8. 8 slar ] slaar M. – 10. 5 da ] kun 1685. Opplysninger: 1. 7: Salm. 38. 5. – 5. 2 Synde-Mon: leilighet til synd. – 6 i tund: rundt omkring. Aasen: spesielt i Bergens stift. – V. 6: Lk. 22. 61. – 4 leet: lett. – 9. 3: Lk. 11. 5-8. – 10. 3 hvis: hva.

S. 38–40. Gud staar saa Naadig. 1. 2 giør ham ] C, M, 1699, ham giør 1681. – 3.1 saa ] so 170* alene. – 6. 3 Ah ] Ach M, 1681. – Opplysninger: 1. 4 slar sludøre el. Slutøre: vil ikke høre. – 3. 2 Rode: avdeling, flokk. – 6. 1 sale: nøle. – 3 fule: onde. – 7. 4 Passen: adgangen. – forlagt: sperret.

S. 41–43. De som er til Guds Rige fød.
2. 4 Fienderne ] Avinds Mænd 1685. – 3. 3 vyrris ] vyrres M, vurris 1699. – 4. 3 siunis ] synis 1685. – 6. 5 veyre ] vejre 1685, vegre 1699, veigre M. – 7. 6 drugne ] drukne 1699. – Opplysninger: 3. 1: Es. 38. 14. 3 vyrris: aktes. 6. 6 giøre beskeed: drikke med.

S. 44–46. Hvo som er aff en sterck Natur.
2. 2 hielpe ] læge M. – 6 sunde ] Sundhedtz M. – 3. 3 Ah] C, 1699, – Ach M, 1681. – 5. 3 læger ] M, 1681, Lægger C. – 8.1 Den Qvinde ] Ja Qvinden 1685. – 9.1 din ] dit 1699. – Opplysninger: V. 1: Mt. 9. 12. – 3. 4 hoffver: høver, passer. – V. 4–5: Lk. 10. 30-34. – V. 6: Mt. 8. 2-3. – V. 7: Lk. 18. 35-43. – V. 8: Mt. 9. 20-22.

S. 47–49. Naar du O! Herre tucter mig.
3. 2 nefse ] refse M. – 4 maade ] Naade M. – 6. 2 Sla ] Slae M, Slaa 1681. – 4 snerte ] Smerte M. – 7. 2 Saa ] Da M. – 12. 3 sla ] slaa M, 1699. – 13. 3 det ] den 1685. – 15. 3 Risitz ] Riisetz M, Riseds 1699. – Opplysninger: 3. 2 nefse: tukte, refse. 4. 3 faut: forseelse. 6. 3 fordvalt: bedøvet. 8. 1 qvist: pisk, slå. V. 10 Es. 5. 2. 12. 3 slet: helt. V. 13 Mt. 12. 20.

S. 50–53. Naar jeg mine feyl vil skue.
7. 5 Datter ] C, M, 1681, 1699, Daatter 1685. – Opplysninger: 4. 8 Tynder: tunder, knusk (til opptenning). – 5. 4 Synde-Tog: tilbøyelighet til synd (Kalkar IV. 412 b.). – V. 9: Salm. 139. 7-10.

S. 54–59. Saa tung som Muld.
0 Nadere ] Naadere 1685. – 1699: En anden Aandelig Sang om det samme. – 3. 3 icke een sund ] ingen nøttig 1685. – 6 1681: Det kand jeg icke skiule, 1685: Og kand det ikke skiule. – 6. 4 gier f f ] C tar det som trykkfeil for dierff i begge lister, jfr. s. 209. – 10. 2 synderstøt ] sønderstøt 1699. – Opplysninger: O Naadere: en tidstypisk omskrivning av nadverd. – 3. 6 fule: onde. – 5. 3 drøle: nøle. – 6. 4 gierff: djerv. Mt. 18. 24-26. –13. 3 Mackler: pletter. – 17. 2 Spis: bespis. – 19. 1 Reverentz: ærefrykt. – 6 Palter: pjalter, filler.

S. 60–62. O Fryd og glæd dig nu min Siæl.
0 Siælens Glæde og (forts, som C) 1699. – 1. 12 1685: Tak ham for dette Gilde. – 2. 4–5 1685: Og saadan Tære-Pænding gaf / Som du kand nyde Frelsning af. – 12 vilde selff nedstige ] naadig vilde stige 1685. – 3. 5 Naadsens ] Lifsens 1685. – rinde op ] tendis 1685. – 9 nu ey ] ikke 1685. – 12 stycker ] støcker M, 1681. – 4. 9 da ] den 1685. – 5. 3 nedsencke ] nedsenkis 1685. – 5–6 1685: At du skal ikke trodselig / Til Synden meere lenkis. – 10 gift og ] giftig 1685. – 11 har dig dog ] haver dig 1685. – 6.1 altid ] stedse 1685. – 3 Begyndt da nu ] Begynd da nu M, 1681, Fang derfor an 1685. – 8 de ] den 1685. – dem ] ham 1685. – 11 den ] sål. rettelse i C, mens alle utg. leser det. Opplysninger: 1. 7 pb. 19. 9. – 2. 2 Skumpelskud: av skumpe, støte, drive spott med. – 7 Gordial: styrkemiddel. – 8 Paßbord: pass. – 3. 10: Kol. 2. 14, overs. 1647: Som udslættit den Haandskrift, som var mod os. – 5. 12 kiære: klage.

S. 63–66. I Verden er Vort Leffned.
O En Anden om det samme 1699. – 1. 6 qvælis ] quæller M. – 4. 4 den ] din M. – 11. 1 Sæl ] vel 1699. Både i førsteutg. og C har der stått Sæl, men det er oppført som trykkfeil i begge listene i C. S. 49/50 og 63/64 er nytrykt i C3, hvis ortografi vi i dette tilfelle hur fulgt. Opplysninger: 1. 6 qvælis: plages. – 2. 4 Mors: lat. døden. – picker: banker. – V. 3: Job 7. 6. – 4. 4 Streckebeen: mnt. døden. – visker om: av visk: dusk, dott, her: løpe om (Kalkar V. 1182), sml. «feier omkring». – 6. 6: jfr. Mt. 12. 20. – 7. 3 giør Rusk: rusker opp. – 4 Orme-Secke: d. e. legemet. – 6 Musk: rusk, fnugg. – 9. 4 Skancker: ben. – 6 Lee: ljå. – 13. 6 kantz: hell.

S. 67–70. Paa Jorden Fred og Glæde.
Foran sangen: L. 2 utelatt i M og 1685. – Anmerkningen i C og 1681 gjelder de flg. 25 sanger som i motsetning til de 11 første er forsynt med melodier, ved første vers i hver sang, merket I til XXV. I 1685 og 1699 er melodiene samlet i et melodihefte, med tekst til første vers, hvori enkelte varianter forekommer. Senere utgaver har ikke melodier.
O I ] IX 1699. – 3. 2 lyckelig ] Løchsalig M. – 3. 6 Føde-By ] 1681, føde By C. – 7. 6 heller ] eller M. –12. 3 Dig ] O 1685. – 4–6 1685: Og for dig i det Høye / Mit Hiertis Knæ nedbøye / Din Miskundhed er stoor. Opplysninger: 1. 5 jfr. Rom. 15. 12. – V. 2 jfr. profeten Sakarias 9. 9. – 5. 1 Pruncked: prunke, vise prakt. – Puder: puter. – 4 Stold: stall. – teckis: tekkes, er tilfreds med. – 7. 2 slæt: jevn, alminnelig (Kalkar III. 888). – 4 Øxen: okser. – 5 Larff: fille, pjalt. – 12. 3 Noor: spebarn.

S. 71–74. Far vel far vel forledne Aar.
O II ] X. 1699. – 1. 4 meer ] meere notene 1685. – 5 Ach ] M, 1681, Ah C, notene 1685. – 3. 4 opkveckne ] rettet fra opkveckue C, opkvechne M, opqvickne 1681, opqvikkne 1685, opqvikke 1699, opqvicke 170*, 1706. – 4. 4 Saa offte ] Ofteste 1685. – 6. 5 dit ] det M. – 8. 4 Udulighed ] Vandkundighed 1685. – 10.2 Grafvens Grøft ] grafuens visse grøfft [!] M. – 12. 6 makel ] Macul M. –13.1 et ] it 1681, et 1699. – 4 antage ] antegne M. Opplysninger: 1. 4 fynd: kraft. – 2. 6 hantz: hands el. handsel, gno. handsal, er 1. bekreftende håndslag, 2. penger en handlende får av sin første kunde, 3. lykkebringende, liten pengegave til nyttår, når en får nye klær e. l. Her brukt i 3. mening. Se Fritzner og Ordbog over det danske sprog. – 3. 4 opkveckne: oppfriske. – 6 Rey: dans, ferd. – 4. 5 jfr. 2. Kor. 12. 7. – 5. 3 karsk: frisk. 9. 3 Eyed: skyldte, jfr. Mt. 18. 24-27. – 11. 1 jfr. 1. Mos. 19. 22-23. – 12. 6 makel: feil.

S. 75–86. Jesus som af Kierlighed.
Omdiktning 1685 s. 238–44. V. 5–8 dvs. originalens s. 63/64 er likesom 49/50 nytrykk i C3 som her er fulgt. 6. 1 HErre ] som C1, HERRE C3. – 7. 5–8 C1: Saa til Dommerne bort føris / Nu fra en til anden hen / Og med svøben bunden kiøris / Til Caiphas din Uven. Med C1 sml. 1685 v. 4 s. 239. – 8. 6 bare ] bære M. – 10. 8 faar ] leed [!] M. – 12. 3 utmatted ] U-mættet M. – 4 Qvitantze ] M, 1681, Qvitantz C. – 8 dit ] 1681, det C, M. – 15. 1 Spectackel ] M, 1681, Speetakel C. – 16. 2 at ] da M. – 3 bleffven ] schrefuen M. –19.6 kolon som 1681. – 22. 5 sørge- ] Sorge- 1681. – 23. 4 Og ] Da M. – 24. 5 dit ] 1681, det C, M. – 8 og ] nu 1681. – 25. 5–27. 3 leser 1681:


Som hand da forladt i Nøden,
Viste Skriften var fuldbract,
Laved hand sig strax til Døden,
Og tog Timen vel i act.

26.

HErre, du som til en Tid,
Varst forladt aff alle dine,
Og udstoed saa megen Pine,
Hielp mig i den sidste Strid;
Som din egen Tilsagn melder,
Vilt du ingen Synders Død,
Naar mig Angsten offvervelder,
Er dit Ord min Trøst i Nød.

27.

JEsus, der hand selffver var
HERRE offver alle Førster,
Sagde i sin Angst: mig tørster!

29. 5–8 i 1681: Som da Skaren Fælsom brummed / Og hand smagte Edicken / Sagde hand: det er fuldkommed / Lit der effter, soff hand hen. – 30. 2 taallig JEsu ] JEsu os til 1681. – 33. 8 svaar j 1681, svar C, suar M. Opplysninger: 4. 4 Clarerte: betalte. – 6 Audientz: lat. audientia, bønnhørelse, oppmerksomhet. – 6. 4 grys: hilsen. – 8. 3 Næffve-knultis: ble slått med nevene, av knulle, støte, knuge. – 5 tribuleris: plages. – 9. 3 Kindhest: slag på kinnet. – 6 Ribler: rifter, skrammer. – 10. 5 fule: onde. – spegis: temmes, dempes. – 11. 1 Marter: martyr. – 2 svemmed: svømmet. – 12. 4 Qvitantze: kvittering. – 5 Rantzone: løskjøpe, kjøpe fri for. – 15. 1 Spectackel: skuespill, syn (skremmende el. forbilledlig). – 6 martere: pine. – 18. 8 lader aff: avtar. – 25. 1–3: Mt. 27. 46, Jesu ord fra korset, men på hebraisk som i Salm. 22. 2, ikke på arameisk som i Mt. – 27. 3 Tøster: tørster. – 33. 8 svaar: svært.

S. 87–91. O Triumph Victoria.
O IV ] XII. 1699. – 1.3 qvæder ] M, 1681, qvæde C, notene 1685. –
2. 3 forhaanden ] M, C, forhanden 1681. – 8. 4 Dørstock er ] Dørstolper 1685. – 10. 5 af ] fra 1681. – 6 Band ] M, 1681, Baand C. – 16. 1 1681: Synden og all Verdens Vee. Opplysninger: 1. 1 Triumph Victoria: lat. synonymer til Seyer, jfr. 1. Kor. 15. 57. – 2 Gloria: englesangen Lk. 2. 14, Gloria in excelsis, sunget i høymessen etter Kyrie enten på lat. el. dansk; med Kirkeritualet 1685 erstattet av salmen «Alleneste Gud i Himmerig». Nå blir Gloria sunget på norsk. – 1. 4 Slange Træder: Salm. 91. 13, Lk. 10. 19. – 3. 1 frit mood: frimod. – 5.5 Samson jfr. Hebr. 11. 32. – V. 6: Apb). 5. 5. – V. 7: Bibelovers. 1633 er benyttet: 1. Kor. 15. 55: Død hvor er din Braad ? Helffuede hvor er din Seyer ?. – V. 8: 2. Mos. 11. 12-13. – V. 9: 4. Mos. 21. 9. – 12. 4 hengler: slør (Kalkar II. 161). – 13. 6 Rabuni: hebr. mester, Johs. 20. 16. – V. 14: Lk. 24. 13. – 16. 2 Jorde-Blee: liklaken.

S. 92–94. Siunger at det giffver klang.
O V ] XIII. 1699. – 3. 3 foer ] boer M. – 4. 3 1685: Helvids og al Verdens Nød. – 6.2 ey kand ] høyst maa 1681. – 7. 3–4 1685: Lifsens Vej din Himmel-Fart / For os vilde Bane. – 10. 4 dit ] M, 1681, det C. – 14. 2 1681: Dig for alt jeg skatter. – 3–4 1685: Hør din Tienerindis Røst / Jeg er dog din Daatter. – 4 Daatter ] C, 1685, Datter M, 1681, 1699. Opplysninger: 2. 2 Zimler: lat. cymbalum, cymbal, omtalt i 1. Krøn. 15. 16 o. a. – 5. 1 Tratz: mnt. tross. – 3 kjeruber og serafer er her tenkt som hellige vesener omkring Guds trone, sml. Hebr. 9. 5 og Es. 6. 2. – 10. 2 Regenter: hersker. – 11. 4 fort: avsted. – 13. 4 Laudamus: lat. vi priser (deg), slik begynner den lovsang som fulgte etter Gloria (se s. 304) og fra reforma-sjonen til 1685 ble sunget på latin på de tre store høytider. Nå kan Laudamus brukes på norsk på høytidene.

S. 95–98. Velkommen salig Pintze Dag.
0 VI/XIV. 1699. – 1. 4 JmmanuEL ] Emanuel M. – 6. 4 flux ] strax M. – 9. 1 med ] ved M. Opplysninger: 3. 1 Valet: lat. farvel. – 8. 4 Laab: løp. – 11. 1 jfr. 1. Mos. 8. 11. – 12. 4 Løst: lyst.

S. 99–100. Gud du Allerhøyeste.
0 VII/XV. 1699. – 1. 2 Gierninger ] Velgierninger M. – gieffve ] giefve 1685, giæve 1699. – 4. 3 paa dem ey ] ej paa dem M. – 9. 3 befaling ] Befalning 1681. – 10. 7 søt ] Sytt M. Opplysninger: V. 3: 1. Kong. 19. 5-8. – V. 4: Daniel kap. 3. – V. 5: Daniel kap. 6. – V. 6: 1. Mos. 22. 11-12. – 6 magte: maket, laget det slik. – V. 7: Jfr. Job 19. 12, Salm. 34. 8. Verset er neppe direkte avhengig av disse skriftsteder, men heller av en oppbyggelig betraktning som har utlagt dem. – 3 Lob: løp. – 6 fantze: fandse el. fanse, t. fanzeln, jfr. fant, fjase. – V. 8: Klagesangene 2. 3, 1. Mos. 28. 12. – 9. 4 lænder: lander. – 5 Creatur: skapning.

S. 102–5. For Himmelen vil jeg nedfalde.
0 VIII/I. 1699. – En Aandelig Sang ] utelatt 1699. – 1.2 raabende ] Hierteds Raab 1685 (dog har notene 1685 og 1699 raabende). – 3 skralde ] stralde [!] notene 1685, schraale M. – 6. 2 1685: Hvis Urter hand skatterer mest. – 7. 2 1685: Strax Himmelen kun bliver sort. – 10. 3 trengte ] trencte 1681, trenchte M. – 13. 5 fælsom ] Selsom M. Opplysninger: V. 4: 5. Mos. 29. 23. – 5. 3 tecke: dekke, skjule. – 5 fiæler: skjuler. – Feyre: fjær. – 6 veyre: vegre, nekte. – 6. 1 Gardner: gartner. – 7. 1 hyller: skjuler. – V. 8: 1. Mos. 5. 27. – V. 9: 2. Mos. 1. 8. – V. 10: 1. Sam. 28. 1-6. – V. 11: 2. Kong. 22. 18-20. – V. 12: Efraim el. Israel, Juda og Manasse stammer (riker), dvs. krig mellom nærstående folk. Kan man overhode slutte noe om tidspunktet for nedskrivningen, viser v. 14. 2 at det ikke er tale om den skånske krig (fra 1676), men det er fristende med Manasse å tenke på Sveriges deltakelse i den hollandske krig. Det ville føre til datering ca. 1675.

S. 106–14. Gud søger ingen Synders død.
Omdiktet 1685, se s. 245–50: Gud er langmodig veed vi vel. – 0 Forlorne ] forlaarne notene 1685, som her følger 1685, mens de har første vers i salmens opprinnelige form. – 1. 6 Vil ] 1681, M, Vel C. – 3. 7 Draff ] Deraf M. – 5. 6 Pimped ] 1681, Pimpped C. – 6.1 snus ] Sus M. – 7. 7 Leeg ] M, C, Leg 1681. 11. 6 spelte ] spilte M, 1681. – 10 Piste-peb ] M, 1681, Puste-peb C. – 12. 2 der ] her M. – 8 tyct ] rycht M. – Første bokstav er i C og 1681 utydelig. Bør vistnok rettes til ryct. 9 snyct ] snygt M. – 15. 2 Spetackel ] Specktackel 1681, Spectucul M. – 18. 5 it ] en M. – 19. 6 Fra ] For M. – 21. 2 sucke ] M, 1681, suck C. – 25. 6 rom ] M, 1681, rum C. Opplysninger: Salmen er en parafrase over Lk. 15. 11-24. – 1.10 Rey: ferd, dans. 2. 9 fynd: kraft. – 3. 7 Draff: meningen er uklar, muligens mask, eller draffle, forkortet av hensyn til rimet, jfr. Aasen, muligens Deraff (jfr. M ovfr.), sammendrag av hensyn til versemålet. – 10 svang: gno. svangr, sulten, tom i magen. – 4. 2 lacker: går langsomt. – pracker: tigger. – 5 Spog: drog, døgenikt. – 8 spee: spott. – 9 Kree: kveg, ringe skapning. Av lat. creatura ? – 10 faut: feil. – laut: sml. samme ordspill s. 25. 9. At han spilte lavt, d. e. ikke så høyt, synes dog å gi en mindre god mening, sml. V. 9. 5-6. Skulle 10 spilte bety tapte? Og laut stå for lut, eiendeler? – 5. 1 Snußihan: t. Schnauzhahn, praler, storskryter. – 2 slugen: forsluken, grådig. – 3 Tru: trug. -– 6. 1 prunck: prakt. – snus: snustobakk. 7 Lack: mangel, klage mul. anklage. – 7. 5 Plumasen: fr. plumage, fjærbusk. – 7 Leeg ] leik, musikkinstrument. – 8. 2 Staader-Pose: tigger pose. – 6 Larffved: fillet. – Vennick, mnt. wenneke, grov drakt. – 9 skrat: stakkar. – 9. 2 Kluder: kludrer, klodrian (sv. kluddare) el. klutesamler (sv. klutare). Er begge deler sammenblandet? Ordbog over det danske sprog. – 3 spreng: gno. sprengr, anstrengelse, smerte. – 5 Lut: lutt, strengeinstrument. – Fiool: fiolin. – 11. 1 Jn summa, lat. ialt. – 4 Ri: anfall. – 12. 9 snyct: snøgt, hurtig. – 10 Pille Been: kare seg avsted. – 14. 9 Gulpe-græd: hulket. – 10 Skræp: skreppe. 15. 3 Palte-reffven: i filler. – 10 Fed: gno. fet, skritt, steg. – 18. 9 iid: gjerning, bestrebelse. 19. 2 geneged: tilbøyelig. – 21. 10 demt: dempet. – 24. 5 Contrafey: portrett. – 8 Raid: med et brak. – 9 paa hald: på hell, på kant. –10 vip: sprang, øyeblikk. – paa nip: ved enden, avgjørelsen. – 25. 6 respit: frist, henstand.

S. 115–18. Kommer J Gieldbundne Træle.
O X/III. 1699. – 1. 6 baared ] M, 1681, bared C. – 2. 8 fordred ] fordret M, fodred 1681. – 3.5 1681: Mit Mundheld er: Forlad og skon! – 4. 6 motte ] maatte 1681. – 6. 5 Bryst ] brøst M. – 6. kryst ] krøst M. – 8. 2 under ] uden M. – 8 ey ] en M. Opplysninger: V. 1: Mt. 18. 23-27. – 2 bested: nt. besteden, stille, gi plass, begrave. – 3. 6 Patron: skytsherre. – 4. 4 Croesi Skat, d. e. Lydias konge Kroisos el. Krøsus, hvis rikdom har gjort hans navn til et ordspråk. – 5. 3 Taare-Aadren: tåre-kilden. – 7 Etled: gno. etla, tiltenke, bestemme til. – 8 ginge: gikk. – 7. 7 Registred: fortegnelsen, jfr. 1. 3 anskreffved. – 8. 2 tyst: brakt til å tie. – 9. 1 Sørge-klæde: jfr. Salm. 30. 12. – 7 art: kraft.

S. 119–22. Al Verdens Fryd er som en Damp.
0 X/IIV. 1699. – En Andectig Sang ] utelatt 1699. – 1.3 Jammergrode ] C, 1681, not. 1685, not. 1699, Jammer-græde M, 1685. – 3.4, JEsum til ] Frelsere 1681. – 4.1 Sag ] Dag M. – 5.4 ret ] al 1685. – vil lade ] kun lader 1685. – 11. 1–2 1685: Er det mig skiønt u-muelig / Med Legems Armer at omfavne dig. – 12. 2 tet ] ret M. – 4 dit ] 1681, det M, C. – 16. 4 da ] dog M. Opplysninger: 1. 1 Damp: Jac. 4. 14. – 3. 4 roo: glede. – V. 4: Fill. 3. 14. – 5. 1 David: Salm. 130. 1. – 6. 4 Gehasi: 2. Kong. 5. 27. – V. 7: Lk. 7. 44-8. 2. – 4 moxen: nesten. – V. 8: Mk. 10. 46. – 3 breck: feil, mangel. – V. 9: 2. Sam. 4. 4. – V. 11: 1. Mos. 32. 24-28. – V. 14: Jonas kap. 2. – V. 16: 1. Kong. 21. 2-9. – V. 18: Lk. 7. 36-50.

S. 123–26. Om nu mit Hofvet end svemmed i Vand.
0 XII/V. 1699. – 2. 3 vild] vilt M. – 2. 5–8 1685: Der nu maa billig sørge for den Tid / Som er disver u-nøttig fløyen / Og derfor Ævigheden med Flid / Diß bedre sette mig for Øyen. – 5. 7 krafftige ] kraftig M. – 6. 1–4 1681: Rek hid din hielpe-haand, og reis mig op / Du som paa Kaarset for mig soned / Saa maa du neffse her den syndig Krop / Naar jeg kun hisset bliffver skoned. – 8. 3 1681: Aff dig min Frelsere, som er saa good. – 5 hende ] Sielen 1685. – 9. 5 end ] skiønt 1685. – 10. 1 saa maa udi ] maa Hisset i 1685. – 7 1685: Jo før jo bedre kiæriste GUD. Opplysninger: V. 1: Jer. 9. 1. – 1 svemmed: svømmet. – 7 breckelig: nt. breklik, skrøpelig. – Rør: jfr. Mt. 12. 20. – V. 2: Lk. 15. 1-10. – 3. 2 Skrecke-fuld: forskremt. – 3: Job. 9. 3. – 8 Pølen: helvede. – 4. 3–4: 4. Mos. 16. 27-34. – 5–8: Hos. 10. 8, Lk. 23. 30, Åpb. 6. 15-16. – 5. 4 Persen: vin-persen. – 7 Rantzoning: løskjøpelse, jfr. s. 79. – 9. 5 Ormene: Job 7. 5. – 7 roo: hvile. – Abrahams Skiød: Lk. 16. 22. – 10. 8 erlange: t. erlangen, få, oppnå.

S. 127–30. Nu der Synden blifver mig for svaar.
0 XI1/IV I. 1699. – Nadere ] C, M, Nadvere 1681. – 3. 5 skient ] schiemt M. – 6. 3 staar nu ] siunnis 1685. – 4 funden er ] fantis alt 1685. – 5 Gud har jeg ] Herren blev 1685. – 7. 4 nu nær ] hartad 1685. – 8. 3 1685: Løbe ham med Taarer imod. – 5 1685: Anger-fuld i hver en Draabe Blod. – 10. 2 1685: Jeg en usel slet Person. – 3 Og ] Vil 1685. – 11. 5 Flyr til ] Søger 1685. – 12. 5 har ] M, 1681, hart C. – 13. 1 og trenger ] forføyer 1685. – 5 1685: Ene est du Herre min Tillid. – 14. 4 1685: Værdelig lad mig da gaa. –– 15. 3–5 1685: Spis da saa min hungrige Siel / At jeg siger: Synd far vel / Ikke faar du meere mig til Træl. Opplysninger: 0 Nadere: jfr. til s. 54. –1.3 flaad: utflod. – 4 Raad: forråtnelse, materie. – 2. 1 jfr. Salm. 38. 6. – 4. 1: Es. 1. 6. – 5. 3: Salm. 69. 2. – 6. 1 forsufft: av forsuffe, tape motet. – 5 forgjet: glemt. – 7. 5 moxen: nesten. – 8. 5 Flod: elv, flodbølge el. regnskyll. – 9. 2 fort: hastig. – holder kiør: kjører på. – 10.1 Patron: skytsherre. – 2 Perdon, fr. pardon, nåde. –12. 5 knøt: knyttet. – 13. 3 id: gjerning, bestrebelse. – 4 jfr. Salm. 51. 9. – 14. 5 jfr. Mt. 22. 11-12. – 15. 3 Spiis: bespis.

S. 131–33. Vær til freds min kiære Siæl.
0 1699: VII. En anden gudelig Opmuntring til Siælen efter den hellige Nadvere. – Naderen ] M, C, Nadveren 1681. – 1. 6 Renset ] C, not. 1685, not. 1699, rensed M, 1699, Renste 1681, rensit 1685. – 2. 8 Slugte ] Slucked 1685. – 4. 6 Saa det ] Hvor it 1685. – 5.1 tunge ] tyngsels 1685. – 6. 2 fangen ] Flanget [!] 1685 alene. – 8 al ] din 1685. – 8. 2 heller ] eller M. Opplysninger: 0 Naderen: se til s. 54. – 1. 5 Brynd: brønn. – 8 Zacheo: Sakkeus, Lk. 19. 2-9. – V. 4: Johs. 1. 27. – 5. 3 Liffsens Bog: Åpb. 3. 5. – 6. 4 taffve: lapp, trevle. – 7 heelet: helbredet. – V. 7: Mt. 27. 59.

S. 134–38. Hvor du dig i Verden vender.
0 XV. ] 1699: XXV. Om vort Jordeske Tabernakels Nedbrydelse i Døden. –1.4 ender ] M, 1681, ende C. – 6. 2 Far ] Faar 1685, alene. – 3 sauffner ] M, 1681, 1699, fauffner C, 1685. – 8.1 Saa ] Hand 1685. – 11. 1 vel ] sig 1685. – 2 Sig den raske ] Den Raa-raske 1685. – 4 tør end ] tordte 1685, torde 1699. – 12. 3 grus ] C, 1699, Gru M, 1681, 1685. Ifølge C.s trykkfeilliste har der også i 1678 stått Gru. – 5 er ] kand 1685. – 6 Kiendt i ] Kiendis 1685. – 13. 5 vandre skal ] føris og 1685. – 6 1685: Hen til Graven mørk og trang. – 16. 3 1685: Og udhvile oven til. Opplysninger: V. 4: Jonas 4. 6-7. Christian III’s bibel og derav avhengige overs, lar it Græskar vokse opp til skygge for profeten, mens Resens 1607 oversetter it Kikajon, med en anmerkning om at dette har brede blader som et gresskar. Vår nåv. bibelovers. har kikajontre. – V. 5: Es. 40. 6. – V. 7: 2. Sam, 12. 15, Lk. 7. 11-15. – 13. 3 fær: ferd, reise. – 14. 2–3: 2. Mos. 2. 22. – 15. 2 forsit: av forse, her forsynt, jfr. Mt. 25. 4.

S. 139–43. Daglig Forfarenhed giffver tilkiende.
0 XVI ] M, C, 1681, notene 1685, XVII. 1685, XXIII. 1699. – 1. 3 skal tage en Ende ] M, C, 1681, notene 1685, i Verden faar Ende 1685. – 4 som de ] de som notene 1685 alene. – 2. 5 Naar ] Er 1685. – Himlen er ] Himmelen 1685. – 6 da ey ] ikke 1685. – 3. 2 Til at opmutze al ] Og høyt opmutzer all 1685. – 4. 1 Om end ] Men om 1685. – 4–5 1685: Angre Forseelsen, væd dine Kind / Hvor Poenitentzen kun ellers er inde. – 5. 1 Ufeylbarlig maa ] maa fuldkommelig 1685. – 4 1685: Saa din urolig Samvittigheds byld. – 5 stillis ] schillis M. – 6 1685: At du kandst Veyen til Himmelen vandre. – 8. 2 og er en ] er og en M. – 3 i Verden dig ] dig i Verden M. – 9. 4 aldrig saa ] grusam og 1685. – 6 der paa icke ] ikke der paa 1685. – 10. 1 da ] saa 1685. – Løffve ] Jagt-Hund 1685. – 4 vyrrer ] skiøtter 1685. – 5 Saa tør du ] Tør du dog 1685. – 11. 1 de ] den 1685. – 2 verre ] slemmer 1685. – 6 det ] M, 1681, dit C. – 14. 5–6 1685: Ikke fra synden de angerfuld jled / Før de Tro-løse paa Naaden fortviled. – 15. 1 hver ] huert M. Opplysninger: 2. 1 gemenlig: alminnelig. – 3. 2 opmutze: overdrive. – 2 Breck: feil, mangel. – 3 Breyder: bebreider. – 4 treck: list, knep. – 4. 1 Hugormen: 2. Mos. 4. 3 i Christian III’s bibel, mens Resen oversetter Slange. – 5 Ruelse: anger. – 13. 3 Manassis: 2. Krøn. 33. 11, jfr. s. 28. – 14. 4 Achitophel: 2. Sam. 17. 23. – Gaste: onde mennesker. – 15. 5 Belials Becke: 2. Sam. 22. 5 og Salm. 18. 5 har denne overs, både i Christian III’s og Resens bibel. Nåv. overs.: fordærvelsens strømme.

S. 144–48. Saa snart du mercker at Gud dig antaster.
0 XVII/XVIII. 1685, XIX. 1699. – 1. 2 Siugdom ] sygdom 1685. –1.5 hvordan ] C, not. 1685, hvordant M, 1681. – 4. 5 Røde-fuld ] 1681, Rødefuld M, Røde fuld C. – 6. 7 Dit ] M, 1681, Det C. – 7. 6 slaa ] sla M, 1681. – 8. 5 Det ] M, 1681, Dit C. – 6 iblant ] M, 1681, blant C. – 9. 1 utallig ] U-taallig 1681. – 10. 4 bliffver ] M, 1681, bliffve C. – 13. 3 synder-reffven ] M, 1681, sønder reffven C. – 14. 4 Skrøblighed ] uselhed 1685. – 15. 2 huij ] M, 1681, hue C. – 16. 1 maa ] fik 1685. Opplysninger: 1. 3 sprecke-fuld: smertefullt. – knaster: knaser. – V. 1–2: jfr. Job 5. 6. – 2. 5 qvælis: plages. – 3. 1 ald: hel, aldeles. – V. 4: Josva 7; Salm. 40. 13. – 4. 5 Røde-fuld: full av rødhet d. e. friske sår. Es. 1.6. – Skaar: egtl. merkene etter ljåen, her: syndens merker. – 6. 6 udqviste: gjennompiske. – 7 Synde-spil: syndige ferd. Kalkar V. 1032 b. – 9. 5 Tilforne: før. – 10. 2 drifftis: siktes. – 11. 4 drøffvelse: bedrøvelse. – 12. 4 Mara Vand: 2. Mos. 15. 23. – 13. 4 roo: hvile. –V. 14: Johs. 5. 2-9, Mt. 9. 20. – 5 samfeld: sammenhengende. – V. 16: Ap. gj. 7. 55-60.

S. 149–53. Om Verden med sin Glæde sviger.
O XVIII/XIX. 1685, XXIX. 1699. – 1. 4 stirrende ] C, M, 1681, not. 1685, not. 1699, stirrendis 1685, stirrendes 1699. – 6. 5 Een dag ] Enddog M. – 7. 4 Vinding ] vindning C alene. – 12. 5 mon ] om M. – 6 Som leffver ] Hvis Siel er 1685. – 16. 2 god ] 1681, gog C. Opplysninger: 2. 5 Synde-Form: syndig skikkelse, Kalkar IV. 251 b. – 6 Job 25. 6. – 6. 3 klecke: forslå. – 7. 1 meder til: sikter på. – 2 Skiude-Pæl: pel til å skyte etter. – V. 9: Salm. 92. 13. – 11. 3: 1. Mos. 32. 30. – 12.1 Peder: Mt. 17. 4. – 2 Fryde-fær: gledelig ferd. Kalkar I. 790 b. – 13. 1 glindred: skinnet. 2. Mos. 34. 35. – 15. 3 brøste: briste.

S. 154–58. Naar Tiden sagte skrider ud ad Enden.
0 XIX ] C, not. 1685, XXIV. 1681, XXV. 1685, XXVI. 1699. – 1. 3 Lius ] Lys 1685. – 4 ilende ] tiende not. 1685 alene. – 7.1 vinck ] Nich M. – 8. 3 slæber ] M, 1681, flæber C. – 5 udtipper ] uddripper M. – 9. 3 fandt ] fich M. – 11. 1 kand ] M, 1681, kund C. – 6 Men ] M, 1681, Metz C. – 13. 4 Udørcken ] M, 1681, Uørcken C. – 19. 2 mig ] mangler i C alene. Opplysninger: 1. 2 bugner: bøyer seg, viker til side. – renden: å løpe. – 5. 1 dert: (digert), meget. – sig undsetter: mnt. sik entsetten, blir bange. – 2 sprenge-spetter: spett til å sprenge med? Aasen: spit el. speet. – 4 Achimaas: 2. Sam. 18. 25. – 6. 2 skulte: mnt. schulen, søke skjul. – 3 beslutter: avslutter. – V. 7: Lk. 16. 22. – 8. 5 udtipper: Aasen: tippa, dryppe titt, som av våte klær. – 9. 2 Noe Due: 1. Mos. 8. 9. – 10. 4 figer: iler. – 15. 3 Rag: rak, vrak, her: knokler. Se Aasen.

S. 159–62. Naar Gud til sine Udvalde fremsender.
0 XX ] C, not. 1685, XXV. 1681, 1685 (der uriktig for XXVI.), XXVIII. 1699. – 1. 2 udtørrede ] fortørrede 1685. – 2. 3 Saa er dog ] Er dog alt 1685. – 3. 2 al ] mangler i C. – Saa at ] Hvorfor 1685. – 4. 3 fra all ] i fra 1685. – 11. 3 udgick ] undgick 1681 alene. Opplysninger: 1. 2 Strecke-Been: mnt. døden, jfr. s. 64. – 2. 1 Leerkar: legemet, jfr. 2. Kor. 4. 7. – 3.1: Fil. 3. 20. – 3 2. Kor. 4. 11. – 5. 2 bortmulmis: smuldrer hen. – V. 6: 2. Kor. 5. 1. – 7. 4: Hebr. 9. 15. – 8. 3: Salm. 101. 7. – 9. 3 Mackel: feil, mangel. – 10. 1 Mephiboset: 2. Sam. 4. 4. – 2 Latzari: Lk. 16. 20-25. – Triffser: kluter. 3 Lea: 1. Mos. 29. 17. – 11. 2 Joseph: 1. Mos. 41. 14. – 3 Daniel: Dan. 6. 23. – 4 Jonas: Jonas 1. 11. – V. 12: jfr. 1. Tess, 4. 16, 1. Kor. 15. 52. – 13. 3 Reffve: revner. – 14. 4 hengel: slør, jfr. s. 90. – V. 18: 1. Kong. 1. 38-40. – 20. 4 glindre: skinne.

S. 163–68. Naar all Verdens høye Dommer.
O XXI ] C, not. 1685, XXVI. 1681, 1685 (der uriktig for XXVII.), XXVII. 1699. – 1. 2 Himmel-Herlig M, 1681, Himmel Herlig C. – 3. 6 Affkraa ] M, 1681, 1685, Affkraag C, 1699, dessuten bevitner trykkfeillisten i C at der har stått Affkraa i førsteutgaven. – 7. 6 Dem der vaare ] De som vare 1685 (andre eksemplarer De som der vare). -– 10. 5 for Handen ] 1681, forhaanden M, C. – 14. 3 Huiffved ] Hviffved 1681, Hvived 1685. – 15. 4 i ] M, C, J 1681. – 16. 5 Høyre-Haand ] høyre Haand 1681. – 18. 3 stat ] stol M. Opplysninger: 3. 3 Rulder: ruller, manntallslister. – V. 5: 1. Mos. 40. 20-22. – 7. 2 Regne-Bret: brett med inndeling som et regnebord eller til å skrive regninger på. – 3 fauter: synder. – 5 skamfuter: viser usselheten hos. – 6 Canuter: venner, tilhengere (foraktelig). – 8. 5 Giederne: Mt. 25. 33. – 9. 1 Pølens: helvedes. – 2 Quælis: pines. – 5 Huelpe: hvalper. – 13. 1 ginge: av gange, gå. – 3 finge: av fange, få. – 14. 3 Huiffved: av hvive el. hvibe, tilsløre seg, tilhylle hodet. – 16. 1 Talsmand: 1. Johs. 2. 1. – 2 forfang: skade. – V. 18: 1. Kong. 10. 1-13.

S. 169–73. Herre lad dog vel gelinge.
Omdiktet 1685. Se s. 251–54. 0 XXII ] C, not. 1685, XXVII. 1681. – 1. 8 og ] er M. – 2. 2 Med ] Mod M. – 4. 4 glæde-Neg ] bindestrek M, 1681, C alene mangler. – 6 Herre-fær ] C alene uten bindestrek. – 7. 7 traaen ] Troen M. – 8. 1 glimrer ] glimmer M. – 9. 3 giøbnet ] Giøbner M, 1681. – 8 Jil ] 1681, Jill M, ill C (og 6 Aprill). – 10. 3 forhaler ] Husvaller M. Opplysninger: 1. 1 gelinge: lykkes. – 7 Bønne: jfr. røyne, prøve. – 2. 2 vringilvuren: vanskelig, umedgjørlig, – 4–5 vende-Kaabe: foret kåpe som vendes etter været. Også om en ustadig person. Se Kalkar IV. 798 a. Å sno det lodne ut, vil si å vise seg uvennlig, avvisende. – 8 krud: egtl. urt. – 4. 1 Buble: boble. – 6 Herre-fær: herremanns ferd. – 7 forlaaren: spilt. – 5.1 Smille-gummer: Smilende lepper, lokkemat. – 7 svencker: list, mnt. swaenk. – 6. 2 Mencke: nekte. Åsen: meinka. – 7. 5 Lircke-Maanet: lirke mon. – 8. 5 flincker: skinner. – 9. 3 giøbnet: hånden. Kalkar: gøben. – 4 forgisser: gjetter feil. – 11. 3 spuder: spruter. – 3 Haffgasse: fuglenavn, lom, her: skipskanon. – 5 Datum: mnt. mål, håp. – 8 kantz: hell. – 12. 1 Dema: 2. Tim. 4. 10. – 14. 5 betemme: råde. – 7 Aes: æs, æst, gjering, larm.

S. 174–79 Jeg vil for Herren qvæde.
0 XXIII ] C, not. 1685, XXIX. 1681, 1685 (trykkfeil XXX.), XXI. 1699. – Mel.: Hiertelig jeg nu lenges 1699. – Not. 1699 mangler mel. og har samme mel. henvisning. – 3. 5 end ] skiønt 1685. – 5. 3 Saa Ord da ] Til snacked 1685. – 4 hos ] for M. – 7. 8 sligt ] det M. – 8. 2 ret ] Saa 1685. – 3 dit ] din M. – 6 end ] ey M. – 11. 2 Kand see saa ] Beskuer 1685. – 4 Du bliffver icke ] Kand ikke blive 1685. – 12. 1 Tør ] Maa 1685. – 13. 1 saa ]strax 1685. – 14. 4 omsunst ] M, 1681, omsonst C. Opplysninger: V. 1: Sml. Salm. 64. – 3. 2 Edder: gift. Edder-blandet: arrig. – 7 Basiliske: øgleart, bruktes tidligere om en liten farlig slange, jfr. Es. 11. 8. – 4. 1 luge: luke (ugress). – 2 Skrat: stakkar. – 4 slet: aldeles. – 5 Sprecke-siug: talesyk, mnt. spreken. – 6 Affvins Tag: et tak (anstrengelse) i avind. – 7 fritter: spør. – 5. 1 Discursen: fr. discours, praten. – 2 knipper Munden: m. som knepper, om ordflom. – 7 Trøcke Almanacker: almanakktrykker, d. e. løgner. – 7. 3 staage: ståke. – 5 tøy: saker, ting. – 6 tandt: tøv, usannhet. – 8. 6 snygg: glatt, fin. Kalkar. – 10. 2 slæt: aldeles. – 3 fauter: feil. – 4 Laad – Qvintin: små vektenheter. – 5 Toe: vask. – Smitte-Pletter: flekker som smitter av. – 6 Ryet: røkt. – Skiel: for øynene? – 13. 4 foes: porøs, hul. – 8 harm: sorg. – 14. 2 Svadse: snakke. – 3 døffve: døyve. – 5 Act: akt, hensikt, det å tenke på noe. – 15. 1–3: Isfuglen forekommer i den sydlige del av Norge, men det er tvilsomt om den ruger her. Den legger sine egg på bakken. – 16. 1 Fiæle-sted: skjulested.

S. 180–83. Nu er det tid at vaage.
0 XXIV ] C, not. 1685, XXX 1681. – Morgen Sang ] Morgen-Sang 1681. – 1.1 Nu er det ] M, C, 1681, not. 1685, Det er nu 1685. – vaage ] siunge register i C alene. – 3.1 Morgen Røden ] Morgen-Røden M, 1681. – 12. 4 Haand ] Raad M. – 14. 1 saa og ] til med 1685. – 17. 3 Hosbond ] Hosbund M, 1681. – 20. 2 Klaage ] kloge C. Opplysninger: 5. 2 veyred: nektet, jfr. Salm. 34. 8. – 6. 2 breck: feil, mangel. – 8. 1 Es. 13. 21. – 13. 2 Vognborg: dekning bestående av vogner. – 3 hvis: hva.

S. 184–87. Dagen viger og gaar bort.
0 XXV ] C, not. 1685, XXXI. 1681. – Afften Psalme ] Afften-Psalme M, C, not. 1685, Afften-Sang 1681. – 15. 4 tienligst ] tienligt 1699. – 19. 1 Fiele ] Fiære 1706. Opplysninger: 2. 2 Glasset: time-glasset. – 8. 2 Lossament: Losement, av logere, bolig, opphold. – 10. 1 Orme-Seck: se s. 64 og Madick-Seck s. 149. Job 7. 5. – 19. 1 Fiele: fjel, brett. – 4 Feer: fjær.

S. 188. Nu da i Jesu Naffn.
Finnes bare i C og 1681. – 3–4 1681: Mit Offer tar hand an, det troer jeg visselig, Og fodrer icke meer end hand har giffved mig.

S. 189. Til Læseren.
L. 4 25] 31. 1681, 1685. Erstattet 1699 med Erindring til Læseren (s. 319).

S. 190–98. Suck, Morgen Suck etc.
190. 22 Der ] Det M. – 191. 29 Verdslig ] 1681, Verslig C, M. – 192. 6 morsam ] morsom M. – 11 det ] M, 1681, dit C. – 12 Gid ] Gif M. – 194. 14 Brynd ] brynde M. – 195. 12 Liffsalig ] løchsallig M. – 196. 30 venter ] vented M.– 197. 22 J fra all Verdens Sørge- sucke ] Fra Verdens jammerfulde sucke 1685. – 198. 18 der forsoffve ] M, 1681, 1699, derfor soffve C, der for sove 1685.

S. 199–200. Henviisning til Sangene.
Som følge av det senere trykte tillegg (s. 205–10) inneholder C to registre over salmene, hvorav det første er ordnet etter salmenes rekkefølge, mens det siste (s. 207–8) er ordnet alfabetisk. Reg. i M svarer ikke til noen av disse, idet det visst nok er ordnet alfabetisk, men slik at salmer med samme førstebokstav under denne er ordnet etter sin plass i boken. Senere utgaver har fulgt C.

Tillegg I.

S. 201–4. Hiertet ieg blotter.
Denne sang står bibliografisk sett i en særstilling i samlingen.
M har den mellom de sangene som er merket XXII og XXIII, uten romertall, men med riktige sidetall 106–8, etter sangen Herre lad dog vel gelinge. Den er riktig oppført i reg. M mangler noter.

C1 mangler den. C2 mangler den, men anfører den likevel i sitt annet register. C3 har den, som M uten romertall mellom XXII og XXIII, men ved første vers har den notetrykk. Den er et senere trykt tillegg på 4 ikke paginerte sider, innlimet mellom s. 198 og 199. Den mangler i første reg. i C3, men henføres i 2. reg. i C2 og C3 til i. 248 som er en blank side.

1681 har den med noter ved første vers, riktige sidetall 223–26 og riktig merket XXVIII. Plaseringen er som i M og C. Det høye notenr. skyldes de nye sangene i 1681.

1685 har den med riktige sidetall 118–21, merket XVI. Sangenes rekkefølge er i denne utgave til dels en annen. I notebilaget 1685 er den ikke medtatt, og den har heller ikke melodihenvisning.

1699 har den s. 152–55, merket XXIV, uten noter eller melodihenvisning. I notebilaget 1699 er der heller ikke noter til den, men derimot melodihenvisningen: Synges som Dend bekiendte udi D. Kingos Sang-Chors anden Part, Sorrig og Glæde de vandre tilhaabe.

Angående denne sang må man med sikkerhet kunne slutte at den er kommet til under trykningen av førsteutgaven og er blitt med i sent trykte eksemplarer av denne, mens tittelbladet (36 sanger istfr. 37) ikke er blitt rettet. C har hentet sin tekst fra 1681. M bygger således på den opprinneligste form. Til tross for at M åpenbart inneholder mange misforståelser, gjengir vi derfor denne ene sang etter M, hvis ortografi vi samtidig får anledning til å dokumentere. Skilletegn mangler nesten helt og er supplert etter C.

1 Hiertet ] reg. i M, Hierttet M. – 3. 2 endnu est ] est endnu 1699. – 3 forst ] først C. – 4. 2 din ] C, den M. – 5 dit ] C, det M. – 5. 2 derfore ] der soffver C. – 6 fordris ] M, 1685, fodris C, 1681. – 6. 3 sin bedring forlænge ] forlenge sin Bedring C. – 5 ligger ] C, ligge M. – 7. 5 det ] C, dit M. – 6 holt ] hold 1685. – 10, 4 eller ] heller C. – 11. 6 schrift ] schrif bare M. – fort ] kort C. – 12. 2 før ] C, for M. – 4 taarer ] Taare C. – 6 vov ] M, 1699, 1706, voff C, 1681, 1685, vor 170*. Opplysninger: 1. 5 Synde-blendt: blandet med synd. – 4. 3 Leen: ljåen. – 4 pludz: plutselig. 5. 4 Mors: lat. døden. – 7. 4 Karfue Stoch: en stokk hvori der skjæres merker som regnskap. – 8. 3 Furj: hast. Aasen: fur el. fura. – 6 Kantz: anledning, chanse. – 9. 5 rusch: et ord av usikker opprinnelse, her visstnok om et tidsrom av ubestemt varighet, jfr. Ordbog over det danske Sprog 1464 f. III. – 11. 6 schrift: avlegg skriftemål.

Tillegg II. (s. 205–10.)

Dette tillegg omfatter tilføyelser og rettelser i C2 og C3 til Cassubes ettertrykk som det opprinnelig så ut (C1). Kilden er den legitime annenutgave 1681. Viktigst er 5 nye sanger med melodier ved første vers. Tillegget vitner om Cassubes hastverk. Etter det sekundære «tittelblad» (s. 205) begynner pagineringen med det vilkårlige sidetall 250. Rent på slump har han fått plass til de nye æresdikt, således har C2 på 4 upaginerte sider æresdiktene 18–20 fra Otto Sperling (se s. 323) foran s. 1, mens C3 har dem etter det omtalte «tittelblad». Nr. 17 fra Hans Rosing har C3 mellom s. 232 og 233, mens C2 mangler det. Nytrykt er både i C2 og C3 pag. C1 – C2 og 49/50 – 63/64. Notetrykket til Paa Jorden Fred og Glæde er rettet, og det samme gjelder en del trykkfeil, bl. a. s. 77 v. 7, jfr. s. 303.

S. 207–8. Henviisning til Sangene.
Utgiveren har tatt med i registeret de to sangene som ifølge Nota s. 210 er uteglemt. Rettelser: 207. 20 198 ] 248. – 208. 4 Dommer ] Domme. – 11 Glæd ] Glæde – 18 Fred ] Fryd. – 20 158 ] 246.

S. 209. Cassubes apologi.
I C2 har denne en litt annen form:
HVor aff mig C. Cassubio bleff frarøfved 40. Exemplariers Defecter, hvorfore jeg foraarsagedis, at lade oplegge dette Sang-Offer, icke for umættelig Profit, oc icke for slem Vinding oc Begærligheds skyld, Esaiæ 33: v: 15: I Petri 5. v. 2. Mens sandelig til Guds Ære, saa oc dets Composistæ sampt elskelige Anhørende gode Renomees Forfremmelse, desligeste at redde oc frelse de 40. Exemplaria som mig Defecterne der til blefve frarøfvede. Dette bemeldede er dend retteste oc sandeste Aarsage; saa hafver jeg, saa som der til tvungen, dette Sang-offer bekosted, oc har betalt hvert Arck, Naar det er blefvet fuldfærdiget, oc derfor Crectori [!] for hvert Arck ocsaa betalt: udi dette samme Tryck er forseet (hvilcket endocsaa vederfaris dend flittigste Correctori, hvor om vi icke mindre fra andre Stæder haffve adskillige Exempler.)

Efterfølgende Forseelser, dog icke med Villie, oc icke til nogens Præjuditz! det være langt fra mig at diffamere nogen, mens smerter mig Christiano Cassubio meere end

Slik slutter C2 som mangler de siste sidene.

4. utgave. Christian Geersøn 1681. (s. 211–30.)
To av de tidligere utgaver var illegitime ettertrykk. 4. utgave er derfor identisk med 2. utgave fra autors egen hånd, som tittelbladet viser. Dorothe Engelbretsdatters portrett finnes i alle tre kjente eksemplarer av denne utgave, best bevart i advokat Skougaards eksemplar. Dette er brukt til tittelbildet foran i dette bind. Portrettet er datert 1681, men alderen angitt til 44 år, det vil si så gammel som hun var i 1678, da førsteutgaven kom. Kan hende har portrettet tilhørt denne, og bare årstallet er blitt rettet. Foran er gjengitt utvidelsene 1681, dvs. angrepet på ettertrykkerne og 5 nye sanger som samlet er kommet inn etter Om Verden med sin Glæde sviger. Andre avvikelser fra C er opptatt i noteapparatet. De nye sangene har melodier ved første vers likesom i C, slik at der er i alt 11 sanger med melodihenvisninger og 31 (I til XXXI) med notetrykk.

S. 212–13. Til den gunstige Læser.
Gjengitt etter 16811. Omtrykt i 16812 med vesentlige utvidelser, som det synes etter at Dorothe Engelbretsdatter også har lært Cassubes ettertrykk å kjenne.
212. 23 Achtbar ] Achtbare, velfornemme 2. – 24 Geerdtsøn ] Geersøn 2. Navnet er kanskje rettet etter tittelbladet 1681. – 213. 7 etter Byes tilføyer 2: Saa vel som de U-fuldkomne, ilde-medhandlede Exemplarier, Christian Cassuben, i Furi, uden Efftertancke loed paa sin egen haand oplegge, med saa mange u-maneerlig feyll, at det smerter mig giennem Marff og Been, mit SANG-OFFER jeg offred GUD, skal saa beskiemmis for U-mættelig Folckis Timelig profit skyld. – 9 Geerdtsøn ] Geersøn 2.

S. 214–16. Hvor lenge mon jeg end skal vandre.
O XIX/XXX VIII C, XX 1685, VIII 1699. – 2. 3 Jordiske ] Time-lig 1685. 5. 5 føye ] klæde 1685. – 6 sin] hans 1685. – 7 1685: Hand i sin blodig Væde. Opplysninger: 1. 2 Nest: rede, bolig. – 3 Mesech og 6 Kedar: Se Salm. 120. 5. – 2. 6 staag: ståk. – 3. 2 balstyrig: voldsom. – 4 Lob: løp. – 4. 4 Jaet: jagen. – 5. 2 U-Lifflig: ukjær, ubehagelig. – Tagt: av tagge, takket, spisset. – 6. 4 Gefal: behag, t– 7. 3 flincker: skinner. – 8. 8 Ade: farvel, t. omdannelse av fr. adieu.

S. 217–19. Blandt Patriarckens Børn.
0 XX/XXXIX C, XXI 1685, XVI 1699. – Opplysninger: V. 1: 1 Mos. 37. 3. – 2. 2 i geistlig viis: på åndelig måte. – 4. 1 Vort Evangelium: Mt. 5. – 6. 4 fall: til fals. – 11. 1 stalder: stallfore, her: stå i stall?

S. 220–22. J it Hierte hvor all Verdens Frelser boor.
0 XXI/XL C, XXI (skal være XXII) 1685, XVII 1699. – 1.1 Jt] Det 1685. Opplysninger: 1. 5 Dult: skjult. – V. 3–6: Johs. 2. 1-11. – 3. 5 it tag: en stund. – 5. 3 giøs: av gøysa el. gjøyse, sprudle. Se Aasen. – 6. 5 tempererer: mildner. – 7. 2 betemme: råde. – V. 8: 1. Mos. 29. – 9. 2 Egyptiske Trengseler: i forbindelse med utvandringen fra Egypt, 1. Mos. 7 ff. – 11. 1–2: 1. Mos. 26. 20. – 1 it Bill: Åsen: bil, tidsrom.

S. 223–26. Den Siæl er værd at priise.
0 XXII/XLI C, XXIII 1685, XVIII 1699. – 7. 3 den ] de C. – 8.1 den ] de C. Opplysninger: 1. 6 Geist: ånd. – 4. 5 Lammer: halter. – 5.1 Bønner: erfarer. – 2 Arons Sønner: 3. Mos. 10.1-2. – 6. 5: 2. Sam. 18. 9. – 7 Gresel: græsen, gysning (endret av hensyn til rimet?). – 7. 2 Snerre-Line: fangeline. – 9. 5 Hoved: høvet. – 10. 2 Datum: håp. – 7 forvacte: vente på.

S. 227–30. O Sickerhed du Siæle Pest.
0 XXIII/LXII (skal være XLII) C, XXIV 1685, XXII 1699. – 1. 2 Helffved ] Helffvede C, Helved 1685. Opplysninger: 1. 6 Post: tross ens i alle utg. muligens trykkfeil for Pest? – 2. 4–5: 1. Sam. 18. 7. – V. 3: 1. Mos. 19. Lk. 12. 20. – 4. 1 Balthazar: Dan. 5. 1-30. I nyere overs, kailes han Belsasar. – 4. 3–6: Dom. 16. 30. – 5 Treck: list. – V. 5: Jonas 1. 5-2. 1. Dom. 4. 18-21.

5. utgave. Christian Geersøn 1685. (s. 231–68.).

5. utgave er den 3. i rekken av dem Dorothe Engelbretsdatter selv har besørget. Der er noen utvidelser og sangene er til dels sterkt omarbeidet. Av denne utgave har vi gjengitt de viktigste utvidelsene, deriblant flere av de korte «sukk», og de mest radikale omarbeidelsene, mens de mange andre varianter er å finne i noteapparatet. Melodiene er i denne utgave samlet i et eget notehefte, som dog bare omfatter de 25 melodier som allerede fantes i C1. Sammenhengen er uoppklart. Varianter i melodiheftets tekst (første vers) finnes også i noteapparatet. Tittelkobberet (s. 232) finnes i et eksemplar i Det kgl. bibliotek i Kjøbenhavn, som tillike inneholder en dedikasjon fra dikterinnen til Christian V. Denne vil bli gjengitt i 2. bd. Andre kjente eksemplarer har bare H. Schatens kobber til Taare-Offer.

S. 233–34. Christianus Qvintus.
Privilegiet av 11. juli 1682 finnes bare i utg. 1685, men ble senere fornyet og opptatt i 1699 (s. 270). – Forordningen av 6. mai 1667 inneholdt påbud om Revision, dvs. sensur ved en av professorene av alle skrifter som skulle trykkes. Gjaldt det teologiske bøker, skulle biskopen i stiftet først gjennomgå dem. Jfr. biskop Randulffs (s. 20) og prof. Schletters (s. 26) anbefaling av Siælens Sang-Offer.

S. 235–37. Til Læseren.
Omdiktning 1685, sml. den eldre form s. 23–25.

S. 238–44. Jesus som af Kierlighed.
Omdiktning 1685 hvorved sangen er redusert fra 34 til 18 vers, sml. s. 75–86. – 0 III/XI. 1699. – Teksten (1. vers) i notebilagene i 1685 og 1699 følger dog C. – 1.1 Jesus ] Jesu 1699. – 3. 1 en ] et 1699. Opplysninger: 3. 8 Fær: ferd, adferd. – 6. 8 Engel-blank: engelren. – 8. 1 Madik-lig: tross bindestreken i alle utg. synes det å måtte bety: lik en maddik, dvs. en mark, et menneske, jfr. Job 25. 6. – 11. 3 yngtis: ynkedes. – 16. 8 leerkaret: legemet, jfr. 2. Kor. 4. 7.

S. 245–50. Gud er langmodig veed vi vil.
Forkortet omdiktning av Gud søger ingen Synders død (s. 106–14). Notebilaget 1685 følger C. – 0 IX/II. 1699. Opplysninger: Se også til s. 106–14. – 2.1 u-geraaden: vanartet. – 3 immer fort: stadig vekk. – 3.1 Madik-Sæk: sml. Orme-Secke s. 64, jfr. ovfr. – 4. 2 palted: fillet. – 5. 2 jagter: jagen (etter vellyst), Kalkar V. 1165. – 6. 1 førig: tidligere. – 2 Hartad: nesten. – 7 Bib-Ræd: redd så han piper. – 7. 10 Fed: skritt. – 12. 6 nøje: nøyaktige, passende.

S. 251–54. Verdens Venskab er som Skyggen.
Forkortet omdiktning av Herre lad dog vel gelinge (s. 169– 173). Notebilaget 1685 følger C. Not. 1699 tilføyer: XX. Kand synges som For din Skiønheds høye Throne, eller efter følgende Melodi, [Mel.]. – 0 XXVII, (som 1681), uriktig for XXVIII, (jfr. til s. 159, 163), XX. 1699. – 1. 2 Uroo ] Utroo 170*, not. 1699. 1. 5 Favert ] Farvet 1699. – 9. 5 svofled ] svefled 1685, svovled 1699. Opplysninger: Se også til s. 169–73..L– 2. 4 Juel: hjul. – 3. 4 holder Food: blir værende, motsatt giør Food s. 172. – 9. 1 Bade: fordel.

S. 255–68. Daglige Suk. Bønner.
255. 25 dig ] etter meningen bør rettes til mig. – 262. 13 med ] 1699, mit 1685 (tysk setter ?). – 263. 6 eller ] ellers 1699. – 9 ælste ] Ældste 1699. – 265. 23 Forlatte ] 1699, Forlaattne 1685. – 267. 6 sminkede ] 1699, sminkende 1685. Opplysninger: 255. 7: Rut 1. 20, jfr. 2. Mos. 15, 23. –- 11 Ambrosius Hardenbeck, f. 1621, døde som sogneprest i Bergens domkirke i juni 1683.1 sørgeåret skrev Dorothe Engelbretsdatter Taare-Offer, og 1684–85 oppholdt hun seg i København. – 21 stemmer med at Siælens Sang-Offer 1685 ikke inneholder nye sanger. – 257. 7 Aet: aktelse. – 258. 9 Etter Sagde mangler sikkert kolon, 1699 setter / . Meningen er at Jesus pålegger djevelen å holde seg borte fra henne. – 259. 6 Maader: mål. – 12 Lavverge: lageværje, den lovbestemte verge for umyndige. – 18 Vognborgen se s. 182. – 261.12 Quarten: pine. –14 kæppis: kappes. – 17 Kedars Hytte: Salm. 120. 5. – skrummel: uhyggelig. – 262.12 Nødhielper: hjelper i nød. – 15: Se Salm. 6. 7. – 263. 28 Eder: gift. – Harm: sorg. – 264. 17 viderlig: ubehagelig. – 18 færis: av færa, fares.

6. utgave. Joachim Schmedtgen 1699. (s. 269–95.)

Allerede i 1685 ble Siælens Sang-Offer innbundet sammen med Taare-Offer i ett bind, således i alle kjente eksemplarer. Først fra 6. utg. 1699 fremtrær dog begge som en bok med felles tittelblad. Siælens Sang-Offer er blitt utvidet med noen nye sanger som vi gjengir. Varianter fra 1699 finnes i noteapparatet. Noen nevneverdig omarbeidelse har ikke funnet sted. Derimot er der foretatt en fullstendig omgruppering av sangene, som siden ble bibeholdt. Under fellesoverskriften Poenitentze Sange er 18 sanger (i utg. s. 27–53, 102–30, 54–62, 131–33, 214–16), deretter Aandelige Sange paa Høie Fæster (s. 67–101), og endelig de andre i ny orden.

Likesom 1685 har 1699 et melodihefte. Det omfatter de sangene som hadde melodier i 1681, med unntak av 2 sanger (se s. 311, 313). De sangene som var nye i 1681, har i noteheftet 1699 fått nye melodier. Se Schiørring. Mens redegjørelsen for melodiene uforandret stod i 1685, men da var grovt misvisende, er den 1699 i overensstemmelse med de faktiske forhold, bortsett fra 2 sanger, i følgende:

Erindring til Læseren.
Udi dette Sang-Offer findes (foruden de Psalmer som synges efter bekiendte Melodier) XXXI. Sange, hver i sin Orden med sit Tal tegnede, hvilke synges med fremmede Melodier, (omendskiønt nogle af dem kand og synges efter bekiente Melodier). Og haver mand i dette sidste Oplag af ny gived Noder til de Sange, som tilforn ingen Melodi havde, nemlig til den VIII. XVII. XVIII. og XXII. Til den XVI. er funden iblandt de Tydske en bekiendt og icke U-Liflig Melodi, som ogsaa er her indsat; Tonen til de Tvende Sange, som beslutter Taare-Offered; nemlig om den Kyssende og Salvende Synderinde, ere ogsaa for mageligheds Skyld hos satte.

S. 270. Privilegiet.
Se til s. 233–34.

S. 271–75. Nød-Hielpere, min Forbarmer.
Opplysninger: 3. 5 Vand-vover: bølger. – 4. 3 Josephs Skade: Amos 6. 6. – 5 laugst: lavest. – 7 under: ned. – 5. 4 vaglende: vaklende. – 7–8: Salm. 102. 7-8. – 6. 4 Huusholder: Hardenbeck, d. 1683. – 5 Stødestaven: støttestaven, dvs. ektemannen. – 7. 2 Skaar: arr, se til s. 145. – 3 Gilead: der siktes til salve fra G., Jer. 46. 11. – 5. rever: revner el. huler, jfr. mnt. rever, Kalkar III. 591 a. – 8 Creatuur: skapning. – V. 9: jfr. 1. Kong. 17. 14. – 10.1 Laug-verge: (Lauge-verge er trykkfeil) den umyndiges verge, jfr. s. 259. – 11. 5 Abba! hebr., far! jfr. Rom. 8. 15. – 14. 4 Liggende-Fæ: gods. – 8 Betrykkens: undertrykkelsens.

S. 276–80. Ah Jraels Trøst.
16.1 flydendes ] flydende 170*. Opplysninger: Branden 27. september 1686 la strekningen mellom Muren og Nykirken i aske. Dette strøk var nylig gjenoppbygget etter branden 18. juni 1660. – 2. 2 Drøvelse: sorg, motgang, jfr. bedrøvelse. – 3. 5 Søe-boer: sjøbuer, sjøhus. – 6 Aske-blent: askeblandet. – 6. 6 fierde gang: Her siktes til de store brandene i Bergen 1640, 1660, 1675 og 1686. – 7. 6 Maaden: målet, mengden. – V. 9: Se Lk. 13. 2-4. – 11. 3 forlov: avskjed. – 12. 5 Vand-voger: nåv. overs.: brenninger. Salme 42. 8. – V. 14: Lk. 12. 24-28. – 17. 6 J niende Knæ: Christian V’s sønn, den senere Frederik IV, f. 1671, ble den 9. av oldenborgerne på Danmark-Norges trone 5– 18. 3 qvist: pisk.

S. 281–86. Jammer-Dalens Tragtamenter.
Opplysninger: 1. 2 viderlig: ubehagelig. –V. 2: 2. Mos. 15. 23-27. – 6. 1: Job. 3. 1. – 3–6: Salm. 22. 1-3. – 7. 6 knur-vuren: med tilbøyelighet til å knurre. – 8. 2 Thabor: etter kirkelig tradisjon er T. forklarelsens berg, jfr. Mt. 17. 1-8. – 4–6: Mt. 26. 39, Lk. 22. 44. Anvendt er sikkert lidelseshistorien, kjent bl. a. fra salmebøker. – 11. 3 Beged: bek. – V. 14: Jer. 10. 24. – 8 Mt. 24. 32. – 16. 6 Log: låkk.

S. 287–90. J Siæle som med Simeon.
Opplysninger: 2. 2 forstørred: øde, jfr. Salm. 102. 7. – 7 Mesech: Salm. 120. 5. – 3. 7 setter Pind for Glæden: hindrer. Kalkar III. 479. – 5. 4 Skuvlen: skuffen. Her siktes til at noen av likfølget kaster graven igjen. – 7. 5 fær: ferd. – 9. 2 ramme: beramme. – 4 Beslutter: avslutter. – 6 Bane-Laabed: baneløpet. – 10. 2 Jord-Klimpen: Jordklumpen, mennesket. 1. Mos. 2. 7: Oc Gud Herren giorde Mennisken aff en Jordklimp (overs. 1589).

S. 291–95. O Jesu kiære Mester hør.
Opplysninger: Valeet-Sang, avskjeds sang, avslutter Siælens Sang-Offer 1699, jfr. 3. 8: Nu siette Tryek fremfører. Dermed har denne del av dikterinnens verker fått sin endelige form. – 5. 3 Dorothea: her skriver hun selv navnet i dets latinske form for å få frem den dype meningen i det: Gudegaven. – I underskriften er fremhevet bokstavene D E D S A H B, d. e. Dorothe Engelbrets Datter Salig Ambrosius HardenBecks.

7. utgave. Friderich Jacobsen [Brun], Christiania 170*. (s. 296.)

Denne utg., hvorav bare tittelbladet gjengis, er den første som er trykt i Norge siden førsteutgaven 1678, nemlig et av de første år i det 18. århundre. Det er den fullstendigste av utgavene (se herom 2. bd.), men til Siælens Sang-Offer er ingen tilføyelser gjort.

Om senere utgaver henvises til Bibliotheca Norvegica.

ÆRESDIKT

Siælens Sang-Offer inneholdt fra først av et stort antall av de såkalte æresdikt eller æresvers. I dem priste venner og bekjente fra Bergen dikterinnen og hennes verk. Kretsen utvidet seg og antallet økte fra utgave til utgave, mens enkelte æresdikt ble sløyfet igjen.

Denne voluminøse del av boken består av for det meste temmelig likegyldige dikt. De registreres her ved angivelse av forfatterens navn eller det psevdonym denne skjuler seg under, med tillegg av biografiske data.

I. Æresdikt i Cassubes ettertrykk.

A. Foran sangene (pag. A6 – C2).

1. Johannes Fridericus Treublerus D., f. i Bayern ca. 1626, dr. med. i Leyden 1653, stadsfysikus i Bergen 1654, d. der 1678. Et lite dikt på lat.

2. Otto Schrøder el. Schreuder, f. i Bergen 1628, sogneprest i Nykirken 1657, d. 1696.

3. Jens Hoffman, f. i Bergen 1642, sogneprest i Korskirken 1671, d. 1680.

4. C. N. B., 1685: Claus Nielsen Bleking, f. i Rønneby i Blekinge, stud. i Kbh. 1647, famulus i Bergen 1649, rektor 1663, d. 1695.

5. E. E. S., d. e. Edvard Edvardsøn, f. i Bergen 1630, konrektor 1663, d. 1695. Se NBL.

6. Christopher Garman, f. i Bergen 1639, sogneprest i Os 1668, d. 1721.

7. Peter Wandel Cant. Schol. Berg., d. e. Peder Mogensen Wandel, kantor og musikkdirektør i Bergen 1671 og fremdeles i 1680. Ellers er han ukjent. Diktet er sløyfet 1685.

8. G. M. K. (Gudelige Magiæ Kundskab). Uløst.

9. Ananias Engelbrechtsøn, dikterinnens bror, tok senere navnet Wrangel etter moren. Student i Kbh. 1664, d. i Os ved Bergen 1718. Han sier bl. a.:


Der jeg faa Sange først aff dem i siune fick,
Mit Ønske var til Gud hand vilde dem formeere,
Min Søster Elskelig saa maatte skriffve fleere,
Som ocsaa nu er skeet –.

10. J. W. sannsynligvis dikterinnens annen bror Johan(nes) Wrangel, stud. i Kbh. (1660), Franeker og Leyden, d. i Wien ca. 1706 som keiserens kansellist. Diktet er helt upersonlig. Sløyfet 1685.

11. Engelbret Hardenbeck, dikterinnens sønn, f. ca. 1663, stud. i Kbh. 1677 og utenlands i mange år (Leyden 1691). Ved skiftet etter morens død 1716 var det 26 år siden han hadde latt høre fra seg. Senere skjebne ukjent. Malt portrett av Hendrik Krock i Bergens billedgalleri.

B. Etter sangene (s. 233–45).

12. Ambrosius Hardenbech, f. i Bergen 1621, sønn av den tyske organist Lucas H., stud. i Rostock og Kbh., konrektor i Bergen 1646, kapellan i Domkirken 1650, sogneprest sst. 1659, d. 1683. Gift 1652 med Dorothe Engelbretsdatter. Se NBL. Portrett av ukjent maler i Bergens billedgalleri. Et tilsvarende portrett av Dorothe Engelbretsdatter er tapt. Diktet (96 1.) er ment som avslutning på boken. Overskrift: Ein kurtzer Schluß und Liebes Pfand, Ein Ehren Gruß von Liebster Hand. Meget personlig. Bl. a.:


Geliebte DOROTHE, so offt die frewden Sonne,
Bey uns verfinstert ist, und Gott mit Vatters hand
Uns heimgesuchet hat, daß unser Ehestand
Jn einen Wehestand vielmahlen ist versetzet,
So seyd Jhr doch mit mir reichlich und woll ergetzet.

13. Lauream Iblant Qvinderne, d. e. Laurids Ibsøn Qvislinus, f. ca. 1634, slottsprest på Akershus og sogneprest i Aker 1665, d. 1700. Han må ha hjulpet til med trykningen av førsteutgaven hos Thomesøn.

C. Tillegget.

Med 1681 som kilde har C tilføyet noen æresdikt:
17. Bare i C3, innlimet etter s. 232.
18–20. I C2 etter de andre æresdiktene foran sangene, i C3 etter sangene.

II. Æresdikt i 1681 utgaven.

A. Foran sangene (p. A8 – C8).

1–11. Som i C.

14. A. J. Herslef, antakelig Anders Jensøn Hersløff, stud. fra Ribe 1656, som deltok i Kjøbenhavns forsvar 1658–59. Diktet har fått plass etter nr. 9 og forekommer bare i 1681.

15. Joachim Jacobsøn Kaae, f. i Bergen 1654, stud. Kbh. 1678, kapellan i Korskirken 1680, d. 1722. Diktet alluderer til annenutgaven og de illegitime ettertrykk, og til den, som dristig necte vil, At DOROTHEA her er pot og Pande til. Se også nr. 25 og det latinske dikt på tittelbildet.

16. Lucas Hardenbeck, dikterinnens annen sønn, var fenrik i 1684, deltok i 1686 i krigen mot tyrkerne og falt. Se 2. bd.

B. I 1681 etter sangene (s. 261–78).

17. Hans Rosing, f. i Brønnøy 1625, biskop i Akershus 1664, d. 1699. Han kaller seg dikterinnens slektning på morssiden: Poetriæ optimæ, cognatæ suæ applaud.

12.–13. som ovenfor.

18. Liider med Christo, d. e. Leonora Christina Ulfeldt, dtr. av Christian IY og Kirstine Munk, f. 1621, d. 1698. Fra 1663 til 1685 satt hun som fange i Blaataarn, hvor verset er skrevet.

19. Ottho Sperling, jurist, f. i Chra. 1634, bodde i 1681 i Hamburg, prof. i Kbh. 1692, d. 1715. Hans far med samme navn døde i Blaataarn i 1681. Nr. 18–20 er sendt av O.S. fra Hamburg i juni 1681, trykt senere enn boken og innklebet etter nr. 12.

20. Helena Margareta Frisia var sin morbror Otto Sperlings elev i latin. Hun var 6 år gammel (Anno ætatis meæ sexto).

21. Niels Berthelsøn, stud. i Kbh. 1639, trelasthandler, byfogd og fra 1677 rådmann i Chra., d. 1682.

III. Æresdikt i 1685.

A. Foran sangene (p. A7 – B8).

1–6, 8–9, 15 (7, 10, 14 sløyfet).

B. Etter sangene (s. 231–61).

17–20, 12–13, 21, 11, 16.

IV. Æresdikt i 1699.

A. Foran sangene (p. A6 – C6).

22. Maria Fabricia Woldenb:, dtr. av legen Christian Fabricius i Kbh., gift med stadsfysikus i Bergen Jacob Woldenberg, d. 1735.

17–20.

23. O. D., d. e. Gerhard Dysseldorph, stud. i Kbh. 1669, president i Bergen 1687, d. 1712. Se rimbrev i 2. bd.

1–2.

24. Andreas Bruun el. Anders B., f. i Kbh. 1654, sogneprest i Bergens domkirke 1696, d. 1705.

13, 3–6.

25. Joachim Kaae, se nr. 15. Diktet gir interessante opplysninger:


Det er snart tyve Aar, fra den Tid disse Sange
Blef anden gang oplagt, da hørte mand vel mange,
Om dette Digte Verk (da det gik ud paa prent
J Kiøbenhavn, hvor jeg var samme tid Student)
At give hver Censur, eendeel det at tilskrive
Ej Dorotheæ selv; Men Manden som i Live
Paa den Tid var: dog de ej lenge blev der ved,
Man andre Tancker fik, og fandt hos dem ej sted,
Der jeg lod dem forstaae: Jeg viste self langt andet,
Den Tale var ikkun med Afvind fuld beblandet,
Det vidne kunde best, jeg som først hendis Bog
Reenskref til trykken, da jeg var en Skole-Pog.
Hvorfor, i mine Vers, jeg den Tid lidet rørdte
Om saadan Skumleri, de u-betencksom førdte,
Og giennem heglet digt det skumle-laster-Pack
Som tørdte vove sig at føre frem slig snack.

26. H. Blat, d. e. Henrik Bladt, grubeeier, apoteker og politimester i Bergen, d. 1705, bror av Drude B., se rimbrev 2. bind.

21, 8, 9, 15.

B. I 1699 etter sangene (p. T2 – T6).

12, 11, 16.

De nærmest etterfølgende utgaver som 1699. Æresdikt til Taare- Offer se 2. bd.

V. Til portrettene.

1. J. J. Kaae, bare 1681 (opprinnelig også 1678?). Gjengitt på tittelbildet.

2. Thomas Kingo. Cassubes ettertrykk, 1685 og senere gjengivelser, se s. 18 og 232.

3. P. Brand, d. e. Poul Brandt, f. i Sønderborg 1654, dr. med., stadsfysikus i Bergen 1680, d. 1687. Religiøse og litterære interesser. Se NBL. Hans tyske dikt (4 1.) må ha vært beregnet på portrettet, men er blitt fortrengt av Kingos, da de to diktere møttes i Kbh. før 1685 ble utgitt. Brandts dikt har derfor fått plass foran portrettet, eller på baksiden av tittelbladet.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Siælens Sang-Offer

Siælens Sang-Offer er Dorothe Engelbretsdatters debutsamling fra 1678. Dette er den første boken av en norskfødt forfatter som er trykt i Norge og som har en litteraturhistorisk betydning.

Salmene ble utgitt med melodier, noe som gjorde dem ekstra populære. Salmene ble gjenopptrykt så sent som i 1868, noe som viser at sangene har vært i levende bruk nesten 200 år etter at de utkom første gang. Noen av salmene står fremdeles i Norsk salmebok.

Den mest kjente salmen er «Afften Psalme»: («Dagen viger og gaar bort»).

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket. Se også noteapparatet.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.