Sorte svaner

av Anna Munch

AKT II

45
Vaar. En national festdag, udover eftermiddagen.

(I forgrunden til venstre en frilufts – kafé med trær og telte. Overfor til høire en murbygning, hvortil fører en stentrappe med gelænder. I mellemgrunden bred gade og en aaben plads. Byen ses i baggrunden. Flere større, festlige bygninger, nationale flag og grønne kranse.
Et broget liv over scenen. Undertiden ses optog drage forbi, korporationer med faner, mai-optog med kranse, guirlander og blomster, fantastiske optog. Mennesker af alle klasser ses komme og gaa, elegant klædte damer, herrer; folk fra landet, haandværkere, arbeidere, bondepiger etc. Dog ingen trængsel eller rastløshed. Undertiden musik til processionerne; musik høres ogsaa ellers stundimellem, fjernere og nærmere.)

Fru Lützen, Ellinor, kontorchef Hellesen og arkitekt Aaby sidder ved det forreste bord i kafeen. De er ved at bryde op.


    46Arkitekt Aaby

Men skal vi ikke heller bli siddende. Det er et bra sted, dette. Her er saa god udsigt.


    Ellinor (sætter sig igen)

To minutter til. Men husk, De har lovet at vise mig monumentet.


    Fru Lützen

Der er vist saadan trængsel, Ellinor.


    Ellinor

Uf, se de to fulde mændene. (ler) De er ganske salige, og alligevel har de lyst til at slaas. Gud! bare de ikke kommer hid.


    Arkitekt

Vær ikke bange. De har jo mig. (Ellinor ler, de veksler blikke. De to fulde fjerner sig igen.)


    47Fruen

Det er ubehageligt med den blanding af alle klasser paa de store festdage.


    Hellesen

Sig heller, at man blandes for lidet. I udlandet sker det hver dag, derfor begaaes der ikke slige excesser. En ser næsten aldrig fulde folk. Det er galt, som det er, her hjemme. (Han ser paa sit ur.)


    Fruen

Vil De gaa, Hellesen?


    Hellesen (adspredt)

Ja, jeg skal være et sted.


    Fruen

Nu gaar vi allesammen. Sid lidt. Jeg skulde tale med Dem om noget.


    48Hellesen (resigneret)

Til tjeneste.


    Ellinor (peger)

Nei, se hende dèr! saa høit tilveirs. (De ser alle paa et optog) Ligesom en Gudinde! Skøn var hun.


    Arkitekt

Kære! det var jo Florence King, den bekendte varieté-sangerinde.


    Ellinor

Nei, var det? Jeg har hørt om hende. Og hendes tilbedere. Kanske De er en af dem? – Det maa være et fornøieligt liv, de fører, saadanne.


    Fruen

Nei, Ellinor. Saadant maa du ikke sige. Det mener du ikke.


    49Ellinor

Jo, da. (ler) Mama er saa bange bestandig. Men jeg synes, det maatte være interessant. Tænk, være en saadan kunstnerdronning. For et eventyrlig og afvexlende liv!


    Fruen

Barn, du kender ikke til, hvad du taler om.


    Ellinor

Jo; og jeg skulde gerne ville optræde saadan – og faa blomster og bli feiret og være deilig! Aa, deilig, bedaarende skøn vilde jeg være! Faa dere til at dø for min skyld … (ler igen.)


    Arkitekt (sagte)

Eller gøre os lykkelige? (Han reiser sig) Men skal vi altsaa gaa, frk. Ellinor?


    Fruen (til de to)

Kære, vær nu forsigtige. Pas paa hende i trængselen, Aaby.


    50Arkitekt

Fruen kan være rolig.


    Fruen

Og kommer dere saa hjem og spiser iaften?


    Ellinor

Ja, mama, men det er ikke saa vist. Kanske vi træffer nogen andre og gaar lidt paa galei. Det er frihedsdagen idag. Adjø! Adjø, Hellesen.

(De to gaar.)

    Fruen (sukker)

Hun er saa djerv, det barn. Lig sin far …


    Hellesen

Ja, men dristigere. (Smiler) Den kan bli farlig. Hedt blod …


    51Fruen

Jeg raar ikke med hende. (Hun har reist sig) Men gaar vi saa? (ser ømt paa ham) Vi to gamle ogsaa?


    Hellesen (lidt stødt)

Jeg føler mig ikke gammel. Sjelden har jeg følt mig yngre end nu.


    Fruen (varlig)

Nei, nei … jeg mente det jo ikke saa alvorlig.

(De gaar.)
Opvartere sætter i orden og tørrer af det forreste bord. Selskaber ved de fjernere kommer og gaar.

    En opvarter (til en anden)

Mathisen! Bestilte du Rüdesheimeren?


    52Den anden

Rüdesheim? Nei, champagne var det.


    Den første

Tosken! idag var det Rüdesheimer. Skal vide, hvad det blir imorgen? Og jagu betaler han for sig ogsaa. Men nøit dig nu, gut! ned i kælderen med dig, for retnu har vi dem i farvandet.


    Den anden (nøler)

Ja, og jeg skal gerne expedere her, jeg, – om du kanske vil ta dig en fristund…


    Den første

Ho! nei, den lurer vi ikke – fan deise mig!


    Den anden (ærgerlig, tyk i mælet)

Nei, du tænker nu bare paa de – drikkepengene, du!


    53Den første (ler)

Ingen sludder i valsen! ned i kælderen med dig. Her skal det anden honnør til, end hvad en saadan kan præstere. Se der, hører jeg dem i trappen. Det var heldig, bordet blev ledig.

(Den anden forsvinder, første opvarter bukker og skraber for Jonathan, Exner, Gerhardt og Balle, som kommer ud fra bygningen overfor. De gaar nedover stentrappen. Jonathan og Gerhardt bærer kranse af egeløv om haaret.)

    Gerhardt

Se her. Her ser vi ligesaa godt.


    Jonathan

Ja, og her generer ikke røgen. (De sætter sig) Men i herrens navn, Gerhardt. Vil du sidde med den tingest paa?


    54Gerhardt

Naa. Skal du endelig være den eneste, som er bekranset?


    Jonathan (tar sig til hodet)

Har jeg den paa endnu? Ja, saa kan den sgu sidde. Kellner, oberkellner! Vinen.


    Opvarter (kommer styrtende med glas)

Øieblikkelig.


    Jonathan

Vi venter. Det gaar an at vente paa noget godt. Og det Guds velsignede veir, og vaaren og friheden og den glade fuldskaben derborte! Her hjemme er alt sig ligt, om en har været 8 aar borte og kommer hjem igen. (Han hæver det tomme glas) Skaal!


    Opvarter (kommer styrtende med vinen. Skænker i.)

    55Gerhardt

Ja, og vi er de samme, Jonathan. Bare at det nu er Rüdesheimer og ikke brunt øl, og ikke en hybel med tre vægge, men en kafé.


    Jonathan

Er dét hele forskellen?


    Exner

Ja, vittighederne, de var saamen lige gode dengang.


    Jonathan

Den, som havde noteret dem! Men nu siger jeg ikke vittigheder mere; nei, det er netop forskellen. Jeg gaar dybere, jeg er blevet tænker, et menneske i udvikling, mine herrer! Og mine dybe og symbolske tanker, dem former jeg ikke i fattige ord, nei, jeg hugger dem i plastisk og uforgængeligt marmor. Skaal! (De klinker og drikker) Ah, det er egentlig vrøvl, dette 56med en tanke. En statue, som har en tanke? Hvad?


    Balle (har taget hatten af)

Det er symbolet, symbolikum, symbolisme. Den tænker … nei, jeg tænker. Min tanke svømmer i et hav af himle. Den menneskelige sjæl enten tænker eller sover – sover. Skaal!


    Exner

Jeg tror, Balle har faat en stor sorg at drukne. Han gør ikke andet end drikke idag.


    Jonathan

Ja, han springer alle stadier over, baade det glade, det elskovsfulde og det krakilske og kommer strax i det søvnige. Men han finder et korn alligevel. Den menneskelige sjæl enten tænker eller sover. Ja, det er netop det, den gør. Og derfor, mine venner, 57er vi ikke de samme. Nei, vi befinder os – om jeg saa maa sige – i udvikling.


    Balle

I hvad … Naa! Jeg trode, det var en melkevei.


    Jonathan

Hm… (med et sideblik) Lad ham svømme om i sin melk, vi holder os til Rauenthaleren. Eller hvad det er …


    Gerhardt

Det blir et slags melkepunsch.


    Jonathan

Au. Vær saa god, 5 øre. (Han tar sin krans af hodet og sætter den paa Balle) Sov Sødt, du ægte søn af Silén! (vinker) Hei, Kykliky! (En liden gut, som har leget i gaden, kommer. Til gutten) Spring op i atelieret og hent min hat.

(Gutten gaar op stentrappen, kommer snart efter tilbage med hatten, som Jonathan sætter paa hodet.)

    Exner (beskuer vinen gennem sit glas)

Ah! tilværelsen …


    58Jonathan

Ja, du, Exner, du er nu slet ikke den samme. Du er gift.


    Exner (nikker, drikker)

Ja, det er udviklende, kan dere tro.


    Gerhardt

Og du, Jonathan, tænker vist paa at bli det.


    Jonathan

Gør jeg? Vakte du min slumrende tanke? Der ligger noget og drømmer i mig, men det har vist ikke form. Det er bare saa at sige i begyndende udvikling. Ja, jeg er kommen hjem igen, mine inderlig kære 59venner, for at prøve livet her hjemme og vinde erfaring. Og jeg har været i udlændighed og slidt ondt og levet under et halvt sammenstyrtet tag i 5 maaneder og skabt mine bedste ting der. Men nu har jeg guid paa lommen og arbeider ikke meget. Kellner! mere af den sort! (Han tar op penge og sedler) Den dyre vin skal flyde, og det herrens mammon er foragteligt og skabt til at rulle! Er det ikke et fænomen, ja, et mærkeligt fænomen, mine venner: Man kan simpelthen ikke arbeide, naar man har penge, skønt man absolut ikke arbeider for at tjene dem. Ikke jeg, nei.

(Opvarteren trækker op og skænker i. Jonathan betaler og strør om sig.)

    Exner

En skønner, at du ikke er gift.


    Jonathan

Lærer en da at passe bedre paa sine penge? Vel, jeg venter paa at lære ogsaa 60det; vi er her for at lære. Livet er kort og kunsten lang. Ja, kunsten – arbeidet. Ved De, hvad det gælder?


    Gerhardt

Nei! Fortæl os det!


    Jonathan

Dere ved det. Det gælder først og sidst at være fyldt af noget. Den menneskelige sjæl enten tænker eller sover. Og er den ikke fyldt af noget, saa laver den sladderhistorier eller skravler politik og følger derved bare en naturlov. Ti disse tankebaciller, de staar aldrig stille i os. Men jeg udbringer en skaal for hvers dyre hemmelighed og maal … for livets store arbeide, for den fyldende interesse. Mandens værk, hver mands livsværk, – det bedste, vi har!

(De løfter sine glas og drikker.)

    Gerhardt

Men kvinden da?


    61Exner

Og giftermaalet?


    Gerhardt

Ha, ha! Hvilken ivrig propaganda, du fører. Den er mistænkelig. Nei, men se der! Der kommer nogen, som ikke er gift. Nei, ikke paa nogen maade.

(De ser paa en korporation, som drager forbi.)

    Jonathan

Hvad skal den betyde?


    Gerhardt

Det er medlemmerne af «Den hvide vinge». En gammel og kendt institution.


    Jonathan

«Hvide vinge». Hm, nytter ikke mege jeg kender dem. De er utrolig gode danseheste og lægger overhaands og ubegribelig 62meget i at holde en dame om livet. De dyrker sædeligheds-bacillen, sætter den under renkultur, til den strutter af sundhed, blir spillende frisk … Hm. Farligt det.


    De andre

Ha, ha! Bravo, Jonathan.


    Jonathan

Nei, det er altsaa en misforstaaelse, mener jeg; men slet ikke egentlig videre latterligt. Tvungen forsagelse dur ikke; vi er – om jeg saa maa udtrykke mig – i udvikling. De fleste maa i gennem for at komme over. Jeg siger: Lad de baciller dø, forraadne … prøv hvad alt er værd, ja, smag paa bærmen, til du længes efter det rene! (Han ser sig om, tar sig til hodet) Hvor er det?


    Exner

Ja det var kvinden.


    63Gerhardt

Og giftermaalet …


    Jonathan

Hold mund snart. Vi er ikke komne saa langt.

(De blir ved at tale og betragte de forbigaaende.)
Agnes Reinhart ses glimtvis i folkevrimlen. Hun er mørktklædt, bleg, ses først alene. Derefter i samtale med en dame; de peger hen i retning af kafeen og ser ud til at aftale noget. Senere atter alene.

    Jonathan (sidder og ser. Om lidt, til de andre, som halvt i tanker.)

Se det kvinde-ansigt der, – det hode. Det er fysiognomi. Fængslende … Bleg, øine … sort, krøllet haar under russisk hue. En Sonjafigur. Hm. Mærkeligt.

(Han falder helt hen.)

    Gerhardt (om lidt)

Nu, Jonathan.


    64Jonathan (henter sig)

Ja. Jeg tænkte paa noget.


    Gerhardt

Sig frem, du meget talende. Det flyder med manna og honning fra dine læber.


    Jonathan

Naa, hvorfor sige? – Jo, jeg skal sige det. Jeg tænker paa en dyr hemmelighed … mit livs store værk. Det, som jeg skal gøre nu.


    Gerhardt

Hvad skal du gøre? Sig frem.


    Jonathan (reiser sig, løfter sit glas)

Jeg hugger en statue af skæbnen. Min skæbne og alles, skæbnen, som møder os og siger: Du maa! du vil! Ti vor 65egen vilje, det er halvdelen afvorskæbne; den er fri … men udgaar fra en mystisk, forud vidende konstellation – deroppe! Jo, det er saa! Og den statue, den skal være i en kvindes skikkelse, en kvinde med gaadefulde øine, som rækker en en kalk –


    Exner

Den ide er ikke ganske daarlig.


    Jonathan

Og øinene skal sige: Du maa drikke. Du maa ville det – nei, du vil. Og man vil, hvad øinene taler. (Efter en pause) Jeg saa hende nu … har set hende iaften, det ansigt. (Ser sig om) Hvor blev hun af?


    Gerhardt (ryster paa hodet)

Hun er borte.

(Hurra og jubelraab længer borte. Der falder et øie- blik sterk og skøn musik ind. Under det følgende mørknes det lidt efter lidt.)

    66Jonathan (sætter sig, ryster tankerne af)

Ja. Ikke nu. Der ligger ting og drømmer under i ens bevidsthed … Lad dem ligge! Men denne dag er skøn! Det er vaar, jeg er glad idag. Alt smiler, fugle synger for mig ogsaa, og jeg er ikke længer syg, fattig. Nei! mine gode venner! Jeg har været i uleilighed for mange ting; nu arbeider jeg ikke meget, jeg – om jeg saa maa sige – jeg lever. Og heldet smiler til en, livets døre aabner sig. Man sidder paa bløde hynder og indaander parfume, fineste parfume iblandt.

(Han reiser sig med ét, tar sin hat dybt af og hilser. Ellinor og en veninde, fulgt af arkitekten, gaar forbi.)

    Jonathan (sætter sig)

Se! Hun smilte ogsaa. (i stemning) Kendte dere den dame?


    Gerhardt

Det var jo frk. Lützen. Generalkonsulens datter.


    67Exner

Du kommer jo der i huset.


    Jonathan

Har den ære.


    Gerhardt

Det er nærmest hofkredse.


    Jonathan

En mærker det ikke meget. Jeg er sivet derind som flere steder, i det sidste. Man blir snart hel verdensmand. Jo, jo.


    Gerhardt

De holder aabent hus for berømtheder. Det er nok især frk. Ellinor, som sværmer for det dekorative og det, som er paa moden.


    68Jonathan

Vil du være saa god at lade være at raljere! Det er elskværdige mennesker. Og den pige, det barn – hun ler saa velsignet, klingende høit!


    Gerhardt (nikker, halvt hen for sig)

Ja, freidig nok.


    Jonathan

En kan sige, hvad en vil. Der er noget trygt, et vist dæmpet og dirrende velbehag ved at færdes i det liv. Ja, man ser paa tingene, høster ny erfaring. Har endog opdaget, at man sværmer for elegance, komfort, – og silkeraslen af dameslæb! (Ler) Jeg, fattiggutten! Naa, skaal! En skaal for livets modsætninger. En driver did, skæbnen vil.

(Der er nu mere stilhed, livet høres fjernere. En- kelte lys tændt hist og her.)

    69Gerhardt

Apropos, drive. Jeg synes, det mørkner. Klokken er henved 9. Skal vi nu ikke drive hen et sted og spise aften?


    Jonathan

Du siger noget. Eller nei … Jeg gaar ikke ud iaften. Der er noget, jeg skal gøre, (lægger haanden over panden) Og iaften maa det ske. Venter jeg til imorgen, er det væk. Hør nu … nei! Gaar du hjem til din kone, Exner?


    Exner

Min kone? Tror du, hun sidder alene hjemme? Nei, hun er ude og morer sig, far. I al uskyldighed og ærbarhed, forstaas.


    Gerhardt

Ja, lad os haabe det. Og da gaar vi to ungkarle hen i logen. Dig ved jeg, det ikke gaar an at overtale, Jonathan. Men 70denne synderen her? Hvad i evigheds navn skal vi gøre med ham?


    Jonathan

Det var, hvad jeg vilde sige: Ham følger jeg. Jeg trænger en spasértur for at klare begreberne. Følger ham hjem, Og saa … Hei, Kykliky! (Gutten kommer.) Gaa ind i kafeen og bestil nogen smørbrød og en halv øl til mig, til jeg kommer tilbage. (peger) Derop. Hoi – vent! Du har spist, vel?


    Kykliky

Ja.


    Jonathan

Gaa saa selv med – op og læg dig.

(Gutten gaar.)
(Gerhardt har taget kransen af Balles hode. Han rører paa sig og vaagner.)

    Jonathan (hen til de andre)

Naa, du Bacchuss broder! har du studeret melkeveien og de syv sfærer, saa følg 71nu vore fjed paa jorden. Hvor er din hat, min ven. (Han sætter den paa ham.)


    Balle (gnider øinene, ser omkring sig)

Jeg er ikke fuld. Jeg har ikke sovet. Hvem siger det? Du Jonathan? Værsgo’, fortsæt hvor du slap. Vil dere alt gaa?


    Jonathan (tar ham under armen)

Kom nu, du glædens fyrbøder.


    Balle (modsætter sig)

Tak, jeg kan godt gaa alene.

(De andre ler, drager ham med sig indover.)
En opvarter gør istand paa bordet og tørrer af. Folk gaar forbi. Om lidt kommer Agnes Reinhart fulgt af kontorchef Hellesen.

    72Agnes

Tak, jeg er ikke bange. Jeg tør saa godt vente alene. Det kan ikke vare længe, før hun kommer nu. Vi aftalte klokkeslet.


    Hellesen

Tror De, jeg vil lade Dem alene. Det er jo snart helt mørkt.


    Agnes (smiler)

Nei, slet ikke. Det er ganske vaarligt, ser De ikke det? Og maanen kommer op. Jeg ber Dem, hr. Hellesen, gaa fra mig nu. Og spørg ikke om mere. Jeg har gaat saa meget idag Og er træt. (Hun sætter sig ned.)


    Hellesen

Ja, netop derfor. Og jeg behøver ikke at spørge. Frk. Agnes, jeg har været oppe i Deres logi. De var flyttet igaar.


    73Agnes

Og hvad saa? Hvorfor – hvordan vidste De, hvor jeg bode?


    Hellesen

Det undersøgte jeg. Folkene sa, De var flyttet, men De havde ikke givet nogen adresse for mulige bud eller breve. Vil De ikke sige mig, hvor De nu er flyttet hen?


    Agnes

Hvorfor skulde jeg sige Dem det?


    Hellesen

Hvorfor skulde De ikke sige mig det?


    Agnes (ligefrem)

De maa gerne vide det. Saa skønner De, at det ikke nytter. Jeg har ikke faat noget værelse endnu, men skal være hos 74den dame inat, som jeg venter paa her. Jeg hjælper hende med noget …


    Hellesen

Javel, men De kan ikke skjule for mig … Tror De ikke jeg ved, at De ikke har flere penge? De kan ikke skaffe Dem et værelse. De staar snart ganske paa bar bakke … De har kanske ikke spist idag. (Ser ned ad hende) Deres kjole, – dragt –


    Agnes

Og selv om det var saa. (Træt) Jeg har jo sagt Dem det, hr. Hellesen. Jeg ønsker ikke at ta imod nogen hjælp af Dem. (Opgivet) Aa, jeg er træt. Om De vilde være saa snil at gaa.


    Hellesen (reiser sig)

Vel, jeg gaar nu, jeg vil ikke plage Dem. Men De kan ikke forbyde mig at forhøre 75mig om Dem og følge Deres spor. Og kommer De i nød, frk. Agnes, da haaber jeg at faa lov til at vise i gerning, at De ikke eier nogen bedre ven end jeg. Hvis De vidste …


    Agnes (ligefrem, rækker ham haanden)

Farvel, hr. Hellesen. Det er snilt, at De gaar nu. Jeg vil bare gerne faa sidde lidt her og hvile, (nikker) Farvel, farvel!

(Hellesen gaar.)

    Agnes (sætter sig tungt ned, støtter hodet i haanden.)

    En opvarter (om lidt)

Undskyld! Jeg turde spørge, om De kanske er den dame, som skulde vente her. Vente paa en anden dame?


    Agnes

Ja, det er mig.


    76Opvarteren

Da skulde jeg hilse fra den anden dame, at hun var forhindret fra at komme, da hun var buden med paa den store folkefesten. Hun var her for en stund siden.


    Agnes

Jasaa. Naar – naar slutter den festen?


    En opvarter

Aa, den varer vist baade til to og tre.


    Agnes

Og gav hun ingen nøiere besked? Gav hun Dem ingen nøgle til mig?


    En opvarter

Nei, Hun sa ikke mere. Hun havde saadan hast. (Ser op og ned ad hende. Deltagende) Men frøknen skulde heller gaa med paa festen. Det blir grom fest, kan Di tro, og 77baade for store og smaa. Hele betjeningen her har fri, for hid kommer der vist ikke flere iaften.


    Agnes

Ja, De skal ha tak for beskeden.

(Hun blir siddende, venter paa, at han skal gaa.)

    Opvarter (nøler)

Ja, undskyld, men –. Vi skulde nok lukke her. For betjeningen har fri, ser De. (Agnes reiser sig, blir staaende, ubesluttet.) Vi trækker bare teltvæggen for. Saadan. (Løfter haanden til hatten, vil gaa, stanser.) Nei, kom heller og bli med, da – frøken!


    Agnes (ryster paa hodét og vinker ham fra sig. Opvarteren gaar. Hun gaar et par skridt, stanser, staar igen ubesluttet. Hun sætter sig i træthed ned paa stentrappen og læner sig til rækværket. Falder lidt efter lidt hen i en døs eller let søvn. Det er nu helt maanelyst. Sagte musik høres fra og til i afstand.)

    78Jonathan (kommer. Han har tændt en cigar, nynner lidt til musiken, ser sig om, betragter himlen. Nærmer sig, vil gaa op. Han faar se Agnes. Staar taus et øieblik. Derefter uvilkaarlig og dæmpet)

Hvad er det? Hun? Der sidder hun … Det er ansigtet, trækkene (iagttagende) ja, der er det! (blir staaende, grunder tankefuld, ser) Mærkværdig.


    Agnes (rører paa sig, slaar øinene op, reiser sig og stirrer paa ham.)

    Jonathan (efter en kort taushet, rolig, venlig)

Hvorfor sidder De alene her ude i natten, barn?


    Agnes (efter et øieblik)

Jeg sad og hvilte. Jeg var træt.

(De ser vist paa hinanden.)

    79Jonathan

Hvordan kom De hid?


    Agnes

Jeg skulde møde en.


    Jonathan

Og han kom ikke?


    Agnes

Nei, den jeg skulde møde, kom ikke.


    Jonathan

Besynderligt … Hør, sig mig: (gaar nærmere) hvor bor du? Hvem – hvem du?


    Agnes

Jeg er … (stolt) Jeg er, den jeg er.


    80Jonathan (nikker)

Javel. Den du er. Rigtig! Jeg har set dig før. Du heder Sonja!


    Agnes (smiler)

Gør jeg? ja, kanske det.


    Jonathan

Du smiler. Hm. Du staar saa rank der, saa rolig, lidt bleg … Du er vist ikke bange?


    Agnes (ser paa ham)

Nei, jeg er ikke bange.


    Jonathan

Kender du mig?


    81Agnes

Jeg ved ikke …jeg tror … Jo. Jeg maa ha set Dem.


    Jonathan

Jeg heder Jonathan. Er kunstner, billedhugger.


    Agnes

Aa …


    Jonathan

Hvad tænkte du nu?


    Agnes

Ikke noget.

(Pause.)

    Jonathan (tar sig til panden)

Det er skæbne-trækkene, figuren, hodet …


    82Agnes (fjerner sig et par skridt)

    Jonathan (ligesom bange, hurtig)

Hvor gaar du hen?


    Agnes

Jeg … (ryster paa hodet) Jeg ved ikke.


    Jonathan

Hjem? Jeg skal følge dig.


    Agnes

Jeg har ikke noget hjem.

(Hun vil igen fjerne sig.)

    Jonathan

Ikke noget hjem. (Efter hende) Men barn hvor vil du gaa hen?


    83Agnes (knuger hænderne, i skjult smerte)

Jeg – jeg ved det jo ikke. Lad mig gaa.


    Jonathan

Hør … Sonja! Lad mig tale med dig. Du kan gøre mig en stor, stor tjeneste; du ved ikke, hvor stor. Ja, hør: Der er noget ved dig – noget uforklarlig! Du er den, du er, siger du … Jeg forstaar. Og vilde ikke sige til dig som til en anden: Gaa hjem med mig! Men alligevel siger jeg det, hør paa mig: (peger op) Dèr oppe sover et barn. Gaa med mig derop, lad mig tegne dit ansigt, dit hode – din skikkelse. Jeg har ledt længe, længe … nu begynder det at forme sig, (peger paa panden) herinde, forstaar du. Gør det. Og siden kan du gaa ind i alkoven og hvile. Jeg sover i atelieret. (Efter en taushed) Er du bange for mig? Sig nei!


    84Agnes (ser paa ham, rolig, aabent)

Jeg er ikke bange. (staar taus) Men vil De sige mig: Tror De paa «skæbnen»? ja, jeg mener, det som kaldes saa?


    Jonathan

Om jeg tror paa en skæbne? Ja, det ved himlen, at jeg gør.


    Agnes

Da er det vel den, som har ført mig hid. Der er kanske en mening med det. Og Deres ansigt lyver ikke. Jeg tror Dem, naar De siger, at deroppe sover et barn!


    Jonathan

Tak!

(Han gaar et par trin op ad stentrappen, aabner døren, lar hende gaa ind og følger.)

SCENEFORANDRING

85Jonathans atelier. Temmelig nøgent, uregelmæssigt, hist og her skulptur, gamle ting, vaaben, skjolde etc. Høit til loftet og overlys. Tidlig morgen.
Jonathan sover paa en løibænk. Gutten i en krog.

    Jonathan (reiser sig helt op, ser omkring sig. Han lukker vinduet op, solen siver ind.)

Ah!

(Han ser mod døren til et rum indenfor mod baggrunden, tar et papir og betragter det. Gaar omkring og nynner. Gutten vaagner, reiser paa sig.)

    Jonathan

Ha, ha! Ja, se at komme dig op. Hvad har vi for en dag idag, Kykliky?


    Gutten (søvnig, gaber)

Idag er det fredag.


    86Jonathan

Hei, vil du se at bli vaagen! Fredag, sa du? Nei, gu er det ikke fredag. Det er helligdag, ser du ikke det? Ser du ikke solen der? Vær glad, gut. Det er helligdag. Vi skal arbeide idag.


    Gutten

Men det er nu ikke søndag alligevel. For det var torsdag igaar.


    Jonathan

Ho! du lille kranglefant! Gaa ned og faa fat i noget frokost til mig i restauranten – til os. Til to, sig.


    Gutten

Skal jeg bede om dobbelt portion?


    Jonathan

Ja, foruden dine egne smørbrød. Du var vaagen igaar aften jo? Du ved, (peger) der er en derinde.

(Gutten nikker, gaar.)

    87Jonathan (spaserer omkring igen, nynner, ser ud af vinduet, ordner nogen sager borte i et hjørne. Gaar til døren i alkoven og lytter et øieblik)

Jo, hun er oppe. (Gaar fra døren igen, ler stille for sig selv, staar grundende) Der var noget ved den pigen – ligesom langt borte fra. Kendt – og fjernt, en jente, dame – eventyrerske? Nei, umulig.


    Agnes (om lidt, kommer fra alkoven. Hun bærer enkel mørk kjole, lidt aaben i halsen og foran ærmerne. Hendes teint er varm og hvid, haaret dybt mørkt, øinene lyser, solskæret falder lige paa hende.)

    Jonathan

Godmorgen! Nei, staa slig. Kære, staa saadan. Der gaar straaler fra dig. Og du smiler, du smiler –


    Agnes

Godmorgen!


    88Jonathan (tagen)

Du gør mig glad … du, Sonja. Du er den, du er. Ja, det er svaret. (Tier, betragter hende) Har du badet dig derinde? Barn, jeg saa dig ikke helt igaar.


    Agnes (ser sig om)

Hvor her er lyst! og høit til loftet. Jeg bode saa længe paa en hybel …


    Jonathan

Bode De ogsaa paa en hybel? Ja, vi er fattige, vi, Sonja. D. v. s. her er ikke saa galt nu, ikke sandt? Naar en har penge, hænder det, at man leier sig et lyst og stort atelier. Saa kommer ideen af sig selv (nikker) ja, stundom – af sig selv kommer den, som du, ja, netop som du kom igaar! (ser paa hende, haanden over panden) Det er over mig, det kommer … Sonja, du, dit ansigt, dit blik … det 89vækker skabertrang, en varm rislen gennem min rygmarv! De vaagner, mine evner, til forhøiet, intensere liv! (Han gaar omkring paa gulvet, optaget af sine tanker.)


    En opvarter (med kaffe og frokost paa en bakke.)

    Jonathan

Ah, ha, frokosten. Vær saa god, sæt den paa det bord der. Tak.


    Agnes (ligefrem)

Skal jeg skænke for Dem?


    Jonathan

Ja vel, ja. Tak. Aa, dette vidunderlige sollys! Vaar … og kvindehænder i min 90stue! Det er en stund siden nu. (Han sætter sig ved bordet, ser paa hendes syslen) Vakre hænder, ikke altfor smaa. Jeg forstaar mig paa hænder. Jeg kan læse af dem, hvad De kanske ikke vil sige.


    Agnes (smiler)

Læs hvad De vil Og kan. (Hun skænker for ham.)


    Jonathan

Kom, sæt Dem. Spis, barn, vi maa styrke os, begge. Vi skal kanske arbeide. (Hun har sat sig, han blir ved at tale) Deres hænder, ja. Det er ikke arbeidshænder, ikke letsindige hænder … Der er en rørende, noget hjælpeløs, ubenyttet kraft (nikker) Ja, det er saa ganske Dem altsammen. Nei, jeg spør ikke om noget.


    Agnes

Der er heller ikke meget. Jeg gaar did, skæbnen fører mig.


    91Jonathan

Kastet ud i verden, som jeg selv. Har De hverken far eller mor?


    Agnes

Nei, hverken far eller mor.


    Jonathan

Og er ikke bange for noget i verden. De sa det igaar. (Læner sig tilbage) Der lyser ud af Deres ansigt noget som hos den, der har en stærk tro.


    Agnes

Ja. Jeg tror, at hvad der skal ske det sker.


    Jonathan (nikker, gentar)

Det sker. Og vor vilje?


    92Agnes

Den regnes med – og vides, kanske.


    Jonathan (skyder stolen tilbage, reiser sig, gaar lidt, stanser)

Sonja, Sonja, det var godt, du kom nu. Jeg trængte dig saa saare, saa hoilig! (Agnes har ogsaa reist sig) Som du staar der, er du gaadefuld, som det, en har set i drømme, som det, en kender og ikke kender … Og min skæbne-statue, det er dig, det er jo dig! I hvert spil i dit ansigt, hvert udtryk … i din haandbevægelse, din skikkelse. Du rækker mig kalken, og drikke den maa jeg! Hvis du vil hjælpe mig, da skal jeg nu snart gøre mit livs skønneste værk! Det stolteste!


    Agnes (ser vedholdende paa ham, mens han taler. Om lidt, alvorlig)

Hvordan kan jeg hjælpe Dem?


    93Jonathan

Kort og godt: Ved at være min model. Helt ud, fuldt ud. (Skygger med haanden over øinene) Det kommer, jeg kan arbeide, idag kan jeg arbeide. Vil du, Sonja? Er du ræd for mig? – Du kender mig, du sa det. Jeg kender dig fra før, fra evighed kanske. – Vi er kendt, vi to. Der er samme blod i os. Jeg sér paa dit udtryk, at du forstaar, hvad jeg siger.


    Agnes (sagte)

Ja, jeg forstaar, hvad De siger.


    Jonathan

Vil du da?


    Agnes

Jeg kender Dem, synes jeg, som jeg kendte min far og mor engang. Men … (Hun brister i Graad.)


    94Jonathan

Graater du? graat ikke! Sonja, velsignede … (Han kaster sig med ét ned foran hende, bøier hodet mod sømmen af hendes kjole) Barn, hør mig, svar mig: Tror du paa indvielsen, paa kunsten for kunstens skyld? tror du paa mig, at jeg bare vil ét: naa det høieste?


    Agnes (staar stille, ser ned paa ham, det klarer i hendes udtryk. Efter en pause, barnligt)

Ja, – ja, jeg tror … at De vil kunne gøre et kunstværk! (gentar, sagtere) Tror paa Dem … paa indvielsen … Deres ansigt bedrager ikke. (Reiser hodet) Hvis De har brug for mig, saa tag mig.


    Jonathan (blir i den knælende stilling.)

Teppet falder.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Sorte svaner

Skuespillet Sorte svaner ble utgitt i 1898. Stykket handler om kvinners rett til selv å velge sin egen vei i livet, men også om kunstnerens forhold til modellen.

Billedhuggeren Jonathan treffer unge Agnes Reinhart som har reist hjemmefra omtrent uten penger. Hun har ikke noe sted å gjøre av seg og blir med til Jonathans atelier, hvor hun får sove mot å være modell og inspirasjon til hans neste verk. Når verket, en stor marmorstatue, er ferdig og gjør suksess, går Jonathan fra Agnes og forlover seg i stedet med hennes kusine, Ellinor.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1898 (nb.no).

Les mer..

Om Anna Munch

Anna Munch er i dag kanskje mest kjent som romanfigur i Selma Lønning Aarøs roman Hennes løgnaktige ytre fra 2016, som handler om forholdet, eller kanskje rettere sagt ikke-forholdet, mellom Munch og Knut Hamsun. Men Anna Munch var en ganske godt kjent og produktiv forfatter i sin tid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.