Skjemteballadar

Norske mellomalderballadar

TSB F 53 Truls med bogen


Innleiing

Etter at Truls med bogen har tent kongen i femten år utan å få løn, blir han så sint at han tek kongen i hår og skjegg og kastar han opp på den femte vegg. Uttrykket «den femte vegg» kan vere femte stokken i eit lafta hus, men her er det nok heller meint taket.

Deretter skildrar teksten fleire karstykke, men komposisjonen er relativt laus. I fleire variantar skyt han ein bjørn som han flår. Skinnet vil han gje til kongen, men han vil ikkje ta imot det. Truls drikk seg full på vertshuset og kjem opp i eit slagsmål, og der gjer han reint bord. Han stel pengane frå ein bonde og møter tre som flår ein hest. Han slår seg saman med dei. I ein variant saumar han ein av merraflåarane inn i magen på merra.

«Truls med bogen» kan minne om helten i eit eventyr som Peter Christen Asbjørnsen kalla «Mumle Gåsegg». Både Truls med bogen og Mumle Gåsegg har tent hos kongen utan å få løn og hemner seg på han for det. Asbjørnsen hadde høyrt eventyret av ei gamal kone i Oslo, men eventyret er også godt kjent rundt om i landet, og det er spesielt mange oppskrifter frå Telemark. Det er ikkje utenkjeleg at skjemtevisa og skjemteeventyret har påverka kvarandre.

I Ludvig Mathias Lindemans samlingar er det heile 17 melodiar til denne visa. Olav Sande, Catharinus Elling og Ole Mørk Sandvik har kvar skrive opp tre melodiar. Rikard Berge og Eivind Groven har dokumentert fire melodiar, men melodisamlarane har stort sett berre skrive opp éi strofe.

I Danmark finst det ein variant på dialekt frå Bornholm. I Sverige finst det fleire variantar, den eldste står i eit skillingstrykk frå 1690-talet. Det er stort samsvar mellom dei nordiske variantane.

Landstad 92
SMB 246
Oppskrift A

TSB F 53: Truls med bogen

Oppskrift: Udatert av ukjend samlar, truleg etter Henriette Schelderup, Sokndal, Rogaland.

Orig. ms.: NB Mus ms 2608, nr. 3 (Lindemans manuskriptsamling)

Oppgjeven tittel: Truls med Bogin.

*

1. Truls han tente i Kongens Gaard
I førretyve Uger og dertil et Aar
– Gi me Løn sa’gde Truls med Bogin –

2. Aa Lønnen har du inte fortjent
Min gode Haglebørse har du udskjemt
– Hæ meeg de sa’n Truls med Bogin. –

3. Truls tog Kongen og sætte han te’n Væg
Saa reiv han af’n han baade Haar og Sjæg
– Naa æ du snau san [Truls med Bogin.] –

4. Aa Truls han gik i Borgstuen ind
Der sad tre StudenterAlternativ lesemåte: Kara drak Mjød og Viin
– Drik me te san Truls [med Bogin.] –

5. Aa hvorfor skulle vi gjøre det
Du har ikke en Skilling at lægge te
– Hæ eg kje de sa’n Truls [med Bogin.] –

6. Saa skjøv han StudenterneAlternativ lesemåte: Karan i en Bæk
Der mistet de sin Pengesæk
– Slikt var mit sa’n [Truls med Bogin.] –

7. Aa glad henad Veien Truls naa gaaer
Der saa han en Bjødn hadde lause Haar
– Sit Du der sa’n [Truls med Bogin.] –

8. Aa Truls han spendte sin Boge for Fod
Saa skaut han den Bjødn i Hjerterod
– Naa er du dau sa’n Truls [med Bogin.] –

9. Aa Truls han blei naa staaande der
Saa saag han tre Soldater som flaadde e Mær
– Flaa fort sa’n [Truls med Bogin.] –

10. Di tvo di opetter Bakjen sprang
Den trea han inne i Vomma slang
– Lig naa stil sa’n [Truls med Bogin.] –

11. Aa Truls han gik te sin bedste Ven
Laante Naal og Traad sydde Vomma igjen
– Vintrehus sa’n [Truls med Bogin.] –

12. Aa Truls han spendte sin Slæde med Lær
Saa drog han afsted med si blinna Mær
– Gaa naa fort sa’n [Truls med Bogin.] –

13. Aa Truls han reiste te Kongens Gaard
Ude for Døra Prindsessa hu staar
Stend Kjøb du Bjødn? sa’n [Truls med Bogin.] –

14. Foj han er rodden han har lause Haar
De laug du di Bikja e skaud han igaar
– Bli naa vil sa’n Truls [med Bogin.] –

15. Prinsessa ho blei saa idla ve
Han kaldte henne Bikja hu likte ikje de
– Slatta me sa’n [Truls med Bogin.] –

*

Strofene er ikkje nummererte i oppskrifta.
Oppskrift B

TSB F 53: Truls med bogen

Oppskrift: 1851 av Ludvig Mathias Lindeman etter Anne Stålesdotter Mæland, Lårdal, Telemark.

Orig. ms.: NB Mus ms 6874 a, nr. 64 (strofe 1), og NB Ms fol 2128, teksthefte til NB Mus ms 6874, 8–9 (strofe 2–8).

Ingen oppgjeven tittel.

*

1. Truls tok op sin Baaga for Sne
– for Taliken Svein –
saa skaut han den Bjødn saa {han}den dat né.
– lig der, lig der sa Truls mæ Baagan sin. –

2. Some dei flaadde aa Some dei stak
aa Some dei laag ette for RævaKommentar skriven over med svak blyant: Baken aa drak
– Drik ut Drik ut, sa Truls mæ Bogan sin –

3. Truls tok op dæ Bjørneskjin
saa svæpten dæ atkring hærenSamlarkommentar: (Skulder) sin
– Dri gjil, dri gjil sa [Truls mæ Bogan sin] –

4. Truls han kom te Kongens Gaar
Prinsessen stod ute ‘va svøbt i Maar
– go Kveld go Kveld sa Truls [mæ Bogan sin] –

5. Ska du ‘kje kjøpe dig Bjørneskjin,
Dæ Bjørneskjin dæ raute Skjin dæ raute haar
dæ va skoute ifjor.
Dæ lau du di Tæve e skout dæ igaar.
– d’er mit d’er mit sa Truls [mæ Bogan sin] –

6. Aa Kongen han huttaSamlarkommentar:(vinke raabe) paa Sveinane smaa,
aa før den Skalken i Taarne blaa
– ja nok, ja nok sa Truls [mæ Bogan sin] –

7. Truls han kom ret tis i TeimSamlarkommentar: (:betids hjem:),
saa sat der ei Kjette paa Gruvestein
aa gnei aa svei,
kvi maa jeg kje sitta paa Gruvestein,
kjis ut kjis ut, sa Truls [mæ Bogan sin]

8. Truls drog op dæ raspanne Spjut,
femtan Vægtare jaga’n ut
bissulle lilu bissulle lilu, sa Truls mæ Bogan sin.

*

Strofene er ikkje nummererte i oppskrifta.

Første strofa står til melodioppskrifta. I tekstheftet står første verselina av denne.

Sophus Bugge har gjort ei avskrift i NFS S. Bugge IV, 9–10.
Oppskrift C

TSB F 53: Truls med bogen

Oppskrift: Udatert av Hans Ross etter ukjend songar, Åseral, Vest-Agder.

Orig. ms.: (NFS-kopi av) NFS H. Ross 13–15, 34–35.

Oppgjeven tittel: Truls mæ Bogjen. (fra Aaserall)

*

1. Truls han ténte i Kungjins Gaar,
han fekk inkje Løn paa femtaan Aar.
– «Gjev Løn,» sa Truls mæ Bogjin.
«Gjev Løn, gjev Løn» sa Truls mæ Bogjin –

2. «Eg hev’ inkji anna gjev’ deg i Løn,
hell eg gjev’ deg min Bogje sò skøn.»
– «Send hítt» sa Truls mæ Bogjin
«Send hítt, s[end] h[ítt]» s[a] T[ruls] m[æ] B[ogjin] –

3. Truls han gjekk seg ti Fjoren ni,
so kom der ein Bamse fuksanns derni.
– «Kom hítt» s[a] T[ruls] m[æ] B[ogjin]
[«Kom hítt, kom hítt» sa Truls mæ Bogjin] –

4. Truls han spende sin Bogje fyor Kne
sò skaut han Bamsen sò hann datt ne
– «Ligg der» s[a] T[ruls] m[æ] B[ogjin]
[«Ligg der, ligg der» sa Truls mæ Bogjin]

5. Truls han slipte si Kniva smaa
byrja han ti paa Bjønnen aa flaa
– «Eg flærSamlarkommentar: flaar» s[a] T[ruls] m[æ] B[ogjin]
[«Eg flær, eg flær» sa Truls mæ Bogjin]

6. Truls han sløngde den Fell paa Bak,
so gjekk han fram ti Kungjens Gar.
– «Gu Dag!» s[a] T[ruls] m[æ] B[ogjin]
[«Gu Dag, gu Dag!» sa Truls mæ Bogjin] –

7. «Eg trur dennæ Fellen han sleppe Haar.»
«Du laug som ei Hora, eg skaut han igjaar.»
– «Far væl» s[a] T[ruls] m[æ] B[ogjin]
[«Far væl, far væl» sa Truls mæ Bogjin] –

8. Truls han gjekk seg ti Skjenkjarhus,
der sat nokæ Svadda, drakk seg eit Rus.
– «Skjenk hítt» s[a] T[ruls] m[æ] B[ogjin]
[«Skjenk hítt, skjenk hítt» sa Truls mæ Bogjin] –

9. Mi he ‘kje den Visen i vaaresSamlarkommentar: (!) Lann
mi skikka ‘kje ti nokoun fremmin Mann.
– «Halt eitt» s[a] T[ruls] m[æ] B[ogjin]
[«Halt eitt, halt eitt» sa Truls mæ Bogjin] –

10. Truls han gjorde den Stovaa rein,
dei maatte paa Dyræ kvær einaste ein.
– «Herut,» s[a] T[ruls] m[æ] B[ogjin]
[«Herut, herut,» sa Truls mæ Bogjin] –

11. Truls han sette seg i Høgsætbenk;
han drakk aa takka seg sjav før go Skjenk.
– «Drikk ut» sa Truls mæ Bogjin.
«Drikk ut, drikk ut,» sa Truls mæ Bogjin. –

*

Strofene er ikkje nummererte i oppskrifta.

Moltke Moes avskrift: NFS M. Moe 75, 76–77.
Oppskrift D

TSB F 53: Truls med bogen

Oppskrift: 1902 av Rikard Berge etter Sigrid Rikardsdotter Berge, Vinje, Telemark.

Orig. ms.: TGM R. Berge XIX, 38–39.

Oppgjeven tittel: Truls mæ bogen.

*

1. Truls han tente i konjens gaar
for sjau aa tjuge daler paa fem aa tjuge aar.
– «Gjev meg løn,» sa ‘n Truls mæ bojen. –

2. Konjen svara: «Kvi sko eg jev deg løn
men aller besste boje hev du skòte sond!»
– «Hev eg de!» sa ‘n T[ruls mæ bojen.] –

3. Truls tok konjen aa sett ‘n imot vegg;
so reiv ‘n av ‘n baade haar aa sjegg.
– «No æ du snau,» sa ‘n T[ruls mæ bojen.]Samlarkommentar: Her var eit vers um «hovmennane» etterpaa.

4. Aa Truls han spennte den bojen for kné,
so skaut ‘n den bamsen, so den datt ne’
– «Ligge du der,» sa ‘n [Truls mæ bojen]. –

5. Aa Truls han spennte sin bòje for fot;
sò skaut ‘n den bamsen i hjarterot.
– «No æ du dau,» sa ‘n [Truls mæ bojen]. –

*

Strofene er nummererte i oppskrifta.

Etter oppskrifta står det: Mor etter RB. 1902. «RB» må vere Rikard Aslaksson Berge.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Skjemteballadar

Skjemteballadane har, som namnet seier, eit humoristisk innhald; dei skal få folk til å le.

Tradisjonelt har dei blitt nedvurderte av forskarane: Slike viser var lite verdfulle estetisk og dessutan moralsk forkastelege, vart det hevda. I tillegg skulle skjemteballadane vere yngre enn andre balladar. Vanlege folk sette likevel pris på skjemteballadane, noko vi kan sjå av den store geografiske utbreiinga desse visene har.

Det er heller ikkje rett å seie at slike viser er verdlause estetisk, det er snarare det at forskinga ikkje har visst å verdsetje den estetikken som skjemteballadane byggjer på – grotesk realisme og degradering av allment aksepterte verdiar. Nettopp dette gjer skjemteballadane til ei motvekt mot alvoret i andre balladar.

Mange av desse balladane har tidlegare vore publisert enkeltvis, men er no samla i denne boka.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.