Sorte svaner

av Anna Munch

AKT III

97
Høst. Et lidet, tarvelig, møbleret værelse med skraavægge. Seng henne i et hjørne. Til venstre en hestehaars sofa. Et lys brænder paa et bord.

Agnes Reinhart, halvt liggende paa sofaen. Hun bær en løst siddende dragt og haaret i en flette nedover ryggen. Ser mat og bleg ud.


    Kontorchef Hellesen (gaar op og ned paa gulvet. Stanser undertiden og iagttar Agnes, grunder, gaar igen. Stanser, ryster, paa hodet)

Det er, som jeg siger. Og gid De havde hørt paa mig for længe siden.


    Agnes

Jeg kan ikke høre paa andre. Jeg maa gaa min egen vei. De skal ikke bry 98Dem om mig, hr. Hellesen. Det har jeg sagt Dem før.


    Hellesen (ser paa hende, omkring sig)

Og her ligger De alene. Nu mod vinteren, i et værelse, som ikke har en ordentlig ovn engang. De, som kunde ha baade lys og varme.


    Agnes

Jeg har, hvad jeg behøver.


    Hellesen (blir ved)

Bleg og trodsig. Med opreist hode midt i Deres forladthed. For det kan De ikke negte, Agnes. Han har forladt Dem.


    Agnes

Kanske.


    99Hellesen

Sikkert. Dèr er jeg øienvidne. Han drages mere og mere mod Ellinor. Han kommer der næsten hver dag nu.


    Agnes

Jeg ved det.


    Hellesen

Fortæller han Dem alt?


    Agnes

Nok i al fald.


    Hellesen

Og alligevel? – Kan De ikke engang slaa den mand af tanken? Ser De ikke, – ser De ikke, hvor liden og almindelig han er? Et ægte mandfolk! Nu, da De har givet ham alt, slænger han Dem fra sig.


    100Agnes (efter lidt taushed)

Det er ikke sandt. jeg har ikke givet ham «alt», som De siger.


    Hellesen

Har ikke De?


    Agnes

Nei.


    Hellesen (ler)

Det skal De faa mig til at tro. (Ryster paa hodet) Nei, Agnes, De maa og skal ud af det. De er syg og svag, alene og uden venner … De gaar lige lukt ødelæggelsen imøde. Jeg kan redde Dem, og jeg vil; jeg har stærke arme, jeg vil bære Dem bort fra alt dette her. De har ingen ret til at sige nei, ikke nu længer. Vi to, vi staar nu paa lige trin.


    Agnes

Hvad mener De med det?


    101Hellesen

Bare det, at verdens moral og dom nu gælder ligesaa meget Dem, som mig. Det kan nu ikke længer være nogen hindring for Dem, det, – som jeg ved, at De ved, – mit gamle forhold til Deres tante.


    Agnes (smiler lidt)

Verdens moral og dom? Det er jo bare teorier. Tror De, jeg vilde bry mig om det, hvis …


    Hellesen

Det er altsaa ikke det?


    Agnes

Nei, det er ikke det.


    Hellesen

Ja, men jeg var Deres ven engang! De havde ikke noget imod mig, snarere … 102jeg tar ikke feil. Der var noget i Deres øine, som –


    Agnes (ler)

Aa ja, kanske. I den alder, da alle har noget at sværme for. Som 15 – 16 aar …


    Hellesen

Ja, dengang. Aa, jeg har set Dem bli voksen og udvikle Dem, og –


    Agnes

Paa samme tid, som –?


    Hellesen

Ja, paa samme tid. Det forhold kender De ikke, helt fra først af. Jeg var ung, endel yngre end hun. Jeg var i Deres onkels forretning, arbeided hjemme paa hans kontor. Og han var aldrig hjemme, sjelden eller aldrig. Hun var alene, trist 103og nedtrykt, – saa betrode hun sig til mig, det er den gamle vise, og saa –. Men jeg har aldrig været glad i hende, aldrig saadan. Jeg var glad i Dem, helt fra Deres 15de aar. Aa, De med Deres lange, sorte fletter. Jeg tænkte: hun, hun skal engang bli min hustru.


    Agnes

Ja, men det kan jo aldrig bli.


    Hellesen

Og De vil ligge her, saa som det nu er. Han gaar til Ellinor, siger jeg Dem.


    Agnes

Ja, De siger det.


    Hellesen

Han elsker hende, hører De. Og han er svag! Svag for elegance, for det «fine», 104crême de la crême – som alle opkomlinger. Tænk, hvilke formaaende forbindelser, en af byens bedste familier. Han er ked af sit fattige liv; det skader ikke at bli taget en smule under armene. De kender Ellinor! hun har ikke noget imod at faa en berømt mand. Hun ved at ta ham, den skøierungen. Han er idealist og naiv, han danner et billede af hende efter sin forestilling om det fine, det rene … skønt hun er nærmere demimonde, demimonden i high life. Netop den, han kender i forgrovet skikkelse fra sit eget omstreiferliv, og som han egentlig har en skræk for.


    Agnes

Det ser ud til, at De har fulgt med.


    Hellesen

Det har jeg. Jeg har fulgt tingenes gang, med skinsygens skarpsyn, jeg negter det ikke … ham som Dem … Jeg ser udviklingen, skal vel vogte mig for at forpurre

noget. Men skændigt er det!


    105Agnes

Hvad er skændigt?


    Hellesen

Forføre den ene og forlove sig med den anden. Medlemmer af det samme hus.


    Agnes (reiser sig halvt)

Hellesen, det kan være det samme, hvad andre tror. Men kan det være Dem til nogen glæde: Jeg har aldrig været hans. Og han ved ikke engang, hvem jeg er.


    Hellesen

Véd han ikke, hvem De er?


    Agnes

Nei.


    Hellesen

Naa, da begriber jeg bedre hans freidighed. Men Dem, (ryster paa hodet) Dem 106begriber jeg aldeles ikke. (Efter en pause) Har De virkelig ikke sagt ham det?


    Agnes (ryster paa hodet)

    Hellesen

Men hvorfor? – Og hvad er dette for et slags indviklet forhold … (staar stille og ser paa hende) Jeg tror Dem ikke. De indbilder mig ikke, at De kan leve i tamt venskab eller «kameratskab» med nogen mand. En mand kan det ikke. (lidenskabelig) Han vil bære Dem – lig Sappho – op gennem fire etager, om De blir tungere og tungere. Agnes, Agnes … (nærmer sig)


    Agnes (reiser sig, staar paa gulvet med tindrende øine)

De skal ikke tale saadan. Jeg er ikke Deres, bare tanken paa det er udenfor al natur. Hvis De ikke vil, at jeg skal faa afsky for Dem, saa skaan mig … lad os 107være venner … (rækker ham et øieblik haanden i bevægelse, slipper) Aa, Gud! Jeg foragter dere – og jeg synes synd paa dere, mænd, skabningens herrer! saa afmægtige, afhængige …


    Hellesen

Af en overmægtig naturlov, ja.


    Agnes

Det kan være.


    Hellesen

Ja. Og De er netop af dem, som tilgir, fordi De forstaar. De er mild, Deres hjerte er godt. Den, som kunde vinde Dem! Men De staar, De er syg! De maa ikke … (han vil igen nærme sig.)


    Agnes (holder ham fra sig)

Jeg er ikke syg. Jeg er stærkere end De, end dere alle. Hellesen, det er sandt, 108at man tilgir lettere, naar man forstaar. Men vov ikke at komme mig nær! De forstaar ikke … nei, men De skal vide det og saa gi mig fred: at jeg tilhører én eneste mand, en, som er gjort af samme stof som andre, – den, jeg aldrig har tilhørt, og (sagtere) kanske aldrig kommer til at gøre det. Med liv og sjæl og for livet, ja, jeg Véd det! (Hun holder haanden for øinene, vakler tilbage til sofaen.) Saa. Kan det nu være slut?


    Hellesen (staar halv forskrækket. Efter taushed, sagtere)

Men jeg vil Dem jo ikke noget ondt. Ikke andet end hjælpe Dem, hvis jeg kan. Ti hvor skal det bære hen? De er aldeles væk – ubegribelig, hvis det var en anden, vilde jeg ikke længer se til den side. Han bryr sig jo ikke om Dem, han gaar fra Dem, syg og daarlig, som De er. Han kommer aldrig tilbage, tro De mig …

(Det banker.)

    Agnes (reiser sig halvt og lytter i spænding)

Han kommer. Det er ham … jeg kender hans banken. Kom!


    Jonathan (kommer, staar paa gulvet, ser fra den ene til den anden, tar sig i det og hilser. Til Hellesen)

Skal vi træffes her?


    Hellesen (lidt usikkert)

Ja … frk. Agnes og jeg er gamle kendte


    Jonathan

Kan være det, ja. Nei, lad mig ikke, forstyrre. Vil De alt gaa?


    Agnes

Vi var færdige.


    Hellesen

Ja, jeg tror … Der var vist ikke mere. Farvel!


    110Agnes

Farvel!

(Jonathan hilser, Hellesen gaar.)

    Agnes (sidder halvt opreist, taus, ser paa ham, forventningsfuld)

    Jonathan (aabner halvt sin side frak, blir staaende, iagttar hende)

De er lidt bevæget, synes jeg. Forstyrred jeg kanske?


    Agnes

Slet ikke.


    Jonathan

De kender den mand? Ja, jeg har forresten set Dem sammen før, engang.


    Agnes

Det er hr. Hellesen. De kender ham vist ogsaa.


    111Jonathan

Jo. Vi træffes iblandt. (Lidt kort) Hvordan gaar det idag?


    Agnes

Tak. Det er ikke saa slemt …


    Jonathan

De ser ikke bra ud. Nei, De gør ikke. Alvorlig talt, barn, De bør sende bud efter en læge. Hvorfor vil De ikke?


    Agnes

Der feiler mig ikke noget videre. Bare mathed …


    Jonathan

Saa blev det en slut paa det. Sygdom (ryster det af) uf! Er man endelig selv færdig, skal en gaa og se paa andres. (Ser sig om) Her er koldt. Trist belysning. Hør nu, Sonja! De kan ikke længer bli boende her.


    112Agnes

Men kære …


    Jonathan

De Penge faar De sandelig ta imod og leie Dem et bedre værelse.


    Agnes

Jeg har jo faat modelpengene.


    Jonathan

Aa, det. Jeg har gjort det bedste arbeide i mit liv, og Dem har jeg at takke for det. Min statue vil gøre mig berømt, og imens ligger modellen og dør.


    Agnes

Statuen … Er den udstillet?


    Jonathan

Ja, idag. Imorges.


    113Agnes

Hvor?


    Jonathan

Henne i «Central». Det store lokale.


    Agnes (gentar)

Idag. Og imorgen … (sagtere) imorgen kommer skandalen.


    Jonathan (er gaat bort til ovnen, tar et vedtræ og begynder at spikke fliser)

Hvad siger du?


    Agnes

Nei, ingenting.


    Jonathan

Her er altfor koldt. Lægger De ikke i ovnen for Dem? Det er jo slutten af oktober. (Han blir ved at spikke, begynder at lægge i ovnen.)


    114Agnes

Ovnen er ikke god.


    Jonathan

Nei, jeg ser det. Men naar det kommer an paa dét, (han lægger i) saa har jeg stelt med endnu daarligere ovne end denne. (Han faar det til at brænde. Sætter sig en stund ved ovnen, støtter hovedet i hænderne. Pause) Hvordan har De egentlig havt det … siden jeg var her?


    Agnes

Siden sidst De var her? Det er en stund siden.


    Jonathan

Ja, det er saa. Jeg har havt travlt …


    Agnes

Har De?


    115Jonathan

For en del.


    Agnes

Hellesen siger … ja han kom til at fortælle, tilfeldigvis, at der har været soirée hos konsul Lützens. At De var der.


    Jonathan

Jo, jeg var der (Ler, reiser sig) Vil De tro, jeg dansed. Ja, de unge damer fik mig til at danse galoppade, men vals, det fik de mig nu slet ikke til. Der er jo maade med alt, nemlig.


    Agnes

Ja, hvorfor skulde De ikke danse og more Dem. (Pause.)


    Jonathan (hastig, pludselig)

Frk. Ellinor, ja … har De set frk. Lützen? Nei, der er slig glæde over 116hende… Apropos, Sonja! Ja, det var jeg skulde sagt. (Han stanser.)


    Agnes

Hvilket?


    Jonathan

Jo, hvordan har De havt det – her? (ser sig om) Siden vi taler om det … Hellesen? hvorfra kender De ham?


    Agnes

Jeg … jo … jeg kender ham.


    Jonathan

Kender ham. Jeg … jo, jeg kender (Mørk) Ikke mere. Nei, aldrig mere. Jeg vidste det.


    Agnes (ser fast paa ham)

Der er ikke mere.


    117Jonathan

Er der ikke mere? Jo, der er mere, mere paa alle kanter. Der er ting, jeg ikke sér igennem. I begyndelsen er det ingenting. De er den, De er … Sonja, det ord var saa vakkert!


    Agnes (smiler)

Ja.


    Jonathan

Og naar De smiler slig … Hm. Men 5 maaneder er en lang tid, Sonja. Jeg er træt.


    Agnes

Er De træt. (angst) Ja, jeg ved det.


    Jonathan

Træt. (stærkt) Jeg vil væk, jeg vil ryste det af mig. Dem og mystiken og lidelsen 118og det altsammen. Det er, hvad jeg vil. Her er saa mørkt hos dig. (Pause.)


    Agnes (sagte)

Ja, nu er det høst. Husker De ivaar? da var det lyst … Hvor lyst det begyndte.


    Jonathan

Ja.


    Agnes

Det var helligdag hver dag, sa De. Og hvor De kunde arbeide. – Hvorfor kunde det ikke vare ved?


    Jonathan

Saadant varer aldrig ved. Der kommer den dag før eller senere, da en ikke kan. Slige halve forhold er umulige, unaturlige. Men De skulde gaat med dengang, Sonja. 119Da havde det været bedre for Dem nu. Ja, selv om De aldrig skulde se mig mere.


    Agnes (efter en taushed)

Jonathan … jeg ved, jeg forstaar hvorfor De er kommet her idag.


    Jonathan

Det er godt, at De forstaar det. Det gør det lettere for mig at tale. Ja, jeg negter det ikke. Jeg er kommet hid iaften for at sige Dem … for at løse et baand, som aldrig nogensinde blev knyttet mellem os, fordi De gav for lidet – og forlangte for meget.


    Agnes (gentar mekanisk)

For meget, (efter ny taushed) Hvor gaar De hen? Reiser De?


    120Jonathan

Nei. Jeg reiser ikke. Jeg har bundet mig herhjemme.


    Agnes

Har De bundet Dem …


    Jonathan (kort og bestemt)

Jeg blev igaar forlovet med Ellinor Lützen.


    Agnes

Ah! (hun sidder stille, ser stumt og ligesom ventende paa ham.)


    Jonathan

Og da ved De, at vi maa være færdige. Det har varet længe nok. De har lidt, og jeg har lidt … det er sidste gang. (Han vender sig rask imod hende) Sonja, De forstaar, at det maa saa være.


    121Agnes (nikker.)

    Jonathan

Men jeg vil forsikre mig om, at De ikke har det ondt, at der er nogen, som sørger for Dem … Aa, disse … (stamper med ét i gulvet) Sig mig: har De venner? Hvem var det, De skulde møde i natten dengang? Første gang, jeg traf Dem?


    122Agnes

Det var en dame.


    Jonathan (staar taus og ser paa hende)

Siger De sandt? – Hvorfra kender De Hellesen? Hvad gaar han her efter, han? Hvem er De? En eventyrerske? – Det er som allerhelvedes evige pine, at en aldrig kan bli færdig med Dem.


    Agnes (smertelig)

De piner Dem selv … Aa, hvor De gør det.


    Jonathan (rolig, mildere)

Ja, men hør, barn. Forklar mig nu: Kan De huske den aften, da De graat saa meget. Den aften, da jeg havde bedt Dem om det. Erindrer De?


    Agnes

Ja.


    Jonathan

De tilstod mig lige ud, at De var glad i mig. At jeg var Dem mere end far og mor, sa De. Hvorfor vilde De da ikke – hvad jeg bad om?


    Agnes (sagte, ser paa ham, ryster paa hodet)

Men De brød Dem jo ikke om mig ikke saadan. (Hun retter sig, stoltere) Jonathan, 123jeg vilde ikke. De fortalte mig om de andre. Disse atelier-oplevelser. Og om hende fortalte De. Jeg kunde ikke, nei, jeg kunde ikke; jeg maatte ligesom vente, Vente … (hun ser frem for sig.)


    Jonathan

Vente? paa hvad?


    Agnes

Paa noget større. Jeg forstod, at det ikke var der, det store, – det, som varer.


    Jonathan

Tror De paa det, som varer? Har De set det?


    Agnes

Ja.


    Jonathan

Hvor?


    124Agnes

I forholdet mellem min far og mor. Jeg maatte tænke paa det altid.


    Jonathan (staar og ser paa hende)

Underlige pige. Der er modsætninger, som jeg aldrig blir klog paa. Deres væsen, Deres maade at leve paa – det hører ikke sammen. Jeg kender Dem, og kender Dem ikke.


    Agnes

Jeg har aldrig løiet for Dem.


    Jonathan

Hvor det er mørkt her. Dystert som tvilen selv. Hvor De ser syg ud, De har tabt Dem, Sonja. Husker De, hvad De sa engang, da jeg bad Dem meget, fordi jeg pintes af Deres nærhed, som mænd pines, fordi de er mænd: De sa: Kunde De 125gøre mig til Deres hustru? – Hvor faldt De paa det?


    Agnes

Jeg ved ikke – nu mere. (Da han knapper sin frak til, halv sagte, bævende) Gaar De?


    Jonathan

Jeg maa gaa. (staar lidt, siger) Det er sandt … De skal nu ikke mangle noget. (Han tar op sin tegnebog, lægger to røde sedler paa bordet.) Jeg har faat forskud … Se her, Sonja, lov mig nu, at De leier Dem et bedre værelse.


    Agnes (har reist sig, hun gaar henimod ham, stanser. Peger paa bordet, siger med dæmpet ild og i sindsbevægelse)

Tag Deres penge tilbage, jeg rører dem ikke … tag dem tilbage, hører De! (knuger hænderne) Vær barmhjertig, aa menneske, mand, forstaa! Gør ikke dette øieblik endnu tungere, bitrere, (i halvkvalt hulken, som hun bekjæmper) De gaar fra mig, De … Jeg 126skal ikke se Dem mere, og De vover at byde mig erstatning i penge! Jeg rører ikke Deres penge. (Peger bydende paa bordet) Tag dem!


    Jonathan (tar dem taus, ser paa hende)

Sonja, hvem er De? For sidste gang.


    Agnes (stille)

Naar De ikke trode mig … naar De ikke kender mig, for min egen skyld, som den jeg er, i mit inderste indre … da kan det vist være os begge ligegyldig, hvem jeg er – i samfundet.


    Jonathan (staar paa gulvet, uvis)

De har ret, kanske. (Han gaar nogen skridt mod døren, vender sig) Farvel, Sonja.


    Agnes

Farvel! (i bevægelse, bønlig) Vent lidt.


    127Jonathan (staar ventende)

    Agnes

Deres penge vilde jeg ikke ha … men giv mig et eneste minde! Giv mig den lille lermodellen, som De formed statuen efter. Til erindring om det, som var saa lyst!


    Jonathan

Naar jeg kunde det! Men den er ikke mere, den er ødelagt. Jeg var ikke fornøiet med den. Og hvad gør det ogsaa? Vi har jo den store i marmor, min skæbnestatue, den, vi skal bli berømte paa begge to. Jeg sender den paa salonen til vaaren.vaaren.] rettet fra: vaaren (manglende tegnsetting)


    Agnes (staar med sammentrykte hænder)

Statuen … den i marmor, den nøgne, kyske, dit livs skønneste værk! (sagtere) Men for verden skandale, den nøgne skandale …


    128Jonathan

Hvad siger De?


    Agnes

Det var ikke noget … Farvel! og gid De maatte faa glæde af Deres værk!


    Jonathan

Glæde, ja. De siger det saa profetisk. Sonja, gaa og sæt Dem, hvil Dem –.De taaler ikke at staa. Glæde? Ja, jeg tror det. Farvel! og tak!

(Han gaar hurtig.)

    Agnes (knæler ved en stol, støtter hodet i hænderne. Sukker hen for sig)

Ikke det engang. Ikke den lille lermodellen. (Hun reiser sig, ser op, løfter hænderne frem for sig) Skæbne? – Jeg tror at hvad der skal ske, det skér!


Teppet falder.

SCENEFORANDRING

129Hos konsulens. Ettermiddag. Modtagelse til te. Flere gæster ankomne. Staaende og siddende grupper, levende samtale.

Fru Lützen og flere ældre damer omkring bord i salonen, til høire. De passiarer, syr og hækler. Tre-fire unge damer staar til venstre i forgrunden; et par herrer, deriblandt arkitekt Aaby og løitnant Morell, gaar fra og til. Længer i baggrunden flere ankommende. Senere kontorchef Hellesen. Ellinor og en pige skænker te inde ved buffeten og byr om.


    En ung dame (til venstre)

Ligheden? Er der lighed?


    En anden

Om der er lighed.


    En tredie

Nei, har du ikke hørt det, Milly. Jeg vidste det alt igaar.


    130Den første

Er det sandt?


    En fjerde

Er det mulig?


    Den anden

Ja. Og tænk … (Blir ved at tale halv sagte.)


    En ældre dame (fra sofaen)

Der kan De se, hvad sa jeg?


    En anden

Nei, var det andet at vente. Hun skulde jo altid være anderledes end andre.


    Den første

Hvor jeg beklager Dem, fru Lützen. Ja, rigtig inderlig gør jeg det. Vi talte længe om det idag, min mand og jeg.


    131Fru Lützen

Ja, herregud! jeg vasker mine hænder.


    Den første

Det kan De vist trygt gøre. Saa godt, hun havde det hos Dem i mange aar.


    En anden

Og saa lønne Dem med at løbe fra huset og staa ganske almindelig model.


    En tredie

Ja, og Gud maa vide, hvad andet. Men tilbøielighederne er vanskelige hos nogen. En faar ikke dømme for haardt.


    En anden

Havde det endda været med klær paa. Men ikke saa meget som et bælte engang.


    132En herre (som sidder hos, smiler)

Naa, naa, bedste frue, berolige Dem. Hodet, ansigtet, halsen, det er hende. Resten? det kan man umulig vide.


    Den første unge dame (til venstre)

Det kan vel ikke være sandt?


    Den anden

Ikke spor af klær.


    En tredie

Ikke spor. Og tænk … (taler halv sagte.)


    Den anden

Tænk en dame! En virkelig dame.


    Den fjerde

Nei, før jeg vilde …


    133Arkitekt Aaby (nærmer sig)

Ja, men statuen er glimrende gjort, frk. Benneche.


    Den tredie

Aa, De vil vel ikke forsvare …


    Arkitekt

Jeg forstaar mig lidt paa kunstværker. En høihed, forsikrer jeg Dem … en sublim tanke! Den vil han bli berømt paa.


    Den tredie (til Ellinor, som byder té, fulgt af løitnant Morell)

Ja, hvad siger du, Ellinor? Hvor kedelig det maa være for dig. Din egen kusine, og to dage efter din forlovelse …


    Den første

Kommer han hid iaften?


    134Ellinor

Vist kommer han. Vi venter ham hvert øieblik. Pyh, det gør ikke noget. Hellesen siger, han vidste ikke engang, hvem hun var. Det ligner hende.


    Den første

Gud, kommer han hid iaften? Hvor gerne jeg vilde se ham.


    Løitnant Morell

Det er en bjørn, mine damer.


    Ellinor (ler, de fjerner sig med teen, de andre ler og konverserer.)

    Længere tilbage (høres mellem ankommende gæster)

Sidste nyt!


    135Andre

Slem historie … beklageligt (udraab, hvisken etc. De taler sammen to og tre i grupper; Ellinor gaar omkring og taler med enkelte.)


    Fra de ældre damers bord (høres indimellem)

Det er frækt … skandale … utaknemlighed … etc.


    Ellinor og løitant Morell (i forgrunden)

    Morell

Jo, det er De. Som taget lige ud af en af Maupassants bøger. Har De læst?


    Ellinor

Bevares!


    Morell

Jeg tænkte paa Dem i udlandet.


    136Ellinor (ler)

Det er ikke sandt.


    Morell

Hvor De kan le … Deres latter er himmelstormende, der ligger en portion ligegyldighed i den, som risler en som staalklinger nedover ryggen. De sætter Deres fod paa en mands nakke; De er ikke norsk, De er chic.


    Ellinor

Er de saadan i udlandet?


    Morell

Der var en, som ligned Dem. Berømt chansonette, solgte sig til en millionær; han kom mig i forkøbet. Ikke spor af hjerte, men guddommelig chic og deilig foragtfuld. Herhjemme er det smaatteri. (Han snur sine barter.)


    137Ellinor

Hvordan?


    Morell

Der er noget gauche. Se f. ex. der (peger) 4 om én. De gør kur til ham, rollerne er forbyttede. Se, frk. Elvig, dette villende blik. Man faar nok af det med disse pigehjerter i en buket.


    Ellinor

Ja, De skal jo ha knust saa mange, hr. Morell. Gud, for et rygte, De har.


    Morell

Gud, for nogen øine, De har! Tror De ikke, jeg saa Dem efter det bal. De kan gi Dem saa deilig hen i en vals.


    Ellinor

Den eneste, De dansed.


    138Morell

Og bare med Dem.


    Ellinor

Men De reiste alligevel, hr. løitnant.


    Morell

Og De – forloved Dem.


    Ellinor (nikker)

Med en, som mange andre gerne vilde ha.


    Morell

Var dét grunden?


    Ellinor

Nei, hvor kan De tro. (Ler.)


    139Morell

Og De tror, at De vil kunne gaa rolig til ankers i ægteskabets havn? Med Deres «flammesjæl»?


    Ellinor

Hvad behager?


    Morell

Jeg tror, jeg reiser til udlandet igen.


    Ellinor

Ja, gør det. Nei, gør ikke det da … Hys! (vender sig.)


    Jonathan (er kommen ind. Ellinor gaar ham imøde, han tar hende i haanden, hilser paa fru Lützen og flygtig paa gæsterne, hvis konversation efterhaanden blir mere dæmpet, mens de iagttar. Han gaar hen i forgrunden og taler sagte med Ellinor.)

    140Fru Lützen (om lidt, gaar hen til dem. Til Ellinor)

Naa? Ved han det?


    Ellinor (peger paa Jonathan)

Spørg ham!


    Fru Lützen

De slemme mand. Hele byen taler om Dem.


    Jonathan

Ja, men i herrens navn!


    Fru Lützen

Om Dem og Deres model. Forklar Dem nu, forsvar Dem; jeg er vis paa, De kan det. Hende taler vi ikke om.


    Jonathan

Hende? Forklare mig. Nei, De maa forklare mig. Folk summer en om ørene 141med dumheder og vil ha greie paa en historie, som lader til at være kendt af alle undtagen af mig.


    Fru Lützen

De vidste det altsaa ikke?


    Jonathan

Nei, om jeg ved endnu. Hvem i Guds navn er frøken Agnes Reinhart?


    Fru Lützen

Det er jo Deres model.


    Jonathan

Naa, den ting begriber jeg da endelig. I lige maade at hun er «kompromitteret», og det er en stor og vældig skandale. Men sammenhængen, frue? Hvem er hun?


    Fru Lützen

Du gode! Det er jo min brordatter, som er løbet fra os. Vidste De virkelig ikke det?


    142Jonathan (ryster paa hodet)

    Fru Lützen

Vi trode en stund, at De begge var om det. Det vilde gjort os ondt, for vi er sandelig blevet saa glad i Dem, hr. Jonathan.


    Jonathan

Ja … men hun? Hvad er det med hende? Hvorfor løb hun bort?


    Fru Lützen

Hvorfor hun … herregud (irriteret, forurettet) spør mig ikke om hende. Vi har havt nok af ubehageligheder i den sag. Hendes navn nævnes ikke mere i vort hus. Naar man løber fra hus og hjem, saa maa det vel være, fordi ens tilbøieligheder … Min bror gjorde nemlig en mesalliance, skal jeg sige Dem, og saadant ligger i blodet.


    Jonathan (i tanker)

Ah …?


    Fru Lützen

Hun var altid et vanskeligt barn, hr Jonathan.


    Jonathan (som før)

Vanskeligt barn. Saa. (Til Hellesen, som nærmer sig) Kanske De, hr. Hellesen, kan gi lidt besked? De kendte frk. Reinhart godt, sa De.


    Hellesen

Jo, det er ikke usandhed. Frk. Reinhart og jeg var meget godt kendte. Men nu tror jeg næsten, jeg overlader hende til Dem, hr. Jonathan.


    Jonathan (rykker sammen)

Hvad behager? (Han blir staaende paa samme plet, det ser ud, som mange slags tanker brydes i ham)


    144Hellesen (gaar fra ham, han og Fru Lützen blir staaende i samtale. Han ryster paa hodet, man hører ordene)

Totalt ødelagt … folkesnak! … skammelig frækhed, uhjælpeligt… skandaløst. Den var for drøi!


    Fruen (sagte, smilende)

Er De helbredet, Hellesen?


    Hellesen

Jeg tror det.


    Ellinor (om en stund, nærmer sig Jonathan, smilende)

Hvad tænker du paa?


    Jonathan (ser et øieblik aandsfraværende paa hende, henter sig, slaar pludselig om)

Min glædes dronning! Jeg hilser dig, jeg er din slave, (kysser hendes haand) Dit smil og dit blik … de gaar altid som 145vin og ild gennem mine aarer. (Ser sig om) Her er lyst! Er her ikke selskab iaften? Jeg kender jo mange af disse mennesker … (Høit og lydeligt til gæsterne) Mine damer Og herrer, hvad siger De om en dans? Skal vi ikke holde bal iaften ogsaa?


    Flere unge damer

Jo! jo!

(Stor og lydelig tilslutning blandt gæsterne, især damerne, enkelte jubler og samler sig om ham.)

    Jonathan

Vel, vi begynder strax. Glæden høit i tag. Faar jeg danse med Dem, frøken? – Med Dem? (Han løber om og tar snart den ene, snart den anden om livet. Damerne flygter, ler, river sig løs halv paa skrømt og nærmer sig igen.)


    Løitnant Morell (i forgrunden, snur sine barter og ser til)

Ha, ha! Her leger man: Bjørnen er ikke hjemme. Plukke – plukke bjørnebær!


(En stormende vals spilles inde paa pianoet. Flere herrer tar damer. Teppet falder under livlig dans.)

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Sorte svaner

Skuespillet Sorte svaner ble utgitt i 1898. Stykket handler om kvinners rett til selv å velge sin egen vei i livet, men også om kunstnerens forhold til modellen.

Billedhuggeren Jonathan treffer unge Agnes Reinhart som har reist hjemmefra omtrent uten penger. Hun har ikke noe sted å gjøre av seg og blir med til Jonathans atelier, hvor hun får sove mot å være modell og inspirasjon til hans neste verk. Når verket, en stor marmorstatue, er ferdig og gjør suksess, går Jonathan fra Agnes og forlover seg i stedet med hennes kusine, Ellinor.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1898 (nb.no).

Les mer..

Om Anna Munch

Anna Munch er i dag kanskje mest kjent som romanfigur i Selma Lønning Aarøs roman Hennes løgnaktige ytre fra 2016, som handler om forholdet, eller kanskje rettere sagt ikke-forholdet, mellom Munch og Knut Hamsun. Men Anna Munch var en ganske godt kjent og produktiv forfatter i sin tid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.