Siælens Sang-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

XVI. Mod Tvil og Mißhaab Om Guds Naade.

1.

DAglig Forfarenhed giffver tilkiende,
At tit de Fromme i Troen er Svag,
Naar deris Leffned skal tage en Ende,
Thi som de ere med Døden i tag,
Da lader Sathan sig allermest mercke,
Med sine Fristelser haarde og stercke.

2.

Hand som gemenlig kand tencke og vide,
At ret paa nipped de pleyer da staa,
Og det for alvor saa gielder at stride,
Om Offvervinding og Seyer at faa,
Naar engang Siælen i Himlen er gangen,
Hand da ey meer kand tage den fangen.

3.

Derfor geskefftig sig hastig fremskynder,
Til at opmutze al Lyde og Breck,
Breyder dem saa deris groffveste Synder,
Truer med straffen, og øffver sin treck,
Mener dem der ved i Mißhaab at føre,
Naar de med smerte alt saadant maa høre.

4.

Om end Hugormen dig høylig anfecter,
Og til urolighed reyser dit Sind,
See at du Synden for JEsu ey necter
Angre den saa at du væder dit Kind,
Hvor der kun teer sig sand Ruelse inde,
Der kand den fule Aand ingen rom finde.

5.

Du Ufeylbarlig maa lide paa dette,
At Gud for Christi Retfærdigheds skyld,
Vil dine Synder aldelis udslette,
Saa din Samvittigheds Svie og Byld
Endelig stillis, og skal sig forandre,
At du ret Veyen til Himlen kand vandre.

6.

Frelseren vil at ved Legomens Pine,
Og giennem Sindetz bekymring vi skal
Trenge os effter den Regel og Line,
Fra denne kedsomme Hytte og Dal,
Op til det Evige bør vi at stunde,
Som hand os heller end gierne vil unde.

7.

Tirrer dig Sathan med videre rencker,
Og dig paaminder din Troo er for veg,
Hand er alt bunden med Mørckhesens Lencker,
Holt dig til JEsum og stat som en Eg,
Alting ved ham du til veye kand bringe,
Omskiønt dig tøckis at Troen er ringe.

8.

Tenck dog det er din Forløseris tale,
At ja en liden Troo og er en Troo,
Hvad kand i Verden dig bedre husvale,
Sla derfor ickun dit Hierte til roo,
Kand og en liden Troo flytte Bierge,
Hvi skal du dig da med Mißhaab besverge?

9.

Jngen Fordømmelse findis i naagen,
Som har i Christo indplanted sin Siæl,
Deris Mißgierning udslettis som Taagen,
Er dine Synder end aldrig saa fæl,
Da kand Bodfærdighed vinde Guds Naade,
Tvil der paa icke i ringeste maade.

10.

Vil da den Helffvedis Løffve oprippe,
At du har loffved forbedring saa tit,
Der dog dit løffte strax pleyer at glippe,
Hvorfor din Frelser nu vyrrer dig lit,
Saa tør du icke stort skiøtte hans Skvalder.
JEsus Miskundig paa ny at dig kalder.

11.

Der er blandt Helgen vel de i Guds Rige,
Som her paa Jorden var verre end du,
Og gick i Synden Guds Billed ulige:
Men see hvad Salighed nyder de nu,
Der de paa Christi forjettelser trode,
Bleff dennem skiencked det Evige gode.

12.

Mercker du det O Svagtroende Hierte,
Kom ihu JEsus har kiøbt dig saa dyrt,
Med Torne-Kronen hand Blodig i Smerte,
For dine Synder paa Kaarsit bleff myrt,
Skulde hand glemme at hielpe paa sine,
Nu det kun kaaster en Naade-fuld Mine.

13.

Gaar du til Skriften og der udi leder,
Findis Exempler, Læs dennem med fynd,
See til Manassis, til Paulus og Peder,
De var jo groffve og fulde af Synd,
HErren dem derfor dog icke forskyder,
Der deris Taare Bodfærdig udflyder.

14.

Hand faa sit Ansict vil ingen forkaste,
Uden de hannem har glemt og forlat,
Som det gick nogle forhærdede gaste,
Judas, Achitophel, Cain, slig Skrat,
Hvilcke fra Synden ey slo sig til hvile,
Før de paa Naaden slet monne fortvile.

15.

Stod end hver Menniskis Synd til at skue,
Med deris store Ubodelig Gield,
Var det mod Naaden ickun som en Thue,
At kunde lignis ved Klipper og Field,
Lad fordi nu icke Belials Becke
Troens Gnist i dig fra JEsu afskrecke.

16.

Raab du med Bruden i ydmygste maade,
Kom HErre JEsu, kom Siælis Brudgom,
Løs mig aff Dødsens og Fristelsers Vaade
At jeg saa trøstig naar Tiden er om,
Maa i din Brudesal frydelig springe,
Hvor mit Halleluja liflig skal klinge.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Siælens Sang-Offer

Siælens Sang-Offer er Dorothe Engelbretsdatters debutsamling fra 1678. Dette er den første boken av en norskfødt forfatter som er trykt i Norge og som har en litteraturhistorisk betydning.

Salmene ble utgitt med melodier, noe som gjorde dem ekstra populære. Salmene ble gjenopptrykt så sent som i 1868, noe som viser at sangene har vært i levende bruk nesten 200 år etter at de utkom første gang. Noen av salmene står fremdeles i Norsk salmebok.

Den mest kjente salmen er «Afften Psalme»: («Dagen viger og gaar bort»).

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket. Se også noteapparatet.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.